معرفی موجودیت‌ها و عناصر فرادادهای مناسب برای سامانه‏های مدیریت دانش در حوزۀ پژوهش و فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشجو/ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

چکیده

یکی از پیش‌نیازهای مهم برای رسیدن به کارآمدی در مدیریت دانش حوزۀ پژوهش و فناوری، پوشش اطلاعات و دانش مناسب در سامانه‌های طراحی‌شدۀ مدیریت دانش است. این کار از راه تعریف موجودیت‌ها و فراداده‌های مناسب انجام می‌شود. ازاین‌رو هدف این پژوهش، معرفی موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای مناسب برای طراحی سامانه‌های مدیریت دانش است. در این راستا، موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای سامانه‌های مدیریت دانش مرسوم (نوشته‌های پیشین)، شبکۀ اجتماعی در حوزۀ علمی و دانشگاهی («ریسرچ گیت») و همچنین یک مدل داده‌ای در حوزۀ پژوهش و فناوری («سریف») با رویکرد کیفی و روش مطالعۀ موردی جمعی استخراج و بررسی شدند و کوشیده شد با تطبیق آن‌ها پیشنهادهایی برای طراحی سامانۀ مدیریت دانش کارآمد ارائه شود. یافته‌ها نشان می‌دهند که سامانۀ مدیریت دانش کارآمد در حوزۀ پژوهش و فناوری ترکیبی از سامانه‌های مدیریت دانش مرسوم و شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای‌-تخصصی هستند تا بتواند دانش آشکار و نهان و همچنین ارتباطات پژوهشگران و فناوران را پوشش دهد و باید حداقل دارایی‌های دانشی را در قالب موجودیت‌های افراد (پژوهشگران و مدیران)، انتشارات (چاپ‌شده و در حال انجام)، طرح‌های پژوهشی، سازمان‌های مربوطه و خدماتی مانند پرسش و پاسخ و معرفی شغل به همراه فراداده‌های مربوطه در برگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introducing appropriate entities and metadata elements for knowledge management systems in the research and technology area

نویسندگان [English]

  • Majid Nabavi 1
  • Morteza Nabi-Meybodi 2

1 PhD in Knowledge and Information Science, Psychology and Education Department, Shiraz University, Iran

2 PhD candidate/ Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)

چکیده [English]

A main requirement for an effective knowledge management is the coverage of appropriate information and knowledge in those systems designed for knowledge management. This can be performed through defining appropriate entities and metadata elements. Therefore, the purpose of this research is to introduce appropriate entities and metadata elements for designing knowledge management systems. In this regard, entities and metadata elements proposed in knowledge management systems (in related body of literature), a professional-specialized social network site (ResearchGate), and also a data model in the research area (CERIF) were extracted, investigated, and then compared by a qualitative approach with collective case studies to derive appropriate entities and metadata elements for an effective knowledge management system. Findings suggest that an effective knowledge management system in the research and technology area is a combination of traditional knowledge management systems and professional-specialized social network sites to cover tacit and explicit knowledge and also the communications of researchers and technologists. This system should include knowledge assets in the forms of persons (researchers and managers), publications (published or in progress), research projects, organization units, and services such as questions and answers, and job announcements along with appropriate metadata elements for every entity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management system
  • metadata elements
  • CERIF data model
  • professional-specialized social network site
دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3
زمستان 1395 و بهار 1396
اسفند 1395
صفحه 132-147
  • تاریخ دریافت: 03 مهر 1395
  • تاریخ بازنگری: 03 آذر 1395
  • تاریخ پذیرش: 03 بهمن 1395