ارائه الگوی تدوین قابلیت‌های کسب‌وکار در راستای مدل‌سازی معماری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، مرکز تحقیقات کلان داده، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

4 استادیار، آزمایشگاه معماری سازمانی،دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

10.22034/aimj.2022.164539

چکیده

امروزه، معماری سازمانی به‌عنوان یکی از الگوهای برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات شناخته شده و به‌کارگیری آن به‌عنوان روالی عمومی در همه سازمان‌ها به رسمیت شناخته شده است. معماری سازمانی، وسیله‌ای امیدوارکننده برای هم‌راستایی تغییرات مورد نیاز در استراتژی و فرایندهای کسب‌وکار سازمان با چشم‌انداز پیچیده فناوری اطلاعات است. با توجه به اینکه مبحث مدیریت معماری سازمانی، یکی از ضرورت‌های امروزی سازمان‌ها است و یکی از دغدغه‏های مدیریت معماری سازمانی، ارائه الگوی تدوین قابلیت‌های کسب‌وکار سازمان است، در این مقاله به معرفی الگوها و روش‌های شناسایی قابلیت‌های کسب‌وکار توجه شده است. پژوهش حاضر به‌‎لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، اکتشافی است. نمونه آماری را اساتید دانشگاهی و خبرگان معماری آگاه به حوزه قابلیت‌های کسب‌وکار تشکیل داده‌اند. به‌منظور گردآوری اطلاعات در این پژوهش، با 22 نفر از مطلعان کلیدی (حد اشباع) که با روش هدفمند و به قضاوت پژوهشگران انتخاب ‌شده‌اند، مصاحبه باز و عمیق انجام شده است. برای تحلیل و تفسیر داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه، از روش تحلیل تم استفاده ‌شده است. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در زمینه شناسایی قابلیت‌های کسب‌وکار روش‌های مختلفی وجود دارد که بر اساس نتایج مصاحبه با روش تحلیل تم در نهایت چهار تم اصلی شامل مدل‌های مرجع معماری، مدل‌های ویژه صنعت، مدل‌های مرجع فرایندی و روش‌های مکمل و همچنین 25 تم فرعی بر مبنای تم‌های اصلی شناسایی شد. این مدل از دو طریق پنل خبرگان و ارزیابی موردی در واحد مدیریت فاوای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعتبارسنجی شد. با استفاده از روش‌های شناسایی‌شده در زمینه قابلیت‌های کسب‌وکار در چهار قالب مدل‌های مرجع معماری، مدل‌های ویژه صنعت، مدل‌های مرجع فرایندی و روش‌های مکمل، در نهایت می‌توان الگویی برای مدل‌سازی قابلیت‌های کسب‌وکار در سازمان‌های مختلف کشور تهیه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a model for Developing Business Capabilities in Order to Modeling Enterprise Architecture

نویسندگان [English]

 • Somayeh Derakhshan 1
 • Akbar Nabiollahi 2
 • Naser Khani 3
 • Sayed Raoof Khayami 4

1 Ph.D. Candidate, Department of Management, Faculty of Humanities, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Assistant Prof., Department of Computer Engineering, Big Data Research Center, Faculty of Humanities , Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

3 Assistant Prof., Department of Management, Enterprise Architecture Lab, Faculty of Humanities, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

4 Assistant Prof., Department of Computer and Information Technology, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Today, organizational architecture is recognized as one of the models of IT planning and its application is recognized as a general practice in all organizations. Organizational architecture is a promising tool to align the required changes in the organization's business strategies and processes with the complex IT Introduction. Considering that the issue of organizational architecture management is one of the necessities of organizations today and one of the challenges of organizational architecture management is to provide a model for developing the business capabilities of the organization, in this article, patterns and methods of identifying business capabilities have been introduced. The present study is applied in terms of purpose and exploratory in terms of implementation method. The statistical sample is composed of university professors and architecture experts aware of the field of business capabilities. In order to collect information in this study, 22 key informants (saturation limit) who were selected by a purposeful method and judged by researchers, open and in-depth interviews were conducted. The theme analysis method was used to analyze and interpret the data obtained from the interview. The present study shows that there are different methods in identifying business capabilities that based on the results of interviews with the theme analysis method, finally 4 main themes including 1) architectural reference models 2) industry specific models 3) process reference models and 4) Complementary methods as well as 25 sub-themes were identified based on the main themes. This model was validated through expert panel and case evaluation in Fava Management Unit of Isfahan University of Medical Sciences. Using the identified methods in the field of business capabilities in 4 forms of architectural reference models, industry specific models, process reference models and complementary methods, we can finally be a model for modeling business capabilities in Prepared by various organizations in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Enteeprise architecture modeling
 • Business capabilities
 • Cobit framework
 • Togaf framework
 • Theme
تلیک، اووه (1393). درآمدی بر تحقیق کیفی (هادی جلیلی، مترجم)، تهران: نشر نی.
ساروخانی، باقر (1393). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد دوم بینش‌ها و فنون، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سکاران، اوما (1390). روش‌های تحقیق در مدیریت (محمد صائبی و محمود شیرازی، مترجمان)، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
شمس، فریدون (1396). آشنایی با روش‌های مدیریتی و کنترل در پروژه‌های معماری سازمانی. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
شورای اجرایی عالی فناوری اطلاعات کشور (1395). مدل مرجع خدمات در چارچوب ملی معماری سازمانی ایران.
کرمی، رضا (1394). پیشنهاد یک برنامه پژوهشی: شناسایی و الگوسازی سناریوهای کاربردی معماری سازمانی. شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان.
کرمی، رضا (1397). یک متدولوژی پیشنهادی برای برنامه‌ریزی تحول سازمانی برپایه قابلیت کسب‌وکار.
 
Academia (2022). DAMA_Guide, https://www.academia.edu/19992490/The_DAMA_Guide _to_the_Data_Management_Body_of_Knowledge_First_Edition.
AIS Electronic Library (AISeL) - Hawaii International Conference on System Sciences 2022, (HICSS-51): Business Capability Maps: Current Practices and Use Cases for Enterprise Architecture Management;https://aisel.aisnet.org/hicss-51/os/enterprise_architecture/2/ (accessed Apr. 18).
Aleatrati Khosroshahi, P., Hauder, M. & Matthes, F. (2016). Analyzing the evolution and usage of enterprise architecture management patterns. Conference: 22th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2016). At: San Diego, USA.
Aleatrati Khosroshahi, P., Hauder, M., Volkert, S., Matthes, F. & Gernegroß, M. (2018). Business capability maps: Current practices and use cases for enterprise architecture management. Conference: Hawaii International Conference on System Sciences. DOI:10.24251/HICSS.2018.581
Axelos (2019). Information technology Infrastructure Library 4(ITIL4).
Barroero, T., Motta, G. & Pignatelli, G. (2010). Business capabilities centric enterprise architecture; pp 32–43.
Baskerville, R. (2008). What design science is not. European Journal of Information Systems, 17(5), 441–443.
Becker, J., Knackstedt, R. & Pöppelbub, J. (2009).Entwicklung von Reifegradmodellen für das IT-Management. Wirtschaftsinformatik, 51(3), 249–260.
Boh, W. & Yellin, D. (2006). Using enterprise architecture standards in managing information technology. Journal of Management Information Systems, 23(3), 163–207.
Bricknall, R., Darrell, G., Nilsson, H. & Pessi, K. (2006). Enterprise Architecture: Critical Factors affecting modelling and management. Conference: Proceedings of the Fourteenth European Conference on Information Systems, ECIS 2006, Göteborg, Sweden.
Buckl, S. (2011). Developing organization-specific enterprise architecture management functions using a method base.
Capstra, C. (2017). Business Capabilities Mapping Benefits. White paper.
Clarke, V., Braun, V. & Hayfield, N. (2015). Thematic analysis. Social Psychology: Research Methods, 222, 248.
De Vries, M. (2016). Guiding the development of enterprise design approaches. South Afr. J. Ind. Eng., 27(3), 12–22.
Debashisha, M., Roberto Zema, N. & Natalizio, E. (2021). A High-End IoT Devices Framework to Foster beyond-Connectivity Capabilities in 5G/B5G Architecture.  IEEE Communications Magazine, 59(1), 55–61.
Gong Y, Janssen M. (2021). Roles and capabilities of enterprise architecture in big data analytics technology adoption and implementation, J. Theor. Appl. Electron. Commer. Res; vol. 16, no. 1, p. 37–51.
Jibility (2022). Strategic Roadmap and Capability Map Software. https://www.jibility.com/
Klinkmüller, C., Ludwig, A., Franczyk, B. & Kluge, R. (2011). Visualising business capabilities in the context of business analysis. International Conference on Business Information Systems, 242–253.
Lux, J. & Riempp, G. & Urbach, N. (2010). Understanding the performance impact of enterprise architecture management. MCIS 2010 Proceedings. 403. https://aisel.aisnet.org/amcis2010/403
 Georgios, K., Henkel, M. and Stirna, J. (2022). Modeling the Phenomenon of Capability Change: The KYKLOS Method. In Domain-Specific Conceptual Modeling, 265–88. Springer.
 Olabode, S. O. & Akintelu, S. O. (2022). Implication of Technological Innovation Capability and Public Private Partnership Initiative for the Percentage of the Nigeria Population with Access to Electricity Supply. Sau journal of management and social sciences, 7(1), 221–234.
Papazoglou, A. (2011). Capability-based planning with TOGAF® and ArchiMate®, Business Information Technology School of Management and Governance. University of Twente. Available at: http://essay.utwente.nl/65421/1/Papazoglou_MA_MB.pdf
Naomi, M., Hernandez, M., Reardon, A. and Liu, Y. (2020). Advanced Distributed Learning: Capability Maturity Model. Technical Report. Advanced Distributed Learning Initiative.
Pathak, S., Krishnaswamy, V. & Sharma, M. (2021).Big data analytics capabilities: a novel integrated fitness framework based on a tool-based content analysis. Enterp. Inf. Syst., p. 1–35.
Software Engineering for Business Information Systems (SEBIS).( 2015). Enterprise Architecture Management Pattern Catalog(EAM-PC V2)
The Open Group, TOGAF® Version 10. (2022). http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap32.html,Accessed 08.04.
University of newcastle (2022), business capability model (BCM) , https://www . newcastle.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/596805/UON-EA-Framework-BCM-v1.1.pdf
Van de Wetering R. (2021). Dynamic enterprise architecture capabilities and organizational benefits: an empirical mediation study. ArXiv Prepr. ArXiv210510036.
Van de Wetering, R. (2021). Understanding the Impact of Enterprise Architecture Driven Dynamic Capabilities on Agility: A Variance and fsQCA Study; Pac. Asia J. Assoc. Inf. Syst., vol. 13, no. 4, p. 2.
Van de Wetering, R., Versendaal, J. & Walraven, P. (2018). Examining the relationship between a hospital’s IT infrastructure capability and digital capabilities: a resource-based perspective; presented at the AMCIS.
Vincent, L. (2008). Differentiating Competence, Capability and Capacity. In: Innovating Perspectives 16, Nr. 3, June 2008.
Wißotzki, M., Koç, H., Weichert, T. and Sandkuhl, K. (2013). Development of an enterprise architecture management capability catalog. International Conference on Business Informatics Research, 112–126.
Wißotzki, M. & Sandkuhl, K. (2015). Elements and characteristics of enterprise architecture capabilities, International Conference on Business Informatics Research, pp. 82–96.
 
 • تاریخ دریافت: 05 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 24 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 08 دی 1401