اطلاعیه نشریه در خصوص حذف مقاله: "ارائه الگوی مدیریت پس از بحران در مراکز آرشیوی ایران"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

احتراماً به آگاهی خوانندگان محترم می‌رساند با توجه به شکایت طرح شده از سوی سرکار خانم فائزه فرهودی نویسنده مقاله (فرهودی، فائزه، باب الحوائجی، فهیمه (1394). "الگوی بومی مدیریت بحران در کتابخانه‌های ایران: پژوهش کیفی". تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی 21 (3): 466-499.) مبنی بر سرقت علمی از مقاله ایشان، پس از همانندجویی با مقاله حاضر(احمدی فصیح، صدیقه (1397). "ارائه الگوی مدیریت پس از بحران در مراکز آرشیوی ایران". مدیریت اطلاعات 4(2): 45-62) و بررسی انجام شده توسط مجله مدیریت اطلاعات، تصمیم به حذف مقاله گرفته شد.

عنوان مقاله [English]

اطلاعیه نشریه در خصوص حذف مقاله: "ارائه الگوی مدیریت پس از بحران در مراکز آرشیوی ایران"

  • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1397
  • تاریخ بازنگری: 21 آذر 1397
  • تاریخ پذیرش: 20 دی 1397