بررسی فعالیت علمی نویسندگان مقالات پراستناد در شبکه ریسرچ‌گیت و تأثیرگذاری آن بر شاخص‌های علم‌سنجی آنها در پایگاه استنادی گوگل‌اسکالر (مطالعه موردی: حوزه آی‌متریکس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‎علمی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

10.22034/aimj.2023.189577

چکیده

این پژوهش با هدف اصلی بررسی فعالیت علمی نویسندگان مقالات پراستناد حوزه آی‌متریکس در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ‌گیت و تأثیرگذاری آن بر شاخص‌های علم‌سنجی آنها در پایگاه استنادی گوگل‌اسکالر انجام شد. پس از گردآوری و تعیین پراستنادترین مقالات منتشر و نمایه‏شده در حوزه آی‌متریکس، در پایگاه اسکوپوس، در بازه زمانی ده‌ساله (2010 تا 2019 میلادی)، نویسندگان این مقالات که در شبکه‌ اجتماعی ریسرچ‌گیت عضو بودند و در گوگل‌اسکالر نیز پروفایل داشتند، شناسایی شدند. برای این منظور، تمامی مقالات منتشرشده در دو مجله هسته حوزه آی‌متریکس، یعنی Scientometrics و Journal of informetrics در بازه زمانی یادشده از پایگاه اسکوپوس استخراج شد. همچنین، برای شناسایی آن دسته از نویسندگان حوزه آی‌‌متریکس که در سایر مجلات مرتبط با این حوزه مقاله منتشرشده داشتند، از راهبرد جست‎وجوی کلیدواژه‌های پربسامد این حوزه استفاده شد. در ادامه، رابطه سنجه‌های جایگزین نویسندگان عضو شبکه بالا، با شاخص‌های علم‌سنجی همین نویسندگان در نظام گوگل‌اسکالر بررسی شد. داده‌های مربوط به متغیرهای بررسی‌شده، با استفاده از آزمون‌های هم‏بستگی مناسب و به‌کمک نرم‌افزار اس‏پی‏اس‏اس تحلیل شدند. بر اساس یافته‌ها، با توجه به پایین‏ بودن میزان ضریب هم‏بستگی بین متغیرها، بین سنجه‌‌های جایگزین نویسندگان عضو شبکه ریسرچ‌گیت و شاخص‌ اچ و نیز شاخص 10i همین نویسندگان در پایگاه گوگل‌اسکالر، رابطه ضعیفی وجود دارد. در مجموع‌ می‌توان گفت، ریسرچ‌گیت و سایر شبکه‌های اجتماعی علمی، زمینه را برای برقراری ارتباطات پژوهشی و به‎اشتراک‌گذاری تولیدات علمی افزایش می‌دهند که این مسئله می‌تواند در کمیت برون‎دادهای پژوهشی و افزایش قابلیت رؤیت تولیدات علمی مؤثر باشد؛ اما میزان واقعی سودمندی این رسانه‌ها در عمل، می‌تواند با انجام پژوهش‌های جداگانه‌ در سایر حوزه‌های موضوعی و با مقیاس گسترده‌تر به‏صورت تحلیلی بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Scientific Activity of the Authors of Highly Cited Articles in the ResearchGate and its Impact on the Scientometric Indicators in the Google Scholar Citation Database(Case Study: iMetrics Field)

نویسنده [English]

 • Mehri Sedighi

Information Science Research Department, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran

چکیده [English]

The main aim of this research is to study the scientific activity of the authors of highly-cited articles in the iMetrics field in the ResearcGate scientific social network and its impact on the scientometric indicators in the Google Scholar citation database. This study is a basic and applied research. The research community consists of the authors of the highly-cited articles in the field of iMetrics, indexed at the Scopus database in 2010-2019. In the first step of this research, all articles published in two core journals in the field of imetrics, namely Scientometrics and Journal of informetrics in the period under study are extracted from Scopus database.The extracted articles have been sorted in descending order based on the number of citations and the top 200 articles have been selected as the sample for review in terms of citation rate. The authors of these articles, who are members of the ResearchGate social network and also have profiles on Google Scholar, were then identified. Then, in the second step of the research, the relationship between the alternative metrics of the authors of the ResearchGate and the productivity indicators of these authors in the Google Scholar system was examined. The findings showed that due to the low correlation coefficient between the variables, there is not much relationship between the alternative measures of ResearchGate member authors and the H-index as well as the i10 index of the same authors in Google Scholar. In general, it can be said that although ResearchGate and other scientific social networks increase research communication and sharing of scientific products, this issue can be effective in the quantity of research outputs and increasing the visibility of scientific products, but to determine the actual usefulness of these media in practice , can be analyzed analytically by conducting separate researches in other thematic fields and on a wider scale.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scientific social networks
 • Knowledge sharing
 • Scientometric indicators
 • iMetrics
 • ResearchGate
 • Google Scholar
 • Alternative metrics
ابراهیمی، سعیده؛ عفیفیان، فرزانه؛ گل تاجی، مرضیه (1397). آیا اشتراک دانش در شبکه علمی ریسرچ‌گیت شاخص‌های بهره‌وری پژوهشگران را افزایش می‌دهد؟ مطالعه موردی فیزیک‌دانان برتر جهان. پژوهش نامه علم سنجی، 8(4)، 57-72.
احتشام، حمیده؛ صادقی، حلیمه؛ واحدی درمیان، فائزه؛ امیری، ام‌البنین (1398). بررسی شاخص‌های آلتمتریکس مقالات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مندرج در پایگاه Scopus با استفاده از ابزار PlumX: یک مطالعه علم‌سنجی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ۲۶ (۴)، 343- 352.
بتولی، زهرا (1396). رابطه بین شاخص‌هاى پایگاه استنادى علوم و ریسرچ‌گیت: مطالعه موردى مقاله‌هاى داغ و پُراستناد پژوهشگران ایرانى. پژوهش‌نامه پردازش ومدیریت اطلاعات، 33(1)، 161-184.
بتولی، زهرا؛ نظری، مریم (1393). بررسی قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی تحقیقاتی جهت تسهیل فعالیت‌های پژوهشی از منظر پژوهشگران حوزه علوم پزشکی ایران. پیاورد سلامت، 8(4)، 317-332.
دولانی، عباس؛ زند، سهیلا؛ برادر، رویا (1398). بررسی فعالیت‌های اعضای هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ‌گیت و تأثیر آن در پایگاه استنادی اسکوپوس و موتور جست‎وجوی گوگل اسکولار. مطالعات دانش شناسی، 6(21)، 43-69.
ستوده، هاجر؛ روایی، معصومه؛ میرزابیگی، مهدیه (1397). مقایسه فرصت‌های دگرسنجی و تحلیل استنادی در ارزیابی پژوهش. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۴ (۱)، 113- 138.
سلیمانی‌پور، روح‌الله (1389). شبکه‌های اجتماعی؛ فرصت‌ها و تهدیدها. ره‌‌آورد نور، 31(9)، 14-19.
عرفان‌منش، محمدامین؛ اصنافی، امیررضا؛ ارشدی، هما (1394). دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی کشور در ریسرچ‌گیت: مطالعه آلتمتریک. دانش‌شناسی، 8(30)، 59-72.
Ale-Ebrahim, N., Salehi, H., Embi, M. A., Habibi, F., Gholizadeh, H. & Motahar, S. M. (2014). Visibility and citation impact. International Education Studies, 7(4), 120-125.
Bardakcı, S., Arslan, Ö. & Ünver, T. K. (2018). How scholars use academic social networking services. Information Development, 34(4), 334-345.
Batooli, Z., Nadi Ravandi, S. & Sabahi Bidgoli, M. (2016). Evaluation of scientific outputs of Kashan University of Medical Sciences in Scopus Citation Database based on Scopus, ResearchGate, and Mendeley Scientometric Measures. Electronic physician, 8(2), 2048 –2056.
Bong, Y.B. & Ale-Ebrahim, N. (2017). The Rise of Alternative Metrics (Altmetrics) for Research Impact Measurement. Asia Research News 2017. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2945838
Ding, J., Liying, Y., & Qing, L. (2013). Measuring the academic impact of researchers by combined citation and collaboration impact. In 14th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (ISSI), Vienna, Austria, 15–19 July, pp. 1177–1187.
Ebrahimy, S., Mehrad, J., Setareh, F., & Hosseinchari, M. (2016). Path analysis of the relationship between visibility and citation: the mediating roles of save, discussion, and recommendation metrics. Scientometrics, 109(3), 1497-1510.
Egghe, L. (2012). Five years “Journal of Informetrics”. Journal of Informetrics, 6(3), 422-426.
Erfanmanesh, M., Rohani, V. A. & Abrizah, A. (2012). Co-authorship network of scientometrics research collaboration. Malaysian Journal of Library & Information Science, 17(3), 73-93.
HLWIKI International. (2015). Author impact metrics from http://hlwiki.slais.ubc. ca/index.php?title=Author_impact_metrics&oldid=142757 (accsed 8 April 2020).
Keramatfar, A., Nourmohammadi, H., Esparaein, F, Aghamolaee, F. & Atash, F. (2015). Does ResearchGate show researchers’ performance? Case of Shahed University. Conference Paper. https://www.researchgate.net/ publication/ 270957008 (accessed April 8, 2022).
Leydesdorff, L., Bornmann, L., Marx, W. & Milojevic, S. (2014). Referenced Publication Years Spectroscopy applied to iMetrics: Scientometrics. Journal of Informetrics, 8(1), 162-174.
Madhusudhan, M. (2012). Use of social networking sites by research scholars of the University of Dehli: A study. The International Information & Library Review, 44, 100-113. https://doi.org/10.1016/j.iilr.2012.04.006
Milejevic, S. & Leydesdorff, L. (2013). Information Metrics (iMetrics): a research specialty with a socio-cognitive identity? Scientometrics, 95(1), 141-157.
Ortega, J.L. (2015). Relationship between altmetric and bibliometric indicators across academic social sites: The case of CSIC’s members. Journal of Informetrics, 9 (1), 39-49.
Sababi, M., Marashi, S.A., Pourmajidian, M., Tabatabaei, S., Darki, F., Sadrzadeh, M., Dehghani, M., Zandie, A., Zim, M., Yousefi, M., Jamalkhah, M., Tabatabaei, S., Safaeifard, F., Talaei, A., Sobat, M., Moakedi, F. & Nejadi, P. (2017). How accessibility influences citation counts: The case of citations to the full text articles available from ResearchGate. Roars Transactions. A Journal on Research Policy and Evaluation (RT). 5. 1. 10.13130/2282-5398/7997.
Singh, V.K., Srichandan, S.S. & Lathabai, H.H. (2022). ResearchGate and Google Scholar: how much do they differ in publications, citations and different metrics and why? Scientometrics.127, 1515–1542. https://doi.org/10.1007/s11192-022-04264-2.
Valizadeh-Haghi, S., Nasibi-Sis, H., Shekofteh, M., & Rahmatizadeh, S. (2022). ResearchGate Metrics’ Behavior and Its Correlation with RG Score and Scopus Indicators. Information Technology and Libraries, 41(1). https://doi.org/10.6017/ital.v41i1.14033
Yu, M.C., Wu, Y.C. J., Alhalabi, W., Kao, H.-Y., & Wu, W.-H. (2016). ResearchGate: An effective altmetric indicator for active researchers?. Computers in Human Behavior, 55, Part B, 1001–1006.
 • تاریخ دریافت: 25 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 28 مرداد 1402