ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال با استفاده از روش فراترکیب: موردمطالعه شرکت های دارویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

امروزه سازمان­ها برای آنکه در محیط رقابتی از سایر رقبا عقب نمانند، ناگزیر به استفاده و اجرای تحول دیجیتال در سازمان خود هستند؛ اما یکی از مهم‌ترین ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد درک درست مفهوم تحول دیجیتال در سازمان است. یکی از چارچوب­های مهم در زمینه درک و شناخت تحول دیجیتال در همه سازمان­ها، مدل بلوغ تحول دیجیتال است. این مدل شامل دو قسمت اصلی ابعاد بلوغ تحول دیجیتال و مراحل بلوغ تحول دیجیتال است. شناخت ابعاد مهم و مراحل بلوغ برای تصمیم‌گیران سازمان حائز اهمیت است؛ زیرا از این طریق می­توانند با درک جایگاه سازمان خود در بلوغ تحول دیجیتال تصمیمات مدیریتی مناسب را اتخاذ نمایند. هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال و تعیین مراحل آن است. در این مقاله از روش فراترکیب جهت بررسی مدل­ها و مراحل مختلف بلوغ تحول دیجیتال در پایگاه­های علمی مختلف در اینترنت و ارائه یک جمع‌بندی جامع از ابعاد و مراحل بلوغ استفاده‌شده است. درمجموع به 228 مقاله اولیه دست‌یافته‌ایم از این تعداد پس از ارزیابی و پالایش­های صورت گرفته درنهایت 28 مقاله انتخاب گردید. با تحلیل و تفسیر ابعاد و مراحل بلوغ اشاره‌شده در مقالات قبلی مدل بلوغ ارائه‌شده در این مقاله شامل پنج مرحله و 10 بعد است. این ابعاد عبارت‌اند از رهبری، فناوری اطلاعات، کارمندان، عملیات و فرآیندها، فرهنگ، ساختار سازمانی، نوآوری و تغییرات، استراتژی، محصولات و خدمات هوشمند و مشتری. در انتها با استفاده از مدل بلوغ ارائه‌شده، میزان بلوغ 20 شرکت دارویی موردسنجش قرار گرفت و یافته­ها نشان داد بیشتر شرکت­های دارویی در سطح دو و سه از مدل بلوغ قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Digital Transformation Maturity Model Based on Mixed Method: Case Study of Pharmaceutical Companies

نویسندگان [English]

 • Elham Asad Amraji 1
 • Ayoub Mohammadian 2
 • Ali Rajab Zadeh Ghatari 3
 • Maryam Shoar 4

1 Ph.D. Student of IT Management Department, Faculty of Management, Azad University of Tehran Shomal, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Associate Prof. of Management Department, Faculty of Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran .

4 Assistant prof. of Industrial Management Department, Faculty of Management, Azad University of Tehran Shomal, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Nowadays organizations are compelled to use and implement digital transformation in their organization in order not to retreat from competitors in a competitive environment and to be able to respond to customers' needs. But one of the most important ambiguities in this area is the understanding of the concept of digital transformation in the organization. Digital transformation maturity model is one of the important frameworks to understand digital transformation in an organization the digital transformation model. A maturity model consists the dimensions and the phases of the digital transformation. Understanding the important dimensions and phases of maturity is important for decision makers because they can make good decisions based on understanding their organization's place in the digital transformation mature. Given that the first step in implementing the digital transformation is to evaluate digital transformation maturity, the objectives of this study are this study is to develop a maturity model for digital transformation and to determine its phases. This paper presents a comprehensive overview of different maturity models and their phases. For this purpose, the Meta-synthesis method is used to conduct this study. This method has been used to search and select appropriate articles related to the subject of research in various scientific databases on the Internet and extract the necessary information from them. A total of 228 original articles are obtained after the evaluations and finally 28 papers are selected. By analysing and interpreting the dimensions and phases of maturity models presented in previous articles, the maturity model presented in this study consists of five phases and 10 dimensions. These dimensions are as follows: Leadership, Information Technology, Employees, Operations and Processes, Culture, Organizational Structure, Innovation and Change, Strategy, Intelligent Products and Services, and Customer. Finally, the maturity level of 20 pharmaceutical companies is measured by using the maturity model presented in the current study and the results showed that most of the pharmaceutical companies include level 2 to level 3 of the maturity model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital Transformation
 • Maturity Model
 • Meta-Synthesis
 • Maturity Dimensions
 • Pharmaceutical Companies
اسدامرجی، الهام، حسنعلی نعمتی و ایوب محمدیان. 1395. نگاشت سیستماتیک روش‌شناسی تحقیق در حوزه تجارت الکترونیک. مجله مدیریت فناوری اطلاعات 8(3): 435-455.
پور سعید، زهرا، محمد موسی خانی، ابوذر عرب سرخی و ایوب محمدیان. 1397. ارائه مدل بلوغ قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری بر اساس روش فراترکیب. مجله مدیریت اطلاعات.4(2): 89- 109.
جامی پور، مونا، حمیدرضا یزدانی و فرشته صادقی. 1394. ارائه نقشه راه هم راستاسازی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای تهران). مجله مدیریت فناوری اطلاعات. 8(2): 231- 252.
دیتیجی،1398 . مدل تحول دیجیتال 20200.
https://dtg.consulting/wp-content/uploads/2018/05/20200-DigitalTransformation-Model-32.pdf (دسترسی 20 آبان.1398)
سرمد، زهره، عباس بازرگان، الهه حجازی. 1387. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: موسسه نشر آگه.
فیضی، کامران، محمدتقی تقوی فرد، ایمان رئیسی وانانی و مهدی محمدصالحی. 1396. چارچوب اندازه گیری ارزش کسب‌وکار فناوری اطلاعات. مجله پژوهش­های مدیریت 10(38): 35- 62.
مانیان، امیر و محمدحسین رونقی. 1394. ارائه چارچوب جامع پیاده‌سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از روش فراترکیب. مجله مدیریت بازرگانی 7(4): 901-920 .
مقدسی، علیرضا، امیر مانیان، رحمت الله قلی پور و علیرضا حسن‌زاده. 1395. طراحی مدل حکمرانی خوب الکترونیک در حوزه آموزش الکترونیک ایران. مجله مدیریت فناوری اطلاعات 8(3): 591- 620.
هاشمی، سید علی اکبر، حسن الوداری و محمدرضا دارایی. 1396. طراحی مدلی جهت ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان‌ها. مجله مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند 6(21): 95- 133.
AG, KMPMG, Prafull Sharma, and Christoph Marschner. 2018. Digital transformation services. https://assets.kpmg (accessed 20 Jun. 20018).
Akdil, kartal, Alp Ustundag, and Erme Cevikcan. 2018. Maturity and Readiness Model for Industry 4.0 Strategy. Springer International Publishing. 16(3): 61-94.
Anderson Christine, and William Ellerby. 2018. Digital Maturity Model achieving digital maturity to drive growth. Deloitte development, 1-24.
Ashurst, Colin, and Julie Hodges. 2010. Exploring Business Transformation: The Challenges of Developing a Benefits Realization Capability, Journal of Change Management 10(2), 217–237.
Becker J., Monhof M., Barann B., and Dr. Bernd Welz. 2017. Maturity Model and Best Practice Skill Development for Digital Transformation. SAP SE or an SAP affiliate company, Technical University of Munich.
Berghaus, Sabine, Andrea Back. 2016. Stages in Digital Business Transformation: Results of an Empirical Maturity Study. Tenth Mediterranean Conference on Information Systems, 1-8.
Boström Erik., and Can Celik O. 2017. Towards a Maturity Model for Digital Strategizing. Department of informatics IT Management Master Thesis, universitet UMEA, 1-36.
Bradley, Allen. 2016. The Connected Enterprise Maturity Model. https://literature.rockwellautomation.com (accessed 20 Feb. 20018).
Carcary Martin., Eileen Doherty, and Clare Thornley. 2015. Business Innovation and Differentiation Maturing the IT Capability, ITprofessional, 17:46-53.
Carolis, Anna.D. 2017. A Maturity Model for Assessing the Digital Readiness of Manufacturing Companies. International Federation for Information Processing, Published by Springer International Publishing, 513: 13-20.
Gartner. 2017. The digital mastermind: A Holistic Framework for Navigating the digital Transformation Journey. Https: //www. Openroadscommunity.com/ media. (Accessed 20 Feb. 20018).
Geissbauer, Reinhard, Stefan Schrauf, and Carsten Hentrich. 2016. The Industry 4.0/Digital Operations Self-Assessment. https://i40-self-assessment.pwc.de  (accessed 6 Feb. 2018).
Geissbauer, Reinhard. Jesper Vedso and Stefan Schrauf. 2016. Industry 4.0: Building the digital enterprise.https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page. (accessed 16 Feb. 2018).
Geschke Mark. 2017. The 5 Stages of Digital Transformation Maturity in Mid-Sized Businesses. https://www.xuviate.com/blog.  (Accessed 16 Feb. 2018).
Gill, Martin, and Shar VanBoskirk. 2016. The Digital Maturity Model 4.0. https://forrester.nitro-digital.com. (Accessed 16 Feb. 2018).
Gökalp, Ebru., Umut Şener, and Erhan Eren. 2017. Development of an Assessment Model for Industry 4.0: Industry 4.0-MM. Software Process Improvement and Capability Determination, 128–142.
Grasso, A. 2016. A step-by-step introductory guide to digital transformation at SMEs. Game changer. https://www.slideshare.net.  (Accessed 5 Feb. 2018).
Hess, Thomas, Christian Mat, Alexander Benlian, and Florian Wiesböck. 2016. Options for formulating a digital transformation strategy. MIS Quarterly Executive. 123-139.
Kane, Gerald, C., Doug Palmer, Nguyen Phillips A., David Kiron, and Natasha Buckley. 2015.  Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation Becoming a digitally mature enterprisehttps://sloanreview.mit.edu/projects.  (Accessed 15 Feb. 2018).
Kempegowda, Sunil M., and Zenon Chaczko. 2016. Adoption of Emerging Technologies established on Comprehensive Capability Maturity Model Framework: A new practical model. 27th International Business Information Management Association Conference. 1-15.
Klötzer Christoph., Alexander Pflaum. 2017. Toward the Development of a Maturity Model for Digitalization within the Manufacturing Industry’s Supply Chain. 50th Hawaii International Conference on System Sciences, 4210-4219.
Kozina, Melita, and Valentina Kirinić. 2018. Measuring Digital Capabilities of the Higher Education Institution Using Digital Capability Maturity Model. Maribor Press, 37: 461- 480.
Lanza Gisela, Peter Nyhuis, Sarah Majid Ansari., Thorben Kuprat, Christoph Liebrecht. 2016. Empowerment and implementation strategies for industry 4.0. Hanser-elibary, 111(1-2): 76-79.
Leyh, Christian, Thomaas Schäffer, Katja Bley, and Lennart Bay. 2017. Assessing the IT and Software Landscapes of Industry 4.0-Enterprises: The Maturity Model SIMMI 4.0, Springer International Publishing.1-10.
Lichtblau, Karl, Volker Stich, Roman Bertenrath, Matthias Blum, Martin Bleider, Agnes Millack, Katharina Schmitt, Edgar Schmitz, Moritz Schröter. 2015. INDUSTRIE 4.0 READINESS. https://industrie40.vdma.org/documents  (accessed 10 Feb. 2018).
Mulpuru, Sucharita, and Martin Gill. 2015. Rank Yourself with The Digital Maturity Model. EBusiness & Channel Strategy Professionals, forrester:1-12.
Pöppelbuß, Jens, and Maximilian Röglinger. 2011. What makes a useful maturity model? a framework of general design principles for maturity models and its demonstration in business process management. https://aisel.aisnet.org/ecis2011  (accessed 12 Feb. 2018).
Schumacher, Andreas, Selim Erol, and Wilfried Sihn.2016. A Maturity Model for Assessing Industry 4.0 Readiness and Maturity of ManufacturingProcedia CIRP, 52,  161-166.
Shah, B., Roytman, A., and Matteis, P. D. 2014. Accenture Interactive – Point of View Series Digital Transformation Re-imagine from the outside-in.
Shahiduzzaman M., Kowalkiewicz M., Barrett R.  and Matthew McNaughton. 2017. digital business towards a value-centric maturity model. https://chairdigitaleconomy.com.au/wp-content  (accessed 21 Feb. 2018).
Solis, B. 2015. the six stages of digital transformation maturity. https://www.cognizant.com  (accessed 12 Feb. 2018).

Ustundag, Alp, and Emre Cevilkan. 2018. Industry 4.0: Managing The Digital Transformation., Switzerland: Springer international publishing.

Valenti Jennifer. 2017. The Four Phases of Digital Transformation the Intelligent Automation Maturity Model, WorkFusion., New York,1-13.
Van Veenendaal, Erik, and Jaap Cannegieter. 2013. Test Maturity Model integration (TMMi). https://pdfs.semanticscholar.org   (accessed 1 Feb. 2018).
Whalen, Meredith. 2015. A Digital Transformation Maturity Model and Your Digital Roadmap. http://www.agendaconference.com  (accessed 1 Jan. 2018).
Zhu Hai. 2017.  Development of smart industry maturity model. https://essay.utwente.nl  (accessed 10 Feb. 2018).
دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9
پاییز و زمستان 1398
اسفند 1398
صفحه 48-69
 • تاریخ دریافت: 25 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 05 آذر 1398
 • تاریخ پذیرش: 17 دی 1398