ارزشیابی بلوغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از منظر استراتژیک/مدیریتی: پژوهش ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، ارزشیابی بلوغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ با رویکرد استراتژی محور در شرکت برق منطقه­ای خوزستان بود. روش پژوهش، ترکیبی تبیینی متوالی از نوع توضیحات تعاقبی و روش پژوهش در بخش کمی، توصیفی – پیمایشی بود. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری شامل 48 نفر، شامل مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه­ای خوزستان بود که بر اساس مدل بلوغ مدیریت دانش استراتژی محور کروگر در یکی از مراحل بلوغ مدیریت دانش، تخصص یا مسؤولیت بر عهده داشتند و با توجه به محدودیت جامعه، از کل شماری استفاده شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‏ ارزیابی بلوغ مدیریت دانش استراتژی محور کروگر، بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین جامعه پژوهش توزیع و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS 20 و روش­های آمار توصیفی شامل میانه و میانگین و انحراف استاندارد و کمینه و بیشینه استفاده گردید. لازم به ذکر است که برای ارزیابی میزان بلوغ تک‌تک گویه­های زیر بخش­های مدیریت دانش استراتژی محور از مقایسه میانه با حد متوسط (چارک دوم معادل نقطه 50 درصدی) استفاده شد. نتایج نشان داد شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از مراحل شش­گانه بلوغ، در چهار مرحله و از 97 شاخص در 39 شاخص امتیازی کمتر از حد متوسط کسب کرده است که به‌عنوان آسیب­های بلوغ مدیریت دانش شرکت گزارش‌شده‌اند. روش پژوهش در بخش کیفی، مطالعه موردی چندگانه بود. مشارکت­کنندگان بالقوه این بخش، شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت برق منطقه­ای خوزستان بودند. مشارکت­کنندگان پژوهش، با رویکرد نمونه­گیری هدفمند و روش صاحب­نظران کلیدی و بر اساس اشباع نظری انتخاب و علل بروز آسیب­های بلوغ مدیریت دانش استراتژی محور از طریق مصاحبه عمیق نیمه­ساختمند در قالب مضامین پایه (اولیه)، مضامین سازمان دهنده (اصلی) و مضامین فراگیر، استخراج گردید و در قالب شبکه مضامین ترسیم شد. به‌طورکلی، عدم درک مطلوب از وابستگی دانش و استراتژی، عدم تدوین سیاست­ها، استراتژی­های شفاف برای مدیریت دانش و عدم مدیریت کارآمد و مؤثر مدیریت اطلاعات از مهم‌ترین علل بروز آسیب­های بلوغ در بوده است که می­بایست راهبرد موجود شرکت بازنگری شود و مدیریت دانش به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی راهبرد سازمان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Knowledge Management Maturity with a Strategy-Based Approach in Khuzestan Regional Electric Company: Mixed Method

نویسنده [English]

  • hadi zamani

Ph.D. Education Management, Shiraz University, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the knowledge management knowledge maturity with a strategy-oriented approach in Khuzestan Regional Electric Company. The research method was a sequential explanatory combination, a type of follow-up explanation and a research method in the quantitative, descriptive-survey field and in the qualitative section of Multiple Qualitative Case study. The statistical population included 48 experts and managers of this company related to the knowledge management process, because limitation of population, All of them were sellected. The research instrument was Kruger's Strategic-Oriented Knowledge Management Maturity Assessment Questionnaire. The data gathering tool was Kruger's strategy-oriented knowledge management maturity assessment questionnaire. After calculating the validity and reliability, the distribution of the research population was distributed and SPSS20 software was used to analyze the data. It should be noted that for assessing the maturity of each individual item, the strategic knowledge-based sub-sectors of the KMMs were compared with the middle-level comparison (the second quartile was equivalent to 50%). The results showed that the Company had grown from the six stages of maturity in four stages and out of 97 indexes in 34 indexes less than average, which was reported as the company's knowledge management maturity damages. The research method in the qualitative section was multiple case study. The potential contributors to this section included all the managers and experts of company. The research participants, with targeted targeting approach and the method of key reviewers based on saturation, were selected and the causes of the puberty damages of the strategy-oriented knowledge management were conducted through a semi-structured, in-depth interview, in the form of basic, The themes of the organizer and the general themes were extracted, and plotted in the form of a network of themes. In general, the lack of a clear understanding of the relationship between knowledge and strategy has been the most important cause of injury.The strategy of the company should be reviewd and knowledge management should be one of the main pillars of the organization's strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Knowledge Management
  • Maturity
  • Mixed Method
  • Strategy
جکسون، مایکل سی. 1391. تفکر سیستمی؛ کل‌گرایی خلاق برای مدیران. ترجمه ­علی­محمد احمدوند و غلام جاپلقیان.1391. تهران: مؤسسه آموزش عالی ایوان کی.
مانیان، امیر، محمد موسی خانی، علیرضا حسن‌زاده و مونا جامی پور.1393. طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش، هم‌راستا با استراتژی‌های کسب‌وکار، با استفاده از روش فرا ترکیب. فصلنامه علمی- پژوهشی فناوری اطلاعات.6(2): 307-332.
وزارت نیرو (1392)؛ برنامه راهبری، مجری طرح تدوین سند چشم‌انداز-گروه برنامه­ریزی راهبردی.
Ale, M., C. Toledo, O.Chiotti &  M. Galli.2014. A conceptual model and technological support for organizational knowledge management. Science of Computer Programming, 95(1): 73-92.
Birchall, D.W. and Tovstiga, G. 1999. The strategic potential of a firm’s knowledge portfolio. Journal of General Management, Vol. 25, No. 1, pp. 1 - 6.
Bontis, Nick, Nicola C. Dragonetti, Kristine Jacobsen, and Göran Roos.1999. The knowledge toolbox:: A review of the tools available to measure and manage intangible resources. European management journal, 17( 4) 391-402.
Carneiro, Alberto.2002. How does knowledge management influence innovation and competitiveness?. Journal of knowledge management, 4)2(: 87-98.
Davenport, T.H. (1998). Some principles of knowledge management. [Online]. Available http://www.bus.utexas.edu/kman/kmprin.htm.
DeFreitas,. V,. (2017). Level of Maturity in Knowledge Management Systems within Higher Education Institutions: A Case Study from a Holistic Approach. Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología.Vol. 5(1).
Dove, Rick. 1999. Knowledge management, response ability, and the agile enterprise. Journal of knowledge management, 3(1): 18-35.
Elbanna, S. (2016). Managers' autonomy, strategic control, organizational politics and strategic planning effectiveness: An empirical investigation into missing links in the hotel sector. Tourism Management. 210-220.
Ferraris, Alberto, Gabriele Santoro, and Luca Dezi.2017. How MNC’s subsidiaries may improve their innovative performance? The role of external sources and knowledge management capabilities. Journal of Knowledge Management, 21(3): 540-552.
Gallager, S., and S. Hazlett.2004.Using the knowledge management maturity model as an evaluation tool. available at: www: http://s. gallagher@ qub. ac. uk (accessed 12 August 2014).
Gertler, M.S. (2003). Tacit knowledge and the economic geography of context, or The indefinable tacitness of being (there). Journal of Economic Geography, Vol. 3, No. 1, pp. 75 - 99.
Kazimi, J., Dasgupta, R.R. and Natarajan, G. 2004. The rise, fall and rise of knowledge management. [Online] Available www: http://www zenzar.com/pdfs/km2.pdf.
Kochikar, V. P.2000.The knowledge management maturity model: a staged framework for leveraging knowledge. Proceedings of KM World: 1-9.
Kochikar, V.P. 2004. The knowledge management maturity model: a staggered framework for leveraging knowledge. [Online]. Available www: http://www.infy.com/knowledge_capital/knowledge/KM (Accessed 12 August 2004).
Kruger C.J. & Johnson, R.D., (2013), Knowledge management according to organisational size: A South African perspective’, SA Journal of Information Management 15(1), Art. #526, 11 pages. http:// dx.doi.org/10.4102/sajim. v15i1.526.
Kruger, C. J., & Snyman, M. M. M. (2007). A guideline for assessing the knowledge management maturity of organizations. South African Journal of Information Management, 9(3). Electronic Journal [Online].
Kruger, Cornelius Johannes. 2008. Knowledge management maturity from a strategic/managerial perspective. PhD diss., University of Pretoria.
Laudon, K.C. & J. P. Laudon, 2004. Management Information Systems. (8th ed.) Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education.
Logan, D. (2001). Knowledge management scenario: measuring and managing intellectual assets, Gartner Symposium/ITxpo Africa, Sandton, South Africa (Unpublished).
Meyer, H. M., Marion, T.J. (2013). Preserving the integrity of knowledge and information in R&D, Business Horizons, 56 (1): 51-61.
Millar, Carla CJM, Martin Lockett, and John F. Mahon.2016. Guest editorial: knowledge intensive organisations: on the frontiers of knowledge management. Journal of knowledge management20(5): 845-857.
Nonaka, Ikujiro, and Hirotaka Takeuchi.1995. The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford university press.
Paliszkiewicz, Joanna, Salome Svanadze, and Mariam Jikia.2017. The role of knowledge management processes on organizational culture. Online Journal on Applied Knowledge Management 5(2): 29-44.
Sivasubramanian; S., 2016. Process Model for Knowledge Management. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy In Language and Information Technologies.
Taylor Small, C. and Tattalias, J. (2001). Knowledge management model guides KM process.
Teece, D.J. (1998). Capturing value from knowledge assets: The new economy, markets for know-how, and intangible assests. California Management Review. Vol. 40, No. 3, pp. 55-79.
Thompson, A., Strickland, A.J. and Gamble, J.E. (2005). Crafting and Executing Strategy: The quest for competitive advantage. 14th Ed. New York: McGraw-Hill.
Tiwana, A. (2000). The knowledge management toolkit: practical techniques for building a knowledge management system. Upper Saddle River: Prentice Hall.
Zack, M.H. (2001) Developing a knowledge strategy: epilogue. [Online] Available: http://web.cba.neu.edu/~mzack/articles/kstrat2.
دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9
پاییز و زمستان 1398
اسفند 1398
صفحه 27-47
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 02 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 20 مهر 1398