بررسی ارتباط بین شاخص‌های ارتقای رگولاتوری و شاخص‌های توسعه‌ ICT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فناوری اطلاعات، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

3 دکتری مهندسی برق، پژوهشکده فناوری ارتباطات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، پژوهشکده فناوری ارتباطات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

10.22034/aimj.2021.132967

چکیده

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، پیشران توسعه کشورهاست، به‎ویژه با حرکت کشورها به‎سمت اقتصاد و تحول دیجیتال، بر اهمیت این صنعت افزوده شده است. از سوی دیگر، عملکرد رگولاتوری ICT هر کشور به‎عنوان نهاد سیاست‌گذار در حوزه ICT، در وضعیت ICT آن کشور نقش بسزایی دارد. چنانچه رگولاتوری ICT  کشوری بتواند سیاست‌های خود را به‌نحوی اتخاذ کند که به توسعه ICT آن کشور منجر شود، بسیار کارآمد خواهد بود. در این مقاله، بر آن شدیم تا به‏منظور ایجاد هم‌افزایی میان توسعه ICT و سیاست‌های رگولاتوری ICT یک کشور، میزان ارتباط بین انواع شاخص‌های توسعه‌یافتگی ICT کشورها و شاخص‌های ارتقای رگولاتوری ICT آنها را بسنجیم. در این راستا، با تحلیل اطلاعات 63 کشور که به‌صورت تصادفی انتخاب ‌شده‌اند و با استفاده از ابزارهای تحلیلی و آماری، بین زیر شاخص‌های این دو حوزه، ارتباطی معنا‌دار به‎دست آمد. بر اساس نتایج به‎دست‎آمده، اندازه، قدرت و اختیارات رگولاتوری (کمیت رگولاتور) هر کشور، با توسعه‌یافتگی صنعت ICT آن کشور، ارتباط معناداری ندارد. برعکس، کیفیت خدمات رگولاتور و ایجاد بستر سالم برای همکاری و رقابت بین بازیگران (کیفیت رگولاتوری) هر کشور، با توسعه‌یافتگی صنعت ICT همان کشور، ارتباط مستقیم و شدیدی دارد. نتایج این پژوهش، به‎کمک آزمون‌های نرمال‎بودن داده‌ها از طریق آزمون‎های کولموگروف ـ اسمیرنف و شاپیرو ـ ویلک، استفاده از ضریب هم‎بستگی پیرسون، آزمون فرض آماری بر اساس توزیع t-student با درجه آزادی 2n-، جدول توزیع t، کوواریانس و رگرسیون خطی به‎دست آمده است. همچنین، اثبات شد که نتایج این پژوهش را می‎توان با اطمینان 95 درصد، به تمامی کشورها بسط داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Regulatory Promotion Indicators and ICT Development

نویسندگان [English]

 • Mehran Nikarya 1
 • Mojtaba Mazoochi 2
 • Ali Mohammad Montazeri 3
 • Fataneh Ayazi 4

1 Assistant Professor, Department of Information Technology, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Information Technology Research Faculty, ICT Research Institute, Tehran, Iran

3 PhD of Electrical Engineering, Communication Technology Research Faculty, ICT Research Institute, Tehran, Iran

4 MSc. of Computer Engineering, Communication Technology Research Faculty, ICT Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

The information and communication technology (ICT) industry is the driving force of the development of countries. Especially, the importance of this industry has been increased when, countries are moving towards economics and digital transformation. On the other hand, the ICT regulatory as a policy-making body in the field of ICT has a significant role in the ICT situation of that country. It would be very effective if a country's ICT regulator could adopt its policies in a way that would lead to the development of that country's ICT as well. In this article, we want to create a synergy between the ICT development and ICT regulatory policies of a country, we examined the relationship between the types of ICT development indicators of countries and their ICT regulatory improvement indicators. In this regard, by using analytical and statistical tools, 63 randomly selected countries are investigated and a meaningful correlation between sub-indices of these two domains is extracted. According to the results, the size, power and authority of a national regulatory body has no meaningful relation with the development status of the ICT industry in the country. On the contrary, the quality of regulatory services and establishment of a healthy competitive environment for cooperation and competition between actors (regulatory maturity) in a country are strongly linked to the development of its ICT industry. The results obtained in this paper are analyzed using Kolmogorov-Smirnoff and Shapiro-Wilk tests, Pearson correlation coefficient, t-student distribution test with n-2 degree of freedom, t-distribution table, covariance and linear regression. The results and conclusions can be applied to all countries with a confidence level of 95%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prioritizing regulatory promotion policies
 • ICT industry development
 • Pearson correlation coefficient
 • Linear regression
 • Statistical hypothesis test
بختیاری، صادق؛ شایسته، افسانه (1391). بررسی تأثیر بهبود فضای کسب‎وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با تأکید بر ایران. فصلنامه علوم اقتصاد، 6(19)، 175-204.
خدادادکاشى، فرامرز (1388). دیدگاه‏هاى مختلف در مورد مفهوم و نظریه رقابت و تطبیق آن با وضعیت رقابت در بخش صنعت ایران. پژوهش‏ها و سیاست‏هاى اقتصادى، 17(51)، 25-40.
میراحسنی، منیرالسادات (1392). شاخص‏های رقابت‏پذیری ایران و برخی کشورهای جهان از منظر گزارش مجمع جهانی اقتصاد. مجله اقتصادی، (9 و 10)، 107-128.
Baliamoune-Lutz, M. (2003). An analysis of the determinants and effects of ICT diffusion in developing countries. Information Technology for Development, 10(3), 151-169.
Casella, G., & Berger, R. L. (2001). Statistical Inference, (2th Edition). Florida: Duxbury Press of University of Florida.
Chen, C., & Watanabe, C. (2006). Diffusion, Substitution and Competition Dynamism inside the ICT Market: A Case of Japan. Technological Forecasting and Social Change, 73(6), 731-759.
Dutta, S., & Lanvin, B. (2019). The Network Readiness Index 2019: Towards a Future-Ready. Washington D.C.: Portulans Institute. Retrieved from https://networkreadinessindex. org/wp-content/uploads/2020/03/The-Network-Readiness-Index-2019-New-version-March-2020.pdf
Dutta, S., Lanvin, B., & Wunsch-Vincent, S. (2019). Global Innovation Index: Energizing the World with Innovation. Cornell University, WIPO, INSEAD. Retrieved from https://www.globalinnovationindex.org/Download.aspx?file=/userfiles/file/reportpdf/gii-full-report-2019.pdf
Fransman, M. (2010). The New ICT Ecosystem: Implications for Policy and Regulation. New York: Cambridge University Press.
Huawei. (2018). Global Connectivity Index 2018. Huawei.
ITU. (2017a). ICT Development Index. Geneva: ITU. Retrieved from www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html
ITU. (2017b). Quality of Service regulation manual. Geneva: ITU. Retrieved from www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-BB.QOS_REG01-2017-PDF-E.pdf
ITU. (2018a). Global ICT Regulatory Outlook. Geneva: ITU. Retrieved from https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-BB.REG_OUT01-2018-PDF-E.pdf
ITU. (2018a). Measuring the Information Society Report vol 1 and 2. Geneva: ITU. Retrieved from https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/misr2018.aspx
ITU. (2018b). ICT Regulatory Tracker. Geneva: ITU. Retrieved from https://www.itu.int/net4/itu-d/irt/#/tracker-by-country/regulatory-tracker/2018
MBRF. (2019). Global Knowledge Index. MBRF.
Nicoleta, G., Nicolau, A., & Mitran, D. (2010). ICT Strategy Support for Business Development and Innovation. Internal Auditing and Risk Management, 4(20), 27-36.
Oladapo, A. A. (2006). The Impact of ICT on Professional Practice in the Nigerian Construction Industry. Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 24(2), 1-19.
Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nation. New York: Simon and Schuster.
Qingxuan, M. & Mingzhi, L. (2002). New Economy and ICT development in Chin. Information Economics and Policy, 14(2), 275-295.
Razali, N. M., & Wah Y. B. (2011). Power comparisons of Shapiro–Wilk, Kolmogorov–Smirnov, Lilliefors and Anderson–Darling tests. Journal of Statistical Modeling and Analytics, 2(1), 21–33.
Ross, S. M. (2004). Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 3th Edition. Los Angeles: Elsevier Academic Press.
Sassi, S., & Goaied, M. (2013). Financial development, ICT diffusion and economic growth: Lessons from MENA region. Telecommunications Policy, 37(4), 252-261.
Schwab, K. (2019). The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. Retrieved from www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
Wilson, A., Ugwunta, D., Okwo, M., & Eneje, B. (2014). How Telecommunication Development Aids Economic Growth: Evidence from ITU ICT Development Index (IDI) Top Five Countries for African Region. International Journal of Business, Economics and Management, 1(2), 16-28.
World Bank. (2000). Telecommunications Regulation Handbook. Washington D.C.: World Bank. Retrieved from http://documents1.worldbank.org/curated/en/390451468780890 888/pdf/multi0page.pdf
 • تاریخ دریافت: 31 تیر 1399
 • تاریخ بازنگری: 09 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1400