تحلیل معیارهای مدیریت کیفیت اطلاعات در شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 مربی، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/aimj.2021.134024

چکیده

اطلاعات حسابداری باکیفیت، یکی از منابع مهم اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران است که بر تصمیم‌های بهینه‌ آنها تأثیر مهمی می‎گذارد. کیفیـت اطلاعات حسابداری، معمولاً، حاکی از این است که اطلاعات، بر اساس اصول کلی پذیرفته‌شده استانداردهای بین‌المللی در حسابداری یا حسابرسی تولید شده‌اند. کاهش کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت، اطلاعات ناقص و کاهش نقدشوندگی، از پیامدهای کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری است. بنابراین، کیفیت اطلاعات حسابداری، از مهم‎ترین مباحث مطرح در حسابداری و دغدغه همیشگی آن بوده است. پژوهشگران در پژوهش‌های خود، برای ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری، از ویژگی‌های مختلف و متغیرهای گوناگون استفاده کرده‎اند. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدل‎های کیفیت اطلاعات حسابداری و مقایسه آنها با یکدیگر است تا با استفاده از نتایج به‎دست‌آمده، بتوان برای مدیریت کیفیت اطلاعات، معیارهای متفاوت و همسان را شناسایی کرد و ارائه داد. به این منظور، از اطلاعات مالی 1104 سال ـ شرکت در دهه اخیر استفاده شده است. نتایج پژوهش که با استفاده از روش آزمون مقایسه هم‎زمان میانگین‎ها به روش بنفورنی به ‌دست آمده است، نشان داد که رتبه‎بندی معیارهای کیفیت اطلاعات حسابداری با معیارهای مختلف، نتایج متفاوتی دارد، در نتیجه، مدیران بورس، برای افشای کیفیت اطلاعات شرکت‎ها، باید از چند روش به‎صورت هم‎زمان استفاده کنند تا سرمایه‎گذاران بتوانند برای سرمایه‎گذاری، تصمیم‏های بهتری اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Information Quality Management Criteria In Companies listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyed Hesam Vaghfi 1
  • Sedighe Kamranrad 2

1 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Instructor, Department of Accounting, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Quality accounting information is one of the most important sources of information for investors which can have a significant impact on the optimal decisions of investors. The quality of accounting information usually indicates that the information is produced in accordance with the generally accepted principles of international standards in accounting or auditing. The consequences of poor quality accounting information include reduced quality of the company's information environment, incomplete information and reduced liquidity. Therefore, the quality of accounting information has been one of the most important issues in accounting and its constant concern. Researchers have used different features and various variables to evaluate the quality of accounting information in their studies. Therefore, the main purpose of this study is to provide accounting quality information models and compare them with each other to use the results to identify and present different and consistent criteria for information quality management. For this purpose, the financial information of 1104 years - company in the last decade has been used. The results of the research, which was obtained by using the Benfourne method of comparing the means by means of the test method, showed that the ranking of accounting information with different criteria has different results. As a result, stock managers must use several methods simultaneously to disclose the quality of companies' information so that investors can make better investment decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information quality criteria
  • Management decision making
  • Tehran stock exchange
اثنی‌عشری، حمیده؛ حجازی، رضوان؛ مجتهدزاده، ویدا (1393). طراحی مدل سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری. پژوهش‏های حسابداری مالی، 6(2)، 75-94.
اردلان، بابک (1394). بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک سیستماتیک با تأکید بر پایداری سود شرکت (مطالعه موردی: شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران). دومین همایش ملی و دومین همایش بین‏المللی مدیریت و حسابداری ایران، همدان.
امیرآزاد، میرحافظ؛ برادران‌حسن‌زاده، رسول؛ محمدی، احمد؛ تقی‌زاده، هوشنگ (1397). مدل جامع عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه‌پردازی زمینه بنیان. پژوهش‌هایحسابداری مالی، 10(۴)، 21-42.
بادآورنهندی، یونس؛ قادری، صلاح‎الدین؛ بهشتی نهندی، رضا (1392). تأثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر ناکارایی سرمایه‎گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشها و سیاست‏های اقتصادی، 21(68)، 65-82.
بهارمقدم، مهدی؛ جوکار، حسین (1397). بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی بر تمایلات سرمایه‌گذاران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25 (۱)، 21-50.
تقی‌زاده‌، خانقاه؛ زینالی، مهدی (1394). نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثرهای محدودکننده‌ تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در مراحل چرخه‌ عمر. بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، 22(۲)،161-182.
ثمره‌سندی، جواد؛ عبادی، فرح‌دخت؛ جباری، حسین (۱۳۹۴). بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومینکنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور ـ مالزی، مؤسسهسرآمد کارین. 7(۶) 44- 56.
حقیقت، حمید؛ علوی، سیدمصطفی (1392). بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و بازدهغیرعادی سهام. پژوهشهای حسابداری مالی، 5(1)، 1-12.
رحیمیان، نظام‎الدین؛ همتی، حسن؛ سلیمانی فرد، ملیحه (1391). برسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‎های پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهـادار تهران. دانش حسابداری، 3(10)، 157-181.
فروغی، داریوش؛ امیری، هادی؛ شیخی، هادی (1392). تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت‎های پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای حسابداری مالی، 5(1)، 13-28.
کردستانی، غلامرضا؛ رحیمی، مصطفی (1390). بررسی عوامل تعیین‌کننده‌ انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی و اثرهای اقتصادی آن در بازار سرمایه. پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، 2(۶)، 67-91.
مشایخی، بیتا؛ محمدپور، فرشاد (1393). کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری. راهبرد مدیریت مالی، 2(۴)،1-14.
نادری، سعید؛ حیدرپور، فرزانه؛ یعقوب‎نژاد، احمد (1397). رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هم‌بستگی نرخ رشد شرکت با صنعت. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، 10(39)، 191-218.
نیک‎نیا فرد، مسعود حمزه؛ افلاطونی، عباس؛ نیکبخت، زهرا (1399). تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت افشا بر به‎کارگیری منابع مالی در هسته اصلی فعالیت تجاری شرکت‎ها. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 10(1-35)، 97-114.
Barth, M. E., Landsman, W. R. and Lang, M.H. (2008). International accounting standards and accounting quality. Journal of accounting research, 46(3), 467-498.
Barth, M. E., Konchitchki, Y. and Landsman, W. R. (2013). Cost of Capital and Earnings Transparency. Journal of Accounting and Economics, 55(2-3), 206-224.
Barth, M. E., and Clinch, G. (2009). Scale effects in capital markets-based accounting research. Journal of Business Finance & Accounting, 36(3‐4), 222-253.
Dechow, P., Ge, W. and Schrand, C. (2010). Understanding Earnings Quality: A Review of the Proxies, Their Determinants and Their Consequences. Journal of Accounting and Economics, 50: 344 -401.
Dechow, P. M., and Dichev, I.D. (2002). The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. Accounting Review, 77(4), 35–59.
Demerjian, P. R., Lev, B., Lewis, M. F. and Mcvay, S. E. (2013). Managerial Ability and Earnings Quality. The Accounting Review, 88(2): 463- 498.
Dichev, I. D., Graham, J. R., Harvey, C. R. and Rajgopal, S. (2013). Earnings quality: Evidence from the field. Journal of Accounting and Economics, 56(2-3), 1-33.
Filip, A., and Raffournier, B. (2010). The value relevance of earnings in a transition economy: The case of Romania. The International Journal ofAccounting, 45(1), 77-103.
Francis, J., Lafond, R., Olsson, P. and Schipper, K. (2005). Cost of Equity and Earnings Attributes. The Accounting Review, 19(5): 967-1010.
Freeman, R. N., Ohlson, J. A. and Penman, S.H. (1982). Book rate-of-return and prediction of earnings changes: An empirical investigation. Journal of accounting research, 639-653.
Givoly, Dan., and Carla Hayn. 2000. The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: Has financial reporting become more conservative? Journal of accounting and economics, 29(3), 287-320.
Jacoby, G., Lee, G., Paseka, A. and Wang, Y. (2011). IQCAPM: Asset Pricing with Information Quality Risk, Available at https: //secure. northernfinance.org.
Kasznik, R. (1999). On the association between voluntary disclosure and earnings management. Journal of Accounting Research, 37(1), 57-81.
Kim, D., and Qi, Y. (2008). Accounting information quality, stock returns, and macroeconomic conditions.  The Accounting Review, 85(3), 937-978.
Koo, D. S., Ramalingegowda, S. and Yu, Y. (2017). The effect of financial reporting quality on corporate dividend policy. Review of AccountingStudies, 22(2): 753-790.
Kothari, S. P., Leone, A. J. and Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting Economics, 39(1), 163–197.
Lipe, R. (1990). The relation between stock returns and accounting earnings given alternative information. Accounting Review, 49-71.
McNichols, M. F. (2002). Discussion of the quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The accounting review, 77(s-1), 61-69.
Nyathi, K. A., Nyoni, T., Nyoni, M. and Bonga, W. G. (2018). The role of accounting information in the success of small & medium enterprises (SMEs) in Zimbabwe: A case of Harare. Journal of Business and Management (DRJ-JBM), 1(1), 1-15.
Pagalung, G., and Sudibdyo, B. (2018). The determinant factors of earnings quality and economic consequences. EKUITAS (Jurnal Ekonomi danKeuangan), 16(1), 105-122.
Peasnell, K. V., Pope, P. F. and Young, S. (2005). Board monitoring and earnings management: do outside directors influence abnormal accruals? Journal ofBusiness Finance & Accounting, 32(7‐8), 1311-1346.
Penman, S. H. (2001). Financial Statement Analysis and Security Valuation. McGraw-Hill Irwin New York.
Xing, X., and Yan, S. (2019). Accounting information quality and systematic risk. Review of Quantitative Finance and Accounting, 52(1), 85-103.
Zhai, J. and Wang, Y. (2016). Accounting information quality, governance efficiency and capital investment choice. China Journal of Accounting Research, 9(4), 251-266.
  • تاریخ دریافت: 07 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 29 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 28 تیر 1400