طراحی الگوی مرکز دانش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‎شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/aimj.2022.147443

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی مفهومی طراحی مرکز دانش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر با دو روش دلفی و پیمایشی تحلیلی انجام گرفت. ابزار استفادهشده، پرسش‏نامه محققساخته برای روش دلفی و پیمایشی تحلیلی و جامعه آماری مورد مطالعه در بخش دلفی، 15 نفر از خبرگان در حوزه‌های بانکداری، اقتصاد، نرم‌افزار و شبکه در خصوص مرکز دانش و 270 نفر از مدیران و کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش پیمایشی تحلیلی بودند. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌های آماری در بخش توصیفی، از آمار توصیفی و برای آمار استنباطی، از روش معادلات ساختاری و مدل‌سازی حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) استفاده شد. مؤلفه‌های مؤثر در ایجاد مرکز دانش در بانک مرکزی نشان می‌دهد که بهترتیب اولویت مؤلفه‌های ممیزی دانش با میانگین 85/6، استانداردهای سازمان‌دهی با میانگین 00/6، منابع انسانی با میانگین 74/5، منابع دانشی با میانگین 66/5، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با میانگین 35/5، امنیت با میانگین 30/4، برنامه راهبردی با میانگین 26/4، تعامل و ارتباطات با میانگین 89/3 و زیرساخت‌های شبکه‌ با میانگین 96/2 بیشترین تأثیر را دارند. آنچه از دیدگاه متخصصان اعضای پانل، متخصصان و کارشناسان بانک مرکزی دارای اهمیت بوده و اولویت‌های اولیه را در بر می‌گیرد، ممیزی دانش و محتوا، سازمان‌دهی و منابع انسانی هستند. مهم‌ترین عامل از دیدگاه متخصصان، وجود ممیزی دانش در سازمان بانک مرکزی است. این، بهمعنای ترسیم نقشه دانش در این سازمان و مکان‌یابی دانش آشکار و پنهان در سازمان و تعریف مأموریت‌ها، اهداف و کاربران و نیازسنجی دانشی مدیران و کارکنان و کاربران داخل سازمان و خارج سازمان و... است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the Knowledge Center of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Khoshnood 1
  • Najla Hariri 2
  • Fahimeh Babolhavaeji Ph.D. 2
  • Mohammad Hasanzadeh Ph.D. 3

1 Ph.D. Candidatein, Department of Knowledge and Communication Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Prof., Department of Knowledge and Communication Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Prof., Department of Knowledge and Communication Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a conceptual model for designing the knowledge center of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. The present study was conducted by two Delphi methods, analytical survey. The instrument used was a researcher-made questionnaire for Delphi method and analytical survey and the statistical population studied in the Delphi section of 15 experts in the fields of banking, economics, software and network regarding the knowledge center, 270 managers and experts of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. They were analytical in the survey section. Descriptive statistics was used to analyze the statistical data in the descriptive section and structural equations and partial least squares (PLS-SEM) were used for inferential statistics. Regarding the effective components in establishing a knowledge center in the central bank, it shows that the priority of knowledge audit components with an average of 6.85, organizational standards with an average of 6.00, human resources with an average of 5.74, knowledge resources with an average of 5.66, hardware and software facilities with an average of 5.35, Security with an average of 4.30, strategic plan with an average of 4.26, interaction and communication with an average of 3.89 and network infrastructure with an average of 2.96 have the most impact. The results showed that what is important from the perspective of panel members and experts and experts of the Central Bank and include the primary priorities is the audit of knowledge and content, organization and human resources. The most important factor from the experts' point of view is the existence of knowledge audit in the central bank organization. This means drawing a knowledge map in this organization and locating overt and covert knowledge in the organization and defining missions, goals and users and assessing the knowledge needs of managers, employees and users inside and outside the organization and ... .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Center
  • Knowledge Management
  • Central Bank of the Islamic Republic of Iran
حسن‌زاده، محمد (1388). بررسی عوامل زیرساختی مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران. دوماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشور، 16(35)، 11-26.
داوری، شیفرا؛ نظافتی، نوید؛ غنبر تهرانی، نسیم (1394). بررسی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی شبکه دانشی مشترک بین سازمان‌های همکار (مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی). هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، تهران، مؤسسه اطلاع‌رسانی نفت، گاز و پتروشیمی. دسترسی در آدرس: https://www.civilica.com/Paper-IKMC08-IKMC08_151.html
رجبی، مریم (1394). ارائه مدلی برای افزایش عملکرد از طریق فعالیت‌های توسعه منابع انسانی، یادگیری سازمانی، نوآوری و مدیریت دانش در میان کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)، استان آذربایجان غربی. رساله دکتری تخصصی. دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
طبایی، وحید (1389). تاریخ شفاهی بانک مرکزی ایران. ناشر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: پژوهشکده پولی و بانکی.
غلامحسین‎زاده، زهره (1396). تدوین مدل شبکه دانش پژوهشگاه صنعت نفت. پایان‌نامه دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه خوارزمی.
قاسم‌پوری، عسگری؛ الیاسی، اردلان؛ ابراهیمی قادیکلایی، عارفه (1393). بررسی نقش زیرساخت مدیریت دانش در پیاده‌سازی شبکه دانش سازمان. اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور، بندر انزلی، مؤسسه آموزش عالی موج.
هندریکس، بوید (1391). نقش مرکز دانش در مدیریت دانش. تهیه و تنظیم: ارژنگ یزدی. مجله الکترونیکی مطالعات مدیریت دانش. شماره 9.
Beham, A., Wagner, S., Affenzeller, M. (2016). Optimization Knowledge Center: A Decision Support System for Heuristic Optimization Publication: GECCO '16 Companion. Proceedings of the 2016 on Genetic and Evolutionary Computation Conference CompanionJuly. PP. 1331–1338.
Hui, D., Guangzhi, W., Bo., H., Yiyi, Z., Zhi, Y., Meng, M. and Shangkai, G. (2005). Construction of a Knowledge Center for Medical Image Processing. Proceedings of the 2005 IEEE Engineering in Medicine and Biology 27th Annual Conference. Shanghai, China, September 1-4, 2005
Hajrizi, E., Somerville, M. M., & Mirijamdotter, A. (2017). The UBT Knowledge Center: A collaborative design approach. Paper presented at University for Business and Technology 6th International Conference on Education and Development in Durrës, Albania. https://scholarlycommons.pacific.edu/libraries-pres/118
Jain, S. and Nanoti, V. M. (2015). Knowledge Center - A New Learning Paradigm for Engineering Education in India. IEEE 3rd International Conference on MOOCs, Innovation and Technology in Education (MITE). Amritsar, India.
Kim, J., Fox, G., Yoo, S.J. (2005). Design of a Hybrid Search in the Online Knowledge Center. International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems KES 2005. Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems.
Klesse, M., Melchert, F. & Maur, E. V. (2003). Corporate Knowledge Center ALS Grundlage integrierter Entscheidungsunterstützung. In: Reimer, U., Abecker, A., Staab, S. & Stumme, G. (Hrsg.), WM 2003: Professionelles Wissesmanagement – Erfahrungen und Visionen, Beiträge der 2. Konferenz Professionelles Wissensmanagement. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V. (S. 115-126).
Lea-Cox, J. D. (2010). A Nursery and Greenhouse Online Knowledge Center: Learning Opportunities for Sustainable Practice. Hort Technology, 20(3), 509-517.
Othman, M., Alageeli, A., & Aalyateem, M.A. (2015). The Industrial Commercial Chamber in Jeddah, the Kingdom of Saudi Arabia. Procedia Computer Science, 65, 469-478.
Proença, D., Vieira, R., Higgs, A. & Borbinha, J. (2018). E-ARK Knowledge Center: Supporting the Definition and Assessment of Information Governance Practices. New Review of Information Networking, 23(1-2), 19-35.
Radványi, T., & Kusper, G. (2007). Requirement Analyses and a Database Model for the Project EGERFOOD Food Safety Knowledge Center. ICAI 2007, Eger Hungary.
Robin (2017). 4 Reasons Every Organization Needs a Knowledge Center: Capitalize on valuable data with simple software solutions. https://medium.com/taskworld-blog/4-reasons-every-organization-needs-a-knowledge-center-2c6782989f81Sharma, N.L. and Goswami, S. (2009). Dispersed knowledge centres – a new paradigm for the pharmaceutical industry. Business Strategy Series, 10(4).
Somerville, M. M. (2020). Curating knowledge, creating change: University Knowledge Center, Kosovo national transition. SAGE Journals, 46(2), 151-162.
Xiaomi, A. (2013). The Knowledge Center of Foreign Smart Cities: Construction Mechanism and Enlightenment. Information and Documentation Services, 34(4), 31-35.
Zou, X., Zou, S. and Wang, X. (2019). The Strategy of Constructing an Interdisciplinary Knowledge Center. Conference paper. Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 1075).
  • تاریخ دریافت: 30 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 19 اسفند 1400