شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار پلتفرم‏‌های گوشه‌‏ای (مورد مطالعه: پلتفرم ماهیگیری ورزشی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی اطلاعات، پژوهشکده جامعه و اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، تهران، ایران

2 استادیار، گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه مدیریت رسانه، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران

4 دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/aimj.2022.159556

چکیده

«ماهیگیری ورزشی»، تفریحی پرسود است که ایران به‌لحاظ اقلیمی برای انجام آن، کشوری مستعد محسوب می‌شود؛ اما پراکندگی و بی انسجامی جامعه ماهیگیری ورزشی کشور، از یک سو، به  جدا افتادن کنشگران این حوزه از همتایان خود در بسیاری از نقاط جهان منجر شده و از سوی دیگر، به بهره‌برداری‌های غیرمسئولانه‌ای انجامیده که بوم‌سازگان‌های آبی کشور را با خطر مواجه کرده است. با راه‌اندازی یک «پلتفرم»، می‌توان همه ذی‌نفعان ماهیگیری ورزشی ایران را گرد هم آورد و ضمن فراهم‌آوری اطلاعات لازم برای مدیریت بهینه این حوزه، ارتقای دانش و مهارت ماهیگیران، حفظ منابع طبیعی و رونق کسب‌وکارهای مرتبط را سبب شد. بر همین‌ اساس، هدف این پژوهش، شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار «پلتفرم ماهیگیری ورزشی ایران» بوده است. این پژوهش به روش «دلفی» انجام شده است. ایده اولیه درباره مصادیق اجزای نه‌گانه بوم کسب وکار اوستروالدر، با بررسی چهار پلتفرم ماهیگیری ورزشی بین المللی کسب شد. سپس، نظر و توافق خبرگان که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، در سه دور دلفی با استفاده از ابزار پرسش‌نامه جمع آوری شد. از مجموع 105 گویه، 18 گویه در دور دوم دلفی و 15 گویه در دور سوم به حد نصاب لازم نرسید و حذف شد. 72 گویه باقی ماند که بر اساس آن، بوم مدل کسب‌وکار پلتفرم، با 11 «بخش مشتری»، 29 «ارزش پیشنهادی»، 3 «کانال»، 11 «جریان درآمدی»، 3 شیوه «ارتباط با مشتری»، 2 «منبع کلیدی»، 2 «فعالیت کلیدی»، 3 «مشارکت کلیدی» و 4 بخش برای «ساختار هزینه» ارائه شد. بیشترین توافق خبرگان با درآمدزایی پلتفرم از راه «تبلیغات» و کمترین توافق برای حضور «نهادهای قانونی و ناظر» در پلتفرم و بهره‌مندی از مزایای آن را می‌توان یافته مهم این پژوهش دانست که با توجه به نقش مهم «اعتماد مشتریان» به پلتفرم، می‌تواند موفقیت و شکست یک پلتفرم را به همراه داشته باشد. این یافته به اکثر کسب‌وکارهای پلتفرمی در ایران، به‌ویژه بازارگاه ها تعمیم پذیر است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Elements of the Niche Platform Business Model (Study Case: Iran's Sport Fishing Platform)

نویسندگان [English]

 • Somayeh Labafi 1
 • Yoosef khojir 2
 • Mostafa Sabbaghi 3
 • Hadi Moghadamzadeh 4

1 Assistant Prof., Research Group Information Social Studies, Information and Society Research Department, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran

2 Assistant Prof., Social Communication Group, Culture and Communication Faculty, Soore University, Tehran, Iran

3 MA, Media Management Group, Culture and Communication Faculty, Soore University, Tehran, Iran

4 PhD, Human Resource Management group, management faculty, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

"Sport fishing" or "Recreational fishing" is a highly profitable hobby and sport, and Iran has high capabilities to do it. researchers believes that all the stakeholders can be gathered together by launching a platform, and by creating "Value network" of sport fishing. this can provide the necessary information for manager of this field, leads to improving the knowledge and skills of fishers, preserving natural resources and protecting aquatic resources and develop entrepreneurship. Therefore, this study tried to design the business model of "Iranian sports fishing platform". This research is based on Osterwalder’s "Business model canvas", and the "Delphi" method. researchers got the initial idea of the potential elements of nine parts of the Osterwalder’s canvas by surveying four of the world's foremost sport fishing platforms. Then, data were gathered by Snowball sampling method in two rounds by using a questionnaire. Out of 105 elements, 18 of which did not reach the required score in the second round of Delphi and were ignored, and 15 elements were eliminated in the third round. 72 elements were remained, according to which, researchers presented the canvas of this business model. The high level of experts' agreement with monetizing of the platform through "Advertising" and their low willingness to have "Legal and regulatory bodies" in the platform and taking the advantage of its benefits can be regarded as the most interesting findings. Considering the important role of "customer trust" in the platform, it can bring about the success and failure of a platform. This finding can be generalized to most platform businesses in Iran, especially marketplaces.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Platform
 • Ecosystem
 • Business Model
 • Business Model Canvas
 • Sport Fishing
سازمان حفاظت محیط‌زیست (1394). وضعیت حفاظتی و طبقه‌بندی حیات ‌وحش کشور از نگاه ملی و بین‌المللی. بازیابی از سازمان حفاظت محیط‌ زیست: https://bit.ly/2OmijzR
سازمان حفاظت محیط‌زیست (1395). وضعیت حفاظتی ماهیان حیات ‌وحش کشور. بازیابی از سازمان حفاظت محیط زیست: https://bit.ly/35v1nge
فدراسیون ورزش‌های همگانی جمهوری اسلامی ایران (1398). انجمن ماهیگیری ورزشی. بازیابی از فدراسیون ورزش‌های همگانی جمهوری اسلامی ایران: https://bit.ly/2VfKTER
Boureston, K. (2018). 149 Best Hobbies for Men – The only list of manly hobby ideas you’ll need! Retrieved from Mantelligence | Men's Online Magazine | Become a Better Man: https://bit.ly/2QoLfXb
Buchanan, H., Smith, M., Szasz, E., & Robinson, W. (2018). Tax Issues For Online Platforms. Tax Journal.
Chinthakayala, K. C., Zhao, C., Kong, J., & Zhang, K. (2014, November ). A comparative study of three social networking websites. World Wide Web, 17(6), 1233-1259
Daly, D. (2020). Introducing Niche & Micro Market Targeting. Retrieved from Hurree: https://bit.ly/2JkMUOy
Eissing, A., Gordon, J., Mayo, J., Johnson, K., Mansour, L., Guendoo, L., . . . Hibshman, T. (2017). The History of Social Media. Retrieved from Old Dominion University: https://bit.ly/2snpHmB
European Anglers Alliance. (2013). Angling Tourism. Retrieved from European Anglers Alliance: https://bit.ly/2KZBpK3
Evans, D. S., & Schmalensee, R. (2007). The Industrial Organization of Markets with Two-Sided Platforms. Competition Policy International, 3(1) 151-179.
Evans, P. C. (2016). The Rise of Asian Platforms: A Regional Survey. New York: The Center for Global Enterprise.
Evans, P. C., & Gawer, A. (2016). The Rise of the Platform Enterprise: A Global Survey. New York: The Center for Global Enterprise.
FAO. (2012). FAO Technical Guidlines For Reponsible Fisheries 13: Recreational Fisheries. Rome: FAO. Retrieved from https://bit.ly/2N8SDp
FAO. (2017). Globefish Highlights. A Quarterly Update on World Seafood. FAO.
Gawer, A. & Cusumano, M. A. (2015). Business Platforms. In Elsevier Ltd, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd Edition (pp. 37-42). Elsevier Ltd.
Gorwa, R., Binns, R., & Katzenbach, C. (2020). Algorithmic content moderation: Technical and political challenges in the automation of platform governance. Big Data & Society, 7(1).
Hobby Help. (2018). 10 Most Popular Hobbies in the World. Retrieved from Hobby Help: https://bit.ly/2EtiXc4
Jordan, K. (2019). From Social Networks to Publishing Platforms. Frontiers in Digital Humanities, 6.
Labafi, S., Tokbaeva, D., & Jalalpoor, M . (2020). Media Innovation and its Influence on Policy-making in the Social Media Sector. Nordic Journal of Media Management, 1(4), 557-573.DOI:10.5278/njmm.2597-0445.6514
Lotz, A. D., & Havens, T. (2012). Understanding Media Industries. Oxford University Press.
Meijerink, J. and Keegan, A. (2019). Conceptualizing human resource management in the gig economy: Toward a platform ecosystem perspective", Journal of Managerial Psychology, 34(4), 214-232. https://doi.org/10.1108/JMP-07-2018-0277
Nooren, P., Van Gorp, N. Van Eijk, N and Fathaigh, R. (2018). Should We Regulate Digital Platforms? A New Framework For Evaluating Policy Options, Policy & Internet, 10(3), 264-30.
Osterwalder, A. (2004). The Business Model Ontology- A Proposition In A Design Science Aproach. PhD thesis, University of Lausanne, Faculty of Business and Economics.
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. New York: John Wiley Sons Inc.
Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2016). Platform Revolution- How Networked Markets Are Transforming The Economy And How To Make Them Work For You. New York: W. W. Norton & Company.
Perscheid, G., Ostern, N. K., & Moormann, J. (2020). Determining Platform Governance: Framework for Classifying Governance Types. In ICIS.
Reillier, L. C., & Reillier, B. (2017). Platform Strategy: How to Unlock the Power of Communities and Networks to Grow Your Business. Routledge.
Rimscha, M. B. (2016). Business Models of Media Industries: Describing and Promoting Commodification. In G. F. Lowe, & C. Brown (Eds.), Managing media firms and industries: What's so special about media management? (pp. 207-222). Springer International Publishing.
Sadiku, M. N., Omotoso, A. A., & Musa, S. M. (2019). Social Networking. International Journal of Trend in Scientific Research and Development, 3(3), 126-128.
Statista. (2021). Most popular social networks worldwide as of July 2021, ranked by number of active users. Retrieved from Statista: https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users.
Statista. (2021). The 100 largest companies in the world by market capitalization in 2021. Retrieved from Statista: https://www.statista.com/statistics/263264/top-companies-in-the-world-by-market-capitalization.
Statista. (2021). The world's leading billionaires as of February 2021, based on net worth. Retrieved from Statista: https://www.statista.com/statistics/272047/top-25-global-billionaires.
Tiwana, A. (2014). Platform Ecosystems: Aligning Architecture, Governance, and Strategy. Morgan Kaufmann.
Ward, S. (2018). Niche Market Definition for Business. Retrieved from The Balance Small Business: https://bit.ly/2Wz0joA
World Bank. (2012). Hidden Harvest- The Global Contribution of Capture Fisheries. Washington DC: World Bank. Retrieved from https://bit.ly/2pw4O6Y
Yadav, M. S., de Valck, K., Hennig-Thurau, T., Hoffman, D. L., & Spann, M. (2013). Social commerce: a contingency framework for assessing marketing potential. Journal of Interactive Marketing, 27(4), 311-323.
Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). The Business Model: Recent Developments and Future Research. Journal of Management, 37(4), 1019-1042.
 
 • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 08 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 آبان 1401