بررسی کیفیت انتقال پیام در آموزش مجازی و حضوری از دیدگاه معلمان (مطالعه موردی: نرم‌افزار شاد برای کودکان 7تا11ساله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، رشته علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی، گروه علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/aimj.2022.338141.1494

چکیده

این پژوهش کمّی به‌روش پیمایشی اجرا شده است. هدف از اجرای آن، بررسی مقایسه‌ای دو نوع آموزش مجازی و حضوری از دیدگاه معلمان و از جنبۀ ارتباطات است که به‏طور خاص، بر نرم‌افزار آموزش مجازی شاد، در بین کودکان 7 تا 11ساله متمرکز است. جامعه آماری پژوهش، معلمان مدارس مناطق آموزشی غرب تهران، شامل مناطق 2، 5 و 10، در نیم‌سال تحصیلی 1401-1400 است. تعداد معلمان رسمی و پیمانی این مدارس 2381 نفر گزارش شده است که حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران معادل با 330 به‏دست آمد. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای (PPS) اعضای نمونه انتخاب شد. داده‏ها به‏کمک پرسش‎نامه ساخت‌یافته و توزیع آن میان نمونه آماری گردآوری شد. هر پرسش‎نامه حاوی 38 پرسش در مقیاس پنج‌سطحی لیکرت بود. اعتبار این پژوهش از طریق پرسش‌نامه پیش‌آزمون سنجش و با نمره آلفای کرونباخ 85/0 تأیید شد. بر اساس نتایج پژوهش، به عقیده معلمان، آموزش حضوری از نظر بسترهای ارتباطی، بازخورد و تعامل، برتر از آموزش مجازی است و فقط از نظر انتقال پیام، آموزش مجازی بر آموزش حضوری برتری دارد. بر اساس یافته‌ها، به‌منظور آموزش معلمان با شیوۀ انتقالِ بهترِ پیام‌هایِ عاطفی و آموزش زبانِ بدن به آنها، باید دوره‌هایی در دستورکار مدارس و آموزش‌وپروش قرار گیرد. دوره‌هایی از قبیل: استفاده از امکانات ارتباطات تعاملی چندرسانه‌ای، سبک و شیوه‌های جدید آموزشی و شیوه‌های نوین ارزشیابی دانش‌آموزان متناسب با آموزش مجازی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Message Transmission Quality in Virtual and Face-to-face Education from the Aspect of Teachers (Case Study: “SHAD” Software for Children 7 - 11 Years Old)

نویسندگان [English]

 • Mahdiye Amiriyan Hashemi 1
 • Mohammad Soltanifar 2
 • Afsaneh Mozaffari 3

1 Ph.D. student, Department of Communication Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Faculty member, Department of Communication Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Faculty member, Department of Communication Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this quantitative research, which has been done by survey method, is to make comparative assessment of virtual and face-to-face education from the prespective of communication, focusing on “SHAD” virtual education software from the aspect of teachers, among the 7 to 11 year old children . The statistical population(group) is consis of school teachers in the western educational districts of Tehran, which includes districts 2, 5 and 10, during 1401-1400 academic semester. The total number of formal and contract employee teachers in these schools is 2381, as the sample size is 330 according to the Cochran's formula. The members of sample were collected by biphasic cluster sampling (PPS) method and by using a structured questionnaire that each questionnaire contained 38 questions on a five-point Likert scale; data were collected from sample members. The validity of this study was assessed through a pre-test questionnaire and confirmed with a Cronbach's alpha score of 0.85. According to the study results, in teachers' point of view, face-to-face education is superior to virtual education, in terms of communication platforms, feedback and interaction ; and virtual education is superior to face-to-face education, only in terms of conveying the message. Based on the findings, by providing courses for educating teachers with better methods of transmitting emotional messages and teaching body language to teachers, reinforcing the necessary software and hardware facilities for virtual education and using multimedia interactive communication facilities; it is necessary the implementation of new teaching styles and methods and new methods of evaluating students in accordance with virtual education to be on the agenda of schools and education services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Virtual Education
 • “SHAD” Software
 • Communication Platforms
 • Education
 • Teacher
 • Student
ترلو، کریسپین و لنگل، لورد و تومیک، آلیس (1389). ارتباطات کامپیوتر ـ واسط (ترجمه سروناز تربتی). تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
تفضلی مقدم، عبدالحسین (1388). جهانی شدن و بسترهای فراوری توسعه ملی و آموزش عالی: آموزش باز و از راه دور از دیدگاه صاحب‌نظران. پایان نامه دکتری برنامه‎ریزی آموزش از راه دور، دانشگاه پیام نور.
خادم‌الحسینی، راضیه (1399). تجارب زیسته معلمان، دانش‌آموزان و والدین در آموزش مجازی درس علوم مقطع ابتدایی در دوره همه‌گیری کووید 19 در شهرستان برخوار اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تربیتی اصفهان.
خرسند، مریم (1390). نقش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی (آموزش الکترونیک) بر فرایند یادگیری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
رستمی، لمیا و محتشمی، ندا (1392). نظریه تعامل‎گرایی و تحلیل انتقادی آن. نشریه علوم اجتماعی و انسانی شیراز، 2(9)، 59-103.
سعادتی، مجید و نصراللهی، اکبر و سعدی پور، اسماعیل و رحمان زاده، سید علی (1399). شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت حضور خبرگزاری صداوسیما در شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام و توییتر). فصلنامه علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری، 14(4)، 87-121.
محسنیان راد، مهدی (1368). ارتباط شناسی. تهران: سروش.
مطلق، معصومه و جعفری گلنسایی، ندا (1389). بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه آموزش‌وپرورش در عصر اطلاعات. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 124-109.
معصومی، محمود و معصومی، محمد (1395). بررسی سیستم آموزش مجازی در ایران و تأثیر آن بر اقتصاد کشور. چهارمین کنفرانس بین‌المللی علوم و مهندسی.
مقدم، علیرضا (1392). آموزش در فضای مجازی: پنجره‌ای میان‌رشته‌ای برای تولید دانش. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 20، 135-159
منتظر، غلامعلی (1382). دانشگاه مجازی. فصلنامه کتابداری و اطلاعرسانی، 6(1)، 3-4.
نامداری، لاله (1400). نیازسنجی امکانات سختافزاری و نرمافزاری و مهارت‌های مورد نیاز کیفیت بخشی آموزش‌های مجازی در مدارس ابتدایی، از دیدگاه معلمان و مدیران ناحیه دو آموزش‌وپرورش شهر همدان. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان همدان.
نظری، علی (1400). بررسی وضعیت مؤلفه‌های یادگیری هم‌یارانه (با تأکید بر مهارت نوشتن) در دوران قرنطینه بیماری کرونا در آموزش مجازی (شاد) از نظر معلمان دوره ابتدایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین.
نورائی فدکی، سید محمد (1400). تأثیر سامانه آموزش شاد بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول مدرسه یاوران اسلام در منطقه خواجه ربیع مشهد در دوره کرونا. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی.
Bao, W. (2020). COVID‐19 and online teaching in higher education: A case study of Peking University. Human behavior and emerging technologies, 2(2), 113-115.
Basilaia, G., & Kvavadze, D. (2020). Transition to online education in schools during a SARS-CoV-2 coronavirus (COVID-19) pandemic in Georgia. Pedagogical Research, 5(4).
Demuyakor, J. (2020). Coronavirus (COVID-19) and online learning in higher institutions of education: A survey of the perceptions of Ghanaian international students in China. Online Journal of Communication and Media Technologies, 10(3), e202018.
Dennis, A. R., & Valacich, J. S. (1999, January). Rethinking media richness: Towards a theory of media synchronicity. In Proceedings of the 32nd Annual Hawaii International Conference on Systems Sciences. 1999. HICSS-32. Abstracts and CD-ROM of Full Papers (pp. 10-pp). IEEE.
Dhawan, S. (2020). Online learning: A panacea in the time of COVID-19 crisis. Journal of educational technology systems, 49(1), 5-22.
Holmberg, B. (1990). Theory and practice of distance education. Routledge.
Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68
Oliver, K., Kellogg, S., Townsend, L., & Brady, K. (2010). Needs of elementary and middle school teachers developing online courses for a virtual school. Distance Education, 31(1), 55-75.
Oliver, K., Osborne, J., & Brady, K. (2009). What are secondary students’ expectations for teachers in virtual school environments? Distance Education, 30(1), 23-45.
Toquero, C. M. (2020). Challenges and opportunities for higher education amid the COVID-19 pandemic: The Philippine context. Pedagogical Research, 5(4).
Zhou, L., Wu, S., Zhou, M., & Li, F. (2020). 'School’s out, but class’ on', the largest online education in the world today: Taking China’s practical exploration during The COVID-19 epidemic prevention and control as an example. Best evid chin edu, 4(2), 501-519.
 
 • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 11 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 12 شهریور 1401