شناسایی و رتبه‌بندی نیازهای اطلاعاتی مدیران پژوهشی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‏شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22034/aimj.2021.137419

چکیده

در عصر تکنولوژی و رشد فزاینده اطلاعات، مدیران برای حفظ توان رقابتی با نیازها و مشکلاتی روبه‎رو هستند که نادیده گرفتن آنها باعث خروج از صحنه رقابت می‎شود.‌‌ بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی نیازهای اطلاعاتی مدیران حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی است. پژوهش حاضر به‎لحاظ هدف، از نوع مطالعات کاربردی بوده و از نظر روش، در زمره پژوهش‏‌های کیفی قرار دارد. جامعه پژوهش شامل معاون و مدیر پژوهش، معاونان پژوهشی دانشکده‌ها و مدیران می‎شود که در زمان انجام پژوهش در مجموع 20 نفر بودند. داده‌های مورد نیاز با کمک مصاحبه نیمه‌‎ساختاریافته عمیق گردآوری شده و نظرخواهی به روش دلفی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تحلیل کیفی داده‌ها به روش تحلیل مضمون و نرم‎افزار اس. پی. اس. اس نسخه 22 استفاده شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، نیازهای اطلاعاتی مدیران حوزه معاونت پژوهش دانشگاه شهید چمران اهواز در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی به شش دسته اطلاعات «منابع انسانی و فیزیکی»، «تولیدات علمی»، «آزمایشگاهی»، «اطلاعات محیط بیرونی»، «حقوقی» و «مالی» تقسیم‌بندی می‌شوند که «اطلاعات تولیدات علمی» در اولویت نخست نیازهای شناسایی‌شده قرار دارد. همچنین منبع تهیه نیازهای اطلاعاتی مدیران در منابع چاپی «گزارش‌های مکتوب و دستورالعمل‌های مکتوب» و منابع غیرچاپی«اینترنت و تلفن» است. «مشکلات فرایندی» موجود در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی در تأمین نیازهای اطلاعاتی مدیران حوزه معاونت پژوهش بیشترین اهمیت را دارد. بر اساس کدگذاری انتخابی، نیازهای اطلاعاتی مدیران حوزه معاونت پژوهش دانشگاه شهید چمران اهواز در شش طبقه کلی قرار داده شده‌اند و نشان می‌دهد که با وجود مشکلات سامانه مدیریت اطلاعاتی پژوهش، مدیران نیازهای اطلاعاتی متنوعی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Information Needs of Research Managers in the Research Information Management System of Shahid Chamran University of Ahvaz

نویسندگان [English]

 • Shahnaz Khademizadeh 1
 • Sahar Sharifiazar 2
 • Mohammad Hasan Azimi 3

1 Associate Prof., Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education Sciences & Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 MSc. Student, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education Sciences & Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Assistant Prof., Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education Sciences & Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

In the age of technology and the increasing growth of information, managers face needs and challenges to maintain competitiveness, ignoring them will cause them to leave the competition scene. Accordingly, the purpose of this study is to identify and rank the information needs of managers in the field of research vice chancellor of Shahid Chamran University of Ahvaz in the research information management system. The present study is an applied studies in terms of purpose and is a qualitative research in terms of method. The research population included: vice chancellor and director of research, research assistants of faculties and principals who at the time of the research were a total of 20 people. The required data were collected with the help of in-depth semi-structured interviews and Delphi survey and for data analysis, qualitative data analysis method was used using content analysis method and SPSS software version 22. Findings of this study showed the information needs of the managers of the Vice Chancellor for Research in Shahid Chamran University of Ahvaz in the research information management system into six categories of information: "human and physical resources", "scientific products", "laboratory", "external environment information", "legal" and "Financial" are classified. "Scientific production information" is the first priority of identified needs. Also, the source of managers' information needs in printed sources is "written reports, written instructions" and non-printed sources "Internet and telephone". The "process challenges" in the research information management system are most important in meeting the information needs of the managers of the research department. Based on the selected coding, the information needs of the managers of the research department of Shahid Chamran University of Ahvaz were placed in six general categories. Research Information Management Managers have a variety of information needs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information Needs
 • Research Information Management System
 • Decision Making
 • Research Managers
 • Shahid Chamran University of Ahvaz
احمدی، مریم؛ خرمی، فرید؛ زارع، شهرام؛ حسینی اشپلا، راحیل (1390). ارزیابی نیازهای اطلاعاتی سیستم اطلاعات مدیریت معاونت درمان دانشگاه‎های علوم پزشکی ایران. مجله پزشکی هرمزگان، 15(3)، 191-199.
اعظمی، محمد؛ داورپناه، محمدرضا (1392). نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع‏یابی در ایران: بررسی متون و مطالعات انجام‏شده. مجله دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی، ۱ (۱)، 65 – 79.
بناری، فاطمه؛ فرج پهلو، عبدالحسین (1397). بررسی نگرش اعضای هئیت‏علمی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره‌ مخزن دانش سازمانی این دانشگاه. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 33(3)، 1319-1344.
حمدی پور، افشین و زوارقی، رسول (1399). تحلیلی بر عوامل و موانع مؤثر بر پذیرش سامانه‌های مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (مورد مطالعه: دانشگاه تبریز). کتابداری و اطلاع‏رسانی، 21(2)، 131- 164.
داورپناه، محمدرضا (1386). ارتباط علمی نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاعیابی، تهران: دبیزش و چاپار.
رحمانی، عبداله؛ وزیری نژاد، رضا؛ احمدی نیا، حسن؛ رضائیان، محسن (1399). مبانی روش‎شناختی و کاربردهای روش دلفی: یک مرور روایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 15(5)، 515-538.
طیبی، جمال الدین؛ عابدی، قاسم (1382). 2000 نکته مدیریت در علوم پزشکی. تهران: سماط.
علیدوستی، سیروس (1386). تعیین ارزش اطلاعات در توجیه سیستم‏های پشتیبان تصمیم. نشریه کتابداری و اطلاع رسانی،10(2)، 309-336.
قاسمی، سمانه؛ داورپناه، محمدرضا (1395). بررسی نیازهای اطلاعاتی حرفه‎ای و غیرحرفه‏ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‎ها بر مبنای رویکرد تحلیل‏شناختی کار: مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهشنامه کتابداری و اطلاعرسانی (مطالعات تربیت و روانشناسی)، 6 (1)، 186-202.
کمالی، محسن؛ ساکتی، پرویز؛ حسین‎پور، محمد؛ فراستخواه، مقصود (1399). ارزیابی مقایسه‌ای سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاهی با روش الگوبرداری جهت ارائه مدل بهینه کاربردی. دوماهنامه علمی ـ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 11(43)، 19-48.
نیکلاس، دیوید (2016). ارزیابی نیازهای اطلاعاتی: ابزارها، فنون و مفاهیم در عصر اینترنت. (نورالله نصراللهی، مترجم). تهران: کتابدار.
Ikenwe , I.J and Anaehobi, A.S. (2020). Ability to identify extent of information need and access information as correlates of utilization of digital library resources by lecturers. Digital Library Perspectives, 36 (3), 265-279.
Line, M. B. (1969). Information requirements in the social sciences: Some preliminary considerations. Journal of Librarianship, 1(1), 1–19.
Miranda, S.V., Tarapanoff, K.M.A. (2008). Information needs and information competencies: a case study of the off-site supervision of financial institutions in Brazil. Information Research, 13(2).
Odu, J.O. (2019). Information policies and infrastructure for sustainable development. In Igwe. K.N., Sadiku. S.A. and Edam-Agbor. I.B. (Eds). Themes and Trends in Information Science. Zeh communications, Lagos. pp. 101-110.
Peltonen, L.M., Lundgrén-Laine, H., Siirala, E., Löyttyniem, E., Aantaa, R., & Salanterä, S. (2018). Assessing managerial information needs: Modification and evaluation of the Hospital Shift Leaders’ Information Needs Questionnaire. National Library of Medicine, 26(2), 108-119.
Revere, D., & Turner, M. (2007). Understanding the information needs of public health practitioners: A literature review to inform design of an interactive digital knowledge management system. Journal of Biomedical Informatics, 40, 410-421.
Swanson, J.W., Borum, R., Swartz, M.S. and Monahan, J. (1996), Psychotic symptoms and disorders and the risk of violent behaviour in the community. Criminal Behav. Ment. Health, 6: 309-329. https://doi.org/10.1002/cbm.118.
 • تاریخ دریافت: 10 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 01 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1400