نویسنده = یدالله مهرعلی زاده
شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکتهای تولیدی در منطقه آزاد اروند.

دوره 3، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 69-98

محمد مکوندی؛ یدالله مهرعلی زاده؛ محمد حسین پور