طراحی و توسعه مدل تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند در حمل‌ونقل هوشمند (مطالعه موردی: اسنپ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

10.22034/aimj.2021.133481

چکیده

شبکه‌ اجتماعی، بهمنظور ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، به ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی اراﺋﻪ داده ‌اﺳﺖ. بدین منظور، هدف این پژوهش طراحی و توسعه مدل تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند در صنعت حملونقل هوشمند (مورد مطالعه: اسنپ) بوده‌ است. این پژوهش، جزء پژوهشهای کاربردی ـ اکتشافی و به روش ترکیبی (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی، داده‌های لازم به روش تحلیل نظریه زمینه‌ای جمع‌آوری شدند. سپس، مؤلفه‌های مدل الگویی در قالب پرسش‌نامه الکترونیکی و مدل نظام‌مند طراحی شده و در نهایت، پرسشنامه نهایی بین 384 نفر از دنبال‌کنندگان صفحه اینستاگرام حملونقل هوشمند اسنپ توزیع شد. در بعد کیفی، متغیرهایی همچون بهبود آگاهی از برند، بازاریابی، کیفیت ادراک‌شده، مزایای خدمات، توجه به مشتری، پشتیبانی، ایرادهای ریشه‌ای، ایراد‎های اپلیکیشن، مسئولیت اجتماعی، تداعی برند، وفاداری مشتری به برند و توصیه به دیگران، تعریف شدند. برای آزمون مدل در بعد کمی، از مدل معادلات ساختاری استفاده شده‌ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Developing a Model of the Impact of Social Networks on Brand Equity in Smart Transportation (SNAPP)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Poursaeed 1
  • Mohammad Ali Forghani 2
  • Reza Abbaszadeh EbrahimAbadi 3

1 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Management and Economic, University of Shahid Bahonar, Kerman, Iran

2 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Management and Economic, University of Shahid Bahonar, Kerman, Iran

3 MSc., Department of Marketing Management, Faculty of Management and Economics, University of Shahid Bahonar, Kerman, Iran

چکیده [English]

Social networking offers new tools for marketers - marketing, marketing communication techniques, and new approaches for preservation and attractionof Customers. The purpose of this study was to design and develop a model of the impact of social networks on brand equity in the smart transport industry (Case Study: Snapp). The methodology of this research is applied-exploratory and qualitative and quantitative. In the qualitative section, the necessary data were collected through the field theory analysis. Then, the model components were designed based on the electronic questionnaire and the systematic model. Finally, the final questionnaire was distributed among 384 followers of the Snapchat smart transport Instagram page. In the qualitative dimension, variables such as improvement of brand awareness, marketing, perceived quality, service benefits, customer attention, support, root defects, application defects, social responsibility, brand association, customer loyalty to the brand and recommendation to others were defined. Structural equation modeling was used to test the model in the quantitative dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand equity
  • Social networks
  • Smart transportation
  • Grounded Theory
آریانپور، دانیال؛ جعفری، عماد؛ اسماعیلی، حسین (1395). بررسی رابطه همخوانی شخصیت مصرف‎کننده با برند، هویت‎پذیری مصرف‎کننده از برند و نیات رفتاری پس از خرید. راهبردهای بازرگانی، 12(6)، 17-40.
افشاری، روزبه (1396). ظهور کسب‌وکارهای الکترونیکی نوپا در صنعت حمل‎ونقل. راهبران، (99).
روشندل اربطانی، طاهر (1395). تأثیر شبکه های اجتماعی در بهبود وفاداری و ارتباط مشتری برند (مطالعه موردی: برند لپ تاپ). مجله مدیریت بازرگانی، 8(3)، 587-606.
سیم‌خواه، مسعود؛ محمدخانی، الهه (1397). تبیین نقش میانجی تعهد به اجتماع برند آنلاین در ارتباط با هم‌‌آفرینی ارزش اجتماع برند آنلاین و وفاداری به برند. مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 7(26)، 5-35.
شاگردی، امیر؛ دانشمند، بهناز؛ بهبودی، امید (1396). تأثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر وفاداری برند و قصد خرید مصرف کنندگان، مجله تحقیقات بازاریابی نوین، 7(3)، 175- 190.
شفیعی، مجید؛ رحمت‌آبادی، یزدان؛ سلیمان‌زاده، امید (1398). تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند، ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 2(1)، 105-124.
شیرخدایی، میثم؛ شاهی، محبوبه؛ نجات، محبوبه؛ محمودی‌نسب، سحر (1396). بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعه برند (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام). تحقیقات بازاریابی نوین، 7(26)، 107-124.
صفری شاهی، لیلا؛ امینی، محمدتقی؛ میرمحمدی، سیدمحمد (1393). برندسازی و شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای تصویر برند مطابق با ارزش‌های اسلامی. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21.
عصر ارتباط (1396). نقد و بررسی اپلیکیشن اسنپ سامانه هوشمند حملونقل. آدرس دسترسی به متن:  https://asreertebat.com/revamp/
مدرسی تهرانی، مهسا؛ سعیدی، حمید (۱۳۹۶). بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی مشتریان در شبکه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند در صنعت مد (مطالعه موردی: برند هاکوپیان). همایش ملی علوم انسانی، تهران، شرکت توسعه دانش فرزانگان.
Baumgarth, C. & Schmidt, M. (2010). How strong is the business-to-business brand in the workforce? An empirically-tested model of internal brand equity in a business-to-business setting. Industrial Marketing Management, 39(3), 1250-1260.
Barreda, A. A., Bilgihan, A., Nusair, K., & Okumus, F. (2015). Generating brand awareness in Online Social Networks. Computers in Human Behavior, 50, 600-609.
Bergman N., Schwanen, T., Benjamin, B. and Sovacool, K. (2017). Imagined people, behaviour and future mobility: Insights from visions of electric vehicles and car clubs in the United Kingdom. Transport Policy, 59, 165-173.
Bilgin, Y. (2018). The Effect of Social Media Marketing Activities On Brand Awareness, Brand Image And Brand Loyalty. BMIJ, 6(1), 128-148.
Bodendorf, F., and Carolin, K. (2009). Detecting Opinion Leaders and Trends in Online Social Network. In Proceedings of the 2nd ACM workshop on Social web search and mining, 65-68.
Foroudi, P., Qionglei, Y., Suraksha, G., Foroudid, M. M. (2018). Enhancing university brand image and reputation through customer value co-creation behavior. Technological Forecasting and Social Change, 138, 218-227.
Sierra, J.J., Badrinarayanan, V.A. & Taute, H.A. (2016). Explaining behavior in brand communities: A sequential model of attachment, tribalism, and self-esteem. Computers in Human Behavior, 55(2), 626–632.
Jones, R. & Kim, Y. (2011). Single-brandretailers: Building brand loyalty in the off-line environment. Journal of Retailing and Consumer Services, 18, 333–340.
Kamboj, S., Rahman, Z. (2017). Measuring customer social participation in online travel communities: Scale development and validation. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 8(3), 432-464. https://doi.org/10.1108/JHTT-08-2016-0041.
Kapferer, J. (2008). The new strategicbrand management: creating and sustaining brand equity long term. Londen, England: Kogan Page.
Keller, K. D. (2012). Effect of TQM on customer satisfaction in Indian Banking industry: A literature review. This journal follows ISO 9001 management standard and licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License
Kim, E. (2015). An international study of quality improvement approach and firm performance, International Journal of Operations & Production Management, 17(9/10), 842-873.
Kim, W. G. Sun, E. (2013).  An international study of quality improvement approach and firm performance, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 17 No. 9/10, pp. 842-73.
Liberali, G., Urban, G.L. & Hauser, J.R. (2013). Competitive information, trust, brand consideration and sales: two field experiments. International journal of research in marketing, 30(2), 101-113.
Liu, R.L., & Minton, E.A. (2018). Faith-filled brands: the interplay of religious branding and brand engagement in the self-concept, Journal of Retailing and Consumer Services, 44, 305-314
Rompho, N. (2018). Operational performance measures for startups, Measuring Business Excellence, 22(1), 31-41. https://doi.org/10.1108/MBE-06-2017-0028
Relling, M., Schnittka, O., Sattler, H., & Johnen, M. (2016). Each can help or hurt: Negative and positive word of mouth in social network brand communities. International Journal of Research in Marketing, 33, 42-58.
Santos-Vijande, M.L., del Río-Lanza, A.B., Suarez-Álvarez, L., & Díaz-Martín, A.M. (2013). The brand management system and service firm competitiveness. Journal of Business Research, 66(2), 148-157.
Tuškej, U., Podnar, K. (2018). Consumer’s identification with corporate brands: brand prestige, anthropomorphism and engagement in social media, journal of product & brand management, 27 (1), 3-17. https://doi.org/10.1108/jpbm-05-2016-1199.
Wang, Y.L., Tzeng, G.H. (2012). Brand marketing for creating brand value based on a mcdm model combining dematel with anp and vikor methods. Expert systems with applications, 39, 5600–5615.
Yoganathan, D., Jebarajakirthy, C., Thaichon, P. (2015). The influence of relationship marketing orientation on brand equity in banks, Journal of Retailing and Consumer Services, 26, 14-22.
Yoon, H. (2015). Use of Social Networking Sites and Word-of-Mouth in Tourism Services. In Advances in Hospitality and Leisure (pp. 21-40). Emerald Group Publishing Limited.
  • تاریخ دریافت: 24 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 06 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 15 اردیبهشت 1400