بررسی تأثیر فناوری نرم تجاری بر بازاریابی آنلاین، در میان کاربران حوزه بازاریابی آنلاین و فناوری نرم تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

10.22034/aimj.2021.130115

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فناوری نرم تجاری بر بازاریابی آنلاین در دو حوزه کاربران بازاریابی آنلاین و تکنولوژی نرم تجاری است. این پژوهش، پارادایم اثبات‎گرایی را در پیش گرفته است و با هدف کاربردی، رویکرد قیاسی و استراتژی پیمایشی، به‎صورت میدانی اجرا شده و ابزار جمع‌‎آوری داده‎های آن، پرسش‎نامه است. داده‌ها از طریق مدل‎سازی معادلات ساختاری، در نرم‎افزار AMOS تحلیل شده است. 390 پرسش‎نامه، به‎روش غیرتصادفی هدفمند، بین فعالان حوزه بازاریابی آنلاین، فناوری‌های سخت و نرم و اساتید دانشگاه و دانشجویانی که با فناوری‎های نرم تجاری و بازاریابی آنلاین آشنا بودند، توزیع شد. پایایی پرسش‎نامه با استفاده ضریب آلفای کرونباخ به تأیید رسید؛ به‎طوری که این ضریب برای فناوری نرم تجاری با 11 گویه برابر با 787/0، تجزیه‎وتحلیل بازار با 8 گویه برابر با 871/0، فناوری مشتری‎‌محور با 2 گویه برابر با 798/0، تجارت هوشمند با 3 گویه برابر با 765/0 و بازاریابی آنلاین با 2 گویه 821/0 به‎دست آمد که همه از مقدار استاندارد 7/0 بیشتر بودند. روایی پرسش‎نامه نیز با استفاده از روش اعتبار محتوا بررسی شد. یافته‌های پژوهش از تأثیر مثبت و معنادار فناوری نرم تجاری بر بازاریابی آنلاین حکایت می‎‌کند تا جایی که نتایج پژوهش نشان می‎دهد، 98 درصد از تغییرات بازاریابی آنلاین، چه به‎‌صورت اثر مسیر مستقیم و چه از طریق اثر مسیر غیرمستقیم، از طریق فناوری نرم تجاری و تجزیه‌ ‎وتحلیل بازار، مشتری محوری و تجارت هوشمند تبیین می‎شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Commercial Soft Technology on Online Marketing among Users of Online Marketing and Commercial Soft Technology

نویسندگان [English]

  • Farzad Sadeghi 1
  • Rasool Sunavi Fard 2
  • Ali Hamidizadeh 3

1 PhD Candidate, Department of Business Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

2 Assistant Professor, Department of Business Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of commercial soft technology on online marketing among users of online marketing and commercial soft technology. The research was conducted with a positivist paradigm, applied purpose, deductive approach, and survey strategy using a questionnaire. Data analysis was performed by structural equation modeling and using AMOS software. Using a purposeful non-random sampling method, 390 questionnaires were distributed among online marketers, users of hard and soft technologies, and university professors and students familiar with the related notions. Reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. The extracted Cronbach's alpha for commercial soft technology with 11 items was 0.787, market analysis with 8 items was 0.871, customer-oriented technology with 2 items was 0.798, smart business with 3 items was 0.765, and online marketing with 2 items was 0.821; all these values are greater than the standard value (0.7). Moreover, the validity was approved by the content validity method. The findings indicated a positive and significant impact of commercial soft technology on online marketing. The results indicated that 98% of online marketing changes occurred, either as direct or indirect route effects, by commercial soft technology, market analysis, customer-oriented business strategy, and smart business.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • Commercial soft technology
  • Online marketing
انصاری، رضا (1396). مدل‎سازی تأثیر ارتباط با مشتری در روش­های بازاریابی اینترنتی، به‎کمک شبکه عصبی مصنوعی. مجله نخبگان علوم و مهندسی، 2(5)، 31- 36.
جلیلیان، حسین؛ ابراهیمی، عبدالحمید؛ محمدیان، امید (1391). تأثیر تبلیغات دهان‎به‎دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرف‎کنندگان از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در میان دانشجویان. فصلنامه بازرگانی، 4 (4)، 41-64.
دعایی، حبیب‎الله؛ بیغم، زینب (1394). بررسی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس. فصلنامه پژوهش بازاریابی نوین، 5(1)، 1-20.
رادفر، رضا؛ خمسه، عباس (1396). مدیریت تکنولوژی: نگرشی جامع برتکنولوژی، نوآوری و تجاریسازی. (چاپ دوم). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
سجادی نیری، محمد حسین (1395). حوزه فناوری‌های نرم و هویت‎ساز، کشور را از مشکلات نجات می‎دهد. دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز، خبرگذاری سینا پرس، کد خبر  38422.
سیفی، جواد؛ حمیدی­دیوا، جواد؛ رضوی سنگدهی، سیداحمد (1393). مدل‎سازی تأثیر قابلیت بازاریابی اینترنتی بر عملکرد کسب‎وکارهای الکترونیکی. کنفرانسمدیریت،تحولونوآوریدرتوانمندسازیمدیریت، ص. 1-15.
کاتلر، فیلیپ؛ تریاس دبس، فرناندو (1396). بازاریابی خلاقروش‎های نوین کشف ایده‎های راهگشا (امید آبدار، مترجم). (چاپ چهارم)، اصفهان: انتشارات آموخته.
مانیان، امیر؛ رونقی، محمد حسین؛ سهرابی یورتچی، بابک؛ امیدی، مجتبی (1394). چارچوب پیاده‎سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از رویکرد تفسیری در صنعت نوشیدنی. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 7(14)، 135-153.
مصلح شیرازی، علی نقی؛ محمدی، علی؛ علی محمدلو، مسلم؛ صفائی، بهزاد (1397). ارائه مدل سیستم اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 6(3)، 41-70.
مصلح شیرازی، علی نقی؛ نظری، محمد (1395). طراحی مدل ‌انتقال ‌فناوری نرم‌تجاری با رویکرد برنامه‌ریزی تعاملی (موردکاوی: بنگاه‌های‌کوچک‌ و‌ متوسط شهرک صنعتی آق قلا). رساله دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه شیراز.
مصلح شیرزادی، علی نقی؛ محمدی، علی؛ عباسی، عباس؛ نظری، محمد (1395). مروری بر فناوری نرم تجاری و مدل­های انتقال فناوری نرم تجاری. کنفرانس بین المللی علم و تکنولوژی، ترکیه، صفحات 1-15.
نجم‎الشعاع، زهرا؛ فقیه، سیدمحمدامین (1393). تأثیر تکنولوژی بر بازاریابی. کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، شرکت خدمات برتر، صفحات1-10.
 
Arrigo, E. (2018). Social media marketing in luxury brands: A systematic literature review and implications for management research. Management Research Review, 1-24.
Baum, D., Spann, M., Füller, J., & Thürridl, C. (2019). The impact of social media campaigns on the success of new product introductions. Journal of Retailing and Consumer Services, 50, 289-297.
Bianchi, C., & Mathews, S. (2016). Internet marketing and export market growth in Chile. Journal of Business Research, 69 (2), 426–434.
Blunch, N. (2012). Introduction to structural equation modeling using IBM SPSS statistics and AMOS. Sage.
Botchie, D., David, S., &  Bristol, J. (2018). A comparative study of appropriateness and mechanisms of hard and soft technologies transfer. Technological Forecasting and Social Change, 131, 214-226.
Chaffey, D., & Smith, P. (2017). Digital marketing excellence: planning, optimizing and integrating online marketing.Fifth Edition, Taylor & Francis Group.
Choudhari, K., & Bhalla, V.K. (2015). Video Search Engine Optimization Using Keyword and Feature Analysis, Procedia Computer Science, (58), 691 – 697.

Creswell, W. J. (2013). Qualitative inquiry and research design.Los Angeles, Sage publications, NO (5).

Fazal.S. A. & Wahab.S. A. (2014). Review on Technology Transfer in Context of Multinational Corporations, 156, 99-103.
 Haryani, S., & Bharti, M. (2015). Discriminant model for online viral marketing influencing consumers behavioural intention.Pacific science review B: Humanities and social sciences, 1, 49-56.
Hu, K., & Huang, M. (2011). Effect of Service Quality.Innovation and Corprate Images Satisfaction and Loyalty of Air Cargo Terminal.International Journal of Operation Research, 8(4), 36-47.
Hudak, M., Kianickova, E., & Madlenak, R. (2017). The importance of e-mail marketing in e-commerce. ScienceDirect Procedia Engineering, 192; 342 – 347.
Jayaram, D., Manrai, A.K. & Manrai, L.A. (2015). Effective use of marketing technology in Eastern Europe: Web analytics, social media, customer analytics, digital campaigns and mobile applications Original Research Article Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 39(20), 118-132.
Jin, Zh. (2004). Service Innovation and Social Resource, China Financial & Economic Publishing House, Beijing, 2004.
Jin, Zh. (2005). Global Technological Change; From Hard Technology to Soft Technology. Bristol, UK (2005), Chapter 3.
Kharat, A., Shital, T. & Rahul, C. (2020). Importance of Online Marketing on Integrated Marketing Communication.Studies in Indian Place Names, 27(40), 620-626.
Kingsnorth, S. (2019). Digital marketing strategy: an integrated approach to online marketing. Kogan Page Publishers.
Kotler, F., & Trias De Bes, F. (2013). Creative marketing, translated by Abdar, O. Amokhteh publications.1st vol, Isfahan.
Lara, A., & Anna, N.(2016). The central role of a company’s technological reputation in enhancing customer performance in the B2B context of SMEs, Journal of Engineering and Technology Management, 42, 1–14.
Liberti, J.M., & Petersen, M. (2019). Information: Hard and soft.Review of Corporate Finance Studies, 1(8), 1-41.
Liu, F., Tao, Zh., T. & Zhang, X. (2019). The Application Research of Soft Starting Technology in Marine LED Lighting System. In IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA), 2105-2110.
Londhe, S., & Deshmukh, H. (2017). Review Paper on Search-Engine Optimization. International Journal of Engineering Science and Computing, 4(7), 10524- 10527.
Mackey, T., Kalyanam, J., Klugman, J., Kuzmenko, E., & Gupta, R. (2018). Solution to detect, classify, and report illicit online marketing and sales of controlled substances via Twitter: using machine learning and web forensics to combat digital opioid access. Journal of medical Internet research, 4(20), e10029.
Pelsmacker, P. D., Tilburg, S. V., & Holthof, C. (2018). Digital marketing strategies, online reviews and hotel performance. International Journal of Hospitality Management , 72 , 47–55.
Ramayah, T. (2013). Determinants of technology adoption among Malaysian SMEs: An IDT perspective. Journal of Information and Communication Technology, 12, 103-119.
Reid, D.R., & Sanders, N. R. (2019). Operations management: an integrated approach. John Wiley & Sons.
Rogers, E., M. (2010). Diffusion of innovations.A Division of Simon and Schuster Inc.5th Edition.Free Press New York.
Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill Building Approch, 7 th Editon, wiley.
Sharma, R., Mithas, S., & Kankanhalli, A. (2014). Transforming decision-making processes: a research agenda for understanding the impact of business analytics on organisations. European Journal of Information Systems, 23 (4), 433–441.
Shipside, S. (2002). Branding on the Internet: New International Marketing Issues. Management Research News, 12(25), 53–62.
Walsh, G., Alexander, D. & Thomas, K. (2020). Online-Marketing in Marketing.Springer Gabler, Berlin, Heidelberg, 535-569.
Wilson, V., & Makau, C. (2018). Online marketing use: small and medium enterprises (SMEs) experience from Kenya. Orsea Journal, 2(7), 63-77.
  • تاریخ دریافت: 30 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 03 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1400