طراحی مدل ارزیابی زیرساخت‎های سازمانی در ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد هوش تجاری (نمونه پژوهشی: شرکت‌های خصوصی خدمات الکترونیک استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد نجف‎آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‎آباد، ایران

2 گروه مدیریت، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 دانشکده مهندسی کامپیوتر، واحد نجف‎آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‎آباد، ایران

4 گروه مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، ایران

10.22034/aimj.2021.136807

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ارزیابی زیرساخت‎های سازمانی در ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد هوش تجاری به‎روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی، ضمن مطالعه ادبیات موضوع، با مدیران و کارشناسان ارشد فعال در حوزه خدمات الکترونیک، ده مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. یافته‎ها با استفاده از کدگذاری به‎روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل شدند. به‌منظور بازبینی و کدگذاری با استفاده از روش دلفی، پژوهشگر در چهار مرحله به 135 کد دست ‌یافت. روایی کدها با استفاده از روایی محتوایی لاوشه 86/0 و ضریب توافق کندال 78/0 برآورد شد. در ادامه، داده‌ها در قالب چهار تم اصلی مبتنی بر رویکرد هوش تجاری (فنی، مدیریت، محصول و استراتژیک)، بیست تم فرعی و 135 شاخص دسته‎بندی شدند و مدل مد نظر طراحی شد. در بخش کمی، 270 نفر از متخصصان با روش نمونه‎گیری سرشماری انتخاب شدند. روایی پرسش‌نامه به‌وسیله روایی سازه و پایایی آن، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 برآورد شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‎ها در نرم‎افزار AMOS مشخص شد که بارهای عاملی همه مؤلفه‌ها و زیرمؤلفه‌ها، در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Evaluating Organizational Infrastructures in Providing Electronic Services by a Business Intelligence Approach (Case Study: Private Companies Providing Electronic Services in Isfahan Province)

نویسندگان [English]

  • Rasool Heihavand Zavari poor 1
  • Akbar Etebariyan 2
  • Akbar Nabiollahi 3
  • Amirreza Naghsh 4

1 Department of Management, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Department of Management, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

3 Faculty of Computer Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

4 Department of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Khorasgan, Iran

چکیده [English]

This study aimed to design a model for evaluating organizational infrastructures in providing electronic services by a business intelligence approach with a mixed method. In the qualitative section of the research, while the related texts and literature were studied, 10 semi-structured interviews were conducted by managers and senior experts who were active in the field of electronic services. The findings were analyzed using thematic analysis coding. In order to review and refine the codes using Delphi technique, the researcher obtained 135 codes in four stages. The validity of codes was estimated using Lawshe’s content validity (0.86) and the Kendall agreement coefficient (0.78). In the following, the data was classified in the form of 4 main themes based on business intelligence approach (technical, management, product, strategic), 20 sub-themes and 135 indicators and the considered model was designed. In the quantitative section, 270 specialists were selected using the census sampling method. The questionnaire validity was estimated using construct validity and its reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient (0.87). After data analysis in AMOS software, it was clear that the operating loads of all the sub-components are in good condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic services
  • Organizational infrastructure
  • Business intelligence
باقری‎نژاد، جعفر؛ ستاری، هاله (1391). مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان‎ها در ایران جهت به‌کارگیری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 1(2)، 1-23. 
بخشنده، سمیه؛ رحمتی، محمدحسین (1395). بررسی هم‏راستایی قابلیت‎ها و اجزای هوش تجاری در راستای ایجاد مزایای هوش تجاری (مطالعه موردی: شرکت‎های کوچک و متوسط شهر تهران). مدیریت و فناوری اطلاعات، 8 (1)، 27-46. 
تقوا، محمدرضا؛ تقوی فرد، محمدتقی؛ معینی، علی؛ زین‎الدینی، محمدرضا (1396). مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فراترکیب. مطالعات مدیریت کسبوکار هوشمند، 6(21)، 131-168.  
خبازی کناری، نغمه؛ فقهی فرهمند، ناصر؛ اصیل، عاطفه (1394). اولویت‎بندی زیرساخت‎های لازم برای استقرار شهر الکترونیک مبتنی بر هوش تجاری در شهر تهران. کنفرانس بینالمللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع. تهران.
خروشی، اکبر؛ تقی‎زاده، هوشنگ؛ آقایی بدر، کیوان (1394). ارزیابی میزان آمادگی زیرساخت مخابراتی توسعة دولت الکترونیک. چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی. تهران.
خطیبی، وحید؛ کرامتی، عباس؛ منتظر، غلامعلی (1396). مدلی برای پایش شاخص‎های علم و فناوری کشور با رویکرد هوش تجاری. فصلنامه رهیافت، 27 (68)، 25-42.
دهقانی کهنه شهری، کاملیا (1397). ارائة مدلی جهت پیاده‎سازی هوش تجاری و چابکی سازمان با تکیه ‌بر کارمندان. دومین کنفرانس بینالمللی ترکیبات، رمزنگاری و محاسبات. تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
رحیمی، غلام‌رضا؛ خاتمی، بهزاد؛ شافعی‎ها، سمیه (1388). بررسی الگوهای دولت الکترونیک و مدل‌های ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک در کشورهای در حال‌ توسعه. دومین کنفرانس بینالمللی شهر الکترونیک. تهران، پژوهشکدة فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، شهرداری تهران.
رضایی، صلاح؛ میر عابدینی، سید جواد؛ ابطحی، عطاالله (1396). چارچوب مفهومی عوامل مؤثر بر فرایند پیاده‎سازی سیستم هوشمندی کسب‌وکار. کنفرانس سالانة پارادایمهای نوین مدیریت در حوزة هوشمندی. تهران، دبیرخانة دائمی کنفرانس، دانشگاه تهران.
روحانی، سعید؛ ربیعی ساوجی، سوگل (1395). مدل ارزیابی موفقیت ابزارهای هوش کسب‌وکار. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 4(15)، 29-63.
روحانی، سعید؛ حمیدی، هما (1395). چارچوب ارزیابی ماژول‌های سیستم بانکداری متمرکز مبتنی بر ویژگی‎های هوش تجاری. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 8 (2)، 315-334. 
سعیدی کیا، مهدی؛ اسکندرپور، کوثر (1393). خدمات الکترونیک (چاپ 1). تهران: انتشارات آها.
لاودن، کنت؛ پرایس، لاودن جین (1393). سیستم­های اطلاعات مدیریت (رامین مولاناپور، مهران کرمی، فرزاد حبیبی­پور رود سری، مترجمان) (چاپ چهارم).. تهران: انتشارات آتی نگر.
نجاری، رضا؛ آهنگری، جعفر (1395). طراحی و تبیین مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور. پژوهشنامه مالیات، 24 (30)، 107-136.
Alsabawy, A. Y., Cater-Steel, A. & Soar, J. (2013). IT Infrastructure Services as a Requirement for E-Learning System Success. Computers & Education, 69(2013), 431–451.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101.
Cho, J.M. & Jin, S.K. (2017). Creating the Smart Society: Social and Economic Development through ICT Applications. Telecommunication Development Sector Study Groups. Third Meeting of ITU-D Study Group 2, Geneva, 26–30.
Das, A., Harminder, S. & Damien, J. (2017). A Longitudinal Study of E-Government Maturity. Journal of Information & Management, 54(4), 415-426.
Heruwidagdo, I.R., Suharjito,  Hanafiah, N. & Setiawan, Y. (2021). Performance of Information Technology Infrastructure Prediction Using Machine Learning. 5 th International Conference on Computer Science and Computational Intelligence 2020, 179(2021), 515-523.
Ho, C. & Lin, W. (2010). Measuring the Service Quality of Internet Banking: Scale Development and Validation. European Business Review, 22(1), 5-24.
Hustad, E., & Olsen, D.H. (2021). Creating a Sustainable Digital Infrastructure: The Role of Service-Oriented Architecture. Centuries on Enterprise Information System/Projman International Conference on Project MANAGEMENT/HCIST International Conference on Health and Social Care Information System and Technologies, 181(2021), 597-604.
Joshi, P.R. & Islam, S. (2018). E-Government Maturity Model for Sustainable E-Government Services from the Perspective of Developing Countries. MDPI, Sustainability, 10(6), 1-28.
Ndubuisi, G., Otioma, C. & Korku Tetteh, G. (2021). Digital Infrastructure and Employment in Services: Evidence from Sub-Saharan African Countries. Journal of Telecommunications Policy, 1-9.
Oliver, G. (2008). Information Culture: Exploration of Differing Values and Attitudes to Information in Organizations. Journal of Documentation, 64(3), 363-385.
Pradhan, R.P., Mallik, G. & Bagchi, T.P. (2018). Information Communication (ICT) Infrastructure and Economic Growth: A Causality Evinced By Cross-Country Panel Data. Journal of IIMB Management Review, 30(1), 91-103.
Ruikar, K., Anumba, C.J. & Carrillo, P.M. (2006).  VERDICT-An e-readiness assessment application for construction companies. Journal of Automaton in Construction, 15(1), 98-110.
Selim, H.M. (2010). Hybrid E-Learning Acceptance Model: Learner Perceptions. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 8(2), 313–346.
Sharma, P.N., Morgeson, F. V., Mithas, S. & Aljazzaf, S. (2018). An Empirical and Comparative Analysis of E-Government Performance Measurement Model: Model Selection via Explanation, Prediction, and Parsimony. Government Information Quarterly, 35(4), 515-535.
Ucakturk, A., Ucakturk, T. & Yavuz, H. (2015). Possibilities of Usage of Strategic Business Intelligence Systems Based on Databases in Agile Manufacturing. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207(2015), 234-241.
  • تاریخ دریافت: 29 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 12 شهریور 1400