بررسی تأثیر مقایسه اجتماعی بر انتشار اخبار جعلی و بررسی اعتبار خبر قبل از به‌اشتراک‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/aimj.2023.194452

چکیده

انتشار اخبار جعلی در اینترنت، باعث نگرانی افراد جامعه از جمله دولت، سیاست‌گذاران، سازمان‌ها، مشاغل و شهروندان می‌شود، از این رو، صنعت و دانشگاه با مشاهده اینکه «اخبار جعلی به‌طور شایان توجهی، سریع‌تر، عمیق‌تر و به‌طور گسترده‌تر از واقعیت منتشر می‌شود»، نیاز فوری به تلاش‌های چندرشته‌ای برای مبارزه را با گسترش اطلاعات نادرست از طریق سیستم عامل های آنلاین تشخیص داده‌‌اند. از این رو، در پژوهش حاضر، تأثیر مقایسه اجتماعی بر انتشار اخبار جعلی و همچنین، اثر این متغیر مستقل بر بررسی اعتبار خبر قبل از به اشتراک گذاشتن آن بررسی می‌شود که در آن، سه متغیر تعدیل‌گر جنسیت، تحصیلات و نوع خبر نیز در نظر گرفته شده است. هدف این است که آیا می‌توان مقایسه اجتماعی را به‌‌عنوان یک عامل در به‌اشتراک‌گذاری اخبار در نظر گرفت یا خیر و آیا مقایسه اجتماعی به‌عنوان یک فاکتور، در احراز هویت و بررسی اعتبار خبر قبل از به‌اشتراک‌گذاری آن مد نظر هست یا خیر. پژوهش حاضر، به‌لحاظ هدف، کاربردی و روش آن، توصیفی ـ هم‌بستگی است. جامعه آماری پژوهش، کاربران رسانه‌های اجتماعی، اینستاگرام، لینکدین، واتساپ و... هستند. به‌علت اینکه تعداد استفاده‌کنندگان از خدمات شبکه‌های اجتماعی، بالای 000/100 نفر است، با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه حداقل 400 نفر است که با توجه به توزیع دو پرسش‌نامه نمونه جمع‌آوری‌شده حدود 800 نفر به‌صورت تصادفی از جامعه آماری انتخاب شدند. در نهایت، به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته‌ شد. پس از تجزیه و تحلیل انجام‌شده، هشت فرضیه مطرح‌شده در پژوهش، معنادار تشخیص داده‌ شدند. از این رو، از این پژوهش می‌توان استنباط کرد که نیاز به تصویر مثبت و محبوبیت در مقایسه اجتماعی، مانع از به‌اشتراک‌گذاری اخبار جعلی توسط افراد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Social Comparison on Fake News Release and News Credibility

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahim Esfidani 1
  • Amirhosein Khanmohammadi 2

1 Assistant Prof., Department of Business Management, College of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, College of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The spread of fake news on the Internet causes concern for people in the society, including the government, policy makers, organizations, businesses and citizens. Hence, with industry and academia observing that "fake news spreads significantly, faster, deeper, and more widely than the truth," there is an urgent need for multidisciplinary efforts to combat the spread of misinformation through online operating systems have been recognized. Increasing use of social networks exposes users to misleading information, satire and fake advertisements. Helping people identify fake stories by showing them with credibility indicators can discourage them from sharing such stories. Therefore, the aim of the present study is investigation of the impact of social comparison on the fake news release and the news credibility, considering the three modifying variables of gender, education and type of fake news. The current research is an aplication research and its method is descriptive-correlation. Considering that the number of users of social network services is over 100,000 people and considering Morgan's table, the sample number was at least 400 people, and according to the distribution of two questionnaires, the collected sample was about 800 people and were randomly selected from the statistical population. By forming a group of experts, a questionnaire is compiled and this questionnaire is distributed among the statistical sample. Then, the collected data was analyzed using SPSS software and structural equation modeling using PLS software. Convergent and Agra validity methods were used for the validity of the questionnaire. And for the reliability of the questionnaire, according to the opinion of Fornell and Locker (1981), reliability was measured in the PLS method using factor loading coefficients, Cronbach's alpha coefficients and combined reliability (CR). In this research, according to the presented conceptual model, 8 hypotheses are proposed, 2 of which examine the relationship between independent and dependent variables, and the other hypotheses examine the role of moderating variables. All of the hypotheses are confirmed. This study has shown that the need for a positive image and popularity in social comparison prevents people from sharing fake news.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fake news
  • News credibility
  • News release
  • Social comparison
احمدی قوزلوجه، احمد و مهدی‌زاده تواسانی، علی (1398). ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس جهت‌گیری مقایسه اجتماعی. رویش روان‌شناسی، 8(6)، 209- 216.
خاکی، غلامرضا (1398). کتاب روش تحقیق در مدیریت (با رویکرد پیمایشی)، (چاپ اول)، تهران: فوژان.
مجدی زاده، زهرا؛ موسوی حق شناس، سید کمال (1399). چیستی و چرایی اخبار جعلی در عصر دیجیتال: فراتحلیل کیفی. فصل نامه علمی مطالعات میان رشتهای ارتباطات و رسانه، 3(1)، 93- 124.
محمدی، سارا؛ درزیان عزیزی، عبدالهادی؛ رحیمی، فرج الله؛ شفیعیان، رزمینا (1397). تبیین تأثیر تبلیغات ویروسی بر رفتار خرید مصرف‎کننده. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 10(20)، 169- 186.
نصیری، مرضیه؛ میکائیلی منیع، فرزانه؛ عیسی‌زادگان، علی (1396). بررسی روابط ساختاری دشواری ادراک‎شده، مقایسه اجتماعی و خودپنداره تحصیلی با سازگاری تحصیلی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه). فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5(1)، 9- 22.
Alfasi, Y. (2019). The grass is always greener on my Friends' profiles: The effect of Facebook social comparison on state self-esteem and depression. Personality and Individual Differences, 147, 111-117.
Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. Journal of economic perspectives, 31(2), 211-36.
Allyn, M. R. (2003). Computers, gender and pay. Journal of Business Economic Studies, 9, 33–44.
Aman, M. M., & Jayroe, T. J. (2013). ICT, social media, and the Arab transition to democracy: From venting to acting. Digest of Middle East Studies, 22(2), 317–347. doi:10.1111/ dome.12024
Balfaqeeh, M. (2017). The twitter age: Communication across genders in the Arabian Gulf. Globe: A Journal of Language, Culture and Communication, 5. doi:10.5278/ojs.globe. v5i0.1942
Bryanov, K. & Vziatysheva, V. (2021). Determinants of individuals’ belief in fake news: A scoping review determinants of belief in fake news. PLoS one, 16(6), e0253717.‏
Celliers, M., & Hattingh, M. (2020, April). A systematic review on fake news themes reported in literature. In Conference on e-Business, e-Services and e-Society (pp. 223-234). Springer, Cham.
de Villiers, J. G. & Pyers, J. (1997). Complementing cognition: The relationship between language and theory of mind. In Proceedings of the 21st Annual Boston Conference on Language Development.
Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human relations, 7(2), 117-140.
Hair, J. F. (2009). Multivariate data analysis. (7th ed.). Person Pob.
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2), 195-204.
Kim, A., Moravec, P. L., & Dennis, A. R. (2019). Combating fake news on social media with source ratings: The effects of user and expert reputation ratings. Journal of Management Information Systems, 36(3), 931-968.
Kirchner, J., & Reuter, C. (2020). Countering Fake News: A Comparison of Possible Solutions Regarding User Acceptance and Effectiveness. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 4(CSCW2), 1-27.
Kumar, S., Huang, B., Cox, R. A. V., & Carley, K. M. (2020). An anatomical comparison of fake-news and trusted-news sharing pattern on Twitter. Computational and Mathematical Organization Theory, 1-25.
Li, S., Records, H., & Fougere, K. (2004). An exploratory investigation of gender difference in student selection of a CIS minor. Issues in Information Systems, 5(2), 598.
Lin, H., & Kim, Y. (2022). Learning from disagreement on social media: The mediating role of like-minded and cross-cutting discussion and the moderating role of fact-hecking. Computers in Human Behavior, 107558.
Lin, R., van de Ven, N., Utz, S. (2018). What triggers envy on social network sites? A comparison between shared experiential and material purchases. Comput. Hum. Behav. 85, 271–281. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.03.049.
Lu, Y. J., & Li, C. T. (2020). GCAN: Graph-aware co-attention networks for explainable fake news detection on social media. arXiv preprint arXiv:2004.11648.
Mariani, M. M., Styven, M. E., & Nataraajan, R. (2021). Social comparison orientation and frequency: A study on international travel bloggers. Journal of Business Research, 123, 232-240.
Martens, D., & Maalej, W. (2019). Towards understanding and detecting fake reviews in app stores. Empirical Software Engineering, 1–40. doi:10.1007/ s10664- 019- 09706- 9.
Metzger, M. J., Flanagin, A. J., & Medders, R. B. (2010). Social and heuristic approaches to credibility evaluation online. Journal of communication, 60(3), 413-439.
Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The psychology of fake news. Trends in cognitive sciences. Doi: 10.4324/9780429295379
Prakash, G., Verma, R. K., Ilavarasan, P. V., & Kar, A. K. (2019). Authenticating Fake News: An Empirical Study in India. In Y. Dwivedi et al. (Eds.). IFIP International Federation for Information Processing. (pp. 339–350) Published by Springer Nature Switzerland AG.
Rainer, H. (2003). Reputation, family bargaining, and public policy; or, why should we care about the gender gap?
Rampersad, G., Althiyabi, T. (2020). Fake news: Acceptance by demographics and culture on social media. J. Inf. Technol. Politics, 17, 1–11.
Schulze-Lohoff, I., Jost, P. J. & Pünder, J. (2020). Fake news-Does perception matter more than the truth? Journal of Behavioral and Experimental Economics, 85, 101513.
Shashaani, L. & Khalili, A. (2001). Gender and computers: similarities and differences in Iranian college students’ attitudes toward computers. Computers & Education, 37, 363–375.
Talwar, S., Dhir, A., Kaur, P., Zafar, N., & Alrasheedy, M. (2019). Why do people share fake news? Associations between the dark side of social media use and fake news sharing behavior. Journal of Retailing and Consumer Services, 51, 72-82.
Talwar, S., Dhir, A., Singh, D., Virk, G. S., & Salo, J. (2020). Sharing of fake news on social media: Application of the honeycomb framework and the third-person effect hypothesis. Journal of Retailing and Consumer Services, 57, 102197
Tandoc Jr, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining “fake news” A typology of scholarly definitions. Digital journalism, 6(2), 137-153.
Taylor, S. E. & Lobel, M. (1989). Social comparison activity under threat: downward evaluation and upward contacts. Psychological review, 96(4), 569.
Tenenhaus, M., Amato, S., and Esposito Vinzi, V. (2004). A Global Goodness-of-Fit Index for PLS Structural Equation Modeling, Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting. Padova: CLEUP, 739-742.
Tufekci, Z., & Wilson, C. (2012). Social media and the decision to participate in political protest: Observations from Tahrir Square. Journal of communication, 62(2), 363-379.
Vafeiadis, M.Bortree, D.S.Buckley, C.Diddi, P. and Xiao, A. (2020). Refuting fake news on social media: nonprofits, crisis response strategies and issue involvement. Journal of Product & Brand Management, 29(2), 209-222. https://doi.org/10.1108/JPBM-12-2018-2146
Visentin, M., Pizzi, G., & Pichierri, M. (2019). Fake news, real problems for brands: The impact of content truthfulness and source credibility on consumers' behavioral intentions toward the advertised brands. Journal of Interactive Marketing, 45, 99-112.
Yang, C., Holden, S. M., Carter, M. D., & Webb, J. J. (2018). Social media social comparison and identity distress at the col­ lege transition: A dual­path model. Journal of Adolescence, 69, 92–102.
Zhang, X., & Ghorbani, A. A. (2020). An overview of online fake news: Characterization, detection, and discussion. Information Processing & Management, 57(2), 102025.
 
  • تاریخ دریافت: 13 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 21 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 01 اردیبهشت 1403