شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی قرارداد هوشمند در صنعت بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار، گروه فناوری نوین بیمه، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات سیستم‌‎های اطلاعاتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22034/aimj.2022.165404

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی قرارداد هوشمند در صنعت بیمه است. روش این پژوهش از نظر داده، توصیفی و از نظر هدف، کاربردی توسعه‌ای است. پس از شناسایی عوامل کلیدی موفقیت بر اساس مطالعه ادبیات پژوهش و مصاحبه‌های انجام‌شده با مدیران و خبرگان امور بیمه‌ای در حوزه مرتبط به موضوع، برای ارزیابی میزان اهمیت هر یک از عوامل، از مطالعه میدانی و توزیع پرسش‌نامه استفاده شد. تحلیل هم‌بستگی عوامل شناسایی‌شده و اصلاح ساختار شبکه‌ای، بر اساس رویکرد دیمتل فازی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت قرارداد هوشمند بر پایه بلاکچین با استفاده از رویکرد روش ANP انجام شد. با توجه به ارزیابی انجام‌شده، در گام اول غربالگری، از بین 29 عامل شناسایی‌شده، 9 عامل تأیید شد. در تحلیل دیمتل مشخص شد که عامل آگاهی‌بخشی و آموزش در خصوص بلاکچین و کاربردهای آن در صنعت بیمه، تأثیرگذارترین و عامل قابلیت همکاری و استانداردسازی که به هماهنگی و همکاری در سطح زنجیره ارزش در صنعت ناظر است، تأثیرپذیرترین عامل از عوامل دیگر است. از طرف دیگر، عامل پشتیبانی و مدیریت عوامل بیشترین تأثیرات متقابل را دارد. همچنین، رتبه‎بندی عوامل از روش ANPنشان داد که عامل فرهنگ ‌سازمانی و پشتیبانی مدیریت عالی با وزن 269/0 رتبه نخست، پشتیبانی مدیریت عالی با وزن 168/0 رتبه دوم و انعطاف سیاست سازمان در قبال پذیرفته شدن بلاکچین توسط مدیران عملیاتی و یکپارچگی سازمان با وزن 126/0 در رتبه سوم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and Ranking the Key Factors of Success in Implementing a Smart Contract in the Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Ameneh Khadivar 1
  • Asma Hamzeh 2
  • Zahra Alimohammadi 3

1 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Assistant Prof., Department of Modern Insurance Technologies, Insurance Research Center, Tehran, Iran

3 Master, Department of Information Technology Management, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study is to identify and prioritize the key factors of success in implementing smart contracts in the insurance industry. The research methodology of this study is descriptive, exploratory, and survey the content of written documents. After identifying key factors based on the study of research literature and interviews conducted by managers and experts in insurance affairs in the area related to the issue were used to evaluate the importance of each factor in field study and questionnaire distribution. Correlation analysis of identified factors and network structure modification was carried out based on fuzzy Dematel approach and ranking the success factors of smart contracts based on blockchain was done using the ANP method approach. With regard to the evaluation of the acceptable form in the first step of screening, the number of 29 identified factors were confirmed. Then using ANP method and evaluation, it was shown that superior management and superior management support with 0.269 weight were ranked first, excellent management support with 0.168 weight and openness were ranked third by operational managers and organizational integration with 0.126 weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • Smart contract
  • Insurance
  • Key success factors
ابراهیمی، زهرا (1396). قراردادهای هوشمند و نقش آنها در خلق ارزش از منظر بانک‌ها. هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد، 2 و 3 بهمن.
محمودی گشنی، زهرا (1398). ارزیابی امنیت و کارایی قراردادهای هوشمند مبتنی بر فناوری زنجیره قالب در کاربردهای تجارت الکترونیکی، پایان‌نامه، دانشگاه گیلان.
ناصر، مهدی (1397). امکان‌سنجی بهکارگیری قراردادهای هوشمند در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم قضایی.
Adams, R., Parry, G., Godsiff, P., & Ward, P. (2017). The future of money and further applications of the blockchain. Strategic Change, 26(5), 417-422.
Ammous, S. (2016). Blockchain Technology: What is it good for? Available at SSRN 2832751.
Bali, Sh.,  Bali, V.,  Prasad Mohanty, R., Gaur, D. (2022). Analysis of critical success factors for blockchain technology implementation in healthcare sector. Benchmarking: An International Journal, https://doi.org/10.1108/BIJ-07-2021-0433.
Borselli, A. (2020). Smart Contracts in Insurance: A Law and Futurology Perspective. In InsurTech: A Legal and Regulatory View (pp. 101-125). Springer, Cham.
Buysse, K., & Verbeke, A. (2003). Proactive environmental strategies: A stakeholder management perspective. Strategic management journal, 24(5), 453-470.
Ćirić, Z., Sedlak, O., & Ivanišević, S. (2020). Implementation of blockchain technology in the smart city. Serbian Journal of Engineering Management, 5(1), 50-54.
Dandage, R., Mantha, S. S., & Rane, S. B. (2018). Ranking the risk categories in international projects using the TOPSIS method. International journal of managing projects in business, 11(2), 317-331.
Diabat, A., & Govindan, K. (2011). An analysis of the drivers affecting the implementation of green supply chain management. Resources, conservation and recycling, 55(6), 659-667.
Elhidaoui, S.,  Benhida, Kh.,  El Fezazi, S.,  Kota, S., &  Lamalem, A., (2021). Critical Success Factors of Blockchain adoption in Green Supply Chain Management: Contribution through an Interpretive Structural Model, Production & Manufacturing Research, 10(1), 1-23, DOI: 10.1080/21693277.2021.1990155.
Fernando, E. (2019, September). Success factor of implementation blockchain technology in pharmaceutical industry: a literature review. In 2019 6th International Conference on Information Technology, Computer and Electrical Engineering (ICITACEE) (pp. 1-5). IEEE.
Gatteschi, V., Lamberti, F., Demartini, C., Pranteda, C., & Santamaría, V. (2018). Blockchain and smart contracts for insurance: Is the technology mature enough? Future Internet, 10(2), 20.
Giancaspro, M. (2017). Is a ‘smart contract’really a smart idea? Insights from a legal perspective. Computer law & security review, 33(6), 825 .835.
Gualandris, J., & Kalchschmidt, M. (2016). Developing environmental and social performance: the role of suppliers’ sustainability and buyer–supplier trust. International Journal of Production Research, 54(8), 2470-2486.
Guerci, M., Longoni, A., & Luzzini, D. (2016). Translating stakeholder pressures into environmental performance–the mediating role of green HRM practices. The International Journal of Human Resource Management, 27(2), 262-289.
Guoyou, Q., Saixing, Z., Chiming, T., Haitao, Y. & Hailiang, Z. (2013). Stakeholders'  Influences on Corporate Green Innovation Strategy: A Case Study of Manufacturing Firms in China. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 20(1), 1-14.
Kant, R. & Dalvi, M.V. (2017). Development of questionnaire to assess the supplier evaluation criteria and supplier selection benefits. Benchmarking: An International Journal, 24(2), 359-383.
Kayikci, Y.,  Gozacan-Chase, N.,  Rejeb, A.,  Mathiyazhagan, K., (2022). Critical success factors for implementing blockchain-based circular supply chain, Business strategy and the environment, 1-21.
Kiefer, D., Kroon, R., Hofmann, A. I., Sun, H., Liu, X., Giovannitti, A., ... & Müller, C. (2019). Double doping of conjugated polymers with monomer molecular dopants. Nature materials, 18(2), 149-155.
Kumar, D. & Rahman, Z. (2015) Sustainability Adoption through Buyer Supplier Relationship across Supply Chain: A Literature Review and Conceptual Framework. International Strategic Management Review, 3, 110-127. https://doi.org/10.1016/j.ism.2015.04.002
Polkowski, Z., Nycz, M., & Borah, S. (2018). Blockchain Implementation In Business. Scientific Bulletin-Economic Sciences, 17(3), 187-196.
Ramdani, B., Kawalek, P., & Lorenzo, O. (2009). Predicting SMEs' adoption of enterprise systems. Journal of enterprise information management, 22 (1/2), 10-24.
Sancha, C., Gimenez, C., & Sierra, V. (2016). Achieving a socially responsible supply chain through assessment and collaboration. Journal of Cleaner Production, 112, 1934-1947.
Sarkis, J., Gonzalez-Torre, P., & Adenso-Diaz, B. (2010). Stakeholder pressure and the adoption of environmental practices: The mediating effect of training. Journal of operations Management, 28(2), 163-176.
Sheth, A.,  Subramanian, H., (2019) Blockchain and contract theory: modeling smart contracts using insurance markets, Managerial Finance 46(1). DOI:10.1108/MF-10-2018-0510.
Tapscott, A., & Tapscott, D. (2017). How blockchain is changing finance. Harvard Business Review, 1(9), 2-5.
Yalabik, B., & Fairchild, R. J. (2011). Customer, regulatory, and competitive pressure as drivers of environmental innovation. International Journal of Production Economics, 131(2), 519-527.
Zaid, A. A., Jaaron, A. A., & Bon, A. T. (2018). The impact of green human resource management and green supply chain management practices on sustainable performance: An empirical study. Journal of cleaner production, 204, 965-979.
Zheng, Z., Xie, S., Dai, H., Chen, X., & Wang, H. (2017, June). An overview of blockchain technology: Architecture, consensus, and future trends. In 2017 IEEE international congress on big data (BigData congress) (pp. 557-564). IEEE.
Zheng, Z., Xie, S., Dai, H.-N., Chen, X., & Wang, H. (2013)18Blockchain challenges and opportunities: A survey. International Journal of Web and Grid Services, 14(4), 352-375.
Zhou, Y., Soh, Y. S., Loh, H. S., & Yuen, K. F. (2020). The key challenges and critical success factors of blockchain implementation: Policy implications for Singapore’s maritime industry. Marine Policy, 122, 104265.
Zhu, Q., & Sarkis, J. (2007). The moderating effects of institutional pressures on emergent green supply chain practices and performance. International journal of production research, 45(18-19), 4333-4355.
  • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 02 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 08 دی 1401