توسعه مدیریت اطلاعات علمی در بستر دولت الکترونیکی: مطالعه موردی سامانه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران.

2 استادیار گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

چکیده

یکى از گزینههاى دولتها براى ارتقای کیفیت خدمات و افزایش دسترس‌پذیری آن‌ها، بهرهگیرى از فناورى اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیکی است. یکی از خدمات قابل‌ارائه به شهروندان و سیاست‌گذاران در چارچوب دولت الکترونیکی، خدماتی مانند ایجاد ارتباطات علمی، ارائه سابقه پژوهش‌های انجام پذیرفته در کشور، ارائه دستاوردهای پژوهشی با رعایت قوانین و حقوق مالکیت معنوی، ارائه استانداردهای مختلف در زمینه نشر و ارتباط علمی و بازنمایی وضعیت علم و پژوهش در کشور است که از مجموع آن‌ها می‌توان به‌عنوان مدیریت اطلاعات علمی نام برد. در این پژوهش قصد داریم نقش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) را در ارائه خدمات مدیریت اطلاعات علمی در چارچوب دولت الکترونیکی بیان نماییم. در چند سال اخیر، مدل‏های مختلفی برای مراحل توسعه دولت الکترونیکی پیشنهادشده است.البته به دلیل این‌که این مدل‏ها بر اساس نظریه‏های مختلفی پایه‌گذاری شده‌اند، تطبیق وضعیت فعلی کشور با آن‌ها دارای چالش‌هایی است. مدل‏های مختلف، چالش‏های زیادی را نه‌تنها در فهم نتایج بلکه در برنامه‌ریزی برای توسعه دولت الکترونیکی ایجاد می‏نمایند. به دلیل وجود نظریه‌ها و مدل‌های گوناگون، در این مقاله نخست، روند توسعۀ دولت الکترونیکی در ایران بررسی شده و سپس برای موردمطالعه، نقش ایرانداک در مدیریت اطلاعات علمی در بستر دولت الکترونیکی روشن می‌شود. در این راستا در این مقاله با بررسی خدمات ارائه‌شده در قالب دولت الکترونیکی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) سعی شده است با توجه به دسته‌بندی‌های انجام‌شده در مرور ادبیات، طبقه‌بندی مناسبی از خدمات ارائه شود. تطبیق خدمات ارائه‌شده با اسناد بالادستی در این مقاله می‌تواند نقشه راهی برای ادامه مسیر توسعه خدمات دولت الکترونیکی در پژوهشگاه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Development of Information Science Management in the Field of E-government: A Case Study of Systems of Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)

نویسندگان [English]

  • Arman Sajedinejad 1
  • Amir Hossein Seddighi 2

1 Assistant Professor, IT Management Group, IT Faculty, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Information Systems Faculty, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the options for governments to improve the quality of services and increase their availability is the use of information and communication technology and e-government. Generally, the main gateway to providing e-services is the same as the corporate website or department store, where all services are provided in that way. In recent years, several models have been proposed for the development of e-government. Many services offered to citizens within the framework of the e-government, services such as the establishment of scientific communication, the presentation of the history of research carried out in the country, the presentation of research achievements in compliance with the laws and intellectual property rights, the provision of various standards in the field of publishing and scientific communication and representation, exploring the state of science and research in the country, of which they can be called scientific information management. In this research, we intend to present the role of the Iranian Institute of Information Science and Technology Institute (IranDoc) in providing information management services in the framework of e-government. Therefore, in this paper, we look at the development of e-government in Iran and in comparison with the other countries, and the status of our country has been studied in this regard. Then, according to the studies, the most important documents developed and the historical list of e-government development approvals have been extracted. Despite numerous studies and documentation, there is no comprehensive plan for the deployment and development of e-government that has been approved by the public authorities. After that, the services provided in the form of e-government in IranDoc have tried to provide a proper classification of services according to the categories in the literature review. The implementation of services provided with upstream documents at the end of this paper can be a roadmap for continuing to develop the e-government services at the IranDoc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Government
  • Information Science Management
  • IranDoc
  • Science and Technology Services
  • Upstream Documents
دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی. 1391. بلوغ دولت الکترونیک. تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی.
ریاست جمهوری. ۱۳۹۴. لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵-۱۳۹۹). تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
سازمان فناوری اطلاعات. ۱۳۹۷. درگاه ملی خدمات هوشمند: اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات. https://iran.gov.ir/gsb (دسترسی در ۳۰ آذر ۱۳۹۷)
ساجدی نژاد، آرمان. نعیمی صدیق، علی. ۱۳۹۶ کارکردهاى الکترونیکى مدیریت اطلاعات علمى در زنجیره ارزش آموزش و پژوهش کشور. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۳ (۲):‌۷۲۷-۷۴۴
سالمی، زکیه، بهمن حاجی پور، مهدی نداف و جیران محمدی. 1394. بررسی تأثیر عوامل پذیرش فناوری بر رضایت کاربران از خدمات دولت الکترونیک. کنفرانس بینالمللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، تهران.
حسینی لرگانی، مریم، رضا میر عرب رضی و سعید رضایی. 1387. بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران. دو فصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظامهای آموزشی 1 (1): 47-61.
Cornford, J. and Richter, P. 2007. Customer focus in UK e-government: or, putting the politics back into e-government. International Journal of Business Science and Applied Management 2(1): 34–46
DECA. 2007. E-Participation and E-Government: Understanding the Present and Creating the Future. New York: Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
DECA. 2018. e-Government Survey 2018: Gearing E-Government to support transformation towards sustainable and resilient societies. New York: Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
DPEPA. 2002. Benchmarking E-government: A Global Perspective. New York: Division for Public Economics and Public Administration, United Nations.
Hanna, N. K., C. Z.-W. Qiang, K. Kimura, and S. C. Kuek. 2009. National E-Government Institutions: Functions, Models, and Trends. In Information and communications for development: Extending reach and increasing impact, 83–102. Washington, DC: World Bank Group.
IBM. 2016. A Framework for e-Government for the Republic of Serbia. http://naled.rs/en/images/preuzmite/Framework_for_E-Government_Serbia.pdf. Access 1 Jan 2019
Jotischky, N., and S. Nye. 2011. Mobilizing public services in Africa: The m-government challenge. London: Informa Telecoms & Media.
Kumar, K. V. K. M. 2014. Software as a service for efficient cloud computing. International Journal of Research in Engineering and Technology 3 (1): 178–181.
Lee, N. Y. 2010. e-Government Applications. Republic of Korea: Asian and Pacific Training Centre for Informationand Communication Technology for Development (APCICT), United Nations.
Malik, M. A., S. A. Malik, and M. I. Ramay. 2013. Initiative to develop the concept of Mobile Government System in Pakistan: Proposed Implementing Framework, Challenges and Advantages. Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business 4 (11): 771–783.
Ntaliani, M., C. Costopoulou, and S. Karetsos. 2008. Mobile government: A challenge for agriculture. Government Information Quarterly 25 (4): 699–716.
Potter, M., S. Gordon, and P. Hamer. 2004. The Nominal Group Technique: A useful consensus methodology in physiotherapy research. New Zealand Journal of Physiotherapy 32 (3): 126–130.
Rannu, R., S. Saksing, and T. Mahlakõiv. 2010. Mobile Government: 2010 and Beyond. Estonia: Mobi Solutions Ltd.
Sandoval-Almazan, R., and J. R. Gil-Garcia. 2012. Are government internet portals evolving towards more interaction, participation, and collaboration? Revisiting the rhetoric of e-government among municipalities. Government Information Quarterly 29 (1): S72–S81.
Snead, J. T., and E. Wright. 2014. E-government research in the United States. Government Information Quarterly 31 (1): 129–136.
Stefanovic, D., U. Marjanovic, M. Delić, D. Culibrk, and B. Lalic. 2016. Assessing the success of e-government systems: An employee perspective. Information & Management 53 (6): 717–726.
دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8
بهار و تابستان 1398
شهریور 1398
صفحه 40-60
  • تاریخ دریافت: 20 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 08 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 15 مرداد 1398