نقش اعتبار اخبار سیاسی خبرگزاری‌های داخلی در به اشتراک گذاری این اخبار از سوی جوانان در فضای مجازی(مطالعه موردی: جوانان شمال و جنوب شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش کمی که به روش پیمایشی انجام گرفته است، بررسی نقش اعتبار اخبار سیاسی خبرگزاری‌های داخلی نزد جوانان در به اشتراک‌گذاری این اخبار از سوی آنها در فضای مجازی است. جامعه آماری پژوهش جوانان شمال و جنوب شهر تهران هستند که با روش نمونه-گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای و تصادفی ساده، 400 نفر انتخاب و از طریق پرسشنامه با مقیاس پنج سطحی لیکرت اطلاعات از آنها گردآوری شد. متغیر مستقل پژوهش مفهوم اعتبار است که براساس شاخص‌های اعتبار اخبار«فیلیپ می‌یر»، شامل شاخص‌های قابلیت اعتماد، صحت، بی‌طرفی، کامل بودن و بی‌غرضی است که این شاخص‌ها با توجه به اعتبار بخشی به اخبار نزد مخاطب، بر میزان به اشتراک‌گذاری اخبار سیاسی خبرگزاری های داخلی از سوی جوانان می‌توانستند تاثیرگذار باشند. براساس نتایج پژوهش، بین میزان اعتبار اخبار سیاسی خبرگزاری های داخلی نزد جوانان و میزان به اشتراک‌گذاری این اخبار در فضای مجازی از سوی آنها رابطه معنادار و همبستگی مثبتی وجود دارد و هر چه میزان اعتبار اخبار نزد مخاطبان افزایش یابد، مخاطبان بیشتر نسبت به انتشار اخبار مذکور در فضای مجازی اقدام می‌نمایند. نتایج پژوهش نشان می‌دهند بر مبنای پنج شاخص مفهوم اعتبار اخبار، بیش از نیمی از اعضای نمونه معتقدند اخبار سیاسی خبرگزاری‌های داخلی از قابلیت اعتماد، صحت، بی‌طرفی، کامل بودن و بی‌غرضی کمی برخودارد هستند که سبب می‌گردد نسبت به اشتراک‌گذاری این اخبار در فضای مجازی اقدام نکنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Political news of domestic news agencies validity in Sharing This News by Young People in Cyberspace (Case Study: North and South Youth in Tehran City)

نویسندگان [English]

 • Mahdiye Amiriyan 1
 • Morteza Shams 2
 • farhad shirani 3

1 Ph. D Student of Communication Sciences, Faculty of Humanities Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Ph. D Student of Communication Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Prof, Iranian Research Institute for Information Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this quantitative research, conducted in a survey methodology, is to examine the role of the validity for domestic political news on sharing this news in cyberspace in the youth community. The statistical population is youth in North and South of Tehran City. Sampling method was simple random and multiple cluster. 400 people were selected .data were collected via questionnaire with five levels of Likert scale. The independent variable is validity, which is based on Philip Meyer's validity indicators, including reliability, accuracy, unbiased, completeness and disinterested indicators. These indices According to accreditation of news to audience can influence on domestic political news sharing in the youth community. Based on the results of research, there is a significant and positive correlation between credit for domestic political news among youth and news sharing in cyberspace. According to the results of the research, based on the five indicators of the validity of the news, more than half of the sample members believe that domestic political news has a lack of reliability, accuracy, unbiased, completeness, disinterested, which makes it do not share the news in cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

 • News
 • Validity
 • News Sharing
 • Cyberspace
 • News Agency
اشتریان، کیومرث و محمدرضا امیرزاده. 1394. بررسی تأثیرات شبکه­های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: شهر تهران). فصلنامه سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 45(4): 825-841.
افخمی، حسین و علیرضا عبدالله. 1388. مطالعه تطبیقی ساختار و نحوه پوشش اخبار ایران در تارنمای ملی و بین‌المللی. مجله جهانی رسانه، 4(2).
بدیعی، نعیم و حسین قندی. 1378. روزنامه‌نگاری نوین. تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
زاهدی، محمدجواد و سجاد اوجاقلو. 1384. بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان. مجله جامعه‌شناسی ایران، 6(4): 92-125.
خلیفه، محسن. 1386. بررسی عوامل اعتماد ساز خبر در سیمای جمهوری از نگاه دانشجویان دانشگاه شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما، تهران.
رسولی، محمدرضا و فاطمه یگانه ناظمی. 1390. تأثیر سرمایه اجتماعی بر انتخاب منابع خبری. فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران، 1(2): 71-107.
زتومکا، پیوتر. 1384. اعتماد یک نظریه جامعه شناسی. ترجمه فاطمه گلابی. تبریز، اثر.
سبیلان اردستانی، حسن. 1386. مولفه­های اعتبار خبر از دیدگاه دانشجویان ارتباطات اجتماعی با تأکید بر صداوسیما، رساله دکتری رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و پژوهشات.
صفری، حسین، فاطمه حشمتی پور، علی مهرابی و وحیدرضا نصابی. 1391. مدلسازی عوامل مؤثر بر اشتراک­گذاری اطلاعات در زنجیره تأمین شرکت ایران خودرو خراسان با استفاده از روش ترکیبی نگاشت علّی و شبکه­های بیزین. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 44(10): 63-90.
عبداللهی نژاد، علیرضا و حسین افخمی. 1394. خبرگزاری­ها و بازارهای رسانه­ای؛ بررسی وضعیت حضور ایرنا در بازارهای رسانه­ای در مقایسه با آسوشیتدپرس، فرانس پرس، رویتر و پی.تی.آی. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 11(40): 11-45.
فرهنگی، علی­اکبر. 1385. ارتباط انسانی. تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسانه.
گیدنز، آنتونی. 1384. پیامدهای مدرنیت. ترجمه محسن ثلاثی. تهران، مرکز.
مهدی زاده، سید محمد. 1389. نظریه­های رسانه و دیدگاه­های انتقادی رایج. تهران، همشهری.
مهدوی، سمیه السادات و فاطمه احمدنژاد اتو. 1393. بررسی تطبیقی میزان اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکۀ یک تلویزیون و بی­بی­سی فارسی. فصلنامه مطالعات رسانه­ای، 9(25): 63-78.
نقیب السادات، سید رضا. 1390. رسانه­های فراگیر خبری و ایجاد جریان بیداری اسلامی، فصلنامه شرق موعود. 5(18): 49- 72.
نقیب السادات، سید رضا.1390. روش­های پژوهش در ارتباطات (1). تهران، علم.
ویمر، راجردی و دومینیک، جوزف آر. 1384. پژوهش در رسانه­های جمعی. ترجمه کاووس سید امامی. تهران، سروش.
یاوری وثاق، مهدیه. 1391. نقش رسانه در آگاهی­بخشی سیاسی و اجتماعی. قم، مرکز پژوهش­های اسلامی صداوسیما.
Althaus, S.L & Tewksbury, D. 2000. Patterns of Internet and traditional news media use in a networked community. Political communication, 17(2):21-45.
Boyd, D & Ellison, N. 2007. Social Network Site: Definition, History and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. Vol. 133, pp. 210-230.
Dimmick, john & Chen, Yen, & Li, Zhan. 2004. Competition between the Internet and traditional News media: The GratiFication Opportunities Niche Dimension Journal of Media Economics, 17(1): 19-33.
Kohring, Matthias 8 Matthes, Jorg.2007. Trust in News Media: Development and validation of a Multidimensional Scale. Communication Research, 34(2):231-252
Nguyeng an, Ferrier, Elizabeth, western, Mark & Mchay, Susan. 2005. Online news in Australia: Patterns of use and gratification. Australian studies in journalism. 15:5-34.
Schell, Bernadette& Clemens Martin. 2006. Webster’s New World Hacker Dictionary, Wiley Publishing
Self, C. S. (1996). Credibility. In M. B. Salwen and D. W. Stacks (Eds), an integrated approach to communication theory and reaserch, Mahavah, 421-441.
Warf, Barney. 2006. Encyclopedia of Human geography, Sage publication.
 • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1397
 • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1397
 • تاریخ پذیرش: 26 مرداد 1397