بررسی ارتباط و ارائه مدلی بین هم‌راستایی سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات با استراتژی کسب‌وکار با عملکرد سازمان (موردمطالعه: شرکت فولاد جنوب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

باوجود اهمیت به‌کارگیری فناوری اطلاعات، امروزه در بسیاری از سازمان­ها شاهد بروز مشکلاتی در رابطه با عدم برآورده شدن نیازهای کسب‌وکار با توجه به حجم بالای سرمایه­گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و میزان پایین هم‌راستایی آن‌ها با استراتژی­های سازمانی و عملکرد کسب‌وکار هستیم. از سوی دیگر توجه به بررسی هم‌زمان رابطه سه متغیر فناوری اطلاعات، استراتژی کسب‌وکار و عملکرد سازمان موردتوجه تحقیقات قبلی نبوده است، به همین خاطر نگارنده را بر آن داشت که به بررسی ارتباط و ارائه مدلی بین هم‌راستایی سرمایه­گذاری فناوری اطلاعات و استراتژی کسب‌وکار با عملکرد سازمان بپردازد. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل: کلیه کارکنان واحدهای برنامه­ریزی استراتژیک، فناوری اطلاعات و مدیران ارشد شرکت فولاد جنوب بوده است. طی بررسی­های به‌عمل‌آمده 26 نفر با روش سرشماری کل به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد؛ که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ تائید گردید. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از رویکرد معادلات ساختاری و نرم­افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج نشان داد بین استراتژی کسب‌وکار و استراتژی سرمایه­گذاری فناوری اطلاعات؛ بین استراتژی سرمایه­گذاری فناوری اطلاعات و کسب‌وکار با عملکرد سازمانی؛ بین هم‌راستایی و ساختار کسب‌وکار با عملکرد سازمانی؛ بین هم‌راستایی و سرمایه­گذاری فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی رابطه­ی معناداری وجود دارد؛ بنابراین اگر استراتژی‌های فناوری اطلاعات و سازمان در یک راستا تعریف شوند و باهم تناسب داشته باشند، استراتژی­های سازمان با استراتژی‌های فناوری اطلاعات یکپارچه­شده و باعث بهبود عملکرد سازمانی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Relationship and Presentation of a Model for Aligning IT Investment with Business Strategy and Organizational Performance

نویسندگان [English]

  • Faramarz Khaleghi 1
  • Mohammad Ebrahim Mohammadpoor Zarandi 2

1 Department of IT Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Despite the importance of using information technology, today many organizations are experiencing problems in not meeting business needs due to the high volume of IT investment and the low level of alignment with organizational strategies and performance. On the other hand, the simultaneous investigation of the relationship between the three variables of information technology, business strategy, and organization performance has not been the focus of previous research, which led us to examine the relationship and provide a model between the alignments of information technology investment with IT. Business strategy deals with the performance of the organization AH have been applied and community solidarity survey of all employees of South Steel Company. In this survey, 26 people were selected as the sample size by the total census method. Data were collected using a questionnaire whose validity was evaluated and confirmed by Cronbach's alpha. Data analysis was performed using the Structural Equation Approach and Liesel software. Findings showed that between business strategy and IT investment strategy, between IT investment and business performance strategy, between alignment and Business structure with organizational performance and between alignment and technology investment there is a significant relationship between information and organizational performance. Therefore, if the information technology and organization strategies are defined in the same way, and the organization strategies are integrated with the information technology strategies and will improve the organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Strategy
  • IT Investment
  • Organization Performance
  • Strategic Alignment
اکبری، محمد.1390. استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات تهران، انتشارات مهکامه، چاپ اول.
خادم الرضا، علی. 1394. جعبه ابزار کارآفرینی . انتشارات دیباگران تهران. چاپ اول. چاپ دوم 1396
رهنورد، فرج االله. 1387. برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌ها و فناوری اطلاعاتی: ضرورتی بنیادین در برنامه چهارم توسعه، فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه1(43).1-12.
زمانی، محمد .1393. بررسی رابطه بین هم‌راستایی فناوری اطلاعات و کسب‌وکار با عملکرد سازمانی در شرکت‌های فعال در زمینه فناوری اطلاعات. اولین کنفرانس بین‌المللی ابزار و تکنیک‌های مدیریت، تهران، مؤسسه اطلاع‌رسانی نارکیش.
شهسوار پور، ناصر، شهلا رضوان دوست، امیر میرزایی و شهلا حیدر بیگی. 1396. رابطه بین همسویی راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب‌وکار با چابکی سازمانی در شرکت‌های نرم‌افزاری.مدیریت کسب‌وکار هوشمند.5(19).75-103.
عالم تبریز، حسین و اردوان مجیدی. 1388. چم یک چارچوب و متدولوژی معماری سازمانی . دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران. دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر. تهران.
عباسی, همایون و نفیسه فتاحیان .1396. ارزیابی ارتباط بین هم‌راستایی راهبردهای فناوری اطلاعات و کسب‌وکار با عملکرد سازمانی در اداره تربیت‌بدنی و هیئت‌های ورزشی استان همدان، سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت‌بدنی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین .
عباسی، عباس، شیرازی، علی نقی و حسینی، فرشته (1396) . تدوین استراتژی منابع انسانی در هماهنگی با استراتژی کسب و کار، فرهنگ و ساختار سازمانی . فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین. دوره نهم. شماره 2، ص 46 .
علی پناه، بهارک .1392. هم‌راستایی فناوری اطلاعات, سمت‌وسوی استراتژی و ساختار سازمانی و اثر آن‌ها بر عملکرد سازمان در شرکت‌های مخابراتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده امور اقتصادی . پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
علیزاده، فاطمه گل و ماندانا شریفی. 1396. ارزیابی تأثیر همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب‌وکار بر عملکرد فروش شرکت‌های تولیدی، کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس، دانشگاه تهران،
غضنفری، مهدی، مهدی فتحیان و مجتبی رئیس صفری. 1387. چارچوب COBIT ابزاری مناسب برای اندازه‌گیری بلوغ حاکمیت فنّاوری اطلاعات در سازمان‌ها(مطالعه موردی بانک‌های دولتی در ایران). نشریه انجمن فناوری و اطلاعات ایران.1(1-2).55-65.
کرد، مهتاب، سهیلا زرین جوی الوار و بهناز خوش‌طینت.1397. تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب‌وکار استراتژیک شرکت‌های خصوصی حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مشهد، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی،
مانیان، امیر، محمد موسیخانی، علیرضا حسنزاده، و مونا جامی پور. 1388. طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب و کار با استفاده از روش فرا ترکیب . مدیریت فناوری اطلاعات . 6 (2) : 307 – 332.
مقدسی، حامد و محمدرضا لطفی . 1398. تأثیر فناوری اطلاعات بر انعطاف‌پذیری استراتژیک در سازمان‌های تولیدی (موردمطالعه: گروه ماموت). پنجمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب‌وکار، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس،
نوری، محمد . 1392. شناسایی و بررسی مکانیسم‌های مؤثر بر حاکمیت اثـربخش فناوری اطلاعات در صنعت بانکـداری ایـران »، فصـلنامه پژوهش‌های مـدیریت منـابع سازمانی.14(21).53-79.
Algazi, U. 2017. An empirical evaluation of stages of strategic information systems planning: patterns of process design and effectiveness. Information & Management. 42(12): 761-779.
Armstrong, Michael .2006. A Handbook of Human Resource Management Practice 10th. Thriftbooks.
Bergeron, F., Raymond, L., Rivard, S. 2004. Ideal Patterns of Strategic Alignment and Business Performance. 41(23),.1003-1-20.
Chao, N. 2014. Fit in strategic information technology management research: an empirical comparison of perspectives. Omega. 29(11): 125-142.
Gutierrez, A., and Serrano, A. 2018. Assessing strategic, tactical and operational alignment factors for SMEs: alignment across the organisation's value chain. International Journal of Value Chain Management. 2(1): 33-56.
John, A. L. 1997. Strategic IT alignment: A model for competitive advantage. Twenty-Second International Conference on Information Systems.
Luftman, J. N., R. Papp, and T. Brier. 2002. Enablers and inhibitors of Business-IT Alignment. 23(21): 45-89.
MIiler, Y.E. 1987. Alignment between business and IS strategies: a study of prospectors, analyzers, and defenders. Information Systems Research. 12(3): 11-33.
Oyzhen, Y. 2004. Alignment between business and IS Strategies: a study of prospectors analyzers and defenders. Information Systems Research. Vol.12. P.11–33.                                                        
Tallon, P. P., and L. K. Kraemer. 1999. A process-oriented Assessment of the Alignment of Information Systems and Business strategy: Implication for IT Business value. 23(1): 27-88.
Pep, J.W., and M.L. Markus. 2001. The performance impacts of quick response and strategic alignment in specialty retailing. Information Systems Research. 11(23): 241–259.  
Rich, T. 2007. Fit Perspectives and Theory Building in Information Systems. Proceedings of the 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, computer society IEEE.
Shao, Zh. 2019. Interaction effect of strategic leadership behaviors and organizationalculture on IS-Business strategic alignment and Enterprise Systems assimilation. International Journal of Information Management. 44(11): 96–108.
Sipanda, G. 2017. Ideal patterns of strategic alignment and business performance. Information & Management. 41(3): 1003-1020.
Tallon, P. P and L.K.Kraemer. “A process-oriented Assessment of the Alignment of Information Systems and Business strategy: Implication for IT Business value".2004
Ward, J. & Peppard, J. (2002). Strategic Planning for Information System, 3rd Edition, John Wiley, UK.
دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9
پاییز و زمستان 1398
اسفند 1398
صفحه 136-157
  • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 28 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 29 دی 1398