طراحی سیستم خبره برای کمک به تصمیم‌گیری در جذب اعضای هیئت‌علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

10.22034/aimj.2023.182053

چکیده

انسان، به‌دلیل محدودیت قدرت ادراک از جهان خارج و نیز محدودیت قدرت استدلال جامع و عمیق، با عدم قطعیت و عدم حتمیت مواجه است. روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، روش‌هایی در راستای افزایش اطمینان و کاهش عدم قطعیت ناشی از قضاوت‌های تصمیم‌گیرنده و جامعیت اطلاعات هستند. یکی از شاخص‌های محاسبه‌شده در ماتریس تصمیم در شرایط عدم اطمینان، شاخص حداقل پشیمانی است. هدف از این پژوهش، شناخت گزینه‌هایی با حداقل پشیمانی در انتخاب اعضای هیئت‌علمی است. بدین منظور، با استفاده از متغیر‌های به‌دست‌آمده از ادبیات پیشین و نظر خبرگان در حوزه موضوع مورد مطالعه، به‌منظور کمک به تصمیم‌گیری در جذب اعضای هیئت‌علمی، سیستم خبره طراحی شد. نتایج تحلیل، بیانگر این مطلب بود که گزینه‌های سوابق تحصیلی، اخلاق (مهارت ارتباطی)، توانایی تدریس (قدرت بیان و انتقال مطالب) و مهارت‌های تصمیم‌گیری، شاخص‌هایی هستند که حداقل ریسک از مدنظر قرار دادن آنها در گزینش علمی افراد به‌دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design an Expert System to Help Make Decisions in Attracting Faculty

نویسندگان [English]

  • Neda Saleh 1
  • Ameneh Khadivar 2

1 Ph D. Candidate, Department of Information Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Due to the limited power of human perception of the outside world and also the power of comprehensive and deep reasoning, he faces uncertainty and uncertainty. Multi-criteria decision-making methods, including methods to increase confidence and reduce uncertainty due to judgment Decision makers and comprehensiveness of information. One of the indicators calculated in the decision matrix in conditions of uncertainty is the minimum regret index. The purpose of this study is to identify options with the least regret in selecting faculty members. Therefore, using the variables obtained from the previous literature and the opinion of experts in the field of study, an expert system was designed to assist in decision-making in attracting faculty members.The results of the analysis indicated that the options of academic record, ethics (communication skills), teaching ability (ability to express and convey content) and decision-making skills are indicators that have the least risk of being considered in the scientific selection of individuals. According to the results of this research and the designed expert system can be used to help decision-making in attracting faculty members of universities by reducing time, increasing the quality and accuracy of decision-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absorption
  • Faculty
  • Fuzzy expert system
  • Decision maker system
  • Fuzzy logic
اکبری، نعمت‌الله و زاهدی، کیوان (1387). کاربرد روش‏های رتبه‏بندی و تصمیم‏گیری چندشاخصه، (چاپ اول)، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور.
تاج گردون، محمد؛ قائم منظوری شلمانی، محمد تقی؛ حسن‌زاده بارانی کرد، سودابه (1391). بررسی انطباق تقاضای اجتماعی و اعلام نیاز دانشگاه‎ها برای جذب عضو هیئت‌علمی (مطالعه موردی: 12 دانشگاه شهر تهران در فراخوان متمرکز جذب سال 1389)، مجله آموزش عالی ایران، 4(4)، 101- 118.
حسینی، میرزا حسن؛ رحمانی، زین‌العابدین؛ حبیبی، فتانه (1388). شناسایی و اولویت‎بندی شاخص‎های تناسب شغل و شاغل در جذب نیروی انسانی متخصص. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 1(3)، 25- 34.
دقتی، عادله؛ محمدی، محمد؛ یعقوبی، محسن (1396). زمینه‎های جذب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند. نشریه پژوهش‌های مدیریت عمومی، 10(37)، 157-175.
رومیانی، یونس؛ ابیلی، خدایار؛ پورکریمی، جواد؛ فرحبخش، سعید (1398). طراحی و اعتباربخشی الگوی توانمندی‎های تخصصی اعضای هیئت‌علمی مستعد در دانشگاه‎های جامع با تراز عملکرد منطقه‎ای. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 11(3)، 49- 58.
‌شاکر اردکانی، ‌محمد؛ کتابی، ‌سعیده؛ محمد شفیعی، ‌مجید (1392). رتبه‎بندی کارمندان و انتخاب سرپرستان با رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی فازی (FAHP) و تاپسیس فازی (FTOPSIS)؛ (مطالعه موردی: کارخانه فولاد غدیر ایرانیان. مدیریت تولید و عملیات، 4(2)، 1-22.
عباسی، ‌حجت و جمال‌الدینی، ‌بی‌بی‌طاهره (1397). نقش و پیشرفت سیستم‎های خبره در سیستم‎های آموزشی هوشمند. رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی، 2(1)، 1-8.
علوی راد، حسن؛ کردستانی، فرشته؛ دلگشایی، یلدا و حجازی، اسد (1399). طراحی و اعتبارسنجی الگوی جذب اعضای هیئت‌علمی در مؤسسات آموزش عالی،‎ آموزش علوم دریایی، 7(3)، 55-74.‎
قاسمی، مجید و صالحی، کیوان (1396). بازنمایی موانع و چالش‌های رشد و بالندگی اعضای هیئت‌علمی جدیدالاستخدام: مطالعه‌ای به روش پدیدارشناسی. آموزش و توسعه منابع انسانی، 13(4)، 1-26.
قرونه، داود و ثنائی پور، فاطمه  (1399). الگوی مفهومی توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی به‌منظور ارتقای کیفیت در آموزش مهندسی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 22(87)، 113-136.‎
نوربخش، ‌سید‌مرتضی و سپهر، ‌عادل (1391). بررسی شاخص های جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه با استفاده از الگوریتم الکترا (ELECTRE). برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 10(4)، 227-250.‎
هماینی دمیرچی، امین؛ محجوب عشرت‌آبادی، مهری؛ وثوقی نیری، عبدالله (1395). ارزیابی وضعیت بالندگی اعضای هیئت‌علمی و ارائه راهکارهای مطلوب برای ارتقای آن (مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی). فصلنامه مدیریت نظامی، 16(61)، 29-59.‎
یزدان‌پناه، احمد علی؛ حسینعلی‌پور، صدری. (1391). ارائه مدل مفهومی برای پیاده‌سازی سیستم خبره برنامه‌ریزی پروژه‌های ساختمانی به‌عنوان ابزار مدیریت دانش سازمان مجری پروژه. مهندسی صنایع و مدیریت، (2)، 93-102.‎
یحیوی فرکوش، منصور (1392). مبانی ‌سیستم‌خبره ‌و ‌داده‌کاوی، تهران: انتشارات اول و آخر.
Acikgoz, Y. (2019). Employee recruitment and job search: Towards a multi-level integration, Human Resource Management Review, 29(1), 1-13.
Ahmady, S., Tatari, F., Yazdani, S., & Hosseini, S. A. (2016). Human Resources Management models for recruitment of faculty members: A critical review. Biosciences Biotechnology Research Asia, 13(1), 417.‏
 
Bobillo, F., Delgado, M., Gómez-Romero, J., & López, E. (2009). A semantic fuzzy expert system for a fuzzy balanced scorecard. Expert Systems with Applications, 36(1), 423-433.
Casal-Guisande, M., Comesaña-Campos, A., Pereira, A., Bouza-Rodríguez, J. B., & Cerqueiro-Pequeño, J. (2022). A decision-making methodology based on expert systems applied to machining tools condition monitoring. Mathematics, 10(3), 520.
Chang, E., & Chin, H. (2018). Signaling or experiencing: Commitment HRM effects on recruitment and employees' online ratings. Journal of Business Research, 84:175-185.
Darlington, K. (2000). The Essence of Expert systems, England, Prentice Hall.
Higgs, G. (2006). Integrating multicriteria techniques with geographical information systems in waste facility location to enhance public participation, Journal of Waste Management & Research, 24: 105-117.
Liao, S.H. (2005). Expert System Methodologies and Applications-a Decade Review from 1995 to 2004. Expert Systems with Applications, 28, 93–103.
Saibene, A., Assale, M., & Giltri, M. (2021). Expert systems: Definitions, advantages and issues in medical field applications. Expert Systems with Applications, 177, 114900.
Oleshchuk, V., & Fensli, R. (2011). Remote patient monitoring within a future 5G infrastructure. Wireless Personal Communications, 57, 431-439.
Mirmozaffari, M. (2019). Developing an expert system for diagnosing liver diseases. European Journal of Engineering and Technology Research, 4(3), 1-5.
  • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 11 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 مرداد 1402