طراحی چارچوب مفهومی حکمرانی دانش در سازمان‌های پروژه محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پتانسیل قابل‌توجه برای بهبود فرایندهای دانشی و یادگیری در سازمان­های پروژه محور از یک‌سو و محدودیت‌های خاص این ساختارها از سوی دیگر، آن­ها را به یکی از الگوهای ساختاری چالش‌برانگیز در حوزه حکمرانی دانش تبدیل نموده است؛ اما این چالش­ها کمتر در رویه­های موجود حکمرانی دانش موردتوجه قرارگرفته و پژوهش­های مرتبط نیز تاکنون این موضوع را به صورتی همه‌جانبه موردمطالعه قرار نداده­اند. پژوهش حاضر کوشیده است با پیروی از رویکرد آمیخته و با بهره­گیری از روشهای فراترکیب و دلفی در قالب طرحی اکتشافی، تصویری روشن و جامع از مفهوم حکمرانی دانش در سازمان­های پروژه محور ارائه نماید. چارچوب مفهومی پیشنهادی این پژوهش مشتمل بر 194 عنصر است که در قالب شش مقوله یا بُعد، 19 نوع یا دسته و 169 جزء یا کد، ساماندهی شدهاند. ابعاد شناسایی‌شده عبارت‌اند از هدف، فرایند، ساختار، سازوکار، بافتار و رویکرد که هر یک بخشی از چیستی، چرایی و چگونگی حکمرانی دانش در سازمان‌های پروژه محور را تبیین می­نمایند. چارچوب مذکور مبنایی برای درک جوانب مختلف حکمرانی دانش در سازمان‌های پروژه محور ایجاد نموده و با لحاظ نمودن چالش‌های پیش روی ساختارهای پروژه‌ای در حوزه فرایندهای دانشی، بستری برای طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای مؤثر حکمرانی دانش در این‌گونه سازمان‌ها فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Conceptual Framework for Knowledge Governance in Project-Based Organizations

نویسندگان [English]

 • Foad Boghrati 1
 • Mehdi ShamiZanjani 2
 • Amir Manian 3

1 Ph.D. Information Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Prof., Information Technology Management Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Prof., Information Technology Management Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Project-based organizations are one the most challenging structures in the realm of knowledge governance due to their specific constraints and also a great potential for improvement in knowledge and learning processes. But these challenges have been rarely addressed in the related research and practice. This research attempts to present a clear and comprehensive understanding of the concept of knowledge governance in project-based organizations by following the mixed research approach using Meta-Synthesis and Delphi methods in an exploratory manner. The proposed framework of the research consists of 194 conceptual elements arranged in 6 dimensions, 19 categories, and 169 components. The identified categories are the “Purpose”, “Process”, “Structure”, “Mechanism”, “Context”, and “Approach”, each part of which defines “why”, “what” and “how” knowledge governance in project-based organizations. The proposed conceptual framework provides a solid basis for understanding the different aspects of knowledge governance in project-based organizations, and by addressing the challenges facing the project structures in the area of knowledge processes, it provides a platform for designing and implementing effective solutions for knowledge governance in such organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Governance
 • Knowledge Management
 • Knowledge Processes
 • Organizational Learning
 • Project-Based Organization
آذر، عادل و علی رجب‌زاده. 1393. تصمیم­گیری کاربردی (رویکرد MADM). تهران: انتشارات نگاه دانش.
محقر، علی، احمد جعفر نژاد، محمد مدرس یزدی و محمدرضا صادقی‌مقدم. 1392. ارائه الگوی جامع هماهنگی اطلاعاتی،شبکه تأمین خودروسازی با استفاده از روش فراترکیب. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات 5 (4): 194-161.
Adler, M., and E. Ziglio. 1996. Gazing into the oracle: The Delphi method and its application to social policy and public health. Jessica Kingsley Publishers.
Ali, I., A. U. Musawir, and M. Ali. 2018. Impact of knowledge sharing and absorptive capacity on project performance: the moderating role of social processes. Journal of Knowledge Management 22(2): 453-477.
Andersson, U., P. J. Buckley, and H. Dellestrand. 2015. In the right place at the right time!: the influence of knowledge governance tools on knowledge transfer and utilization in MNEs. Global Strategy Journal 5(1): 27-47.
Brettle, A. 2009. Systematic reviews and evidence-based library and information practice. Evidence Based Library and Information Practice 4(1): 43-50.
Chen, L., and P. S. Fong. 2012. Visualizing evolution of knowledge management capability in construction firms. Journal of Construction Engineering and Management 139(7): 839-851.
Eaves, Y. D. 2001. A synthesis technique for grounded theory data analysis. Journal of advanced nursing 35(5): 654-663.
Foss, N. J. 2007. The emerging knowledge governance approach: Challenges and characteristics. Organization 14(1): 29-52.
Foss, N. J., and S. Michailova. 2009. Knowledge governance: what have we learned? And where are we heading?. New York: Oxford University Press.
Foss, N. J., K. Husted, and S. Michailova. 2010. Governing knowledge sharing in organizations: Levels of analysis, governance mechanisms, and research directions. Journal of Management studies 47(3): 455-482.
Foss, N. J. 2013. Knowledge governance: Meaning, origins and implications. Handbook of Economic Organization: Integrating Economic and Organization Theory, 62.
Ghosh, S., L. Amaya, and M. J. Skibniewski. 2012. Identifying areas of knowledge governance for successful projects. Journal of Civil Engineering and Management 18(4): 495-504.
Glynn, L. 2006. A critical appraisal tool for library and information research. Library Hi Tech 24(3): 387-399.
Grabher, G. 2004. Temporary architectures of learning: Knowledge governance in project ecologies. Organization studies 25(9): 1491-1514.
Gwet, K. L. 2012. Handbook of inter-rater reliability: The definitive guide to measuring the extent of agreement among multiple raters. Advanced Analytics, LLC.
Kannabiran, G., and C. Pandyan. 2010. Enabling role of governance in strategizing and implementing KM. Journal of knowledge management 14(3): 335-347.
Okoli, C., and S. D. Pawlowski. 2004. The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Information & management 42(1):15-29.
Peltokorpi, V., and E. Tsuyuki. 2006. Knowledge governance in a Japanese project-based organization. Knowledge Management Research & Practice 4(1): 36-45.
Pemsel, S., and R. Müller. 2012. The governance of knowledge in project-based organizations. International Journal of Project Management 30(8):865-876.
Pemsel, S., A. Wiewiora, R. Müller, M. Aubry, and K. Brown. 2014. A conceptualization of knowledge governance in project-based organizations. International Journal of Project Management 32(8): 1411-1422.
Pemsel, S., R. Müller, and J. Söderlund. 2016. Knowledge governance strategies in project-based organizations. Long Range Planning 49(6): 648-660.
Pemsel, S., J. Söderlund, and A. Wiewiora. 2018. Contextualising capability development: configurations of knowledge governance mechanisms in project-based organizations. Technology Analysis & Strategic Management: 1-20.
Sandelowski, M., and J. Barroso. 2006. Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.
Scarbrough, H., and K. Amaeshi. 2009. Knowledge governance for open innovation: Evidence from an EU R&D collaboration. In Knowledge Governance: Processes and Perspectives, 220-246. Oxford University Press.
Schmidt, R. C. 1997. Managing Delphi surveys using nonparametric statistical techniques. Decision Sciences 28(3): 763-774.
Söderlund, J., and F. Tell. 2009. The P-form organization and the dynamics of project competence: Project epochs in Asea/ABB, 1950–2000. International Journal of Project Management 27(2): 101-112.
Strong, B., T. H. Davenport, and L. Prusak. 2008. Organizational governance of knowledge and learning. Knowledge and Process Management15(2): 150-157.
Swan, J., H. Scarbrough, and S. Newell. 2010. Why don’t (or do) organizations learn from projects?. Management Learning 41(3): 325-344.
Turner, J. R., and A. Keegan. 2000. The management of operations in the project-based organisation. Journal of Change Management 1(2): 131-148.
Van Kerkhoff, L., and V. Pilbeam. 2017. Understanding socio-cultural dimensions of environmental decision-making: a knowledge governance approach. Environmental Science & Policy 73: 29-37.
Zhang, L., J. Cheng, and D. Wang. 2015. The influence of informal governance mechanisms on knowledge integration within cross-functional project teams: a social capital perspective. Knowledge Management Research & Practice 13(4): 508-516.
Zimmer, L. 2006. Qualitative meta‐synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing 53(3): 311-318.
 • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1397
 • تاریخ بازنگری: 13 آذر 1397
 • تاریخ پذیرش: 10 بهمن 1397