بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده


هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دفاع شده دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1393 بود. روش: روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیو گردآوری داده‌ها پیمایشی و جامعه آماری شامل 42 پایان‌نامه دفاع شده دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1393 بود. تعداد کل استنادهای 42 پایان‌نامه مورد بررسی به صورت تقریبی برابر با 1878 استناد بود که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان تعداد 320 استناد برای بررسی صحت استنادی و میزان مطابقت با شیوه‌نامه انجمن روان‌شناسی آمریکا (APA) انتخاب شدند. روش گردآوری داده‌ها، مشاهده مستقیم و جستجوی استنادها از طریق پایگاه‌های اطلاعتی و موتورهای جستجو بود، داده‌ها در سیاهه وارسی محقق ساخته براساس پژوهش آزاده، واعظ و قریب (1388) وارد و تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که از 262 استناد در مقاله‌های مورد بررسی، 58 استناد فاقد هر گونه خطای استنادی بودند. همچنین صحت استنادی پایان‌نامه‌ها براساس مولفه جنسیت تفاوت معناداری وجود نداشت، صحت استنادی دانشجویان دکتری نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد و منابع استنادی لاتین نسبت به منابع استنادی فارسی بیشتر بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که به صورت میانگین هر استناد دارای 53/2 خطای استنادی است و عوامل مختلفی را می‌توان در بروز وضعیت نامطلوب استناددهی در پایان‌نامه‌ها از جمله؛ عدم آگاهی دانشجویان از اهمیت یک‌دستی استنادها در آثار علمی، عدم آشنایی پژوهشگران با نرم‌افزارهای مدیریت منابع و مآخذ مثل (اندنوت، پژوهیار و غیره) به‌منظور مدیریت بهینه استناددهی در پایان‌نامه‌ها و کپی‌برداری از استنادها، برشمرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on citation accuracy of thesis in Faculty of Psychology and Educational sciences in Shahid Beheshti University

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rahmani 1
  • Amir Reza Asnafi 2
  • Mohammad Amin Erfan Manesh 3

1 Student master of Knowledge and Information Science; Shahid Beheshti university, Tehran, Iran

2 PhD in Knowledge and Information Science; Adjunct professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 PhD in Knowledge and Information Science; Adjunct professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to survey on citation accuracy of thesis was defended in spring 2014 to winter 2015 in Faculty of psychology and educational sciences in Shahid Beheshti University. Research Method: it was an applied research and data gathering was survey. The study population consisted of 42 theses that were defended in spring 2014 to winter 2015. The total number of citations of the 42 theses cited approximately was 1878 citation and 320 citations to verify compliance with the APA style selected. Data, through direct observation and search in databases and search engines was mustered; the data on the checklist was introduced. Results: The results indicates that 262 source documents reviewed a total of 663 citation errors that most errors were related to supervision, as well as not retaining the authenticity of female students than male students, survey on citation phd students than master students, Latin citation references to persian Citation references was a lot. Conclustion: The results showed that on average each citation a citation error is 53/2 to various Several factors can be found in happening of unfavorable situation in theses, including lack of student knowledge from the importance of integrated citations in academic text, lack of reasercher knowledge from references management software such as (End Note & pajoohyar). We can suggest some solution in order to optimize citiation management and copying in theses .such as allocating some part of thesis score in to validity of citiation provided, holding educational workshops of resource management and organizing unit in university to verify thesis citations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authenticity of documents
  • theses
  • Shahid Beheshti University
  • Faculty of psychology and educational sciences
آزاده، فریدون، واعظ، ریحانه، و قریب، میترا. (۱۳۸۸). بررسی وضعیت صحت مقاله های استنادی پایان نامه های دوره های و دکتری تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. پیاورد سلامت، 3 (1 و 2): 9-17.
 انوری، حسن. (۱۳۸۱). فرهنگ بزرگ سخن. ذیل مدخل استناد و استناد کردن. تهران: انتشارات سخن.
پائو، میراندا لی (۱۳۷۹). مفاهیم بازیابی اطلاعات. ترجمه اسدالله آزاد و رحمت الله فتاحی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
تصویری قمصری، فاطمه، و جهان نما، محمدرضا (۱۳۸۵). تحلیل استنادی پایان نامه های پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی. فصلنامه کتاب، ۹۹-۷۵.
حری، عباس (۱۳۷۲). اهمیت اطلاعاتی پایان نامه ها در مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانی. تهران: هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، ۲۲۳-۲۲۸.
حری، عباس. (۱۳۷۶). اهمیت و ضرورت به کارگیری منابع خارجی در تحقیقات کشور. فصلنامه کتاب، ۸ (۴)، ۷-۱۲.
حقیقی، محمود (۱۳۸۱). کاربرد استناد در نگارشهای علمی، مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ۳۲  (2)، ۲۳۲-۲۱۵.
 رحمانی، مهدی، و حاجی زین العابدینی، محسن (۱۳۹۴). بررسی میزان آشنایی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی با مفهوم استناد، در دست چاپ.
سلطانی، پوری، و راستین، فروردین (۱۳۷۹). دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، فارسی انگلیسی و انگلیسی به فارسی. تهران: فرهنگ معاصر، ص ۸۱.
عزیزی، فریدون، رئیس زاده، فربد، زارعی، شبنم، طریقت صابر.، گلبرگ، و گرزن، رضا. (۱۳۸۰). بررسی کیفیت ذکر منابع در مقالات پژوهشی مجلات علمی - پژوهشی در جمهوری اسلامی ایران. پژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی)، 25 (4): 255-249.
 فرج پهلو، عبدالحسین، و زمانی، مریم (۱۳۸۹). تحلیل استنادی ماخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد حوزه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه شیراز در سال های ۱۳۸۰-۱۳۸۷. فصلنامه دانش شناسی، 3(11)، ۱۰۱- ۷۷.
مرادی کیوی، محسن، سبحانی، عبدالرسول، صاحب اختیاری، خشایار، هاشمی مطلق، کیوان، و کاظم نژاد لیلی، احسان. (۱۳۹۲) بررسی درستی نگارش منابع مقاله های چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 22(2پیاپی 86): 78-86.
Adhikari, p., & Acharya, A. (2010) accuracy of reference in diferent speciality medical journals of Nepal. Nnepalese journal of net head & neck surgery, 1(2): 23-25.
Al-Benna, S., Rajgarhia, P., Ahmed, S., & Sheikh, Z. (2009). Accuracy of references in burns journals. Burns, 35(5): 677-680.
Davies, k. (2012). Reference accuracy in library and information science journals. Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 64(1): 373-387. Available at: www.emeraldinsight.com/0001-253X.htm
Harinarayana, N., Chikkamanju, S. & Raju N., V. (2011) A study of citation accuracy in psychology theses submitted to the University of Mysore. Annals of Library and Information Studies, 58(4): 326-334.
Lopresti, Robert (2010). Citation accuracy in environmental science journals. Scientometrics, 85(3): 647-655.
Lukić, I. K., Lukić, A., Gluncić, V., Katavić, V., Vucenik, V., & Marusić, A. (2004). Citation and quotation accuracy in three anatomy journals. Clinical anatomy: official journal of the American Association of Clinical Anatomists & the British Association of Clinical Anatomists, 17(7): 534-539.
O'Connor, A. E. (2002). A review of the accuracy of references in the journal Emergency Medicine. Emergency medicine, 14(2), 139-141.
Oren, G., & Watson, M. (2009). Accuracy of references in the ophthalmic literature. Journal of the Medical Library Association: JMLA, 97(2), 142-145.
Yousuf Guraya, S. (2014). Accuracy of references in scholarly journals: an analysis of 450 references in ten biomedical journals. European Science Editing, 40(4): 88-90.
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
زمستان 1394 و بهار 1395
اسفند 1394
صفحه 90-103
  • تاریخ دریافت: 07 اسفند 1394
  • تاریخ پذیرش: 07 اسفند 1394