تحلیل شبکه روابط میان تئوری ها و پژوهش های سیستم های اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی MBA دانشگاه تهران

چکیده

چکیده: توجه به نظریه پردازی در حوزه سیستم های اطلاعاتی در سال‌های اخیر شدت گرفته است و به دنبال آن استفاده از این نظریه ها در مقالات پژوهشی نیز ادامه دارد. آشنایی با وضعیت به کارگیری این نظریه ها در دهه اخیر می تواند محققان را در یافتن نظریه های پرکاربرد و یافتن خلاهای پژوهشی یاری دهد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف توصیف و تجزیه تحلیل وضعیت واقعی بکارگیری نظریه‌های سیستم‌های اطلاعاتی در پژوهش‌های این حوزه در سالهای اخیر انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را مقالات علمی منتشر شده در مجلات علمی برتر دنیا در حوزه سیستم‌های اطلاعاتیتشکیل می‌دهد و نمونه آماری شامل مقالاتی است که در خصوص نظریه‌های سیستم‌های اطلاعاتی در بازه زمانی سال‌های 2010 تا 2016 نگاشته شده است. به وسیله تکنیک تحلیل شبکه اجتماعی، شبکه روابط میان نظریه‌های سیستم‌های اطلاعاتی و مقالاتی که در آنها از این نظریه‌ها استفاده شده، ترسیم شده است. نتایج این پژوهش نشان داد نظریه‌های بازی، استدلال و پیچیدگی بیشترین کاربرد و مدل پذیرش فناوری و پس از آن نظریه-های پیش بینی و ساختار بیشترین هم حضوری را در مقالات مورد بررسی داشته اند. همچنین بررسی حوزه‌های علمی که نظریه‌های سیستم‌های اطلاعاتی از آنها اقتباس شده‌اند نشان داد پس ازحوزه سیستم‌های اطلاعاتی، حوزه جامعه شناسی و روانشناسی، بیشترین تعداد خروجی نظریه‌ها را دارند. نتایج این پژوهش می‌تواند با هدایت تمرکز بر قابلیت کاربرد پذیری نظریه‌ها، بر روند نظریه پردازی در سیستم‌های اطلاعاتی تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Network Analysis of Relations between Information System Theories and Researches

نویسندگان [English]

  • Narjes Zangeneh nejad 1
  • Nastaran Hajiheydari 2
  • Masoud Salehi 3

1 PhD Candidate at University of Tehran

2 Associate Professor at University of Tehran

3 MBA Student at University of Tehran

چکیده [English]

Attention to theorizing in information systems has been intensified in recent years, and consequently using these theories in research articles is going on. Knowing about the situation of applying these theories in recent decade can help researchers to find not only the most widely used theories, but the research gaps as well. In this regard, our study seeks to describe and analyze the actual situation of using IS theories in researches of this field in recent years. Statistical population in this research involves scientific articles, published in the world's top scientific journals in the field of IS and statistical sample includes the articles published between 2010-2016 in field of IS theories. Using social network analysis (SNA) technique, a network of relations between IS theories and articles applying them are depicted. The results show that game theory, argumentation theory, and complexity theory have the most usage; and by order technology acceptance model, prediction theory and structuration theory have the most coexistence in investigated articles. Also, studying of scientific fields from which IS theories have been adapted, shows that the field of IS has originated the most number of theories, and fields of sociology and psychology are at the next rates. The results of the research can influence the trend of theorizing in IS, by guiding researchers to concentrate on the applicability of theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social network analysis (SNA)
  • Information system theory
  • originating areas
  • centrality
دانایی‌فرد، حسن. 1389. نظریه‌پردازی: مبانی و روش‌شناسی‌ها. تهران: انتشارات سمت.
رمضانی، ابوالفضل و علی میرزامحمدی. 1392. تحلیل شبکه­ های اجتماعی به همراه آموزش نرم‌افزار UCINET. تهران: نشر جامعه شناسان.
عرفان منش، محمدامین، ابریزه عبدالله و امیررضا اصنافی. 1392. نقش کشورهای جهان درنیم قرن تولیدعلم حوزه علم اطلاعات ودانش شناسی: مطالعه علم سنجی وتحلیل شبکه اجتماعی. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2315-en.pdf (دسترسی در 28/9/1396).
مردانی، امیرحسین و الهام مردانی. 1394. تحلیل شبکة اجتماعی هم تألیفی مقاله های علمی سیستم های اطلاعاتی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات 7(4): 909-930.
هنمن، روبرت ا. و ریدل، مارک، 2005. درآمدی بر روش شبکه­های اجتماعی. ترجمه حنانه محمدی کنگرانی و الهام محمدی. 1393. تهران: دانشگاه هرمزگان.
Agarwal, Ritu, and Henry C Lucas Jr. 2005. 'The information systems identity crisis: Focusing on high-visibility and high-impact research', MIS quarterly: 381-98.
Albert, Stuart, and David A Whetten. 1985. 'Organizational identity', Research in organizational behavior.
Alter, Steven. 2003. 'The IS Core-XI: Sorting Out the Issues About the Core, Scope, and Identity of the IS Field', Communications of the Association for Information Systems, 12: 41.
Atmanspacher, Harald. 2007. 'On the role of theoretical work in the sciences', Retrieved April, 3: 2010.
Bacharach, Samuel B. 1989. 'Organizational theories: Some criteria for evaluation', Academy of management review, 14: 496-515.
Baskerville, Richard L, and Michael D Myers. 2002. 'Information systems as a reference discipline', MIS quarterly: 1-14.
Benbasat, Izak, and Robert W Zmud. 2003. 'The identity crisis within the IS discipline: Defining and communicating the discipline's core properties', MIS quarterly: 183-94.
Dubin, Robert. 1978. "Theory building (Rev. ed.)." In.: New York: Free Press.
Dwivedi, Yogesh K. 2009. Handbook of research on contemporary theoretical models in information systems (IGI Global).
Freeman, Linton C. 1978. 'Centrality in social networks conceptual clarification', Social networks, 1: 215-39.
Fulk, Janet, and Charles W Steinfield. 1990. Organizations and communication technology (Sage(.
Gregor, Shirley. 2006. 'The nature of theory in information systems', MIS quarterly: 611-42.
Gregor, Shirley, and David Jones. 2004. 'The formulation of design theories for information systems.' in, Constructing the Infrastructure for the Knowledge Economy (Springe).
Jones, Matthew. 1997. 'It all depends what you mean by discipline…'.
Keen, Peter GW. 1980. 'MIS research: reference disciplines and a cumulative tradition'.
Larsen, K. R., Eargle, D. (Eds.) 2015. Theories Used in IS Research Wiki. Retrieved [today's date] from http://IS.TheorizeIt.org Lee, A.S. 2001. 'Editor's Comments: Research in Information Systems: What We Haven't Learned', MIS quarterly, 25: v-xv.
Lim, Sanghee, Terence Saldanha, Suresh Malladi, and Nigel P Melville. 2009. 'Theories used in information systems research: identifying theory networks in leading IS journals', ICIS 2009 Proceedings: 91.
Mueller, Benjamin, and Nils Urbach. 2013. 'The why, what, and how of theories in IS research'.
Neufeld, Derrick, Yulin Fang, and Sid L Huff. 2007. 'The IS identity crisis', Communications of the Association for Information Systems, 19: 19.
Orlikowski, Wanda J, and C Suzanne Iacono. 2001. 'Research commentary: Desperately seeking the “IT” in IT research—A call to theorizing the IT artifact', Information systems research, 12: 121-34.
Saunders, Carol, and Yu Wu. 2003. 'The IS core-VI: further along the road to the IT artifact', Communications of the Association for Information Systems, 12: 36.
Straub, Detmar W. 2009. 'Editor's Comments: Why top journals accept your paper', MIS quarterly: iii-x.
Wacker, John G. 2008. 'A conceptual understanding of requirements for theory‐building research: Guidelines for scientific theory building', Journal of Supply Chain Management, 44: 5-15.
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1396
  • تاریخ بازنگری: 11 آذر 1396
  • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1396