شناسایی و دسته‌بندی شایستگی‌های مدیران ارشد حوزه فناوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانى، دانشگاه علامه طباطبائى، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله باهدف شناسایی اهمیت و ضرورت شایسته‌سالاری و توجه به نقش شایستگی‌های منابع انسانی در بخش فناوری اطلاعات حوزه بهداشت و درمان تدوین‌شده است. در این تحقیق سعی شده تا با استفاده از برخی مدل‌های مطرح بین‌المللی در خصوص شایستگی‌های منابع انسانی فعال در حوزه فناوری اطلاعات، ضمن بررسی دقیق اهمیت شایسته‌سالاری در بخش فناوری اطلاعات حوزه بهداشت و درمان، شاخص‌های مهم شایستگی مدیران ارشد بخش بهداشت و درمان نیز، شناسایی شوند. روش تحقیق در مقاله حاضر، آمیخته (کیفی و کمی) و اکتشافی- توصیفی است. همچنین روش تحقیق برای شناسایی شایستگی­های کلیدی مدیران استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است؛ بنابراینتوسط مصاحبه با 16 نفر از خبرگان،42 شاخص شایستگی برای مدیران ارشد فناوری اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان شناسایی شد. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شایستگی‌های به‌دست‌آمده خلاصه و دسته‌بندی شدند. این شش گروه شایستگی عبارت‌اند از مدیریتی، فردی، حوزه سلامت و محل کار، فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات در بخش سلامت، حقوقی و سیاسی. در بررسی شایستگی­های مدیران ارشد مشخص شد که اکثر این شاخص­ها مربوط به توانایی و علم بالای مدیریت در حوزه فناوری اطلاعات است. همچنین لازم است مدیران ارشد اطلاعات کامل از وضعیت بخش بهداشت و درمان زیر نظر خود به لحاظ هزینه­ها، درآمدها، بودجه، کارمندان، مدیران میانی و عملیاتی، سیاست­ها، استراتژی­ها و قوانین فناوری اطلاعات داشته باشند. با بررسی شایستگی‌های مدیران ارشد فناوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان مشخص می‌شود که دانش در مورد سیستم‌های اطلاعاتی در حد مفاهیم، دانش نظری و کلیات مورد تأکید بوده و قطعاً تسلط فنی بالایی را نمی‌طلبد. تسلط فنی، انجام عملیات نصب و پیکربندی سیستم‌ها به عهده مدیران سطوح پایین‌تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and categorizing competencies of senior IT managers in the healthcare sector of Iran

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Taghi Taghavifard 1
 • Mohammad Javad Jalili 2
 • Mirali Seyednaghavi 3
 • Iman Raeisi Vanani 4

1 Associate Professor of Industrial Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

2 PhD Candidate in IT Management, Allameh Tabataba’i University,Tehran, Iran.

3 Associate Professor of Public Administration, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor of Industrial Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This article is written to identify the importance and necessity of meritocracy and pay attention to the role of human resources competencies in the field of information technology in healthcare sector. This research has been done with qualitative and quantitative approach and in this research has tried to use some internationally famous models on the competencies of human resources in the field of information technology, While scrutinizing the importance of meritocracy in the field of information technology in healthcare sector,Identify key indicators of competence of senior IT managers by interviewing experts.This study for the first time developed a competency model for senior managers of information technology in the Iranian health care sector. Previous models have either ignored this domain, or are not applicable to the health sector due to its generality and outdatedness and lack of attention to specific organizational cultures and many of the criteria of competence remain hidden. The research method in this article is mixed (qualitative and quantitative) and descriptive-exploratory. The research method is also used to identify key competencies of managers using open and semi-structured interviews. Thus, by interviewing 16 experts, 42 competency indices were identified for senior IT managers in the field of health care. Then the competencies were summarized and categorized using exploratory factor analysis. These 6 groups of competencies are: (managerial, individual, health and workplace, information technology, information technology in healthcare sector, legal and political). A review of the competencies of senior IT manager revealed that most of these indicators relate to the high management knowledge and ability in the field of information technology. It is also important for senior managers to have complete knowledge of the health care sector under their control in terms of costs, revenues, budgets, staff, middle and operational managers, policies, strategies and IT rules. A review of the competencies of senior IT managers in the health sector reveals that knowledge of information systems has been emphasized to the extent of concepts, theoretical knowledge and generalities. And it definitely doesn't require high technical proficiency. Technical control, installation and configuration of the systems is the responsibility of the lower level managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competency
 • Healthcare
 • Human Resources
 • Information Technology
اسدی، فرخنده و محمود محمودزاده، ۱۳۸۲، نقش فن آوری اطلاعات در بهبود کارآیی و اثربخشی مراکز بهداشتی، درمانی، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، تهران، سالن مرکزی اجلاس سران کنفرانس اسلامی، شرکت فرآیند تحقیق.
آقاجانی،محمد.1381. بررسی تحلیلی و مقایسه سیستم های اطلاعات بیمارستانی.طب و تزکیه.(47):29-36.
تقوی فرهی، بهزاد، طحانی، غلامرضا و نادری درشوری، وحید.۱۳۹۵. عنوان ۹ شایستگی مدیرانIT وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی. باتومی - کشور گرجستان، موسسه سرآمد همایش کارین.
حیدری دهویی، جلیل، بهشتی جزن آبادی، الهام، ونکی، امیرسالار، فیروزفر، حمیدرضا. ۱۳۹۶. انتخاب کارکنان حوزه فناوری اطلاعات بر مبنای مدل شایستگی و با استفاده از رویکرد ترکیبی پاپریکا و آراس خاکستری. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری. تهران، موسسه آموزش عالی صالحان.
رنجبر، هادی، حقدوست، علی اکبر، صلصالی، مهوش، خوشدل، علیرضا، سلیمانی، محمدعلی، بهرامی، نسیم.1391. نمونه گیری در پژوهشهای کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. س10 .ش3 :250-238.
زاهدی، شمس السادات، شیخ، ابراهیم.1389. الگوی قابلیت های راهبردی مدیران میانی دولتی. مطالعات مدیریت راهبردی 1(1):95-139.
سازمان مدیریت صنعتی، طراحی مدل شایستگیهای رهبران کسب و کار بین المللی (1388)، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
عباس زاده، محمد.1391. تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. جامعه شناسی کاربری، سال ۲۳، شماره پیاپی ۴۵، شماره اول. صص 34-19.

قلیچ لی، بهروز. 1395. توسعه شایستگی مدیران: برنامه ریزی توسعه فردی. تهران: صفار.

کینل برگر، چاراز، پ (1356).توسعه اقتصادی، ترجمه دکتر رضا صدوقی، لاهیجان، مدرسه عالی مدیریت گیلان.

مجیدی ذوالبنین، حامد. 1390. بررسی رابطه شایستگی فاوا ی مدیران شهرداری تهران با موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

نادری درشوری، وحید، سهیلی، حمیدرضا و کریمی، رضا.1395.شناسایی و تعیین شاخص های شایستگی فردی مدیران IT سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران. کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت. تهران، موسسه سرآمد همایش کارین.
Foord, K., 2000: status of picture archiving and digital imaging in European hospitals. European Journal of Radiology, 2001. 11: p. 513-524.
Fraser-Arnott, Melissa. 2017. Competencies for information specialists in emerging roles, Library Management. 38)1( .76-65:
Giang Thi Huong Vu. 2017. A Critical Review of Human Resource Competency Model: Evolvement in Required Competencies for Human Resource Professionals, Journal of Economics. Business and Management. .(12)5
Ho, Shuk Ying., Frampton, Keith. 2010. A Competency Model for the Information Technology Workforce: Implications for Training and Selection. Communications of the Association for Information Systems. 27 Article 5.
Hood, C., Lodge .2002. Civil service policy – making competencies in the German and British DTL: The Smith Institute.
Horton, Sylvia .2002. Competency Management In The Public Sector.
Hsieh, H.F., and Shannon, S.E. 2005. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research. .1288-1277: (9)15
Ionescu, V. 2017.The Competencies Of The CIO. A 2016 Analysis Of The United States Of America Federal CIO Council Members’ Background.Jornal Of Defence Resources Management.Vol.8,Issue1(14).
ITU. 2011. ITU Careers and Recruitment .http://www.itu.int/ employment /Recruitment/ itu_competencies.htm ITU; Info Dev. ICT Regulation Toolkit.http://www.ictregulationtoolkit.org.
Protti, D. 2003. Chief Information Officers in England’s NHS: Skills and Competencies. Healthcare Management Forum .16(4): 30–34.
Ribeiro, L.S., C. Costa, and J.L. Oliveira. 2012. Clustering of distinct PACS archives using a cooperative peer-topeer network. Computer methods and programs in biomedicine.
Riggs, Fred, W.(1964);Administration in Developing Countries:The Teory of Prismatic Society;Boston,Hounghton Mifflin.
Rothwell, W. J., & Lindholm, J. E. 1999. Competency identification, modeling and assessment in the USA. International Journal of Training and Development. : (2)390-105.
Sanghi, Seema. 2007. The Handbook of Competency Mapping, Published by Vivek Mehra for Sage Publications India Pvt Ltd. pp20, 2007.
Siddike,a.,&Islam,s.2011. Exploring the competencies of information professionals for knowledge management in the information institutions of Bangladesh. The International Information & Library Review. : (3)43130-136.
Siegler, K., & Gaughan, B. 2008. A practical approach to Green IT, Webinar, Retrieved from the World Wide Web http://www.itmanagement. com/land/green-it- ebinar/?tfso=2058.
Spencer, L., and S. Spencer. 1993. Competence at Work: Models for Superior Performance”, John Wiley and Sons, New York.
Suh, Eunju., West, Joseph J., JaeukShin. 2012. Important competency requirements for managers in the hospitality industry. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. 11:101–112.
Thudugala, K., and Weerawarana, S. M. 2013. Requisite competencies for government Chief Information Officer in Sri Lanka. Global Business and Economics Research Journal. 2:1-11.
United States Department of Labor. 2012. Technical Assistance Guide for Developing and Using Competency Models one Solution for the Workforce Development System.
Watson, R. T., Boudreau, M. C., Chen, A., & Huber, M. H. 2008. Green IS: Building ustainable business practices. In R.T. Watson (Ed.), Information Systems, Athens, GA, USA: Global Text Project.
Yukl, G. A. (2006). Leadership in Organizations (6th ed.). Upper Saddle River NJ، Prentice Hall. 34 (6)، 386- 417.
دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9
پاییز و زمستان 1398
اسفند 1398
صفحه 1-26
 • تاریخ دریافت: 11 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 01 آبان 1399
 • تاریخ پذیرش: 04 بهمن 1398