بررسی مقایسه ای هویت واقعی و مجازی افراد(مورد مطالعه جوانان شهر یاسوج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شاهد، تهران

2 دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده

در این پژوهش، تمایز بین هویت جوانان در دنیای واقعی و دنیای مجازی به‌عنوان یکی از مسائل مهم فضای مجازی موردبررسی قرار گرفت. تعریف و بازنمایی افراد از هویت خود، در جهان واقعی و مجازی به خاطر شرایط حاکم بر این دوجهان تا حدودی متفاوت است. استفاده از این فضا همراه با مزایا و معایب مختلف، ما را با مسائل مختلفی مواجه کرده که یکی از آن‌ها مسئله هویت و بحران هویت و تفاوت هویت جوانان است. چارچوب نظری پژوهش بر اساس نظریه‌های جامعه­شناسانی چون گیدنز و استوارت هال در مورد هویت؛ گربنر و نئومان (تأثیر رسانه‌های جمعی)؛ شلر، استون، رینگولد، میلر و تامپسون (فضای مجازی و هویت)؛ اندرسون (پارادایم دوجهانی شدن و آینده هویت­های هم‌زمان) ارائه‌شده است و درنتیجه، یک مدل پژوهشی طراحی شد. جامعه آماری پژوهش جوانان 18 تا 35 سال شهر یاسوج، که بالغ بر 45312 نفر بودند تعیین شد. بر طبق فرمول کوکران 380 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و داده­ها با استفاده از پرسش­نامه گرد­آوری شد. درنهایت، فرضیه کلی پژوهش تأیید شد: بین هویت واقعی افراد در دنیای واقعی و هویت آن‌ها در دنیای مجازی تفاوت معنی‌داری وجود دارد و نتایج تفاوت ابعاد مختلف هویت در فضای واقعی و فضای مجازی را نشان داد و تفاوت‌های هویت (خود اختلافی) در برخی ابعاد بر اساس متغیرهایی مانند سن، جنس، تحصیلات، سطح درآمد و میزان استفاده از فضای مجازی معنی­ دار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of real and virtual identity of the individuals (Case Study: Young people in Yasuj city)

نویسندگان [English]

  • Sayed Ali Parhiz 1
  • Abolfazl Zolfaghari 2

1 MSc, Sociology, Shahhed University, Tehran

2 Associate. Prof, faculty of human science, Shahhed University, Tehran

چکیده [English]

In this research, the distinction between identity of young people in the real world and the virtual world is considered as one of the important issues of cyberspace. The definition and representation of individuals of their identity is somewhat different in the real and virtual world, due to the prevailing conditions in these two worlds. Using this space together with various advantages and disadvantages has faced us with a variety of issues, which one of those is identity, identity crisisand identity discrepancy.Theoretical framework of research had been presented based on the views of sociologists such as Giddens and Stewart Hall on identity; Graebner, Neumann (the influence of mass media); Scheler, stone, Ringgold, Miller and Thompson (Cyberspace and Identity); Anderson (the paradigm of double world and the emergence of simultaneous identities), and consequently, a research model was designed.The statistical population of the study were young people 18 to 35 years old in Yasouj, (45312 people). According to the Cochran formula, 380 people were selected by multistage cluster sampling method, and the data were collected using questionnaire.Finally, the overall research hypothesis was confirmed: there is a significant difference between the true identity of people in the real world and their identity in the virtual world, and the results showed the difference between different dimensions of identity in real space and virtual space, and identity differences (self-discrepancy) in some dimensions is significant based on the variables such as age, gender, education, income level and the amount of use of cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • Identity
  • Identity Differences
  • Virtual Identity
اخگری، محمد.1381. هویت انسانی در رسانه­های مجازی. مجله فلسفه و کلام: اطلاعات، حکمت و معرفت40: 28-31.
اخوان، منیژه.1386. دو فضایی شدن جهان، تفاوت­های جنسیتی در بازنمایی هویت در فضای واقعی و فضای وبلاگ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران: دانشکده علوم اجتماعی
احیایی، پویان.1394. فضای مجازی و تحولات هویتی در ایران. تهران: پارسینه.
افشار، سیمین، سید احمد میرمحمدتبار، نرگس پیرحیاتی، و سمیه اقبالی. 1395. شبکه اجتماعی فیس­بوک و هویت شخصی مدرن دختران و زنان شهر تهران. پژوهش ارتباطی 87: 137-157.
ایمانی، هادی.1390. هویت مجازی در فضای سایبر. مجله پیام انقلاب4: 62.
باقری دولت­آبادی، علی، فرج­الله زارعیان جهرمی.1382. تأثیر فضای مجازی بر هویت و همبستگی ملی. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج60: 16.
حدادی، فریده.1390. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی در جهان مجازی و واقعی با تأکید بر جوانان 15-24 ساله شهر اصفهان. پایان­نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه شاهد.
حسین­پور، جعفر، و علی عرب­مومنی. 1396. تأثیر شبکه­های اجتماعی مجازی بر هویت نهاد خانواده. مجله برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی32: 33-60.
خسروی، آرش.1383. مفهوم­شناسی هویت در فضای سایبر. فصلنامه ره­آورد نور 32 (پیاپی49): 2.
خطیبی جعفری، فاخره. 1384.بررسی رابطه حضور در فضای مجازی و شکل­گیری هویت مدرن در بین کاربران ایرانی. پایان­نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه علامه طباطبایی.
دینلو، دانیل.1392. اینترنت و واقعیت مجازی. ترجمه مرضیه خادمی. مجله سیاحت غرب 116: 115-122).
ذکائی، محمدسعید و فاخره خطیبی. 1385. رابطه حظور در فضای مجازی و هویت مدرن پژوهشی در بین کاربران اینترنتی جوان ایرانی. فصلنامه علوم اجتماعی دنشگاه علامه طباطبایی 33: 111-154.
رضایی قادی، خدیجه. 1391. فضای مجازی، هویت، فرهنگ. تهران: نوسازی
رهبری قاضی، محمودرضا، مرضیه فدایی ده­چشمه، و اعظم شهریاری. 1396. بررسی تأثیر شبکه­های اجتماعی مجازی بر مصرف­گرایی سیاسی. مجله مطالعات رسانه­های نوین 11: 35-59.
زنگویی، فرنوش. 1391. بازنمایی هویت مجازی دانشجویان شهر تهران در شبکه­­های اجتماعی مجازی، مطالعه موردی کاربران فیس­بوک. پایان­نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه علامه طباطبایی.
شامانی، اسمعیل، مهدی واحدی، و داریوش نوروزی. 1395. رابطه استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی با هویت جوانان شهر تهران. مجله فرهنگ مشاوره و روان­درمانی 28: 163-182.
شرفی، محمدرضا.1392. جوان و بحران هویت. تهران: سروش.
شفیعی­نیا، عباس. 1394. پیامد­های شبکه­های اجتماعی مجازی(مطالعه موردی هویت قومی و ملی کردها). مجله پژوهش­های سیاسی13: 62-83.
شهریاری،حمید، و آرش خسروی،1390. بررسی هویت مجازی در فضای سایبر. مجله عصر فناوری اطلاعات. 67: 105-110.
عاملی، سعیدرضا.1383. دو جهانی شدن و آینده هویت­های همزمان. ضمضمه خردنامه همشهری 26: 10-11.
عاملی، سعیدرضا. 1390. مطالعات جهانی شدن دوفضایی شدنها و دوجهانی شدنها. تهران: سمت.
قاسمی، وحید، صمد عدلی­پور، و بدری برندگی. 1395. تبیین رابطه استفاده از شبکه­ی اجتماعی فیس­بوک با هویت جنسیتی دانشجویان دانشگاه اصفهان. مجله رسانه و فرهنگ 12: 77-100.
قاسمی، وحید، صمد عدلی­پور، و سید احمد میرمحمدتبار دیوکلایی.1392. شبکه اجتماعی فیس­بوک و تغییرات هویت اجتماعی جوانان شهر تبریز. جامعه­شناسی نهادهای اجتماعی 1: 125-150.
قیصری بهمند، سودابه.1390. تحلیل هویت سیاسی در فضای مجازی مطالعه وبلاگ­های سیاسی-اجتماعی فارسی، پایان­نامه کارشناسی ارشد با راهنمایی علی محمد حاضری. تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
قیصری، نوراله.1386. گفتارهایی در نسبت روشنفکران ایرانی و هویت. تهران: تمدن ایرانی
گل­محمدی، احمد.1393. جهانی­شدن، فرهنگ، هویت. تهران: نشر نی
میرمحمدی،داوود، و باقر ساروخانی.1391. فضای مجازی و تحولات هویت ملی در ایران، مطالعه موردی شهر تهران. مجله مطالعات ملی 52.
هال، استوارت. 1383. هویت­های قدیم و جدید، قومیت­های قدیم و جدید. ترجمه شهریار وفقی­پور. فصلنامه ارغنون 24.
Elda, franzia,. Yasraf amir piliang, and Acep iwan saidi. 2015. Manifestation of Minangkabau cultural identity through public engagement in virtual community. Procedia - Social and Behavioral Sciences 184: 56 – 62.
Latisha, asmaak. Shafie, surina. Nayan, and Nazira Osman, 2012. Constructing identity through Facebook profiles: online identity and visual smression management of university students in Malaysia. Procedia.  Social and behavioral sciences 65: 134-140.
Miller, H. 1995. The presentation of self in the electronic life. Nottingham: Trent University.
Natlia, sveshnikova. 2013. Global processes as a factor of Russian citizens, procedia. Social and behavioral sciences, world conference on psychology and sociology 82: 178-180.
Peter, Nagy. 2010. Second life, second choice? The effects of virtual identity on consumer behavior. A conceptual framework, Budapest hangry: Samposioum for young researcher 10: 167-180.
Rheingold, H. 1993. The virtual community in trend david (ed). Reading digital culture, oxford: Blackwell.
Sung. A, and Annie. Jin. 2012. The virtual mallable self and the virtual identity discrepancy model: investing framework for virtual possible selves and others in avatar- based construction and social interaction. Computer in Human Behavioral 28: 2160- 2168.
Turkle, S. 1997. Life on the screen: identity in the age of the internet. New York: Touchston.
  • تاریخ دریافت: 06 خرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 23 بهمن 1397
  • تاریخ پذیرش: 12 اسفند 1397