مروری جامع بر مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک و ارائه روش شناسی ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک در سطح تحلیل استانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی، همدان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه یک روش شناسی برای ایجاد مدل ارزیابی آمادگی الکترونیک برای استانهاست. برای این منظور لازم است سیر تکوین مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیک به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی به دو روش انجام شده است، روش اول مرور نظام مند مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیک از سال 2010 تا 2017 است که پارامترهایی مانند حوزه تمرکز کارکردی، حوزه تمرکز جغرافیایی، نوع داده های مورد استفاده، روش جمع آوری داده ها، روش تحلیل داده ها، مدل پایه ای مورد استفاده و شاخصهای اصلی ارزیابی در این مرور نظام مند مورد بررسی قرار گرفته است، و روش دوم بررسی سیر تکوین مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیک است که بر این اساس روشهای ارزیابی 4 نسل یا دوره تکوینی را طی کرده اند و برای توصیف این دوره ها از فرآیند پویای چرخه دمینگ که از چهار مرحله برنامه ریزی، اجرا، بررسی و اقدام تشکیل شده، استفاده شده است. فرآیند تکوین مدلهای ارزیابی از بررسی مدلهای ارزیابی شکاف دیجیتال آغاز و با بررسی فاصله طراحی-واقعیت خاتمه می یابد. براساس مرور مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک، جدیدترین رویکرد در ارزیابی آمادگی الکترونیک استفاده از تئوری فاصله طراحی-واقعیت است که از بدیهه سازی محلی برای ایجاد مدلهای مناسب و منطبق با ویژگی های بومی استفاده می کند. در این مقاله با بررسی دقیق این تئوری و تعمیم آن به حوزه ارزیابی آمادگی الکترونیک، یک روش شناسی گام به گام برای ایجاد مدل مناسب ارزیابی آمادگی الکترونیک برای استانها ارائه شده است. در این روش شناسی ابعاد تئوری طراحی-واقعیت شامل اطلاعات، تکنولوژی، فرآیند، اهداف، ارزشها و انگیزه ها، کارکنان و مهارتها، مدیریت و ساختارها و سایر منابع(پول و زمان) به عنوان شاخصهای اصلی در نظر گرفته می شوند که برای بومی نمودن آنها و ایجاد زیرشاخصها برای هر یک از آنها لازم است براساس سه نوع فاصله مطرح در تئوری که در محیط طراحی و محیط اجرا وجود دارد، شامل فاصله بستر و زمینه، فاصله نرم و سخت و فاصله عمومی و خصوصی، این شاخصها تعدیل و برای استان موردنظر، مدل خاص آن ایجاد گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comprehensive Review of E-Government Readiness Assessment Models and Providing a Methodology for Assessing E-Government Readiness in Governorate Analysis Level

نویسنده [English]

  • Nasibeh Pouti

Instructor, Information Technology Management, Sayyed Jamaleddin Asadabadi University

چکیده [English]

The purpose of this research is to provide a methodology for creating an e-government readiness assessment model for governorates. To this end, it is necessary to carefully examine the evolution of electronic government readiness assessment models. This study has been done in two ways: the first method of reviewing the systematic literature of e-readiness assessment models from 2010 to 2017, and in particular the focus on studies of the last decade, which included parameters such as the functional focus area, geographic focus area, the type of data used, the method The data collection method, the data analysis method, the basic model used and the main evaluation indicators are reviewed in this systematic review, and the second method is to examine the evolution of e-readiness assessment models, based on the four generation or period evaluation methods They have gone through a developmental process to describe these courses from a dynamic process, Deming cycle, which consists of four stages of plan, do, check and act. The evolutionary process of evaluation models begins with the examination of the digital divide evaluation models and ends with the examination of the design-reality gap. Based on these two systematic studies, the most recent approach to e-readiness assessment is to use the theory design-reality gap approach, which uses local in-built design to create appropriate models that fit native features. In this paper, by carefully examining this theory and extending it to the field of e-readiness assessment, a step-by-step methodology has been developed to create an appropriate e-readiness assessment model for governors. In this methodology, the dimensions of design-reality gap theory include information, technology, process, goals, values and motivations, staff and skills, management, and structures and other resources (money and time) as the main indicators that are considered that to be native, they are required to create sub-indicators for each of them. Based on three distinct gaps in the theory that exist in the design and implementation environment, including the Country Context Gaps, Hard-Soft Gaps and Private-Public Gaps, these indicators are adjusted and for the governorate Specifically, a specific model will be created.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment Methodology
  • Electronic Government Assessment of Governorates
  • Design-Reality Gap
  • Digital Divide
  • Deming Cycle
Aboelmaged M.G. 2014. Predicting E-Readiness at Firm-Level: An Analysis of Technological, Organizational and Environmental. International Journal of Information Management 34(2): 639–651.
ACM. 2008. Theory and Practice of Electronic Governance Readiness. Paper Presented at the 2nd International Conference, Cairo, Egypt.
Angeleski Marjan, Pece Mitrevski, Slavica Rocheska and Ane Lashkoska. 2014. Regional Pilot Study to Evaluate E-Readiness and Local E-Government Services. International Journal of Managing Public Sector Information and Communication Technologies (IJMPICT) 5(2):43-59.
Akram, Mohammad Shakib., Aneela Malik. 2012. Evaluating citizens 'readiness to embrace e-government services. 13th Annual International Conference on Digital Government Research, 58-67.
Al-adawi. Z., S. Yousafzai., J. Pallister. 2014. Conceptual Model of Citizen Adoption of E-Government. The Second International Conference on Innovations in Information Technology (IIT’05).
APEC. 2000. e-Readiness Assessment Guide. Retrieved from http://www.apdip.net/documents/evaluation/ereadiness/geosinc01042002.
Athanasios S., Drigas and Lefteris Koukianakis. 2013. E-Government Applications for the Information Society. International Journal of Computer Science Issues 10(2): 32-45.
Almarabeh, Amara, Omar Adwan. 2013. A Detailed Study of E-government Readiness in Jordan. International Journal of Computer Science Issues 10(1), 65-78.
Adeyemo, A. B. 2011. E-government implementation in Nigeria: An assessment of Nigeria's global e-government ranking. Journal of internet and information system 2(1): 11-19.
Al-Aghbaria Anas, Waheeb Abu-ulbeha, Othman Ibrahima, Faisal Saeeda. 2015. The Readiness and Limitations of E-Government in Yemen. Journal Technology (Sciences and Engineering) 73(1): 107–115.
Ayanso Anteneh, Dipanjan Chatterjee and Danny Cho. 2011. E-Government readiness index: A methodology and analysis. Government Information Quarterly 28(1):522 –532.
Asogwa, Brendan E. 2011. The State of E-Government Readiness in Africa:  A Comparative Web Assessment of Selected African Countries. Journal of internet and information system 2(3):43-57.
Alaaraj Hassan, Fatimah Wati Ibrahim. 2014. An Overview and Classification of E-Readiness Assessment Models. International Journal of Scientific and Research Publications 4(12):105-121.
Alghamdi Ibrahim A., Robert Goodwin and Giselle Rampersad. 2011. E-Government Readiness Assessment for Government Organizations in Developing Countries. Computer and Information Science Journal 4(3):72-91.
Alghamdi Ibrahim A. 2013. Evaluation of Organizational E-Government Readiness in the Public Sector. International Journal of E-Services and Mobile Applications 5(2):1-21.
Alghamdi Ibrahim A., Robert Goodwin and Giselle Rampersad. 2014. Organizational E-Government Readiness: An Investigation in Saudi Arabia. International Journal of Business and Management 9(5):56-72.
Alghamdi Ibrahim A., Robert Goodwin and Giselle Rampersad. 2016. Ready, Set, Govern: Readiness of Saudi Arabian Organizations for E-Government. International Journal of Electronic Government Research 12(1):265-279.
Alghamdi Ibrahim A., Robert Goodwin, and Giselle Rampersad. 2011. A Suggested E-Government Framework for Assessing Organizational E-Readiness in Developing Countries. ICIEIS 2011, Part II, CCIS 252:479–498.
Abu-Shanab, Emad A. and Yousra A. Harb. 2013. E-Government Readiness Association with Human Rights Index. International Journal of Electronic Government 10(1): 95-109.
Alanezi Mohammed Ateeq, Ahmed Kamil and Shuib Basri. 2010. A Proposed Instrument Dimensions for Measuring E-Government Service Quality. International Journal of u- and e- Service, Science and Technology Service 3(4): 112-129.
Almarabeh Tamara, Amer AbuAli. 2010. A General Framework for E-Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success. European Journal of Scientific Research 39(1): 29-42.
Benssam, Ali, Nadia Nouali-Taboudjemat and Omar Nouali. 2016. An e-readiness assessment model for disaster management. International Journal of Information Technology and Management 15(2): 101-119.
Baheer Ahmad Baseer, Sónia Sousa and David Lamas. 2014. Readiness of Afghan Government for the Deployment of e-Government Solutions, International Conference of Electronic Government, Guimaraes, Portugal.
Bwalya K, Zulu S, Grand B and Sebina P. 2012. E-Government and Technological Utopianism: Exploring Zambia’s Challenges and Opportunities. Electronic Journal of e-Government 10(1):16 – 30.
Borgman Brenton, Sameera Mubarak and Kim-Kwang Raymond Choo. 2015. Cyber Security Readiness in the South Australian Government. Computer Standards and Interfaces 37(2): 1-8.
Choi, H., Min Jae Park., Jae Jeung Rho and Hangjung Zo. 2016. Rethinking the Assessment of E-Government Implementation in Developing Countries from the Perspective of the Design–Reality Gap: Applications in the Indonesian E-Procurement System. Telecommunications Policy 40(7): 644-660.
CID. 2002. Readiness for the Networked World: A Guide for Developing Countries. The GeoSinc Facilitation Center, the Harvard University Center for International Development.
Cloete, Fanie. 2012. E-Government Lessons form South Africa 2001-2011: Institutions, State of Progress and Measurement: Section II: Country Perspectives on E-Government Emergence. The African Journal of Information and communication 12(3): 128-142.
Darab, B., Gh.A. Montazer. 2011. An Eclectic Model for Assessing E-Learning Readiness in the Iranian Universities. Computers and Education 56(1):900–910.
Dada, D. (2006). E-Readiness for Developing Countries: Moving the Focus From The Environment To The Users. The Electronic Journal on Information System in Developing Countries 27(2): 1-14.
Daghighi, M. Z., Allahyari M. S. and Ebrahimi Atani, R. 2014. Modeling and Assessing of Electronic Readiness among Agricultural Organization Workers: Case Study in Ardebil Province, Iran. Journal of Agricultural and Food Information 15(3):295–310.
Daghighi Masouleh Zahra, Mohammad Sadegh Allahyari and Reza Ebrahimi Atani. 2014. Operational Indicators for Measuring Organizational E-readiness Based on Fuzzy Logic: A Challenge in the Agricultural Organization of Guilan Province, Iran. Journal of Information Processing in Agriculture 3(2):102-114.
Dukic´, Darko, Gordana Dukic´ and Neven Bertovic. 2017. Public Administration Employees’Readiness and Acceptance of E-Government: Findings from a Croatian Survey. Information Development 33(5): 525–539.
Estevez, Elsa., Janowski, Tomasz and Ojo, Adegboyega. 2011. Establishing Government Information Officer Systems: Readiness Assessment. 12th Annual International Conference on Digital Government Research, College Park.
El-Qawasmeh, Eyas. 2011. Assessment of the Jordanian E-Government: An Empirical Study. Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences (JETEAS) 2 (4): 594-600.
Fathey Mohammeda, Othman Ibrahima. 2013. Refining E-government Readiness Index by Cloud Computing. Journal Technology (Sciences and Engineering) 65(1): 23–34.
Farooquie Jamal A. 2011. A Review of E-Government Readiness in India and the UAE. International Journal of Humanities and Social Science 1(1): 34-49.
Fesenko, T., Fesenko, G. 2016. E-Readiness Evaluation Modelling for Monitoring the National E-Government Program (by the example of Ukraine). Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4(2): 20-31.
Garson, G. D. 2004. The Promise of Digital Government in Pavlichev, Digital Government: Principles and Best Practices, Idea Group Publishing, Hershey, PA. 2-17.
Glenda H. E. Gay. 2017. An Assessment of Online Instructor E-Learning Readiness before, during, and after Course Delivery. Journal of Computer High Education 3(2):32-43.
Grigorovici, D. M. 2004. InfoMetrics: a Structural Equation Modeling Approach to Information Indicators and E-readiness Measurement. 15th Biennial Conference of the International Telecommunication Society, Berlin, Germany.
Hosseinpour, Ahmad, Fereydoon Hajizadeh, Seyed Morteza Maddah Shariati, Reza Rokhideh and Maryam Karimi. 2013. E-readiness Assessment and its Models. Arabian Journal of Business and Management Review 2(12): 80-94.
Hermana Budi, Widya Silfianti. 2011. Evaluating E-government Implementation by Local Government: Digital Divide in Internet Based Public Services in Indonesia. International Journal of Business and Social Science 2(3)
Hanafizadeh Mohammad Reza, Payam Hanafizadeh and Erik Bohlin. 2013. Digital Divide and E-Readiness: Trends and Gaps. International Journal of E-Adoption 5(3): 30-75.
Hayat Ali, Amal Alrayes. 2014. An Empirical Investigation of the Effect of E-Readiness Factors on Adoption of E-Procurement in Kingdom of Bahrain. International Journal of Business and Management 9(12): 268-281.
Hlela, Sibusisiwe, Serena Coetzee and Antony Cooper. 2016. Evaluating a Public Sector Organization for SDI Readiness –The Case of a South African Government Department. South African Journal of Geomatics 5(2):85-98.
Heeks, R. 2002. Failure, Success and Improvisation of Information Systems Projects in Developing Countries. Institute for Development Policy and Management.
Heeks, R. 2004. Causes of E-Government Success and Failure Factor Model. Institute for Development Policy and Management.
Hayat Ali, Tahera Ali. 2015. E-Participation: an investigation of Government Readiness in the Kingdom of Bahrain. Journal of e-Government Studies and Best Practices 4(1):58-70.
Hans T, Sopu, Yoshifumi Chisaki, and Tsuyoshi Usagawa. 2016. Use of Facebook by Secondary School Students at Nuku'alofa as an Indicator of E-Readiness for E-Learning in the Kingdom of Tonga. International Review of Research in Open and Distributed Learning 17(4): 286-299.
Hung Wei-His, Li-Min Chang, Chieh-Pin Lin and Chun-Hao Hsiao. 2014. E-Readiness of Website Acceptance and Implementation in SMEs. Computers in Human Behavior 40(3): 44–55.
Ismail, Hany A. Abdelghaffar. 2008. Citizens 'Readiness for E-Government in Developing Countries. PhD thesis, Middlesex University.
Joseph, Seena,. 2014. Development and Validation of a Framework for E-Government Readiness Measurement, Master Thesis in Information Technology, Faculty of Accounting and Informatics, Durban University, South Africa.
Kamal, Muhammad Mustafa and Hackney, Ray. 2012. Inhibiting Factors For E-Government Adoption: The Pakistan Context. PACIS 2012 Proceedings.
Karunasena, K., Deng, H. and Singh, M. 2011. Measuring the Public Value of E-Government: a Case Study from Sri Lanka. Transforming Government: People, Process and Policy 5(1): 81-99.
Kautsarina, Gautama, H. 2014. Information Security Readiness of Government Institution in Indonesia. 2nd International Conference on Information and Communication Technology.
Keikha Zahra, Mahmoud Oukati Sadeq. 2015. The E-Readiness Assessment Pattern Designing with an Approach to E-Commerce (a Case Study Conducted in Sistan and Balouchestan Province of Iran). International Journal of Engineering Research 4(2): 85–92.
King Bridgett A., Norman E. Youngblood. 2016. E-Government in Alabama: An Analysis of County Voting and Election Website Content, Usability, Accessibility and Mobile Readiness. Government Information Quarterly 33(2):715–726.
Kofi, Francis Andoh-Baidoo, Jeffry Stephen Babb and Lawrencia Agyepong. 2012. E-Government Readiness in Ghana: a SWOT and PEST Analyses. International Journal of Electronic Government 9(4): 244-260.
Khalil Omar E.M. 2011. E-Government Readiness: Does National Culture Matter?. Government Information Quarterly 28(1): 388 –399.
Koen, Ruan, Rossouw Von Solms and Mariana Gerber. 2016. ICT Readiness for Business Continuity in Local Government, IST Conference, Africa, 1-11.
Knight, J.E., Allen, S. 2012. Applying the PDCA Cycle to the Complex Task of Teaching and Assessing Public Relations Writing, International Journal of Higher Education 1(2): 67-83.
Kumar Prem, C. Umashankar, J. Keziya rani and V. Venkata Ramana. 2010. E-Governance Applications for Citizens-Issues and Framework. International Journal on Computer Science and Engineering 2(7): 2362-2365.
Luyt, Brendan. 2006. Defining the Digital Divide: the Role of E-Readiness Indicators. Aslib Proceedings 58(4): 276-291.
Mabe L. K. and Idowu Oladele. 2015. E-Readiness among Male and Female Extension Officers in North-West Province, South Africa. Journal of Agricultural and Food Information 16(2): 315–325.
Machado, Carlos. 2007. Developing an E-Readiness Model for Higher Education Institutions: Results of a Focus Group Study, British Journal of Educational Technology 38(1): 72-82.
Matuka Chipembele, Kelvin Joseph Bwalya. 2016. Assessing E-Readiness of the Copperbelt University, Zambia: Case Study. The International Journal of Information and Learning Technology 33(5):1-8.
Marasini Shreedhar, Subarna Shakya. 2015. E-Readiness to Implement E-Government: An Overview Study in HR Domain in Nepal. International Conference on Green Computing and Internet of Things (ICGCloT).
Memarzadeh G. R., A. R. Jahany. 2014. The Presenting a Model for Municipalities E-Readiness Assessment. International Journal Management Business Research 4(2):107-123.
Mohamed F. S. Abdel-Salam and Mohamed M. M. Abdel-Ghany. 2015. Measuring Electronic Readiness of Extension Personnel in Assiut Governorate. Alexandria Science Exchange Journal 36(2).
Mkude Catherine, Maria Wimmer. 2013. Strategic Framework for Designing E-Government in Developing Countries, 12th International Conference on Electronic Government, Sep 2013, Koblenz, Germany, 148-162.
Omar Mustafa M. Baeuo, Nor Zairah Binti A. Rahim and Asma Ali Mosa Alaraibi. 2016. Technology Aspects of E-Government Readiness in Developing Countries: A Review of the Literature. Computer and Information Science 9(4):51-68.
Mutula, S.M., P. Van Brakel. 2006. An Evaluation of E-Readiness Assessment Tools with Respect to Information Access: Toward an Integrated Information Rich Tool. International Journal of Information Management 26(3): 212-223.
Nugi Nkwe. 2012. E-Government: Challenges and Opportunities in Botswana. International Journal of Humanities and Social Science 2(17): 48-61.
Yaghoubi Nour-Mohammad, Saeed fallah tafti and Mahmood hazrati. 2011. E-Readiness Measurement through Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) Case Study: Tehran Stock Exchange. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 5(3): 436-441.
Ojo, Shareef, Mohamed., Adegboyega and Janowski, Tomasz. 2008. A Readiness Assessment Framework for E-Government Planning: Design and Application. 2nd International Conference on Theory of Practice of Electronic Governance, Cairo.
Ojo Joshua Onaade. 2017. Appraisal of Electronic Readiness Resources for Information Services Delivery, Utilization, Benefits and Challenges for Museums and Monuments in Nigeria. Library Philosophy and Practice 1(2):15-25.
Prybutok, V.R., Chang E Koh and Xiaoni Zhang. 2008. Measuring E-Government Readiness. Information and Management 45(8): 540-546.
Rokhman, Ali. 2011. E-Government Adoption in Developing Countries; the Case of Indonesia. Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences 2(5):101-116.
Rahman, H. 2007. E-Government Readiness: From the Design To Table To the Grass Roots, ICEGOV 225-232.
Reem Jabbar Abdulbaqi. 2016. E-Government in Amarah: Challenges and Recommendations for Future Implementation. Master Thesis Rochester Institute of Technology B. Thomas Golisano College of Computing and Information Sciences Department of Information Sciences and Technologies.
Sabri Alia, Omar Sabri and Bassam Al-Shargabi. 2012. A Cultural E-Government Readiness Model. Intelligent Information Management 4(1): 212-216.
Shirazi, F., Ngwenyama, O., and Morawczynski, O. 2010. ICT Expansion and the Digital Divide in Democratic Freedoms: An Analysis of the Impact of ICT Expansion, Education and ICT Filtering on Democracy. Telematics and Informatics 27 (1): 21-31.
Shapira, Krassimira Paskaleva. 2010. Assessing Local Readiness for City E-Governance in Europe. Book Chapter. For schungzentrum Karlsruhe Gmbh, Germany and University of Manchester, UK.
Sharma SK. 2004. Assessing E-Government Implementation. Electronic Government 1(2):198–212
Srinuan Chalita, Erik Bohlin. 2011. Understanding the Digital Divide: A Literature Survey and Ways Forward. 22nd European Regional Conference of the International Telecommunications Society.
Shan Siqing, Li Wang, Jing Wang, Yi Hao and Fan Hua. 2011. Research on E-Government Evaluation Model Based on the Principal Component Analysis. Information Technology Management 12(2):173–185.
Stella Nafula Khaemba, Geoffrey Muchiri Muketha and Nahason Matoke. 2017. Factors Affecting Citizen Readiness for E-Government Systems in Kenya. Journal of Research in Engineering and Applied Sciences 2(2): 21-32.
Tavana Majid, Faramak Zandi, Michael N. Katehakis. 2013. A Hybrid Fuzzy Group ANP-TOPSIS Framework for Assessment of E-Government Readiness from a CiRM Perspective. Information and Management 50(2): 383–397.
Toufani Samrand, Gholam Ali Montazer. 2011. E-Publishing Readiness Assessment in Iranian Publishing Companies. The Electronic Library 29(4): 470-487.
Tucker Shin-Ping Liu. 2012. Assessing and Modeling the Readiness of Electronic Government. International Journal of Electronic Commerce Studies 3(2): 251-270.
Tarek R. Gebba, Mohamed R. Zakaria. 2015. E-Government in Egypt: An Analysis of Practices and Challenges. International Journal of Business Research and Development 4(2): 11-25.
Tubaishat, Abdallah, Azzedine Lansari. 2011. Are Students Ready to Adopt E-Learning? A Preliminary E-readiness Study of a University in the Gulf Region. International Journal of Information and Communication Technology Research 1(5): 52-64.
Ulukan, G. 2005. Managerial Issues in Open and Distance Education Organizations in Transition: A Need for Systematic Approach. Turkish Online Journal of Distance Education 6(2): 33-45.
Valdés Gonzalo, Mauricio Solar, Hernán Astudillo, Marcelo Iribarren, Gastón Concha and Marcello Visconti. 2011. Conception, Development and Implementation of an E-Government Maturity Model in Public Agencies. Government Information Quarterly 9(3):256-269.
Williams Gould J., Mohamed, R.B. 2010. A Comparative Study of the Effects of Best Practice HRM on Worker Outcomes in Malaysia and England Local Government. The International Journal of Human Resource Management 21(5): 653–675.
Wahed Waheduzzaman, Shah J.Miah. 2015. Readiness Assessment of E-Government: A Developing Country Perspective. Transforming Government: People, Process and Policy 9(4): 498-516.
Wang T, Vonk J and Grefen P (2008) Towards a Conceptual Approach for Transaction Management. Enterp Info Syst 2(4):443–458.
Xia, J. 2010. Linking ICTs to Rural Development: China’s Rural Information Policy. Government Information Quarterly 27(2): 187-195.
Yuan Liu, Chen Xi and Wang Xiaoyi. 2012. Evaluating the Readiness of Government Portal Websites in China to Adopt Contemporary Public Administration Principles. Government Information Quarterly 29(2): 403–412.
Zheng, L., Jiang, Y. 2011. Assessing E-Government Readiness of Local Governments in China: Developing a Bottom-up Approach. ICEGOV2011, September 26–28, Tallinn, Estonia.
Zaid, I., Al-Shqairat, Ikhlas and I. Altarawneh. 2011. The Role of Partnership in E-Government Readiness: The Knowledge Stations (KSs) Initiative in Jordan. International Journal of Technology and Human Interaction 7(3): 16-34.
Zhao Hui, Yi Xiao and Ming Xiao. 2007. An Ontology for E-Government Knowledge Modeling and Interoperability. International Conference on Wireless Communication, Networking and Mobile Computing 3605-3618.
Ziaei Pour, Elham, Alireza Taghizadeh, Farzad Bazazan and Farid Khoshalhan. 2009. A Model for National E-Readiness Assessment Based on System Approach. Information Technology: New Generations, Sixth International Conference on ITNG 993-998.
  • تاریخ دریافت: 30 مهر 1396
  • تاریخ بازنگری: 27 آبان 1396
  • تاریخ پذیرش: 30 دی 1396