طراحی مدل تحلیل آینده‌نگر جهت ارزیابی عملکرد کمی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران .

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

یکی از عوامل اصلی شکل­گیری سیستم­های برنامه­ریزی منابع سازمانی، الزام یکپارچگی در سطوح داخلی و خارجی سازمان به‌منظور زنده ماندن در بازارهای رقابتی است. این سیستم‌ها از یک‌سو با کمک به افزایش سرعت و دقت ثبت اطلاعات سازمان‌ها و فراهم آوری امکان گزارش‌گیری سریع از اطلاعات ثبت‌شده برای مدیران از سویی دیگر، توانسته‌اند محبوبیت زیادی را در سازمان‌ها کسب کنند. ثبت، نگهداری و بازیابی اطلاعات یکپارچه و قابل‌اعتماد در سراسر سازمان عامل دیگری است که بر نفوذ این‌گونه سیستم‌ها در سازمان‌ها اثرگذار بوده است. بااین‌حال بحث در مورد هزینه‌های سنگین خریداری و پیاده‌سازی این‌گونه سیستم‌ها میان واحدهای مالی و فناوری اطلاعات سازمان‌ها همواره چالشی بر سر راه توسعه استفاده از نرم‌افزارهای برنامه‌ریزی منابع سازمانی در سازمان‌ها بوده است؛ بنابراین در چنین شرایطی ارائه شواهدی دال بر کارآمدی یا ناکارآمدی این‌گونه سیستم‌ها در قالب یک مدل تحلیلی با رویکرد آینده‌نگر و با استفاده از شاخص‌های کمی جهت رفع تضادهای مذکور ضروری به نظر می‌رسد. باید بپذیریم که اگر دورنمایی شفاف، اطلاعات دقیق و کمی مبتنی بر شاخص‌های عملکردی سازمان، در اختیار افراد تصمیم‌گیرنده در سازمان قرار گیرد، دیگر اختلاف بر سر چنین مسائلی بی‌معنا خواهد شد؛ اما سؤال دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه چه ابزاری توان فراهم ساختن چنین اطلاعات ارزشمندی را دارد؟ مدل‌های آینده‌نگر در ترسیم تصویر احتمالی از آینده، با توجه به شرایط و متغیرهای موجود، بسیار توانمند بوده و با ایجاد یک دورنمای قابل‌پذیرش از سوی تمامی ذینفعان، می‌تواند راهگشای مسئله ما باشد و اماواگرهای استفاده یا عدم استفاده از سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان که ناشی از نبود اطلاعاتی دقیق و کمی که بتواند منفعت یا مضرات احتمالی را شفاف و با خط‌کشی از جنس شاخص‌های عملکردی کمی سازمانی بیان کند را به پایان ‌رساند. پژوهش حاضر داده‌های کمی موثق و دستکاری‌نشده سازمانی خام موجود در پایگاه داده سیستم‌ برنامه‌ریزی منابع سازمان را استخراج کرده و مدلی تحلیلی آینده‌نگر کمی را بر مبنای آن طراحی نموده است تا بتواند پاسخی شفاف، اطلاعاتی دقیق و کمی مبتنی بر شاخص‌های عملکردی سازمان به سؤالات موجود بدهد. کاری که مشابه آن در خصوص این مسئله پیش‌تر مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a predictive analytics model to evaluate the quantitative performance of enterprise resource planning system

نویسندگان [English]

 • Babak Sohrabi 1
 • Iman Raeisi Vanani 2
 • Mahdi Kiaei 3

1 Professor of Information Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran .

2 Assistant Professor of Industrial Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

3 Master of Information Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran.

چکیده [English]

One key factor in the formation of organizational ERP systems is the requirement of integration at the organization's internal and external levels to survive in competitive markets. These systems have gained a lot of popularity not only by increasing the pace and accuracy of registering the organizational information but also by providing a quick reporting infrastructure. Registration, storing, and recovery of integrated and reliable information throughout the organization is another feature that has affected the penetration of ERP systems in organizations. However, the argument about the high cost of purchasing and implementing such systems between financial and IT departments have always been a challenge in the way of ERP expansion; Therefore, in such a case, it seems necessary to provide evidence of the efficiency or inefficiency of them in the form of an analytical model with a predictive approach and through quantitative indicators to resolve these contradictions. It should be considered that if a clear vision, accurate and quantitative information based on the performance indicators of the organization is given to the decision-makers, the disagreement in such issues will be meaningless. Now, the question is that what tool can provide such valuable information? Predictive models depict the probable future, given the current terms and variables, so that they can solve the issue around using the ERP systems. The present study has extracted the raw, reliable, and not manipulated quantitative data from the ERP system's database and has designed a quantitative predictive analytic model by them to provide clear and accurate answers to existing questions based on quantitative performance indicators. An approach that has not been seen before.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Enterprise Resource Planning System
 • Data mining
 • Neural Network
 • Organizational Performance Indicators
 • Predictive Analytics
 • Quantitative Indicators
بابائی، محمدرضا و غلامی، زهرا. 1394. چالش‌های پیاده‌سازی نرم‌افزار برنامه‌ریزی منابع سازمان در سازمان‌های بزرگ ایران. مجله سیستم‌های اطلاعاتی، 54، 15-27.
دزدار، شاهین. 1396. ارائه مدل یکپارچه برای تحقق مزایای پیاده‌سازی نرم‌افزار برنامه‌ریزی منابع سازمان. مجله بین‌المللی سیستم‌های اطلاعاتی کسب‌وکار، 24 (4)، 423-450.
روحانی، سعید و مهری، مبین. 1397. توانمندسازی مزایای پیاده‌سازی نرم‌افزارهای برنامه‌ریزی منابع سازمان: مطالعه تجربی بنگاه‌های صنعتی. مجله سیستم‌ها و فناوری اطلاعات، 20 (1)، 54-72.
عباسی، سولماز و زمانی، محمود و والمحمدی، چنگیز. 1393. تأثیر پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان بر حسابداری مدیریت در سازمان‌های ایرانی. آموزش، تجارت و جامعه: مسائل معاصر خاورمیانه، 7 (4)، 245-256.
Bazhair. Ayman Hassan and Sandhu. Kamaljeet .2015. Factors for the Acceptance of Enterprise
Chatzoglou, Prodromos and Chatzoudes, Dimitrios .2017. Examining the Antecedents and Outcomes of
ERP Implementation Success: An Explanatory Study. Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 277, pp. 157-178.
Goumas. Spyridon, Charamis. Dimitris and Tabouratzi. Efthalia .2018. Accounting Benefits of ERP Systems across the Different Manufacturing Industries of SMEs. Theoretical Economics Letters, Vol. 8, pp. 1232-1246.
Kanellou. Alexandra and Charalambos. Spathis .2013. Accounting benefits and satisfaction in an ERP environment. International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 14, No. 3, pp. 209-234.
Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon .2006. Managing the Digital Firm. Management Information Systems.the 9th Edition، Pearson.
Kumar V., Maheshwari B., Kumar U .2002. Enterprise resource planning systems adoption process: A survey of Canadian organizations.International Journal of Production Research, Vol. 40, No. 3, pp. 509–523.
Lorca, Pedro, de Andrés, Javier and Emilio Labra, José .2012. The effects of ERP implementations on the profitability of big firms: The case of Spain. International Journal of Technology Management, Vol. 59, No. ½, pp. 22-44.
Priya Kushwaha, Preeti, Yadav and Jagdish, Prasad .2018. Impact of enterprise resource planning on human resource management in automobile sector: Statistical analysis. Journal of Statistics and Management Systems, Vol. 21, No. 4, pp. 601-615.
Resource Planning (ERP) Systems and Financial Performance. Journal of Economics, Business and Management, Vol. 3, No. 1, pp. 21-32.
Shagari, Ladan, Shamsudeen, Abdullah, Akilah and Mat Saat, Rafeah .2017. Accounting information systems effectiveness: Evidence from the Nigerian banking sector. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, Vol. 12, pp. 309-335.
Shena. Yung-Chi, Chen. Pih-Shuw and Wanga. Chun-Hsien .2016. A study of enterprise resource planning (ERP) system performance measurement using the quantitative balanced scorecard approach. Computers in Industry, Vol. 75, pp. 127-139.
Umble E. J., Haft R. R., Umble M M .2003. Enterprise resource planning: implementation procedures and critical success factors. European Journal of Operational Research, Vol. 146, No. 2, pp. 241-257.
Voulgaris, Fotini, Lemonakis, Christos and Papoutsakis, Manos .2015. The impact of ERP systems on firm performance: the case of Greek enterprises. Global Business and Economics Review, Vol. 17, No. 1, pp. 112-129.
دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9
پاییز و زمستان 1398
اسفند 1398
صفحه 220-242
 • تاریخ دریافت: 09 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 11 آبان 1398
 • تاریخ پذیرش: 21 بهمن 1398