عوامل تأثیرگذار بر رفتار اطلاع‌یابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل منابع اطلاعاتی، شیوه کسب اطلاعات و ویژگی‌های منابع مورد استفاده در فرایند رفتار اطلاع‌یابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر درجه و میزان کنترل متغیرها غیر آزمایشی، از نظر گرد‌آوری داده‌ها پیمایشی بوده‌است و نیز به صورت توصیفی و همبستگی تحلیل گردید. جهت جمع‌آوری داده، نمونه‌ای به حجم 140 آزمودنی، بر اساس جدول کرجسی- مورگان از میان کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی شهر تهران به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. پرسشنامه این پژوهش محقق ساخته بوده است که روایی محتوای این پرسشنامه توسط نخبگان و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ احراز گردید. برای تحلیل داده‌ها در این پژوهش از نرم افزارهای SPSS20 و Lisrel 8.52 استفاده شده‌است. برای پاسخ به سؤالات پژوهش، محقق از ضریب تغییرات، آزمون‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده نموده است. در نهایت تحلیل‌های انجام شده نشان از این دارد که عوامل نوع منبع، معیار ارزیابی منبع و نحوه‌ی کسب اطلاعات، دو به دو دارای رابطه معناداری هستند و نیز عامل نوع منبع اطلاعات، بیشترین سهم تأثیرگذاری را بر رفتار اطلاع‌یابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی دارد. همچنین کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی، نمایشگاه‌های تخصصی را به عنوان اولویت اول خود در استفاده از منبع دانسته‌اند و صحت و درستی اطلاعات کسب شده برای آنها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است و آنها برای کسب اطلاعات، رجوع به منابع اطلاعات شخصی خود را نسبت به شیوه‌های دیگر ترجیح می‌دهند. نتایج بدست آمده در این پژوهش به سیاست‌گذاران در طراحی نظام اطلاعاتی کارآمد و متناسب با نیاز کارآفرینان یاری می‌رساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective factors on information seeking behavior of entrepreneurs in medicinal plants industry

چکیده [English]

This research aims to identification and analysis  informational sources, A method of obtaining information and Evaluation Criteria Sources that used in the information seeking behavior of entrepreneurs in medicinal plants industry process. This is descriptive and correlational research and quantitative research methods is used in this study. To collect data, according to Morgan - krejcie table Was selected a sample size of 140 subjects, the medicinal plant industry entrepreneurs selected by simple random sampling in Tehran city.A questionnaire developed by the researchers for this study, The Content validity of This questionnaire by elitesand and the Reliability by using the  Cronbach's alpha was confirmed. For data analysis in this study used SPSS 20 and Lisrel 8.50l Software. And to answer the research questions, the researcherused of Pearson correlation and regression analysis and the coefficients of variation. Eventually The analyzes carried out shown that The type of source, a method of obtaining information and Evaluation Criteria Sources a significant Pairwise relationship.As well as The type of information source Factor is the greatest impac on information seeking behavior of entrepreneurs medicinal plants.also the medicinal plant industry entrepreneurs are considered the specialized exhibitions as their first priority in the usage of sources And for  the for entrepreneurs, accuracy of the information is more important than  the other existing criteria.And they prefered to  Earn information from their personal sources to other ways. The results obtained in this research assist to policymakers in designing efficient and effective information system that tailored to entrepreneurs needs

کلیدواژه‌ها [English]

  • medicinal plants
  • Information Seeking Behavior
  • Entrepreneurship
  • Informational resources
1.      ادهمی، اعظم.1383. اطلاع‌یابی و رفتار اطلاع‌یابی چیست؟ فصلنامه اطلاع‌رسانی. 19، 3و4.: 15-1
2.      بابایی، محمود.1378. نیاز سنجی اطلاعات..تهران:مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
3.      براری، الهه.1393. شناسایی و تحلیل رفتار اطلاع‌یابی کارآفرینان.( پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران.
4.      خاکپور، علی. 1383. رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم اطلاع رسانی و کتابداری. فصلنامه کتاب، جلد 15، شماره 1، صص 96-88.
5.      سند ملی توسعه فناوری راهبردی گیاهان دارویی وطب ایرانی. 1392. شورای عالی انقلاب فرهنگی.ص 1-.33 قابل دسترسی در:http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=206992&type=all&isLaw=1
6.      صفری راد، فاطمه .1383. بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز. فصلنامه کتاب. دوره پانزدهم، شماره4 (زمستان)، صص: 102-88.
7.      کارشکی، حسین. 1391.روابط ساختاری در تحقیقات علوم انسانی به همراه نرم افزار لیزرل. تهران: آوای نور.
8.      کشفی بناب،علیرضا.1389.مزیت نسبی اقتصادی کشت و تجارت گیاهان دارویی در ایران و ارزش آن در بازارهای جهانی.بررسی‌های بازرگانی،8(44): 67-78
9.      یمین فیروز،موسی، و محمدرضا،داورپناه.1389.بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از اینترنت. نشریه اطلاع‌رسانی و کتابداری،26(2): 31-44.
10.   Abbas, A. D.,A.M. Abubakar. B.Omeiza. and K. Minoza. 2013. Information seeking behavior and computer literacy among resident doctors in Maiduguri,Nigeria. Annals of African Medicine,12(2): :115-119. Retrieved from www.annalsafrmed.org.
11.   Al-Suqri, M. 2011. Information-seeking behavior of social science scholars in developing countries: A proposed model. The International Information & Library Review, 43: 11-14.
12.   Alwis, d. G. 2005. Review Article Transformation in managers’ information seeking behaviour:a review of the literature. Journal of Information Science, 32(4), 362–377
13.   Asquith, P., and A. Mikhail. 2005. information content of equity analysts report. journal of Financial Economics, 72: 245-282.
14.   Atherton,A. and P.D.Hannon. 2006.Localised strategies for supporting incubation Strategies arising from a case of rural enterprise development. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13 ( 1):48-61.
15.   Aurisicchio, M.,R. Bracewell., and K. Wallace. 2010. Understanding how the information requests of aerospace. Journal of Engineering Design, 21: 707-730.
16.   Chiware, E., and A. Dick. 2008. The use of ICTs in Namibia’s SME sector to access business information services. The Electronic Library, 26:145-157.
17.   Dade, A., and D. Hassenzahl. 2013. Communicating sustainability A content analysis of website communications in the United States. International Journal of Sustainability, 14: 254-263.
18.   David Kahan,D. Entrepreneurship in farming. 2012.Food and Agriculture Organization of the United Nation.2-2.
19.   Devi, T. S. and N.Dlamini. 2014. Information Needs and Seeking Behavior of Agricultural Students at the University of Swaziland:a Case Study . International Journal of Digital Library Services, 4(2): 1-15.
20.   Ellinger, A.and D.R.P. Bostrom.2002. An Examination of Managers' Beliefs About Their Roles as Facilitators of Leaming. Management Learning, 33(2): 147-17.
21.   Ellinger, A. D. A.F. Ellinger. Keller, S. B. 2003. Supervisory Coaching Behavior, Employee Satisfaction, and Warehouse Employee Performance: A Dyadic Perspective in the Distribution Industry. Human resource development quarterly 14(4): 435.
22.   Engel, D.,S. Robbins., and C. Kulp. 2011. The information-seeking habits of engineering faculty. College & Research Libraries, 72: 548-567.
23.   Fang,R.Chi,L.Chen,M. and Barron,,R.A. 2015.Bringing Political kill in to Social Network: Finding from a Field Study of Entrepreneurs.Journal of Management Studies.52(2),175-212.
24.   Foster,A. 2003. A nonlinear model of information-seeking behavior. Journal of the American Society for Information Science and Technology.55(3):228-237.
25.   Grijalva, T., and C. Nowell. 2014. What Interests Environmental and Resource Economists? A Comparison of Research Output in Agricultural Economics versus Environmental Economics. Agricultural and Resource Economics Review, 43, 209-226.
26.   Hoppenfeld,J. and M.M.Smith. 2014. Information-Seeking Behaviors of Business Faculty. Journal of Business & Finance Librarianship,19(1):1-14
27.   Huvila, I. 2010. Information Sources and Perceived Success in Corporate Finance. Journal of the American Society for Information Science and Technolgy, 61(11): 2219-2229.
28.   Ikoja-Odongo, R., and J. Mostert. 2006. Information seeking behaviour: A conceptual framework. Library and Information Science, 72(3):145-158.
29.   Kassim, N. A. 2010. Information needs of Malaysian Bumiputera would-be entrepreneurs. Malaysian Journal of Library & Information Science, 15(2): 69-57.
30.   Khan,S.A. 2011.Information needs and information seeking behavior : A survey of college faculty T Bahawalpur. Library Philosophy and Practice. 1-13.http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/484
31.   Klapper, L., and I. Love. 2011. Entrepreneurship and Development: The Role of Information Asymmetries. The World Bank Economic Review, 25: 448-455.
32.   Kosalec, I., J.Cvek., and Tomic, S. 2009. Contaminants of Medicinal herbs and herbal products. Arh Hig Rada Toksikol,60(4):485-501.
33.   Kumar, S., and P.Shukla. 2013. Information Seeking Pattern in Electronic Environment of Sciences and Arts Researchers A ComparativeStudy. Brazilian Journal of Science, 7: 57-66.
34.   Lee,J.S., and Cho,H.2011. Factors Affecting Information Seeking and Evaluation in a Distributed Learning Environment.  Educational Technology & Society 14(2):213-223 
35.   Lin,C.Y., and S.J. Yoo. 2013. Managers' Information Seeking Behaviors During Organizational Change: A Pre- and Post-Event Analysis. South Asian Journal of Management.20(4):7-30.
36.   Mills, L., Knezek, G., and Khaddage, F. 2014. Information Seeking, Information Sharing, and going mobile: Three bridges to informal learning. Computers in Human Behavior,32: 324-334.
37.   Murat .F.A., and D.Cetindamar. 2014.Start-Up Information Search Practices: The Case of Turkey.Emerging Markets Finance & Trade , 49(6) : 22–36.
38.   Njoroge, G. G. Kiplang’at, J. and Odero, D. 2011. Diffusion and utilisation of information and communication thechnologies by micro and small entrepreneurs in the torism industry in Kenya. Mousaion Journal, 29(2), 117—138.
39.   Nikam, K. 2000. A study of the information seeking behavior of the users of select sectoral information centers in Southern India. PHD thesis in library and information science of University of Mysore Guide V.G.T alawarr.
40.   Niu, X., and B. Hemminger. 2011. A Study of Factors That Affect the Information-Seeking Behavior of Academic Scientists. Jurnal of the American society for information science and Technology, 63: 336-353.
41.   O’Connor, L. G. 2013. The information seeking and use behaviors of retired investors. Journal of Librarianship and Information Science, 45(1): 3-22.
42.   Olaisen, J. 1985. Information quality factors and the cognitive authority of electronic information. In I. Wormell (Ed.), Information quality: Definitions and dimensions, 99-120.
43.     Paisley, W. J. 1968. Information needs and uses. Annual Review of Information Science and Technology, 3, 1-30.
44.   Robson, A.and L. Robinson. 2014. Building on models of information behaviour: linking information seeking and communication. Journal of Documentation, 69(2): 169-193.
45.   Rosenberg, V. 1967. Factors affecting the preferences of industrial personnel for information gathering methods.Information Processing & Management, 3: 119–127.
46.   shah,B.F.Hajrem,e.Sunner,M.F.Braein,D.(2010).“Toward Supporting Information-seeking and Retrieval Activities based on Evolving Topic-Needs”. Journal of Documentation, 67(3): 525 – 559
47.   Uganda Bureau of Statistics.2003.statistical abstract.Uganda Bureau of Statistics (UBOS.),1-225.
48.   Wang,K,Y. Hermens,A. Huang,K.P. Chelliah,J. 2015.Entrepreneurial Orientation and Organizational Learning on SME S’ Innovation. The International Journal of Organizational Innovation, 7 (4): 71-81.
49.   WHO. (2007). WHO monographs on selected medicinal plants. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 3.
50.   Wilkins, J.and G.Leckie.1997. University Professional and Managerial Staff: Information Needs and Seeking. College and Research Libraries, 58:561 – 574.
51.   Wilson, T. 2000. Human information behavior. Informing Science, 3: 49-56.
52.   Xu, Y., B.Tan., and L. Yang. 2006. Who will you ask? An empirical study of interpersonal task information seeking. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57(12),: 1666-1677.
Zhang, Y. 2001. Scholarly use of internet-based electronic recourse. Journal of the American Society for information Science and Technology, 52: 1-6.
دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2
تابستان 1395 و پاییز 1395
شهریور 1395
صفحه 24-49
  • تاریخ دریافت: 01 فروردین 1395
  • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1395
  • تاریخ پذیرش: 01 مرداد 1395