ارزیابی وب سایت بانک های تجاری ایران با استفاده از شاخص های نمایه ی ارزیاب وب (WAI )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول امور پژوهشی دانشگاه شیراز/ دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی وب­سایت بانک­های تجاری ایران و رتبه­بندی آن­ها با روش نمایه‌ی ارزیاب وب است. روش پژوهش حاضر ترکیبی از پیمایش توصیفی و روش دلفی است. جامعه­ی آماری پژوهش صفحات وب بانک­های تجاری ایران به تعداد 30 وب­سایت است. گردآوری داده­ها با استفاده از سیاهه­ی وارسی انجام گرفت. یافته­ها نشان داد، وب­سایت بانک­ها به لحاظ معیار قابلیت ناوبری و سرعت در وضعیت مطلوب و به لحاظ قابلیت دسترسی و محتوا در وضعیت متوسط قرار دارند. همچنین درمجموع 3/53 % وب­سایت بانک­ها در وضعیت متوسط قرار دارند. رتبه­بندی وب­سایت بانک­ها نشان داد، بانک ملت با 79 امتیاز در رتبه­ی نخست و بانک قوامین با 33 امتیاز در رتبه­ی آخر قرار دارد. بر این اساس می­توان نتیجه گرفت، وب­سایت بانک­های تجاری ایران با میانگین 60 امتیاز در وضعیت مطلوب قرار دارند. همچنین با توجه به امتیاز کسب‌شده توسط بانک­ها در جدول رتبه­بندی، وب‌سایت 66/26 % از بانک­ها در وضعیت مطلوب، 33/66 % از بانک­ها در وضعیت متوسط و 10% از بانک­ها در وضعیت نامطلوب قرار دارند و وب­سایت هیچ‌کدام از بانک­ها در وضعیت بسیار مطلوب قرار ندارند. در پایان، باید گفت که ارزیابی وب‌سایت بانک‌ها موجب پی بردن به نقاط ضعف و قوت آن‌ها از سوی مدیران و مسئولین بانکی شده و باعث می‌‌شود، بانک‌ها به طراحی وب‌سایت خود بر اساس دستورالعمل‌های طراحی وب‌سایت بپردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation Iran Commercial Banks Website, by Using from Web Assesment Index (WAI)

نویسندگان [English]

  • farzaneh afifian 1
  • Abdol Hosein Farajpahlou 2

1 Expert research shiraz university

2 PhD in Knowledge and Information Science, Professor, Shahid Chamran University, Library and Information Science Department.

چکیده [English]

The aim of the present research is, evaluation Iran commercial banks website, and ranking them by using from web Assessment index. This research is combination of description and Delphi. The research population included 30 Iran
commercial banks website. The data collection tool was the list of review. Bankswebsite in terms navigation and speed are good condition, and in terms of access and content are average condition. The total%53/3 bank websites are average. Ranking banks website showed Mellat bank is with a score of 79 in the first place and Ghavamin bank is with a score of 33 in last place. Results show that, evaluation Iran commercial banks website are with an average score 60 in good condition. %26/66 of banks website are good condition, %66/33 of banks website are average condition and%10 banks website are undesirabl.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial Banks
  • evaluation
  • Information Architecture
  • Web assessment index
  • website
دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3
زمستان 1395 و بهار 1396
اسفند 1395
صفحه 148-164
  • تاریخ دریافت: 11 مهر 1395
  • تاریخ بازنگری: 11 آذر 1395
  • تاریخ پذیرش: 11 بهمن 1395