شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکتهای تولیدی در منطقه آزاد اروند.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران و گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز ، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در دانش محورسازی شرکتهای تولیدی منطقه آزاد اروند با استفاده از نظریه داده بنیاد است روش گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد یک شیوه پژوهش کیفی است که به وسیله ی آن با استفاده از یک دسته داده ها، نظریه ای تکوین می یابد . در این پژوهش برای جمع آوری داده ها با 30 نفر از مدیران عامل یا مدیران تولید شرکتهای موجود در منطقه آزاد اروند مصاحبه های عمیقی انجام گرفت. معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه، نیل به نقطه اشباع نظری بود. تمامی افراد حجم نمونه مورد مطالعه با رویکرد هدفمند انتخاب شدند. کدگذاری و تحلیل داده ها طی سه مرحله به انجام رسید و در نهایت، مدل پارادایمی عوامل کلیدی موفقیت دانش محورسازی شرکتهای تولیدی منطقه آزاد اروند شکل گرفت. براساس نتایج این تحقیق 7 مؤلفه کلیدی درونی و بیرونی شناسایی شدند که عبارت اند از منطقه آزاد اروند (بسترسازی کسب وکار ، ایجاد زیرساخت و ... )، دانشگاهها )نقش پژوهشی، آموزش و تربیت نیروی انسانی (، مراکز آموزشی )آموزشهای کسب و کار(، ویژگی های سازمانی )فرهنگ، ساختار، فرآیند(، مشتری گرایی، سرمایه لازم )جذب سرمایه( و در نهایت نیروی انسانی خلاق، دانشور و متخصص.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining the key factors for the success of knowledge-based manufacturing companies in Arvand Free Zone.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Makvandi 1
  • Yadollah Mehralizadeh 2
  • Mohammad Hosseinpour 3

1 Ph.D.Student in Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Yadollah Mehralizadeh, Professor, Department of Educational Management, Ahwaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran and Department of Educational Management, Shahid Chamran University, Ahwaz,Iran.

3 Associate Prof, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran

چکیده [English]

The main purpose of the present research is to identify and explain the key success factors in the knowledge base of the manufacturing companies of Arvand Free Zone using the Foundation Data Theory. The grounded theory or data theory is a qualitative research method, which develops a theory using a data set. In this research, interviews were conducted with 30 managers or managers of companies in Arvand Free Zone. The main criterion for determining the sample size was to reach the theoretical saturation point .All subjects were selected using a targeted approach. Data coding and analysis were done in three stages. Finally, the paradigm model was the key factors for the success of the knowledge base of the manufacturing companies of Arvand Free Zone. According to the results of this research, 7 key components of internal and external identified that are Arvand Free Zone (business foundation, infrastructure creation, ...), universities (research role, training and training of human resources), educational centers (business education and work), organizational characteristics (culture, structure, process), customer orientation, required capital (capital attraction) and, ultimately, creative, scholarly and expert manpower.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Success Factors
  • Knowledge Orientation
  • Knowledge Based Economy
  • Free Zone Companies
آتشگر، کریم . 1392. الگویی برای مستندسازی دانش آشکار و آشکارسازی دانش تلویحی با تمرکز بر دانش فنی شرکت‌های تولیدی.نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره 1، جلد 24، خرداد 92، ص 41-24.
آقاخانی، حسنعلی، و سید علی‌اکبر حسین زاده. 1390. بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرآیند خلق دانش در شرکت‌های کوچک و متوسط استان مازندران. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال سوم، شماره ششم، ص 27-14.
انصاری، منوچهر،و محمد حق‌شناس گرگابی.1395. شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش‌محور شدن شرکت‌های تولیدی ایران بر اساس روش نظریه زمینه‌ای. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره سوم، شماره 5، تابستان 95.
انتظاری، یعقوب، و حسن محجوب. 1392. تحلیل توسعه اقتصاد دانش ایران بر اساس سند چشم‌انداز1404. فصلنامه راهبرد فرهنگ، دوره6، شماره 24، ص97-65 .
باباخانیان، مهدی. 1393 . عوامل مؤثر بر راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان؛مطالعه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان تهران . دومین کنفرانس بین‌المللی تجاری‌سازی فناوری، تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.
بیایانگرد، اسماعیل. 1388. روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی . جلد اول، نشر دوران، چاپ چهارم.
تاری، مهدیه، محمود مرادی، و مصطفی ابراهیم پور . 1394 . بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه رشد فناوری، سال دوازدهم، شماره 45، مستان 94.
خیاطیان، محمدصادق، سید حبیب‌الله طباطبائیان، مقصود امیری، مهدی الیاسی. 1394. تحلیل محتوای ویژگی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان. مجله پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره 5،شماره 2،ص47-21.
رضاییان، علی، و علی عبدالهی نیسیانی. 1395. بازشناسی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت نظام اسلامی از منظر نظریه سیستمی. چشم‌انداز مدیریت دولتی،25، ص 43-15.
زندحسامی، حسام، و مریم حقیقت طلب . 1393. شناسایی و رتبه‌بندی موانع جریان دانش بر اساس چرخه مدیریت دانش سازمان. مدیریت صنعتی، دوره9، شماره ویژه‌نامه مدیریت دانش،12-1.
سروری شیلکی، زهرا . 1393. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان، شاهد تجربی ؛ شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد شمال ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران.
صلصالی، مهوش، علی فخر موحدی، و محمدعلی چراغی . 1386. تحقیق گراندد تئوری در علوم پزشکی فلسفه و اصول کاربردی. نشر بشری، تهران، ص 171.
صفایی، ناصر، فرشته طالقانی نیا، و احمد کیامنش . 1396. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران). فصلنامه رشد فناوری، سال سیزدهم، شماره 50، بهار 96.
طالبی، کامبیز، و محمدرضا زارع یکتا. 1387. آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه‌ی شرکت‌ها کوچک و متوسط دانش‌بنیان. فصلنامه توسعه‌ی کارآفرینی، سال اول، شماره 1، پاییز 87.
مهر علی زاده، یدالله، مسعود صفایی مقدم، ابراهیم صالحی عمران، و محمدرضا علم . 1392. مبانی نظری و عملی پژوهش (کمی، کیفی و آمیخته ) در علوم انسانی .انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، چاپ اول.
Alazmi, M., and Zairi, M. 2003. Knowledge management critical success factors. Total Quality Management & Business Excellence, 14(2), 199-204.
Ale, M., Toledo, C., Chiotti, O., Galli, M. (2014). A conceptual model and technological support for organizational knowledge management. Science of Computer Programming, 95(1): 73-92.
Akhavan, P., M. Jafari, M and M. Fathian.2005. “Exploring the Failure Factors of Implementing Knowledge Management System in Organizations”, Journal of Knowledge Management Practice, Vol. 6, May, pp. 1-9.
Bixler, Charie.2004. “Knowledge Management: A Practical Solution for Emerging Global Security Requirements”, KM World, Vol. 11, No. 5, pp. 18-28.
Bolton, J. E. 1971. Small Firms: Report of the Committee of Inquiry on Small
Firms Cmnd. 4811 London.
Bullen, C.V. and Rockart, J.F., 1981. A Primer on Critical Success Factors. Centre for Information Systems Research Working Paper, No 69, Sloan School of Management, M.I.T. Cambridge, MA.
Colombo, M. G., D‟Adda, D., & Piva, E. 2010.The contribution of university research to the growth of academic start-ups: an empirical analysis. The Journal of Technology Transfer, 35(1), 113-140.
Creswell, J. W., and Poth, C. N. 2017. Qualitative inquiry and research design:Choosing among five approaches. Sage publications.
Clark, T.2001. The knowledge economy. Education Training Journal, 43, 189-196.
Davis, s.2009. Becoming a knowledge base business. International Journal of Technology Managemen, 14, 60-73.2009.
Davis, T.1996. “Managing Knowledge-Work Support Function”, Journal of General Management, Vol. 22, No. 1, pp. 68-86.
Day, J and J. Wendler. 1998. “Best Practice and Beyond: Knowledge Strategies”, the McKinsey Quarterly, No. 1, Feb., pp. 19-25.
Denis, D. J. 2004. Entrepreneurial finance: an overview of the issues and evidence. Journal of corporate finance, 10(2), 301-326.-
Drew, S.1997. “From Knowledge to Action: the Impact of Benchmarking on Organizational Performance”, Long Range Planning, Vol. 30, No. 3, pp. 427-441.
Du Plessis, M.2007. Knowledge management: what makes complex implementations successful? Journal of knowledge management, 11(2), 91-101.
Eirik Hop, 2015. Including Knowledge Creation & Enabling in Risk Management .MSc Industriell Økonomi, Universitetet i Stavanger, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for Industriell Økonomi, Risikostyring og Planlegging.
Eugene Jennex, M. 2014. A proposed method for assessing knowledge loss risk with departing personnel. VINE: The journal of information and knowledge managementsystems, 44(2), 185-209.
Fortune, J., and White, D. 2006. Framing of project critical success factors by a systems model. International journal of project management, 24(1), 53-65.
Gartner, W. B. 1985. A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Academy of management review, 10(4), 696-706.
Hsieh, C. H. 2013. Patent value assessment and commercialization strategy. Technological Forecasting and Social Change, 80(2), 307-319.
Hrebiniak, L. G. 2013. Making strategy work: Leading effective execution andchange. FT Press.
Jennex, M.E., and Olfman, L. 2004. Modeling knowledge management success. Proceedings of the Conference on Information Science and Technology Management (CISTM).
Jennex, M. E., and Durcikova, A. 2013, January. Assessing knowledge loss risk. In System Sciences (HICSS), 2013 46th Hawaii International Conference on (pp. 3478- 3487). IEEE.
Lindner, F., and Wald, A. 2011. Success factors of knowledge management in temporary organizations. International Journal of project management, 29(7), 877-888.
Laranja, M., and Fontes, M. 1998. Creative adaptation: the role of new technology based firms in Portugal. Research Policy, 26(9), 1023-1036.
Martin, E. W. 1982. Critical success factors of chief MIS/DP executives. MIS quarterly,1-9.
McCune, J.1999. “Thirst for Knowledge”, Management Review, Vol.88, No. 4, pp. 10-12.
Moffett, S.,R. McAdam and S. Parkinson.2003. “An empirical Analysis of Knowledge Management Applications”, Journal of knowledge Management, Vol. 23, No. 3, pp. 6-26.
Munhall, P. L. 2012. Epistemology in nursing. PL Munhall (Ed.), Nursing research: A qualitative perspective, 5, 69-94.
Nonaka, I. 1998. Harvard business review on knowledge management. Harvard Business School Press: Boston.
Oakey, R. P. 2003. Technical entreprenenurship in high technology small firms: some observations on the implications for management. Technovation, 23(8), 679- 688.
O’Brien, O and R. Crauise.1995. “Employee Involvement in Performance Improvement: a Consideration of Tacit Knowledge, Commitment and Trust”, Vol. 17, No. 3, pp. 110- 120.
Omotayo, Funmilola Olubunmi, "Knowledge Management as an important tool in Organisational Management:A Review of Literature" .2015.Library Philosophy and Practice (e-journal). Paper 1238. http://digitalcommons .unl. edu/ libphilprac /1238.
O‟Shea, R. P., Chugh, H., & Allen, T. J.2012. Determinants and consequences of university spinoffactivity: A conceptual framework. Journal of Technology Transfer, 33(6), 653–666.
Paavo, R.2015. Incremental and Radical Innovation in Coopetition The Role of Absorptive Capacity and Appropriability, (2015).
Pinto, J. K., and Slevin, D. P. 1987. Critical factors in successful project implementation. IEEE transactions on engineering management, (1), 22-27.
Rannikko, H, .2012. Early Development of New Technology-Based Firms, A Longitudinal Analysis on New Technology- Based Firms’ Development from Population Level and Firm Level Perspectives, Hanken School of Economics.
Rehman, M., Mahmood, A. K., Sugathan, S. K., and Amin, A. 2012. Implementation of knowledge management in small and medium enterprises. Journal of Knowledge Management Practice, 11(1), 234-259.
Rockart, John F. 1982. The changing role of information systems executive: A critical success factors perspective. Sloan Management Review, 24(1), 3-13.
Rothwell, R., and Zegveld, W. 1982. Innovation and the small and medium sized firm. University of Illinois at Urbana-Champaign’s Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship.
Ryan, S.D and V.R. prybutok.2001. “Factors Affecting Knowledge Management Technologies: a Discriminative Approach”, Journal of Computer Information Systems, Vol. 41, No.3, pp. 31-37.
Sachin K. PatilRavi Kant, .2014. "Knowledge management adoption in supply chain: Identifying critical success factors using fuzzy DEMATEL approach", Journal of Modelling in Management, Vol. 9 Issue: 2, pp.160-178, https://doi.org/10.1108/JM2-08-2012-0025.
Scriven, M., Glaser, B. G., and Strauss, A. L. 1968. The Discovery of GroundedTheory: Strategies for Qualitative Research.
Shane, S. A. 2004. Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth creation.Edward Elgar Publishing.
Skyrme,D and D. Amidon.1997.“The Knowledge Agenda”,Journal of Knowledge Mangement,Vol.1, No.1, pp. 27-37.
Stucki, A. 2009. Internal and External Factors Influencing the Implementation and Diffusion of the Open Innovation Models: The Case of the Postal Sector. In 3rd Global Postal Research and Education Network Conference (No. MIR-CONF-2009-009).
Sveiby, K.A.2001. Knowledge-based theory of the firm to guide in strategy, formulation. Journal of Intercultural Capital, 2(4), 344-358, 2001.
Strauss, A., and Corbin, J. 2008. Basics of qualitative research. Translated by Mohammadi, Biok, Tehran: Human Science & Cultural Studies Center Publication.
Tobin, T.2003. “Ten Principals for Knowledge Management Success”, Gartner, Stanford, CT Inc.
Wilson, L and D. Asy.1999. “Putting Quality in Knowledge Management”, Quality Progress, Vol. 32, No. 1, pp. 25-31.
Wu, W. W. 2012. Segmenting critical factors for successful knowledge management implementation using the fuzzy DEMATEL method. Applied Soft Computing, 12(1), 527-535.
Xiao, W. (2008). Determinants of New Technology-Based Firms Performance in
Catch-up Regions: Evidence from the US Biopharmaceutical and IT Service Indus74 tries, 1996--2005. ProQuest.
Yew Wong, K. 2005. Critical success factors for implementing knowledge management in small and medium enterprises. Industrial Management & Data Systems, 105(3), 261-279.
  • تاریخ دریافت: 15 مهر 1396
  • تاریخ بازنگری: 11 آذر 1396
  • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1396