تأثیر فناوری اطلاعات سبز بر مؤلفه اقتصادی پایداری سازمانی (مطالعه موردی: سازمان‌های کوچک و متوسط ایرانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

بشر امروزی با دشواری‌های شیوه‌های ناپایدار از زندگی مواجه است که تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش درآمد با از بین بردن منابع طبیعی و تخریب اکوسیستم‌ها باعث شده است تا بسیاری از مردم گرایش‌های محیط زیستی را فراموش نمایند و درنتیجه اغلب در برابر هر نوع تغییر لازم به‌منظور اقتصادی پایدار و انسان دوستانه مقاومت نمایند. جهانی‌شدن، به‌تدریج، باعث گسترش صنعت و فناوری‌های پاک و سبز شده و پیروی از اصول اقتصاد سبز را الزام‌آور می‌کند؛ بنابراین تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، بیش‌ازپیش مجبور می‌شوند معیارها و شاخص‌های خود را به‌ویژه ازنظر ملاحظات محیط‌زیستی ارتقاء دهند تا نیازهای مشتریان سختگیر را پاسخگو باشند. در این پژوهش از طریق مصاحبه­های هدفمند و مطالعات کتابخانه‌ای، شاخص‌های فناوری اطلاعات سبز و پایداری اقتصادی شناسایی گردید. سپس پرسشنامه الکترونیکی در میان مدیران، مشاوران و خبرگان فناوری اطلاعات سازمان‌های ایرانی توزیع شد. درمجموع اطلاعات 108 پرسشنامه در مدت یک ماه جمع‌آوری و اطلاعات 99 نمونه موردبررسی قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در قالب مدل معادلات ساختاری و از روش حداقل مربعات جزئی استفاده‌شده است. این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش‌های پژوهش، پیمایشی - توصیفی است. نتایج بیانگر این است که سازمان‌های کوچک و متوسط ایران می‌توانند از طریق شاخص‌های فناوری اطلاعات سبز (چرخه عمر، زیرساخت، توانمند ساز، سازمان و روش‌ها) سازمان خود را در جهت پایداری اقتصادی هدایت نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Green Information Technology on the corporate sustainable economics: (Review of Iranian Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs))

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • Zohreh Dehdashti Shahrokh 3

1 .

2 .

3 .

چکیده [English]

Nowadays, human faces with difficulties of unsustainable ways of life, since efforts to achieve economic growth and increase incomes through destroying natural resources and ecosystems have caused many people to forget environmental trends and therefore often resist any kind of change necessary for a sustainable and humanitarian economy. Globalization, gradually, has resulted in development of industry and clean and green technologies, and this makes compliance with the principles of green economy necessary. Therefore, manufacturers, importers and exporters are increasingly forced to upgrade their metrics and indicators, especially from the environmental point of view, to meet the demands of rigorous customers. In this research, the indicators of green information technology and economic sustainability were identified through targeted interviews and library studies. Then electronic questionnaire was distributed among managers, consultants and IT experts. Totally, 108 questionnaires were collected during one month and data of 99 samples were reviewed. Data analysis conducted in the form of structural equation modeling and least minor squares method. This paper was an applied study in terms of purpose and survey- descriptive in terms of research methods. The results showed that organizations can lead themselves to economic sustainability through the indicators of green information technology (life cycle, infrastructure, empowerer, organization and methods.

تقوی فرد، محمدتقی، فائقه صمدی و اعظم عدنان راد. 1393. حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار از طریق پیاده‌سازی طرح‌های فناوری اطلاعات سبز در سازمان‌ها، دومین همایش ملی برنامه‌ریزی، حفاظت، حمایت از محیط‌زیست و توسعه پایدار، تهران، دبیرخانه دائمی همایش، دانشگاه شهید بهشتی.
دریایی، عباسعلی، عبدالله پاکدل و سیدمحمد مشعشی. 1392. توسعه پایدار پیامد حسابداری و بازاریابی سبز و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با تأکید بر راهبری شرکتی، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، سال 8، شماره 32 صفحه 33-28.
رحیمیان نظام الدین، اسماعیل توکل نیا، . زینب اسدی.1390. مسئولیت اجتماعی و پایداری شرکت­ها. مجله حسابدار
شفیعا، محمدعلی و مریم ابوالقاسمی. 1394. بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه پایدار و گسترش اقتصاد سبز، دومین کنفرانس بین‌المللی و آنلاین اقتصاد سبز، بابلسر. شرکت پژوهشی طرود شمال.
قرچه، شمشیری، فیروز شمشیری .1389. مزایای استفاده از خدمات شرکت‌های مدیریت صادرات در راهبرد توسعه صادرات بنگاه-های کوچک و متوسط. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی. شماره 4. صفحه 85-65.
مرادی، محسن مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر SmartPLS.، 1395.انتشارات موسسه نگاه دانش.
محرابیان، مولود و مسعود ظهرابی. 1393. بررسی مزایای فناوری اطلاعات سبز. همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات. تهران. شرکت علم و صنعت طلوع فرزین.
ملکی، اعظم و مهدی دارینی. 1393. تأثیر بهینه‌سازی منابع انسانی در توسعه پایدارسازمانی، همایش بین‌المللی مدیریت، تهران، موسسه سفیران فرهنگی مبین.
ناطق، محمد .1385. نقش خوشه‌بندی در افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط با محوریت توسعه بازاریابی. تهران. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
Blazejczak, J., & Edler, D. 2004. Nachhaltigkeitskriterien aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive–Ein interdisziplinärer Ansatz. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 73(1), 10-30.
Chen, H., Frank, M. Z., & Wu, O. Q. 2005. What actually happened to the inventories of American companies between 1981 and 2000?. Management science51(7), 1015-1031.‏
Dyllick, T., & Hockerts, K. 2002. Beyond the business case for corporate sustainability. Business strategy and the environment11(2), 130-141.
Elkington, J. 1998. Cannibals with forks: the triple bottom line of sustainability. New Society Publishers, Gabriola Island.
Gareis, R., Heumann, M., & Martinuzzi, A. 2009 . Relating sustainable development and project management. IRNOP IX, Berlin52.
Grunwald, A., & Kopfmüller, J. 2006. Nachhaltigkeit. 2006. Frankfurt/Main: Campus Verlag GmbH.
Hair. J. Hult. T. & Sarstedt، M. 2014. A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). s.l.:SAGE Publications، Ic.
 Lili,S. 2015. “Intelligent Transport Systems - Your journey starts here. Empowering sustainable mobility.” Logica Whitepaper.i and Jange.
Murugesan, S. 2008. Harnessing green IT: principles and practices. IEEE IT Professional Vol. 10 No. 1, pp. 24-33.
Staples, J. 2012. Environmental Policy, Environmental NGOs and the Keating Government. In Australian Political Studies Conference, Hobart, Tasmania.‏
Sheridan, C. Curry, E., Guyon, B & Donnellan, B. 2012. Developing a sustainable IT capability: Lessons from Intel's journey. MIS Quarterly Executive11(2).‏
Sharma,S. 2015. Green IT Regional Data – Global, available at:  www.symantec.com/content/en.
Stahlmann, V., & Clausen, J. 2000. Können Unternehmen dauerhaft Umweltleistung erbringen.
Yasa, N. N. K., Ratnaningrum, L. P. R. A., & Sukaatmadja, P. G. 2014. The application of technology acceptance model on internet banking users in the city of denpasar. Journal Manajemen dan Kewirausahaan, 16(2), 93-102.
  • تاریخ دریافت: 03 فروردین 1396
  • تاریخ بازنگری: 03 خرداد 1396
  • تاریخ پذیرش: 03 مرداد 1396