شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌ها و کاربردهای کلان‌داده‌ها در صنعت خرده‌فروشی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/aimj.2022.170983

چکیده

امروزه حجم زیادی از داده‌‌‌‌‌‌‌ها که از منابع مختلف با سرعت زیاد و تنوع بالا تولید می‌‌‌‌‌‌‌شوند، به نوآوری و تحول در بسیاری از صنایع منجر شده‌‌‌اند. با توجه به اهمیت روزافزون خلق ارزش از داده‌ها در صنعت خرده‌فروشی، بسیاری از صنایع همچون این صنعت، درصدد به‌کارگیری فناوری کلان‌‌‌‌‌داده‌ها برآمده‌اند. اما بسیاری از مدیران این صنعت با تعدد گزینه‌‌‌های تصمیم‌‌‌گیری برای به‎‌‌‌کارگیری کاربردهای این فناوری و نیز مشکلات پیاده‌سازی آن مواجه هستند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و انتخاب مجموعه کاربردهای کلان‎‌داده در صنعت خرده‌‎فروشی ایران است که از مشکلات پیاده‌‎سازی کمتری برخوردار است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش فراترکیب با جست‎وجوی سیستماتیک در پایگاه‌های معتبر علمی، ابتدا مقالات مرتبط در خصوص کاربردهای کلان‎داده در صنعت خرده‎‌‌فروشی بررسی شده است. سپس، با تحلیل محتوای مقالات، کاربردهای کلان‌‌‌‌‌‌‌داده در صنعت خرده‌فروشی شناسایی و دسته‌بندی شده‌‌‌‌‌اند. در ادامه، با شناسایی معیارهای مربوط به مشکلات به‌کارگیری کلان‌داده و با استفاده از روش‌‌‌‌‌‌‌های کمی تصمیم‌‌‌‌‌‌‌گیری چندمعیاره به‌صورت ترکیبی از روش‌های بهترین و بدترین، روش دیمتل و روش شباهت به راه‌‌‌‌‌حل ایدئال، اولویت کاربردهای کلان‎‌داده  در صنعت خرده‌فروشی ایران مشخص شده است. یافته‌های این پژوهش نشان ‌‌‌می‌‌‌‌‌دهند که سه کاربرد کلان‌داده شامل تعیین روندهای بازار، تعیین ‌‌‌ پورتفولیوی بهینه محصولات و نیز بخش‌‌‌بندی خرده مشتریان از کمترین چالش و در نتیجه بالاترین اولویت برخوردار هستند و سه کاربرد همکاری داده‌‌‌محور، حذف محصولات تقلبی و چیدمان فضای فروشگاه از بیشترین چالش و کمترین اولویت در صنعت خرده‌فروشی ایران برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applications and Challenges of Big Data in Retail Industry: Proposing a Decision Making Model for Implementation

نویسندگان [English]

 • Ayoub Mohammadian 1
 • Jalil Heidary Dahooie 2
 • Fateme Vasheghani Farahani 3
 • Mahmood Rafiey 3

1 Associate Prof., Department of Information Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

3 MSc. Student, Department of Information Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, large volumes of data that are generated from various sources with high velocity and variety, has led to innovation and transformation in many industries. Many industries, such as the retail industry, have sought to use big data technology due to the growing importance of creating value from data in this industry. But many industry leaders face a number of decision-making dilemmas for applying this technology, as well as the challenges of implementing it. Therefore, the main purpose of this study is to determine the big data applications in the retail industry that has fewer implementation challenges. In this research, using the meta-synthesis method with systematic search in reputable scientific databases, first, related articles on how to use big data technology in the retail industry have been examined. Then, using the content analysis method, bigdata applications in the retail industry have been analyzed and categorized, by identifying the criteria related to the challenges of big data applications and using quantitative multi-criteria decision-making methods -a combination of BWM, DEMATEL and TOPSIS methods, the priority of big data applications in the Iranian retail industry has been determined. The findings of this study show that the three applications of big data including determining market trends, determining the optimal product portfolio and micro-segmentation of retail customers have the least challenge and therefore the highest priority and three applications of data-driven cooperation, elimination of counterfeit products and the layout of the store space had the most challenge and the least priority in the Iranian retail industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Big data
 • Retail
 • Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
 • Decision making trial and evaluation laboratory (DEMATEL)
ایرنا (1395). صنعت خردهفروشی کالا، نیازمند تحول راهبردی. دسترسی در خبرگزاری جمهوری اسلامی به آدرس: https://www.irna.ir/news/82058027
گلیج، زهرا (1397). مروری بر صنعت خرده‌فروشی در ایران و جهان. اقتصاد مردم، دسترسی در آدرس:
http://eghtesademardom.com/fa/Main/Detail/4002
Agrawal, R. (2020). Retailing: Introduction, Meaning, Definition and Characteristics. Retrieved from Your Article Library: https://www.yourarticlelibrary.com/retailing/retailing-introduction-meaning-definition-and-characteristics/47944
Ahmed, F., Jaber, A., Majid, M., & Ahmad, M. (2015). Agent-based Big Data Analytics in retailing: A case study. International Conference on Software Engineering and Computer Systems (pp. 67-72). Kuantan: IEEE.
Ahsaan, S., & Mourya, A. (2019). Big data analytics: challenges and technologies. Annals of the Faculty of Engineering.
Aktas, E., & Meng, Y. (2017). An Exploration of Big Data Practices in Retail Sector. Logistics, 1-28.
Balfour, G. (2013). Big Data’s Big Promise. Backbone.
Bąska, M., Dudycz, H., & Pondel, M. (2019). Identification of advanced data analysis in marketing: A systematic literature review. Journal of Economics & Management, 18-39.
Bradlow, E., Gangwar, M., Kopalle, P., & Voleti, S. (2017). The Role of Big Data and Predictive Analytics in Retailing. Journal of Retailing, 79-95.
Chung-Wei, L., & Gwo-Hshiung, T. (2009). Identification of a Threshold Value for the DEMATEL Method: Using the Maximum Mean De-Entropy Algorithm. Springer, 789-796.
Dahooie, J. H., Zavadskas , E. K., Abolhasani, M., Vanaki , A., & Turskis, Z. (2018). A novel approach for evaluation of projects using an interval-valued fuzzy additive ratio assessment (ARAS) method: a case study of oil and gas well drilling projects. Symmetry.
Dekimpe, M. (2020). Retailing and retailing research in the age of big data analytics. International Journal of Research in Marketing, 3-14.
DuBreuil, M. (2020). Traditional vs. big-data fashion trend forecasting: an examination using WGSN and EDITED. International Journal of Fashion Design, Technology and Education, 68-77.
Evans, L., & Kitchin, R. (2018). A smart place to work? Big data systems, labour, control and modern retail stores. New Technology, Work and Employment, 44-57.
Fisher, M., & Raman, A. (2018). Using Data and Big Data in Retailing. Production and Operations Management, 1665-1669.
Gawankar, S., Gunasekaran, A., & Kamble, S. (2020). A study on investments in the big data-driven supply chain, performance measures and organisational performance in Indian retail 4.0 context. International Journal of Production Research, 1574 - 1593.
Gobble, M. (2013). Big Data: the next big thing in innovation. Research and Technology Management, 64-66.
Harris, R. (2016, December 23). More data will be created in 2017 than the previous 5,000 years of humanity. Retrieved from App Developer Magazine: https://appdevelopermagazine.com/more-data-will-be-created-in-2017-than-the-previous-5,000-years-of-humanity-/
Hofmann, E., & Rutschmann, E. (2018). Big data analytics and demand forecasting in supply chains: a conceptual analysis. International Journal of Logistics Management, 739 - 766.
Hsu, Y.-L., Lee, C.-H., & Kreng, V. (2010). The application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection. Expert Systems with Applications, 419-425.
Iftikhar, R., & Khan, M. (2020). Social media big data analytics for demand forecasting: Development and case implementation of an innovative framework. Journal of Global Information Management, 103-120.
Khattak, B. (2019). Empirical Analysis of Recent Advances, Characteristics and Challenges of Big Data. EAI.
Lee, C. (2017). A GA-based optimisation model for big data analytics supporting anticipatory shipping in Retail 4.0. International Journal of Production Research, 593 - 605.
Lekhwar, S., Yadav, S., & Singh, A. (2019). Big data analytics in retail. Smart Innovation, Systems and Technologies, 469-477.
Li, D., & Wang, X. (2017). Dynamic supply chain decisions based on networked sensor data: an application in the chilled food retail chain. International Journal of Production Research, 5127-5141.
Lumen. (2020). Reading: Define Retailing. Retrieved from lumen: https://courses.lumenlearning.com/suny-hccc-marketing/chapter/reading-define-retailing/
Mahesar, H., Chaudhry, N., & Tariq, U. (2017). Integrating Customer Relationship Management with Big Data Analytics in Retail Stores: a Case of Hyper-star and Metro. Journal of Business Strategies, 141-158.
Marr, B. (2017, January 23). Really Big Data At Walmart: Real-Time Insights From Their 40+ Petabyte Data. Retrieved from Forbes: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr /2017/01/23/really-big-data-at-walmart-real-time-insights-from-their-40-petabyte-data-cloud/
Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
McAfee, A., & Brynjolfsson, E. (2012). Big Data: The Management Revolution. Harvard Business Review, 60-68.
Nolan et al. (2007). The Global Business Revolution and the Cascade Effect. Springer.
Nongxa, L. G. (2017). athematical and statistical foundations and challenges of (big) data sciences. Pretoria, 1-4.
Papanagnou, C., & Matthews-Amune, O. (2018). Coping with demand volatility in retail pharmacies with the aid of big data exploration. Computers and Operations Research, 343-354.
Parmar, V., & Yadav, J. (2017). Big Data: Meaning, Challenges, Opportunities, Tools. International Journal of Advanced Research in Computer Science, 165-168.
Raut, R., Yadav, V. S., Cheikhrouhou, N., Narwane, V. S., & Narkhede, B. E. (2021). Big data analytics: Implementation challenges in Indian manufacturing supply chains. Computers in Industry. Computers in Industry, 125(1), 103368.
Ren, S., Chan, H.-L., & Siqin, T. (2020). Demand forecasting in retail operations for fashionable products: methods, practices, and real case study. Annals of Operations Research, 761 - 777.
Rezaei, J. (2015). Best-worstmulti-criteriadecision-makingmethod. Omega, 49-57.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. New York: Springer Publishing Company.
Santoro, G., Fiano, F., Bertoldi, B., & Ciampi, F. (2019). Big data for business management in the retail industry. Management Decision, 1980 -1992.
Schroeder, R. (2016). Big data business models: Challenges and. Cogent Social Sciences, 1-15.
Sena, V., & Ozdemir, O. (2020). Spillover effects of investment in big data analytics in B2B relationships: What is the role of human capital? Industrial Marketing Management, 77-89.
Serkland. (2021, June 15). How Big is the Retail Sector in Iran? Retrieved from Serkland: https://www.serklandinvest.com/insights/2021/4/15/how-big-is-the-consumer-market-in-iran
Shankar, V. (2019). Big Data and Analytics in Retailing. NIM Marketing Intelligence Review, 36-40.
Shih, H.-S., Shyur, H.-J., & Lee, E. (2007). An extension of TOPSIS for group decision making. Mathematical and Computer Modelling, 801-813.
Silva, E., Hassani, H., & Madsen, D. (2020). Big Data in fashion: transforming the retail sector. Journal of Business Strategy, 21-27.
Singh, B., & Kumar, S. (2016). A Survey on Big Data: Challenges, Tools and Technique. International Journal of Advanced Research in Computer Science, 230-234.
Talebkhah, M., Sali, A., Marjani, M., Gordan, M., Hashim, S., & Rokhani, F. (2021). IoT and Big Data Applications in Smart Cities: Recent Advances, Challenges, and Critical Issues. IEEE Access, 55465-55484.
Tornos, E. (2020). The big five: an introduction to the main branches of the retail industry. Retrieved from Gradaustralia: https://gradaustralia.com.au/career-planning/the-big-five-an-introduction-to-the-main-branches-of-the-retail-industry
Verma, N., & Singh, J. (2017). An intelligent approach to Big Data analytics for sustainable retail environment using Apriori-MapReduce framework. Industrial Management and Data Systems, 1503 - 1520.
Viega, M., Wang, G., & Zhào, M. (2020). The Application of Big Data Analytics in Supply Planning. Journal of Trends in Computer Science and Smart Technology, 599-609.
Wamba, S. F., Akter, S., Edwards, A., Chopin, G., & Gnanzou, D. (2015). How ‘big data’ can make bigimpact: findings from a systematic review and a longitudinal case study. International Journal of Production Economics, 234-246.
Wamba, S. F., Gunasekaran, A., Akter, S., Ren, S.-f., Dubey, R., & Childe, S. J. (2017). Big data analytics and firm performance: effects of dynamic capabilities. Journal of Business Research, 356-365.
Ying, S., Sindakis, S., Aggarwal, S., Chen, C., & Su, J. (2021). Managing big data in the retail industry of Singapore: Examining the impact on customer satisfaction and organizational performance. European Management Journal, 390-400.
Yoon, K., & Hwang, C. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Springer.
 • تاریخ دریافت: 12 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 12 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 اسفند 1401