نقش بازی های رایانه ای در رواج عناصر زبانی بیگانه در میان دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – روزنامه نگاری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف شناخت نقش بازیهای رایانه ای در رواج عناصر زبانی بیگانه در میان دانشآموزان سوم راهنمایی شهر تهران انجام گرفته و با بهرهگیری از نظریه های بازی و نظریه یادگیری اجتماعی، به تبیین موضوع مورد بررسی پرداخته است. این پژوهش، با روشهای پیمایش و مشاهده و با استفاده از تکنیک پرسشنامه در بین 450 نفر از دانشآموزان سوم راهنمایی شهر تهران، انجام گرفته است. یافتههای تحقیق نشان داد که: 1. بین نقش بازیهای رایانهای و رواج عناصر زبانی بیگانه در میان دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. 2. بین نقش بازی های رایانهای و افزایش مهارت (توانایی حل مسئله، افزایش خلاقیت، ترغیب به کار گروهی، افزایش حس رقابت، بهتر شدن سرعت عمل و واکنش، تصمیم گیری درباره اتفاقات آینده، احساس قدرت و تسلط بر رایانه) دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. 3. بین نقش بازیهای رایانه ای و احساسات و نگرشهای (درک واژگان زبان، لذت بخش بودن واژگان زبان، به خاطرسپاری واژگان زبان، علاقه به درس زبان، علاقه به معلّم زبان و فعال بودن در کلاس زبان) دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران در صورت رواج عناصر زبانی بیگانه رابطه معناداری وجود دارد. 4. بین نقش بازی های رایانه ای و فراگیری ابعاد عناصر زبانی بیگانه (افزایش دایره لغات، تقویت نوشتن، تقویت صحبت کردن، تقویت گوش کردن و بهبود مهارت های ارتباطی) در میان دانشآموزان سوم راهنمایی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. 5. بین نقش بازی های رایانهای و رواج عناصر زبانی بیگانه از لحاظ جنس دانشآموزان تفاوت معناداری وجود ندارد. 6. بین نقش بازیهای رایانهای و رواج عناصر زبانی بیگانه از لحاظ میزان تحصیلات پدر دانشآموزان تفاوت معناداری وجود ندارد.7. بین نقش بازیهای رایانهای و رواج عناصر زبانی بیگانه از لحاظ میزان تحصیلات مادر دانشآموزان تفاوت معناداری وجود دارد. 8. بین نقش بازیهای رایانه ای و رواج عناصر زبانی بیگانه از لحاظ میزان درآمد خانواده دانشآموزان تفاوت معناداری وجود ندارد. با توجه به یافته های به دست آمده در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که دانشآموزان از طریق انجام بازی های رایانه ای به طور غیر مستقیم و ناخودآگاه عناصر زبانی بیگانه را می آموزند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Computer Games in Common of Foreign language Elements among Third Grade middle School Students in Tehran

چکیده [English]

This study aimed to understand the role of computer games in common of foreign languages elements among third grade middle school students in Tehran and with utilization of game theories and social learning theory has been investigated to explain this issue. This study, have been done with methods survey and observation and using of a questionnaire among 450 among third grade middle school students in Tehran. The results showed that: 1.There is a significant relationship within the role of computer games and common of foreign languages elements among third grade middle school students in Tehran. 2. There is a significant relationship within the role of computer games and enhancing the skills (problem-solving ability, enhance creativity, encourage to teamwork, enhance the sense of competition, improve the speed of action and reaction, decision-making about future events, a sense of power and control over the computer) of third grade middle school students in Tehran. 3. There is a significant relationship within the role of computer games and the feelings and attitudes (understand the vocabulary, enjoyable vocabulary, memorization the vocabulary, interest in language lessons, interest in language teacher and active in language classes) of third grade middle school students in Tehran if common foreign language elements. 4. Tehran there is a significant relationship within the role of computer games and learning of foreign language elements (enhance vocabulary, strengthen writing, strengthen speaking, strengthen listening and communication skills) third grade middle school students in Tehran. 5. There is no significant difference within the role of computer games and common of foreign language elements in terms of sex students. 6. There is no significant difference within the role of computer games and common of foreign language elements in terms of education student's father. 7. There is significant difference within the role of computer games and common of foreign language elements in terms of education student's mother. 8. There is no significant difference within the role of computer games and common of foreign language elements in terms of income students' families. According to the findings obtained in this study it can be concluded that students through computer games learn indirectly and unconsciously a foreign language element.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Game
  • Computer Games
  • Foreign Language Component
  • Students
1.      آخوندی، مرتضی. ( 1387). بازی­های رایانه­ای و آموزش دینی. دین و ارتباطات. 2 (34): 37-5.
2.      انوالخولی، امین (1381). ورزش و جامعه. ترجمه حمید رضا شیخی. بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی. سازمان مطالعه و تدوینن کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، تهران.
3.      بنی طالبی، کتایون. (1385). مقایسة تأثیر باز ی­های رایانه­ای بر تفکر خلاق کودکان دوره­های آمادگی شهرکرد در سال تحصیلی 1385-1386. پایان­نامه دورة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
4.      بنیاد ملی بازی­های رایانه­ای (1389). رده­بندی سنی بازی­های رایانه­ای. تهران: بنیاد ملی بازی­های رایانه­ای.
5.      جعفری راینی، رضا. (1386). بازی­های رایانه­ای و تأثیرات آن. ماهنامه آموزشی- تربیتی پیوند، 8 (32): 28-34.
6.      زمردیان، رضا. (1372). فرهنگ واژه­های دخیل اروپایی در فارسی. مشهد: آستان قدس رضوی.
7.      دارابی، جعفر. (1379). بررسی ویژگی­های فردی، رفتاری و خانوادگی مراجعین به کلوپ­های رایانه­ای. شورای تحقیقات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
8.      دوران، بهناز. (1380). بررسی رابطه بازی­های رایانهی و مهارت­های اجتماعی نوجوانان، پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
9.      دی ای ویلکینز. (1376). آموزش یادگیری زبان دوم. ترجمه ترانه اصغری طبری. تهران، انتشارات طریق کمال.
10.   شاوردی، تهمینه. (1388). بررسی نظرات کودکان، نوجوانان و مادران نسبت به اثرات اجتماعی بازی­های رایانه­ای. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 2 (7): 76-47.
11.   شاوردی، تهمینه. (1384). بررسی نظرات کودکان و نوجوانان و مادران نسبت به تأثیرات اجتماعی بازی­های رایانه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه جواهر نهل نهرو، حیدرآباد.
12.   شمسه، مجید. (1383). بررسی رابطه استفاده از بازی­های رایانه­ای و ارتباطات میان فردی نوجوانان، پایان­نامه کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشگاه تهران.
13.   صبوری خسروشاهی، حبیب. (1386). بررسی آسیب­های اجتماعی اینترنت (به انضمام ماهواره و بازی­های رایانه­ای و ویدئویی). تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
14.   علیزاده، عبدالرحمان. (1385). بررسی میزان و عوامل مؤثر بر گرایش دانش­آموزان دبیرستان­های تهرانی به بازی های رایانه­ای، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
15.   گیویان، عبدالله. (1388). بازی­های رایانه­ای؛ مجموعه مقالات. تهران: همشهری (مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ای موسسه همشهری).
16.   مدرسی، یحیی. (1368). درآمدی بر جامعه­شناسی زبان. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
17.   مهدی­زاده، محمد. (1389). نظریه­های رسانه: اندیشه­های رایج و دیدگاه­های انتقادی. تهران: همشهری.
18.   منطقی، مرتضی. (1386). بررسی نیزان تأثیر فنّاوری­های جدید (ماهواره، اینترنت و بازی­های رایانه­ای) در رفتار اجتماعی دانش­آموزان و تدوین سیاسیت­های لازم برای بهره­برداری بهینه از آن. تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
19.   یمینی فیروز، مینا. (1393). نقش بازی­های رایانه­ای در رواج عناصر زبانی بیگانه در میان دانش­آموزان سوم راهنمایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه نگاری. دانشگاه علامه طباطبایی.
20.   Ahmad,I. & Jaafar, A. (2011). Computer games: implementation into teaching and learning. Procedia- social and behavioral Sciences, 59,515-519.
21.   A ghlara, L. & Hadidi Tamjid, N. (2011). The effect of digital games on Iranian children s vocabulary retention in foreign language acquisition. Procedia- social and behavioral Sciences. 29,552-560.
22.   Bourgonjon,J. et al.(2010).Students’ perceptions about the use of video games in the classroom.Computers & Education, 54. 1145–1156.
23.   Cehan, S.N. & Cehan, D.A. (2012). Computer games and English language learning. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.7558, 180-189.
24.   Donmus, V. ( 2010). The use of social networks in educational computer-games based foreign language learning. Procedia- social and behavioral Sciences, 9, 1497-1503.
دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2
تابستان 1395 و پاییز 1395
شهریور 1395
صفحه 50-73
  • تاریخ دریافت: 01 فروردین 1395
  • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1395
  • تاریخ پذیرش: 01 مرداد 1395