تعیین عناصر ارتباطی در مارک ایران بر اساس روابط مطرح در موجودیت‌های گروه اول الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتاب شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

چکیده


تغییرات در سمت‌وسوی رشد فناوری به همراه تغییرات در اقتصاد جهانی باعث شده‌اند که شرکتهای کوچک و متوسط از اهمیت روزافزونی در توسعة اقتصاد کشورها برخوردار شوند. این شرکتها برای موفقیت در فضای رقابتی باید کیفیت محصولات و فرایندهای مدیریتی خود را هم‌زمان با کاهش هزینه‌ها بهبود بخشند. به همین منظور نیز کاربرد فناوری اطلاعات در آنها الزامی است. مطالعات نشان می‌دهند که هر چند این شرکتها می‌توانند از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک سود برند، اما برای بهره‌مندی از این مزایا و موفقیت در کاربرد این فناوری نیاز به تأمین شرایطی خاص دارند. وجود چنین واقعیتهایی باعث شده است که مطالعات و پژوهشهای زیادی به شناخت عوامل مؤثر بر کاربرد این فناوری در شرکتهای کوچک و متوسط اختصاص یابند که در این مقاله به بررسی آنها پرداخته می‌شود. به این منظور ابتدا نقش شرکتهای کوچک و متوسط در توسعة اقتصادی تبیین و سپس به کاربردهای فناوری اطلاعات در آنها پرداخته می‌شود. در ادامه نیز پژوهشهایی که به بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد این فناوری در این شرکتها پرداخته‌اند، معرفی و نتایج آنها در قالب مدل تغییر «پتیگرو» و «ویپ» دسته‌بندی و ارائه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining Relational Elements in IRANMARC Based on the Relationships in the First Group Entities of Functional Requirements of Bibliographic Records Pattern

نویسندگان [English]

  • Monireh Ghasemi 1
  • Seyyed Javad Ghazi MirSaeid 2

1 MSc of Medical library and information science, Tehran University of Medical Sciences

2 Medical Library and Information Science Dept, Allied Medical Science School & Member of Health Information management Research Center of Tehran University of Medical Sciences.

چکیده [English]

Background: Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) is a conceptual entity–relationship model developed by the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) and is from a user’s perspective and based on his needs. Relation types between entities are mentioned in the FRBR pattern but the elements that link related resources and make relationships are not identified. Therefore, this study determines relationship-making elements in IRANMARC based on relationships present in the first group entities of Functional Requirements of Bibliographic Records pattern. Methods:  This study is a comparative research in an analytical perspective and is conducted based on library studies. All relation types present in FRBR first group entities are extracted and translated from FRBR manual, part 5 and RDA, J addition. Then they were matched with data elements of IRANMARC through four methods of identifiers, documented access points, structured and unstructured descriptions and the results are represented in tables. Result: by matching all the data elements of IRANMARC 10 blocks with the relation types between FRBR first group entities in RDA, J addition, it was clear that 44 element in IRANMARC are match able with relation types in the level of work, 41 element in IRANMARC are match able with relation types in the level of expression, 17 elements are match able with relation types in the level of manifestation, and 10 elements are match able with relation types in the level of item. Conclusion: Our findings show that there is at least one relational field in UNIMARC format for representing various bibliographic relation types. Data elements of IRANMARC 4xx block are to a great extent matched with bibliographic relationship titles in FRBR, and present relations between related works can be represented by these relational fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional Requirements for Bibliographic Records
  • IRAN MARC
  • bibliographic Relationships
  • Resource Description and Access (RDA)
حجازی، رقیه. (۱۳۹۰). بررسی میزان و چگونگی استفاده از فیلدهای رابطه ای بلوکهای ۳--، ۴-، و ۵- یونی مارک و مارک ایران در پیشینههای کتابشناختی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای نمایش روابط کتابشناختی. به راهنمایی مرتضی کوکبی، مشاوره فریده عصاره.دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
فرد حسینی، مهسا. (۱۳۹۰). تبیین روابط کتابشناختی حاکم بر پیشینه های فهرستنویسی مبتنی بر مارک ایران با استفاده از الگوی اف آر بی آر. به راهنمایی مهردخت وزیری کشمیری، مشاوره اشرف السادات بزرگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. دانشکده علوم انسانی. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی.
محمدی، محمود (۱۳۹۰). بررسی و تحلیل روابط کتابشناختی کتاب های منتشره فارسی حوزه علوم پزشکی در فاصله سالهای ۱۳۸۹ - ۱۳۸۵ بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی، تهران.
.IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records (1998). Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report..Munchen: K. G. Saur. Also available online: http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.htm. [15 Sep. 2015]
Peponakis, M.; Sfakakis, M.; Kapidakis, S)2011(. "FRBRization: Using UNIMARC link fields to identify works". Paper presented in the World Library and Information Con-gress, Puerto Rico
Delsey, Tom (2002). Functional Analysis of the MARC 21 Bibliographic and Holdings Format. Prepared for the Network Development and MARC Standards Office Library of Congress. Retrieved  2010-02-12 from http://www.loc.gov/marc /marc-functional-analysis/original_source/analysis.pdf.
Unimarc concise bibliographic format (2008) Retrieved from http://www.ifla.org/publications/node/8716[15 Sep. 2015] 8. RDA full draft: Appendix J. (2010), RDA Toolkit. Also available at: http://www.rdatoolkit.org/constituencydraft[15 Sep. 2015]
Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress (2001).  UNIMARC to MARC 21 Conversion Charts: In Sequence by UNIMARC Fields.  Retrieved 2009-01-18 from http://www.loc.gov/marc/unimarctomarc21.html
RDA Elements Mapped to MARC 21 Format for Bibliographic Data at: http://access.rdatoolkit.org/document.php?id=jscmap1 [15 Sep. 2015]]
Arastoopoor, S.; Fattahi, R. (2009). "Identification and categorization of related works in the persian bibliographic universe: A FRBR approach". Paper presented at the World Library and Information Congress, Milan.
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
زمستان 1394 و بهار 1395
اسفند 1394
صفحه 1-14
  • تاریخ دریافت: 07 اسفند 1394
  • تاریخ پذیرش: 07 اسفند 1394