نقش تعدیلی ابعاد سرمایه اجتماعی در تأثیر پویایی‌های فناورانه بر توسعه کارآفرینی (نمونه پژوهشی: کسب‎وکارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی پیشرفت اقتصادی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

10.22034/aimj.2021.133450

چکیده

مقاله حاضر، با هدف بررسی نقش تعدیلی ابعاد سرمایه اجتماعی در تأثیر پویایی‌های فناورانه بر توسعه کارآفرینی در کسب‌وکارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی انجام گرفت. این پژوهش از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی و هم‎بستگی و از نظر نوع پژوهش، کاربردی بود. خبرگان آشنا با توسعه کسب‎وکار در فضای مجازی که دارای سابقه فعالیت و پژوهش‎ها در این حوزه هستند و مدیران و کارشناسان شرکت‌های فعال در حوزه کسب‌وکارهای مبتنی بر شبکه وابسته به مراکز شتاب‌دهنده در تهران که در حدود 500 نفر هستند، جامعه‌ آماری این پژوهش را تشکیل دادند. 220 نفر به شیوه نمونه‎گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، پس از ترجمه و بومی‌سازی، از پرسش‌نامه توسعه کارآفرینی، پویایی فناوارانه و سرمایه اجتماعی که پدروگارسیا و همکاران (2018) در پژوهش خود به‎کار برده بودند، استفاده شد. برای بررسی روایی و پایایی ابزارهای اندازه­گیری، به نتایج مدل اندازه­گیری استناد شد. برای تحلیل داده‌ها، از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با کمک نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون فرضیات، پویایی فناوارانه تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه کارآفرینی دارد. همچنین، دو بعد سرمایه ساختاری و ارتباطی، بر توسعه کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری دارند. بررسی اثرهای تعدیلی ابعاد سرمایه اجتماعی هم نشان داد که فقط بعد ساختاری در تأثیر پویایی‌های فناورانه بر توسعه کارآفرینی در کسب‏وکارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی نقش تعدیلگر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Modifying Role of Social Capital Dimensions in the Impact of Technological Dynamics on Entrepreneurship Development (Research Sample: Social Network-Based Businesses)

نویسندگان [English]

  • Saeed Shavvalpour 1
  • Marjan Mohammadi 2

1 Assistant Professor, Department of Economic Progress Engineering, Faculty of Management, Economics and Progress Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 M.Sc., Department of Management, Faculty of Management, Economics and Progress Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aimed to investigate the moderating role of social capital dimensions in influencing technological dynamics on entrepreneurship development in social networking businesses. This study was a descriptive survey based on research method and correlation and type of research was applied. Experts familiar with the development of business in cyberspace, which has experience in this field and the directors and experts of the companies active in the network of businesses based on the accelerator centers in Tehran, which is about 500 people, is the statistical community of this research. Were formed. 220 people were selected by cluster sampling. In the present study, entrepreneurship development, technological dynamics and social capital, which Pedro et al. (2018) used in their research, were used after translation and localization. To measure the validity and reliability of measuring instruments, the results of the model were cited. To analyze the data, structural equation modeling with partial least squares approach was used with Smart PLS3 software. The results of the assumptions test showed that technological dynamics has a positive and significant effect on entrepreneurship development. Also, two dimensions of structural and communication capital have a positive and significant effect on entrepreneurship development. The study of the effects of the modulation of social capital dimensions showed that only the structural dimension in the impact of technological dynamics on the development of entrepreneurship in the social networking business has a moderating role

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship‌‌ development
  • social capital
  • technological dynamics
آشنا، مصطفی (1384). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در واگن پارس اراک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
رضوانی، مهران؛ خداداد حسینی، سید حمید؛ طغرایی، محمدتقی (1391). نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در بازاریابی بنگاه‌های کارآفرین (مورد مطالعه: صنایع غذایی). پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، 2(1)، 68-90.
احمدی، سید علی اکبر؛ فیض آبادی، حوریه (1390). بررسی ارتقای سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونه موردی: سازما­­ن­های ستادی شهرداری تهران). مدیریت دولتی، 3(6)، 35-54.
حمیدی زاده، علی؛ کوچک‎زاده، زهرا؛ حاج کریمی، فاطمه (1396). بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر نوآوری سازمانی با تأکید بر نقش میانجی استراتژی­های دوگانۀ مدیریت دانش. مدیریت سرمایه اجتماعی، 4(1)، 75-94.
رنجبریان، رسول (1392). توسعه کارآفرینی و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن. ماهنامه اجتماعی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 165.
زارع، محمدرضا؛ استخریان حقیقی، امیررضا (1399). تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مدیران استارتاپ های ایران در حوزه فاوا. دومین کنفرانس بینالمللی نوآوری در مدیریت کسب‌وکار و اقتصاد. تهران
حسین زاده، علی؛ شعبانی کلاته، علی؛ سمیعی، روح الله (1393). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی کارکنان اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی). کنفرانس ملی کارآفرینی و نوآوری استراتژیک، 1-11.
محمدزاده، منیژه؛ امانیان، ابوالفضل؛ حسینی، سید رسول (1394). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی: ایران خودرو). فصلنامه برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 25: 63-91.
مولودی افشرد، جمشید (1390). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای کارآفرینی سازمانی با رویکرد تطبیقی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم اقتصادی.
میرواحدی، سید سعید، طغرایی، محمدتقی؛ سنجریان، زهرا (1396). بررسی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 4(1)، 53- 74.
میگون­پوری، محمدرضا، میگون­پوری، الهه (1389). مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه و نقش اساسی آن در کارآفرینی تکنولوژیک. اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز.
سعیدااردکانی، سعید؛ نخعی، سکینه (1393). جایگاه سرمایه اجتماعی در ارتقای کارآفرینی در سازمان‎ها. کنفرانس ملی کارآفرینی و نوآوری استراتژیک.
شفیعی‎پور، وحید؛ حسینی، سید حیدر؛ روستایی، زهره (1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی. کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی، 2(4)، 101-124.
قورچیان، نادرقلی؛ قاسمی­زاد، علیرضا (1387). بررسی عوامل مؤثر در بهبود اثر بخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 2(4)، 101- 124.
هومن، حیدرعلی (1392). استنباط آماری در پژوهش رفتاری. تهران: سمت.          
Abiyev, Vasif., and Munise ilikan Ozgur (2013). Ekonomik Gelisme ve Girisimcilik. Karadal (Ed.), GirişimcilikBeta Basım Yayım Dağıtım, 125-140, İstanbul.
Anderson, A. R., Park, J. and Jack, S. (2007). Entrepreneurial Social Capital Conceptualizing Social Capital in New High-tech Firms. International Small Business Journal, 25(3).
Anokhin, S., Grichnik, D. and Hisrich, R. D. (2008). The Journey from Novice to Serial Entrepreneurship in China and Germany: Are the Drivers the same? Managing Global Transitions, 6(2), 117-142.
Barclay, D., Higgins, C. and Thompson, R. (1995). The Partial Least Squares (PLS) Approach to Causal Modelling: Personal Computer Adoption and Use as an Illustration. Technology Studies, Special Issue on Research Method- ology, 2(2), 258-309.
Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. eBook ISBN: 9780203771587.
De-Clercq, D., and Arenius, (2003). Effects of Human Capital and Social Capital on Entrepreneurial Activity. Working Paper Steunpunt OOI.  
Fornell, C., and Larcker, D.F. (1981). Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: Algebra and Statistics. Journal of Marketing Research, 18(3), 382-388.
García-Villaverde, P. M., Rodrigo-Alarcón, J., Parra-Requena, G. and Ruiz-Ortega, M.G. (2018). Technological dynamism and entrepreneurial orientation: The heterogeneous effects of social capital. Journal of Business Research, 83: 51-64.
Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M. and Mena, J. A. (2012). An Assessment of the Use of Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Marketing Research. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(3): 414-433
Henseler. J., and Fassott, G. (2010). Testing Moderating Effects in PLS Path Models: An Illustration of Available Procedures. Part of the Springer Handbooks of Computational Statistics book series (SHCS).
Ireland, R. D., Hitt, M.A., Camp, S.M. and Sexton, D. L. (2001). Integrating entrepreneurship and strategic management actions to create firm wealth. Academy of Management Executive, 15(1), 49-64.
Kraus, Sascha., and Ilkka Kauranen (2009). Strategic management and entrepreneurship: riends or foes? Journal of Business Science and Applied Management, 4(1).
Mckeever, E., Anderso, A.and Jack, S. (2014). Entrepreneurship and mutuality: social capital in processes and practices. doi.org/10.1080/08985626.2014.939536
Polowczyk, J. (2012). Strategic management at the beginning of the XXI century: the impact of crisis turbulences. Poznań Unıversıty of Economıcs Revıew, 12(3).
Rodrigo-Alarcón, J., García-Villaverde, P.M., Ruiz-Ortega, M.J. and Parra-Requena, G. (2017). From social capital to entrepreneurial orientation: The mediating role of dynamic capabilities. European Management Journal, 36(2), 195–209.
Seibert, S. E., Kraimer, M. L. and Liden, R. C. (2001). A Social Capital Theory of Career Success. Academy of Management, 44(2): 219-237.
Serwatka, A. (2018). Accelerators for startups in europe. Copernican Journal of Finance & Accounting, 7(1), 67–81.
Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y.M. and Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational statistics & Data Analysis,48(1), 159-205.
Tülücea, N., and Yurtkur, A.K. (2015). Term of Strategic Entrepreneurship and Schumpeter’s Creative Destruction Theory. 11th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 720-728.
Wales, W.J. (2016). Entrepreneurial orientation: A review and synthesis of promising research directions. International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship, 34(1), 3–15.
Weijermars, R. (2010). Value chain analysis of the natural gas industry: Lessons from the US regulatory success and opportunities for Europe. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 3(2): 86-104.
Werts, C. E., Linn, R. L. and Joreskog, K. G. (1974). Interclass reliability estimates Testing structural assumptions. Education and Psychological Measurement, (34): 25-33.
Wetzels, M., Odekerken, G. and Oppen, C. V.  (2009). Using PLS Path Modeling for Assessing Construct Models: Guidelines and impirical Illustration. MIS Quarterly, 33: 177-195.
  • تاریخ دریافت: 23 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 28 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 13 خرداد 1400