ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار وضوح نظام‌های شناسگر دیجیتالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

2 دکترای تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اصلی‌ترین راه‌حلی که برای مشکلات ثبات و یکتایی در حوزه شناسایی اشیاء دیجیتالی در محیط وب ارائه شده است استفاده از شناسگرهای دیجیتالی به جای «یو.آر.ال.» است. پایه اصلی این راه حل در نظام‌های شناسگر دیجیتالی مکانیزمی با نام وضوح است. وضوح، فرآیند ارسال شناسگر مبتنی بر نام به یک سرویس شبکه‌ای (نظام شناسگر دیجیتالی) و در بازگشت دریافت یک یا چند قطعه از اطلاعات جاری مربوط به شئ شناسایی شده، مانند مکان («یو.آر.ال.») آن شئ است. با توجه به اینکه این مکانیزم به عنوان پایه اصلی بخش فنی نظام های شناسگر دیجیتالی شناخته می‌شوند، این نظام‌ها سعی دارند تا با روش‌های مختلف اقدام به پیاده سازی این مکانیزم با کیفت محتوایی و فنی بالا کنند. بر این اساس، ارزیابی کارایی ساختار وضوح نظام‌های شناسگر دیجیتالی در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است. به منظور دستیابی به این هدف، ضمن بررسی این مکانیزم از منظر تئوری اشیاء دیجیتالی، بر مبنای روش ارزیابی روشنگرانه، فرآیندی شامل دو گام طراحی و اجرا شد. در گام اول اقدام به طراحی چارچوب پایه ارزیابی کارایی ساختار وضوح به روش دلفی شد. چارچوب پایه ارزیابی استخراج شده در این گام شامل 9 شاخص کارایی ثبات مفهومی و فنی وضوح، قابلیت‌های همکاری و اطمینان، سرعت و کارایی، مقیاس‌پذیری، وضوح چندگانه، کارکرد اینترنتی و عدم نیاز به نصب است. درگام دوم، با استناد به چارچوب پایه طراحی شده، اقدام به ارزیابی تطبیقی 6 نظام شناسگر دیجیتال مطرح در سطح جهان به روش «تاپسیس» شد. نتایج این ارزیابی نشان داد که نظام‌های «دی.اُ.آی.»، «هندل» و «یو.سی.آی.» دارای انطباق بالا، نظام «پی.یو.آر.ال.» دارای انطباق متوسط و نظام «آ.ر.ک.» دارای انطباق کمی با چارچوب پایه ارزیابی کارایی هستند و نظام «یو.آر.ان.» بدون پیاده‌سازی مشخصی برای مکانیزم وضوح، هیچگونه انطباقی را با این چارچوب پایه ندارد. در تحلیل این نتایج نیز مشخص شد که از مهمترین دلایل کارایی بالای نظام‌های دارای انطباق بالا را می‌توان استفاده از وب پروکسی به عنوان رابط کاربری، استفاده از راهکارهای افزایش‌دهنده سرعت و کارایی از جمله تکثیر و حافظه نهان و پیاده‌سازی مکانیزم وضوح چندگانه معرفی کرد. نتایج این پژوهش می‌تواند توسط پژوهشگران فعال در محیط دیجیتالی و کاربران و مجریان این نظام‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Resolution Structure of Digital Identifier Systems

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Khedmatgozar 1
  • Mehdi Alipour-Hafezi 2

1 PhD in Information Technology Management, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IRANDOC); Tehran, Iran

2 PhD in Knowledge and Information Science; Adjunct professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

 The main solution to the problems of persistency and uniqueness in identification of digital objects in a web environment is provided by using digital Identifiers instead of the URL. The main basic of this solution is resolution mechanism that is used in digital identifier systems. Resolution is the use of indirect names instead of URLs; what worked for the DNS (Domain Name System) in stabilizing internet hostnames should work for digital object references. Considering that this mechanism is known as the technical backbone of the digital identifier systems, these systems are trying different ways to implement this mechanism with high technical and content quality. Accordingly, performance evaluation of the resolution Structure  in digital identifier systems is considered in this study.To achieve this goal, two-step process was designed and implemented on the basis of illustrative evaluation method. In the first step, the basic framework of metadata structure component evaluation was designed with Delphi method. Designed basic Framework in this step contains 9 performance indicators: Conceptual and technical persistency of resolution, Interoperability, reliability, speed and performance, scalability, multiple resolution, Internet functionality and no need to install. In the second step, according to the designed basic framework, an illustrative comparison of 6 well-known worldwide digital identifier systems was carried out, using TOPSIS method. Results of this study revealed that DOI, Handle and UCI identifier systems show high performance in their metadata structure, PURL and ARK systems respectively have mediocre and low efficiency in this component and URN Systems do not have any performance in this component due to the lack of Implemented resolution structures. Analysis of the results also indicated that the main reasons for high performance systems are using of Web proxy as a user interface, increase the speed and performance using solutions such as replication and cache and implementation of multiple resolution mechanisms. The results of this study can be used by researchers of this field and administrators and users of these systems. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Identifier System
  • Resolution Structure
  • Performance
  • Comparative Evaluation
اصغرپور، محمد جواد. ۱۳۸۵. تصمیم گیری های چند معیاره. چاپ چهارم. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
خدمتگزار، حمیدرضا، مهدی علیپور حافظی و پیام حنفی زاده. ۱۳۹۳. نظامهای شناسه گر دیجیتالی: ارزیابی تطبیقی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۰ (۲): ۵۲۵-۵۴۸.
خدمتگزار، حمید رضا. ۱۳۹۲. معرفی سیستم شناسه گر دیجیتال هندل. کتاب ماه کلیات ۱۶ (۱۲): ۶۴-۶۹.
خدمتگزار، حمید رضا.۱۳۹۲. معرفی سیستم شناسه گر شئ دیجیتال (DOI). کتاب ماه کلیات ۱۷ (۲): ۶۹-۷۷.
علیدوستی، سیروس. ۱۳۸۵. روش دلفی: مبانی، مراحل و نمونه هایی از کاربرد. فصلنامه مدیریت توسعه ۳۱ (زمستان): ۲۳-۹.
Arms, William Y. 2001. Digital libraries. Cambridge, MA: MIT press.
Attanasio, Piero. 2003. The use of DOI in eContent value chain: The case of Casalini Digital Division and mEDRA. White Paper, Multilingual European DOI Registration Agency. DOI: 10.1392/BC1.0
Berners-Lee, Tim, Larry Masinter, and Mark McCahill. 1994. Uniform resource locators (URL). IETF, RFC 1738. http://tools.ietf.org/html/rfc1738 (accessed January 30, 2016).
Berners-Lee, Tim, Roy Fielding, and Larry Masinter. 1998. Uniform resource identifiers (URI): Generic syntax. IETF, RFC 2396. http://tools.ietf.org/html/rfc2396 (accessed January 30, 2016).
California Digital Library. 2016. ARK (Archival Resource Key) Identifiers. https://wiki.ucop.edu/display/Curation/ARK. (accessed January 30, 2016)
Campbell, Douglas. 2007. Identifying the identifiers. In DCMI '07 Proceedings of the 2007 international conference on Dublin Core and Metadata Applications: application profiles: theory and practice, 74-84.
Carreiro, Erin. 2010. Electronic books: how digital devices and supplementary new technologies are changing the face of the publishing industry. Publishing research quarterly 26 (4): 219-235. DOI: 10.1007/s12109-010-9178-z.
Clarke, Roger. 1994. Human identification in information systems: Management challenges and public policy issues. Information Technology & People 7 (4): 6-37. DOI: 10.1108/09593849410076799
Collis, Jill, and Roger Hussey. 2003. Business research. Hampshire: Palgrave Macmillan.
Coyle, Karen. 2006. Identifiers: Unique, persistent, global. The Journal of academic librarianship 32 (4): 428-431. DOI: 10.1016/j.acalib.2006.04.004
Du, Zhihui, Jingkun Hu, Yinong Chen, Zhili Cheng, and Xiaoying Wang. 2011. Optimized QoSaware replica placement heuristics and applications in astronomy data grid. Journal of Systems and Software 84(7): 1224-1232.‌ DOI: 10.1016/j.jss.2011.02.038
Duerr, Ruth E., Robert R. Downs, Curt Tilmes, Bruce Barkstrom, W. Christopher Lenhardt, Joseph Glassy, Luis E. Bermudez, and Peter Slaughter. 2011. On the utility of identification schemes for digital earth science data: an assessment and recommendations. Earth Science Informatics 4(3): 139-160. DOI: 10.1007/s12145-011-0083-6
Fink, Arlene, Jacqueline Kosecoff, Mark Chassin, and Robert H. Brook. 1984. Consensus methods: characteristics and guidelines for use. American journal of public health 74 (9): 979983. DOI: 10.2105/AJPH.74.9.979.
Gorraiz, Juan, David Melero-Fuentes, Christian Gumpenberger, and Juan-Carlos ValderramaZurián. 2016. Availability of digital object identifiers (DOIs) in Web of Science and Scopus. Journal of Informetrics 10 (1): 98-109. DOI: 10.1016/j.joi.2015.11.008.
Gumaste, Mr SV, V. M. Thakare, Madam U. Kharat, and Aditya Patki. 2013. Proxy Server Experiment and the Behavior of the Web. International Journal of Advanced Research in Computer Science 4(2): 84-87.
Hasson, Felicity, Sinead Keeney, and Hugh McKenna. 2000. Research guidelines for the Delphi survey technique. Journal of advanced nursing 32 (4): 1008-1015. DOI: 10.1046/j.13652648.2000.t01-1-01567.x
IDF .2016. DOI Handbook. DOI: 10.1000/182.
Kallinikos, Jannis, Aleksi Aaltonen, and Attila Marton. 2010. A theory of digital objects. First Monday 15(6-7). DOI: 10.5210/fm.v15i6.3033.
Kahn, Robert, and Robert Wilensky. 2006. A framework for distributed digital object services. International Journal on Digital Libraries 6 (2): 115-123. DOI: 10.1007/s00799-005-0128-x
Khedmatgozar, Hamid Reza, and Mehdi Alipour-Hafezi. 2015. A Basic Comparative Framework for Evaluation of Digital Identifier Systems. Journal of Digital Information Management 13 (3): 190-197.
Kim, Joo-Sub, and Je-Ho Nam. 2009. A Study on Cross-Association between UCI Identification System and Content-based Identifier for Copyright Identification and Management of Broadcasting Content. Journal of Broadcast Engineering 14 (3): 288-298. DOI: 10.5909/JBE.2009.14.3.288.
Kozierok, Charles M. 2005. The TCP/IP guide: a comprehensive, illustrated Internet protocols reference. San Francisco, CA: No Starch Press.
Kunze, John. 2003. Towards electronic persistence using ARK identifiers. In Proceedings of the 3rd ECDL Workshop on Web Archives. https://confluence.ucop.edu/download/attachments/16744455/arkcdl.pdf (accessed January 30, 2016).
Lim, Gyoo-Gun, Jae-Hun Kim, Seung-Ik Baek, and Seung-Bum Park. 2010. A Study of the Influencing Factors on the User Satisfaction for the UCI Digital Identifier System. The Journal of Society for e-Business Studies 15 (4): 197-218.
Luotonen, Ari. 1998. Web proxy servers. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Mansouri, Najme, Gholam Hosein Dastghaibyfard, and Ehsan Mansouri. 2013. Combination of data replication and scheduling algorithm for improving data availability in Data Grids. Journal of Network and Computer Applications 36(2): 711-722.‌ DOI:10.1016/j.jnca.2012.12.021
Park, Sungbum, Hangjung Zo, Andrew P. Ciganek, and Gyoo Gun Lim. 2011. Examining success factors in the adoption of digital object identifier systems. Electronic Commerce Research and Applications 10 (6): 626-636. DOI: 10.1016/j.elerap.2011.05.004
Paskin, Norman, and Godfrey Rust. 1999. The digital object identifier initiative: metadata implications. No. 2. DOI discussion paper. DOI:10.1000/131
Paskin, Norman. 2002. Digital object identifiers. Information Services and Use 22 (2/3): 97-112.
Potter, Margaret, Sandy Gordon, and Peter Hamer. 2004. The nominal group technique: a useful consensus methodology in physiotherapy research. New Zealand Journal of Physiotherapy 32 (3): 126-130.
Prasad, A. R. D., and Nabonita Guha. 2005. Persistent identifiers for digital resources. Paper Presented at the DRTC-HP International Workshop on Building Digital Libraries using Dspace, 7th – 11th March, DRTC, Bangalore.
Purl. 2016. Persistent Uniform Resource Locator. https://purl.org (accessed January 30, 2016).
Shih, Hsu-Shih, Huan-Jyh Shyur, and E. Stanley Lee. 2007. An extension of TOPSIS for group decision making. Mathematical and Computer Modelling 45 (7): 801-813. DOI: 10.1016/j.mcm.2006.03.023
Sidman, David, and Tom Davidson. 2001. A practical guide to automating the digital supply chain with the digital object identifier (DOI). Publishing research quarterly 17 (2): 9-23. DOI: 10.1007/s12109-001-0019-y
Simons, Natasha. 2012. Implementing DOIs for Research Data. D-Lib Magazine, 18 (5/6): 1. DOI: 10.1045/may2012-simons
Skulmoski, Gregory, Francis Hartman, and Jennifer Krahn. 2007. The Delphi method for graduate research. Journal of information technology education 6 (1):1-21.
Stamos, Konstantinos, George Pallis, and Athena Vakali. 2008. Caching techniques on CDN simulated frameworks. In Content Delivery Network, 127-153. Heidelberg: Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-77887-5_5
Vartiainen, Pirkko. 2002. On the principles of comparative evaluation. Evaluation 8(3): 359-371. DOI: 10.1177/135638902401462484
Von Der Gracht, Heiko A. 2012. Consensus measurement in Delphi studies: review and implications for future quality assurance. Technological Forecasting and Social Change 79 (8): 1525-1536. DOI: 10.1016/j.techfore.2012.04.013
Wood, David. 2010. Reliable and Persistent Identification of Linked Data Elements. In Linking Enterprise Data (pp. 149-173). Springer US.
Wynholds, Laura. 2011. Linking to scientific data: Identity problems of unruly and poorly bounded digital objects. International Journal of Digital Curation 6 (1): 214-225. DOI: 10.2218/ijdc.v6i1.183
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
زمستان 1394 و بهار 1395
اسفند 1394
صفحه 38-59
  • تاریخ دریافت: 07 اسفند 1394
  • تاریخ پذیرش: 07 اسفند 1394