مدل‌سازی عوامل مؤثر بر مشارکت افراد در برنامه‌های کاربردی موبایل مرتبط با اقتصاد اشتراکی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

3 محقق پسادکتری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

امروزه اقتصاد اشتراکی یکی از مهم‌ترین حوزه­های رو به رشد فناوری­های دیجیتال محسوب می‌گردد. در اقتصاد اشتراکی،از طریق بسترهای نرم‌افزاری و برنامه‌های کاربردی موبایل امکان استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود فراهم می‌گردد. در سال­های اخیر اقتصاد اشتراکی با ایجاد انطباق با نیازهای جامعه رشد و محبوبیت بالایی پیداکرده و منجر به ایجاد تحولی شگرف در دنیای کسب‌وکار شده است. نتیجه پژوهش حاضر که در بازه زمانی مرداد 1395 تا 1397 انجام پذیرفته، مدلی است که برای شناسایی پارامترهای مؤثر بر میزان مشارکت مردم جهت استفاده از برنامه‌های موبایل کاربرد دارد که بنا بر اطلاعات در دسترس پژوهشگر هنوز تحقیقی در این زمینه در داخل کشور صورت نگرفته است. روش‌شناسی تحقیق کمی از نوع پیمایش است که ازابزار پرسشنامه برای گردآوری داده­ها استفاده‌شده است. جامعه آماری متشکل از اقشار مختلف شهر تهران است و از نمونه‌برداری خوشه‌ای متشکل از 396 نفر جهت استخراج مفاهیم و سنجه­های نظری این پژوهش است.برای تحلیل داده­های گردآوری‌شده از انواع آزمون‌های آمار استنباطی برای آزمون فرضیه­های آماری و نیز آزمون‌های آماری ناپارامتریک شامل آزمون فریدمن، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون خی دو آزمون اسپیرمن و آزمون من­ویتنی استفاده‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فاکتورهای انگیزشی چون عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل کاربردی- منطقی و زیست‌محیطی و فاکتورهای بازدارنده‌ای چون عدم اعتماد و عدم تناسب فرهنگی ازجمله فاکتورهای اثرگذار بر میزان مشارکت در اپلیکیشن­های مبتنی بر مصرف تعاملی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the Factors Affecting people’s Participation in Mobile Applications Related to the Sharing Economy in Iran

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Golshani 1
  • Ameneh Khadivar 2
  • Fatemeh Abbasi 3

1 M.Sc of Information Technology Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran.

2 Associate Prof., Dep. of Social and Economic, Al-Zahra University, Tehran, Iran.

3 Postdoctoral Researcher, Dep. of Social and Economic, Al-Zahra University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the most important areas for developing digital technologies is sharing economy. The sharing economy facilitates the sharing of resources through IT support. ICTs have led to innovation in the provision of services, especially in today's competitive environment, and has also accelerated the development of digital systems, resulting in the development of collaborative consumption (CC). Today, many online businesses are based on a common consumption model. Given the emergence of these businesses and the potential barriers to it, it is vital to focus on the factors affecting and deterring participation. In this regard, factors affecting participation in collaborative consumption applications were first studied and then, based on the results, the factors affecting participation were prioritized from the point of view of the users and, finally, the participation model in collaborative consumption applications is provided.  In this research, the statistical society consists of ordinary people and different classes of society. Data were collected through a questionnaire and analyzed using nonparametric statistical methods. Identifying the factors of participation in collaborative consumption applications in this research has been done using quantitative research method and applying descriptive survey method. After the analysis, the acceptance factors, taking into account prioritization, are economic, social, logical and environmental, respectively. In the results of this study, the partnership model for collaborative consumption applications is also presented. These results can be effective in helping to implement collaborative consumption applications and increasing people's participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaborative Consumption
  • Collaborative Consumption Applications
  • Mobile Application
  • Sharing Economy
ساروخانی، باقر. 1381. روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
Acquier, A., Daudigeos, T., & Pinkse, J. 2017. “Promises and paradoxes of the sharing economy: An organizing framework”. Technological Forecasting and Social Change, 125, 1-10.
Barnes, S. J., & Mattsson, J. 2017. Understanding collaborative consumption: Test of a theoretical model. Technological Forecasting and Social Change. 118, 281-292.
Basselier, R., Langenus, G., & Walravens, L. 2018. The rise of the sharing economy. Economic Review. (iii), 57-78.
Belk, R. 2014. You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online. Journal of business research. 67(8), 1595-1600.
Benoit, S., Baker, T. L., Bolton, R. N., Gruber, T., & Kandampully, J. 2017. A triadic framework for collaborative consumption (CC): Motives, activities and resources & capabilities of actors. Journal of Business Research. 79, 219-227.
Böcker, L., & Meelen, T. 2017. Sharing for people, planet or profit? Analysing motivations for intended sharing economy participation. Environmental Innovation and Societal Transitions. 23, 28-39.
Botsman, R., & Rogers, R. 2010. Beyond zipcar: Collaborative consumption. Harvard Business Review. 88(10), 30.
Bucher, E., Fieseler, C., & Lutz, C. 2016. What's mine is yours (for a nominal fee)–Exploring the spectrum of utilitarian to altruistic motives for Internet-mediated sharing. Computers in Human Behavior. 62, 316-326.
Chang, W. L., & Wang, J. Y. 2018 . Mine is yours? Using sentiment analysis to explore the degree of risk in the sharing economy. Electronic Commerce Research and Applications, 28, 141-158.
Cockayne, D. G. 2016. Sharing and neoliberal discourse: The economic function of sharing in the digital on-demand economy. Geoforum. 77, 73-82.
Ert, E., Fleischer, A., & Magen, N. 2016. Trust and reputation in the sharing economy: The role of personal photos in Airbnb. Tourism Management. 55, 62-73.
Ganapati, S., & Reddick, C. G. 2018 . Prospects and challenges of sharing economy for the public sector. Government Information Quarterly. 35(1), 77-87.
Godelnik, R. 2017. Millennials and the sharing economy: Lessons from a ‘buy nothing new, share everything month’project. Environmental Innovation and societal transitions. 23, 40-52.
Hamari, J., Sjöklint, M., & Ukkonen, A. 2016. The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption. Journal of the association for information science and technology. 67(9), 2047-2059.
Heylighen, F. 2017. Towards an intelligent network for matching offer and demand: From the sharing economy to the global brain. Technological Forecasting and Social Change. 114, 74-85.
Lawson, S. 2010. Transumers: Motivations of non-ownership consumption. ACR North American Advances.
Lindenberg, S.  2001. Intrinsic motivation in a new light. Kyklos. 54(2‐3), 317-342.
Mi, Z., & Coffman, D. M. 2019. The sharing economy promotes sustainable societies. Nature communications. 10(1), 1-3.
Milanova, V., & Maas, P. 2017 . Sharing intangibles: Uncovering individual motives for engagement in a sharing service setting. Journal of Business Research. 75, 159-171.
Möhlmann, M. 2015. Collaborative consumption: determinants of satisfaction and the likelihood of using a sharing economy option again. Journal of Consumer Behaviour. 14(3), 193-207.
Owyang, J., Samuel, A., & Grenville, A. 2014. Sharing is the new buying: How to win in the collaborative economy. Vision Critical/Crowd Companies.
Richardson, L. (2015). Performing the sharing economy. Geoforum. 67, 121-129.
Statista. 2019. [Online]  Available at: https://www.statista.com/statistics/289856/number-sharing-economy-users-us/) .accessed 11 Oct. 2019)
Szetela, B., & Mentel, G. (2016). May the sharing economy create a new wave of globalization?. Економічний часопис-ХХІ. (161), 31-34.
Van de Glind, P. B. 2013. The consumer potential of Collaborative Consumption: Identifying the motives of Dutch Collaborative Consumers & Measuring the consumer potential of Collaborative Consumption within the municipality of Amsterdam (Master's thesis).
دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8
بهار و تابستان 1398
شهریور 1398
صفحه 210-225
  • تاریخ دریافت: 08 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1398