حق پدیدآور مقاله علمی – پژوهشی بر آگاهی از سرنوشت اثر (بررسی مرحله داوری، مطالعه تطبیقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکدۀ مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

2 دانشجوی دکتری، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

چکیده

چکیده: پس از آن‌که نویسنده دست‌نوشته‌اش را در سامانه نشریات علمی _ پژوهشی به ثبت رساند، آیا چنین حقی دارد که از سرنوشت دست‌نوشته‌اش در فرایند پذیرش تا چاپ آن آگاهی یابد یا نه؟ و اگر چنین است، این حق در حقوق ایران بر کدامیک از مبانی حقوقی و مستندات قانونی استوار است. نگاهی به راهنمای نشریات علمی _ پژوهشی در ایران نشان می‌دهد که تاکنون به این موضوع و چنین حقی توجه نشده است، در حالی که در علمی _ پژوهشی غیر ایرانی، زمان‌بندی ارائه شده در راهنمای پذیرش مقاله‌ها نشان می‌دهد که این گروه از نشریات تا حدی چنین حقی را به رسمیت شناخته‌اند. در این مقاله ضمن بیان مبانی حقوقی وجود این حق در حقوق ایران، از طریق مقایسه و مطالعه تطبیقی، وضعیت موجود در نشریات مهم علمی _ پژوهشی در ایران و نیز چند کشور خارجی بررسی شده و با ارائه نمودارها و سنجش‌های لازم، علاوه بر آن‌که وجود این حق در ایران نیز به اثبات رسیده، پیشنهاد شده که در نشریات علمی _ پژوهشی ایران نیز در راهنمای پذیرش مقاله‌ها، به اعلام زمان‌بندی مربوط به هریک از مراحل موجود در فرایند پذیرش تا چاپ مقالات، به‌ویژه مرحله داوری توجه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The right of the author of the scientific article - research on the awareness of the fate of the work (Reviewing the stage of arbitration, comparative study)

نویسندگان [English]

 • Safar Beigzadeh 1
 • Behrooz Rasuli 2

1 Assistant Prof., Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)

2 Ph.D. Candidate, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract: After the author writes the article in the system of scientific-research publications, is it right to know the fate of his article in the process of admission to publication? And if so, this right in Iran's law is based on which legal basis and legal documentation. A look at the guidebook of scientific journals in Iran shows that so far this and such a right have not been addressed, while in non-Iranian scholarly research, the timing provided in the admission guide for papers shows that this group of publications has such a right have been recognized. In this article, while expressing the legal foundations of the existence of this right in Iranian law, through comparison and comparative study, the status of important scientific-research publications in Iran and several foreign countries has been examined and with the will of the necessary diagrams and measurements, in addition to the existence This right has also been proven in Iran. It has also been suggested that the Iranian Journal of Science and Research publishes the timetable for admission to publishing articles, especially the arbitration process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • scientific article
 • research author
 • author
 • effect
 • intellectual property rights
ابویی اردکان، محمد و سیدآیت‌الله میرزایی. 1389. داوران و اخلاق داوری در مجله‌های علمی ایران. فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری 5 (1 و 2): 36-47.
بیگ‌زاده، صفر. 1395. فرهنگ عبارات فقهی و تعبیرات عربی در متون حقوقی فارسی. تهران: کلک صبا.
بیگ‌زاده، صفر. 1396. شرح قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، تهران، کلک صبا.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. 1371. ترمینولوژی حقوق. چ 9، تهران: گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. 1391. محشی قانون مدنی. چ 4، تهران: گنج دانش.
جلال‌زاده، زهرا. 1395. «نقش ناشر در نشر مجلات علمی با رویکرد کاهش آسیب و ارتقای کیفیت (مقایسة کیفی سه ناشر دانشگاهی: شیکاگو، آکسفورد و تهران).» مدیریت مخاطرات محیطی 3 (1): 61-73.
کاتوزیان، ناصر. 1391. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چ 33، تهران: میزان.
عباس پور جواد، مهدیه میرزابیگی، و محمدامین زینلی. 1395. «ارزیابی بخش راهنمای نویسندگان نشریات علمی- پژوهشی ایران.» پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۱ (۳):۶۳۱-۶۴۹.
علیدوستی، سیروس، محمد ابویی اردکان، سید آیت‎الله میرزائی، و فاطمه شیخ‎شجاعی. ۱۳۸۷. ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍رای‍ن‍د داوری‌ م‍ق‍الات‌ در م‍ج‍لات‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.
میرزایی، سیدآیت‌الله، محمد ابویی اردکان، معصومه قاراخانی، و فاطمه شیخ‌شعاعی. 1385. همترازخوانی در مجلات علمی (مطالعۀ موردی مجلۀ جامعه‌شناسی ایران). مجلۀ جامعه‌شناسی ایران 7 (4): 147-179.
Benos, Dale J., et al. 2007. “The ups and downs of peer review.” Advances in physiology education, 31(2): 145-152.
Bergstrom, Theodore C., Paul N. Courant, R. Preston McAfee, and Michael A. Williams. 2014. "Evaluating big deal journal bundles." Proceedings of the National Academy of Sciences111 (26): 9425-9430.
Bornmann, Lutz, and Philippa Mungra. 2011. "Improving peer review in scholarly journals." European Science Editing 37 (2): 41-43.
Collins, Peter. 2015. The Royal Society and the promotion of science since 1960. UK: Cambridge University Press.
Dobele, A. R. 2015. "Assessing the quality of feedback in the peer-review process." Higher Education Research & Development34 (5): 853-868.
Elsevier Publishing. 2017. “What is peer review?” Retrieved at October 10, 2017 from elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review
Gasparyan, AY, L. Ayvazyan, SV. Gorin, and GD. Kitas. 2014. “Upgrading instructions for authors of scholarly journals.” Croat Med J 55 (3): 271-80.
Godlee, Fiona, and Tom Jefferson, eds. 2003. Peer review in health sciences. London: BMJ Books.
Hames, Irene. 2012. "Peer review in a rapidly evolving publishing landscape." Academic and professional publishing. Cambridge: Chandos Publishing : 15-52.
Jaykaran, Yadav, N, Chavda and N D Kantharia. 2011. “Survey of instructions to authors" of Indian medical journals for reporting of ethics and authorship criteria.” Indian J Med Ethics 8 (1): 36-8.
Lee, Carole J., Cassidy R. Sugimoto, Guo Zhang, and Blaise Cronin. 2013. “Bias in peer review.” Journal of the Association for Information Science and Technology, 64(1): 2-17.
Leslie, Larry Z. 1990. "Peer review practices of mass communication scholarly journals." Evaluation Review 14 (2): 151-165.
Merriam-Webster Dictionary. 2017. “Definition of peer review.” Retrieved at October 01, 2017 from merriam-webster.com/dictionary/peer%20review
Orleans, L. A., and Laxmaiah Manchikanti. 2015. "Medical journal peer review: process and bias." Pain Physician 18: E1-E14.
Paltridge, B. 2017. "The discourse of Peer Review. Reviewing submissions to academic journals.".
Pautasso, Marco, and Cesare Pautasso. 2010. "Peer reviewing interdisciplinary papers." European Review 18 (2): 227-237.
Pier, Elizabeth L., Markus Brauer, Amarette Filut, Anna Kaatz, Joshua Raclaw, Mitchell J. Nathan, Cecilia E. Ford, and Molly Carnes. 2018. "Low agreement among reviewers evaluating the same NIH grant applications." Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (12): 2952-2957.
Pilcher, Elizabeth S., Anne Osborne Kilpatrick, and John Segars. 2009. “An assessment of promotion and tenure requirements at dental schools.” Journal of dental education 73 (3): 375-382.
Salamat, F, A. R Sobhani and M. Mallaei. 2013. “Quality of publication ethics in the instructions to the authors of Iranian journals of medical sciences.” Iranian Journal of Medical Science 38: 57–61.
Samad, A., T. W. Khanzada, and A. A.Siddiqui. 2009. “Do the instructions to authors of Pakistani medical journals convey adequate guidance for authorship criteria?” Pakistan Journal of Medical Science 25: 879-882.
Siler, Kyle, and David Strang. 2017. "Peer review and scholarly originality: Let 1,000 flowers bloom, but don’t step on any." Science, Technology, & Human Values 42 (1): 29-61.
Smith, Richard. 2006. “Peer review: a flawed process at the heart of science and journals.” Journal of the royal society of medicine, 99(4): 178-182.
Solomon, David J. 2007. "The role of peer review for scholarly journals in the information age." Journal of Electronic Publishing 10 (1). Accessed January 13, 2018 from https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/idx/j/jep/3336451.0010.107?rgn=main;view=fulltext
Spier, Ray. 2002. “The history of the peer-review process.” TRENDS in Biotechnology, 20(8): 357-358.
Turner, Erick H. 2013. "Publication bias, with a focus on psychiatry: causes and solutions." CNS drugs 27 (6): 457-468.
Wager, E. 2007. “Do medical journals provide clear and consistent guidelines for authorship”? Medscape General Medicine 9 (3): 9-16.
Weiskittel, Aaron. 2015. "Evaluating traditional peer-review processes and their alternatives: An opinionated discussion." MCFNS 7 (2): 81-92.
 • تاریخ دریافت: 28 مهر 1396
 • تاریخ بازنگری: 24 آذر 1396
 • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1396