تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با روش متاآنالیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین متغیر کلان اقتصادی و جنبه‌های مختلف زندگی بشر تأثیر می‌گذارد. این مقاله با استفاده از روش متا آنالیز و با توجه به ویژگی‌های مختلف مطالعات رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، با توجه به معیارها تخصصی و مراحل شش‌گانه روش متا آنالیز برای 54 مقاله و پایان‌نامه انجام گردید. درنهایت 17 مطالعه انتخاب گردید و سپس داده‌های آن‌ها به ماتریس مشترک (عمومی) تبدیل و وارد نرم‌افزار استاتا (STATA) و نرم‌افزار جامع متا آنالیز (CAM2) شد. آنگاه اندازه اثر همه مطالعات محاسبه و تجزیه‌وتحلیل گردید. نتایج نشان داد، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی مثبت و در سطح بالا است. همچنین میزان این اثر در کشورهای توسعه‌یافته نسبت به کشورهای درحال‌توسعه قوی‌تر است. همچنین همراه با فناوری اطلاعات و ارتباطات متغیرهای تعدیل‌کننده دیگری همچون نیروی کار، سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه ناخالص داخلی نیز تأثیرگذار بوده‌اند. لذا حصول به رشد اقتصادی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات مستلزم توجه به متغیرهای دیگری نظیر سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی در کنار فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Information and Communication Technology on Economic Growth: A Meta-Analysis

نویسندگان [English]

  • Ali Sayehmiri 1
  • Elham Abaskhani 2

1 faculty member of Ilam UniversityAssociate Professor, Ilam University, Ilam, Iran.

2 M.A student, Economic, Ilam University, Ilam, Iran.

چکیده [English]

Information and Communication Technology (ICT) affects various aspects of human life, including economic growth as the most important macroeconomic variable and other aspects of human life, this study uses the meta-analysis and considers different features and patterns of economic growth studies. (ICT) as well as the specialized metrics. The data was analyzed using a six-step meta-analysis method. The initial 54 articles in the internal databases was finally limited to 17 studies after the determined exclusion criteria. Then the data was converted to common matrix and entered into STATA software and comprehensive meta-analysis software (CAM2). Then their effect size was calculated. The results showed that the effect of ICT on economic growth was significant, positive and high. It was also stronger in developed countries than in developing countries. There were also other moderating variables such as labor force, foreign investment and gross domestic capital. Therefore, ICT economic policies can be considered as a multidimensional issue and its successful implementation requires more attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Fixed Effects
  • Effect Size
  • ICT
  • Meta-Analysis
آقایی، مجید، مهدیه رضا قلی زاده و یوسف عیسی زاده روشن.1396. بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، توسعه مالی و مصرف انرژی بر رابطه بین گردشگری بین‌الملل و رشد اقتصادی. تهران: فصلنامه راهبرد، - سال بیست و ششم، شماره 83.: 276-255.
بیگدلی، زهرا. 1395. فرا تحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر بازده تحصیلی فراگیران. تهران: پایان­نامه کارشناسی ارشد.
پور فرج، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ، ﯾﻮﺳﻒ عیسی زاده روﺷﻦ، و کبرا چراغی.1387. فناوریاطلاعاتوارتباطات،صنعتگردشگری ورشداقتصادی. تهران: فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 46.: 66-46
جعفری صمیمی، احمد و بابا نجات ­لیدری. 1394. ICTو رشد اقتصادی: مقایسه­ای بین کشورهای توسعه­یافته و درحال‌توسعه. مجله بین­المللی علوم زندگی و مهندسی.: 32-26.
حیدری، حسن، و عبدالعلی زاده، فیروز.  1395 . رابطه بین توسعه آموزش، رشد اقتصادی، شهرنشینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، پژوهش در برنامه ریزی آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دوره 22 ،شماره1 ، صص، 98 -77.
حاتمی، راضیه. 1389. اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات و برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب درحال‌توسعه دوره زمانی 2006-2000، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
دهقان تفتی، محمدعلی و غلامحسین خوشوقتی. 1384. اثر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات )(ICTبر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه شامل ایران ­. همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، تهران: شرکت علم و صنعت طلوع فرزین­.
شادی وند، مریم. 1395. بررسی عوامل مؤثر بر کشش­های قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی ایران (مطالعه مرور سیستماتیک و متا آنالیز). پایان­نامه کارشناسی ارشد، ایلام: دانشگاه ایلام.
صالحی ابر، خدیجه. 1395. اثر مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT)) بر رشد اقتصادی کشورهای عضو دی 8 . چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
عریضی، حمیدرضا، جمال عابدی و سید احمد احمدی فروشانی. 1392. فرا تحلیلاثربخشیمداخلاتروان‌شناختیبرمیزاناضطرابامتحاندر ایرانبا روشروزنتالورابین. تهران: مجله روانشناسی مدرسه. شماره 1/118-99.: 132-99.
عصاری­ارانی، عباس و مجید اقایی­خوندابی. 1386. اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک (OPEC). تهران: فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال هشتم، شماره دوم.: 82-63.
فطرس،  محمدحسن، مرتضی قربان سرشت و معصومه طاهری طلوع. 1394. گسترش واردات فناوری اطلاعات و ارتباطات، متغیرهای کلان و رشد اقتصادی: رویکرد گشتاورهای تعمیم­یافته (مطالعه موردی کشورهای اوپک). اهواز: فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 2.: 21-1
کریم زادگان، سعیده و پروانه سلاطین. 1396­. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اقتصاد سلامت­. تهران: فصلنامه­ى مدل‌سازی اقتصادی، سال یازدهم، شماره 1: پیاپی 37.
مرادی، محمدعلی، میثم کبریایی،  و مهسا گنجی. 1391. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی منتخب­. تهران فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین­، شماره 29 و 30.: 108-79­.
نجار زاده، رضا، مجید اقایی­خوندابی و مصطفی طلعتی. (1386). اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی.(OIC)فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 44: 78-49.
Di Carlo, Claudio and Santarelli. Elisabetta.  2010. Contribution of ICT to economic growth in Italy: Input Output analysis. Dipartimento Comunicazioni - Statistiche e Analisi-Osservatorio statistic emonografie https://pdfs.semanticscholar.org/4a0e/5054ee64d0536e8d1c98943f25b4ea0e0b7f.pdf
Edquist, Harald and Magnus Henrekson. 2017. How important are ICT and R&D to economic growth? Structural Change and Economic Dynamics 42(2017)1–12. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2017.05.004
Hodrob, Rami, and Awad, Sami. 2016.  ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE IMPACT OF ICT ON ECONOMIC GROWTH FOR QATAR IN GLOBALIZATION CONTEXT. 16th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communication, Department of Economics
Hodrob, Rami, Maitah, Mansoor, Lubos, Smutka,. 2016. The Effect of Information and Communication Technology on Economic Growth: Arab World Case. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, 6(2), 765-775.
Mohammed Albiman, Masoud, Sulong, Zunaidah. 2016. The role of ICT use to the economic growth in Sub Saharan African region (SSA). Journal of science and technology policy management, Vol. 7. (3), 306-329
Salahuddin, Mohammad Alam Khorshed. 2016.. Information and Communication Technology, electricity consumption and economic growth in OECD countries: A panel data analysis. Electrical Power and Energy Systems, 76.
دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9
پاییز و زمستان 1398
اسفند 1398
صفحه 120-135
  • تاریخ دریافت: 24 آبان 1398
  • تاریخ بازنگری: 10 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 26 بهمن 1398