دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، اسفند 1398 (پاییز و زمستان 1398) 
شناسایی و دسته‌بندی شایستگی‌های مدیران ارشد حوزه فناوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان ایران

صفحه 1-26

سید محمدتقی تقوی فرد؛ محمد جواد جلیلی؛ میرعلی سید نقوی؛ ایمان رئیسی وانانی


ارزشیابی بلوغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از منظر استراتژیک/مدیریتی: پژوهش ترکیبی

صفحه 27-47

هادی زمانی


ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال با استفاده از روش فراترکیب: موردمطالعه شرکت های دارویی

صفحه 48-69

الهام اسدامرجی؛ ایوب محمدیان؛ علی رجب زاده قطرمی؛ مریم شعار


تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر خودکارآمدی کامپیوتری و رفتار اشتراکی دانش کارکنان (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)

صفحه 70-96

حسین خنیفر؛ حاتم خلیلی پور؛ مهدی نداف


تأثیر مدیریت دانش مشتری بر تبلیغات شفاهی از طریق کیفیت خدمات الکترونیک (مطالعه موردی: خرده‌فروش‌های الکترونیک شهر تهران)

صفحه 97-119

محسن حسنی؛ عاطفه شریف؛ فاطمه زندیان


تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با روش متاآنالیز

صفحه 120-135

علی سایه میری؛ الهام عباس خانی


بررسی ارتباط و ارائه مدلی بین هم‌راستایی سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات با استراتژی کسب‌وکار با عملکرد سازمان (موردمطالعه: شرکت فولاد جنوب)

صفحه 136-157

فرامرز خالقی؛ محمد ابراهیم محمدپور زرندی


ارائه رویکردی نوین مبتنی بر قواعد انجمنی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی به‌منظور پیش‌بینی موفقیت شرکت‌های نوآفرین: مورد کشور ایران

صفحه 158-174

سید مهدی سادات رسول؛ نازنین حبیبی؛ امید مهدی عبادتی


ارائه مدل برنامه‌ریزی متناسب فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی ایران

صفحه 175-196

مریم امیدخدا؛ زهرا اباذری؛ نجلا حریری؛ زهره میرحسینی


کاربرد تحلیل هم‌رخدادی واژگان در بررسی قلمرو معنایی مشترک میان دو دیدگاه نظری (موردمطالعه: قابلیت‌های پویا و دوسوتوانی)

صفحه 197-219

مجتبی تلافی داریانی؛ علی حیدری؛ نسترن حاجی حیدری


طراحی مدل تحلیل آینده‌نگر جهت ارزیابی عملکرد کمی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان

صفحه 220-242

بابک سهرابی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ مهدی کیایی


استفاده از مدل نمودار شبکه وابستگی برای شناسایی عوامل ریسک پروژه‌‏های فناوری اطلاعات در کشورهای درحال‌توسعه: موردمطالعه مکانیزه کردن سیستم گمرک

صفحه 243-262

علی خالقی؛ مائده تخت توانی