بررسی و تبیین چگونگی باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی مدیران و کارکنان شرکت‌های تولیدی منطقه آزاد اروند بر اساس روش نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. و گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و تبیین چگونگی باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی کارکنان و مدیران شرکت‌های تولیدی منطقه آزاد اروند با استفاده از نظریه داده بنیاد است. نظریه داده بنیاد یک شیوه پژوهش کیفی است که به‌وسیله‌ی آن با استفاده از یک دسته داده‌ها، نظریه‌ای تکوین می‌یابد. برای جمع‌آوری داده‌ها با 25 نفر از مدیران و کارکنان شرکت‌های موجود در منطقه آزاد اروند مصاحبه‌های عمیقی صورت گرفت. معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه، نیل به نقطه اشباع نظری بود. تمامی افراد حجم نمونه موردمطالعه با رویکرد هدفمند انتخاب شدند. کدگذاری و تحلیل داده‌ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی به انجام رسید و درنهایت راهبردهای عملیاتی در باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی شامل: اکتشاف دانش، داده‌کاوی، متن‌کاوی، وب کاوی و نردبان سازی است. درنتیجه، مدل پارادایمی چگونگی باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی شرکت‌های تولیدی منطقه آزاد اروند شکل گرفت. عامل مهمی که می‌تواند در باز تنظیم و کدگذاری دانش تأثیرگذار باشد، مشارکت است. مستندسازی دانش تنها به توانایی فرد بستگی ندارد بلکه به تمایل شخص برای مستند نمودن دانش بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation and Explanation of Reorganization and Coding of Objective Knowledge of Managers and Employees of Arvand Free Zone Manufacturing Companies Based on the Grounded Theory Method

نویسندگان [English]

 • Mohammad Makvandi 1
 • Yadollah Mehralizadeh 2
 • Mohammad Hosseinpour 3

1 Ph.d student of educational management, Ahvaz branch, Islamic Azad university, Ahvaz, Iran.

2 Professor of Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

3 Associate Professor of Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to identify and explain how to re-establish and codify the objective knowledge of the employees and managers of the companies of the Free District of Arvand using the grounded theory. The grounded theory is a qualitative research method by which, using a data set, A theory develops. For data gathering, 25 in-depth interviews were conducted with the managers and staff of the firms in the Arvand Free Zone. The main criterion for determining the sample size was to achieve a theoretical saturation point. All sample size targeted study was selected. Encoding and analyzing data in three stages of coding axial and selective coding, and ultimately operational strategies for re-establishing and encoding objective knowledge, including exploration of knowledge, data mining, text mining, web mining and lading. As a result, the paradigm model of how to re-establish and codify the objective knowledge of companies the production of the Arvand Free Zone was formed. An important contribution to the redefinition and codification of knowledge is participation. Knowledge retention depends not only on the individual's ability but on the person's willingness to document knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arvand Free Zone Companies
 • Knowledge
 • Knowledge Encoding
 • Knowledge Restoration
 • Objective Knowledge of Managers and Employees
اخوان، پیمان و مریم دهقانی.1394. مدیریت دانش: اکتساب دانش ضمنی خبرگان. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر، چاپ اول.
امیرخانی، امیرحسین.1384. مدیریت دانش، فرایندها و تواناسازها. دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی.
بیایانگرد، اسماعیل. 1388. روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. جلد اول، نشر دوران، چاپ چهارم.
رضویان، علی و علی متولیان. 1385. دانش مدیریت مدیریت کسب و کار، دستاوردها و چالش های صنعت پتروشیمی ایران. دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و توسعه، تهران.
رضایی نور، جلال؛ شاه حسینی، محمدعلی و سروش خسروی.1393. ارائهمدلمفهومیبراساسعواملمؤثربرپیاده سازیسیستممدیریتدانش درگروهشرکت هایهمکارانسیستم. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، سال اول، شماره 4.
سید نقوی، میرعلی و شهلا سهرابی.1393. الگوی راهبردهای مدیریت دانش متناسب با وظایف مدیریت منابع انسانی و نوع مشاغل (مورد مطالعه شهرداری تهران). پژوهش های مدیریت عمومی، سال هفتم، شماره بیست و ششم.
سعودی، منصور؛ نظری، فریبا و قنبر امیرنژاد.1395. بررسی تاثیر راهبردهای کدگذاری و شخصی سازی دانش بر نوآوری و عملکرد ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، سال سوم، شماره چهارم، ص 50 -33.
شفیعی، محمدعلی؛ محمدی، مهدی؛ باباخان، علی رضا و سعد آبادی، علی رضا. 1394. ساز و کارهای بومی سازی فن آوری در ایران رویکرد مطالعه چند موردی، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال پنجم، شماره چهارم، ص ص 141-117.
شفیعی، سلیمان؛ نوکاریزی، محسن و زهرا جعفرزاده کرمانی.1395. مستندسازی دانش سازمانی: تحلیل مبانی نظری و راهبردهای عملی. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، سال 6، شماره 2.
صفرزاده، حسین؛ تدین، اعظم و مریم حرمحمدی.1391. بررسی تاثیر راهبردهای مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس). فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، سال یازدهم، شماره اول.
عسگرانی، مرتضی و مرتضی اصغری.1396. بررسی رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه 4. ماهنامه شباک (شبکه اطلاعات کنفرانس های کشور)، سال سوم، شماره چهار، شماره پیاپی 23.
مهرعلی زاده، یدالله؛ صفایی مقدم، مسعود؛ صالحی عمران، ابراهیم و محمدرضا علم.1395. مبانی نظری و عملی پژوهش (کمی، کیفی و آمیخته) در علوم انسانی. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، چاپ اول.
نظافتی، نادر؛ رشیدی، محمد و مراد قیچی فرد.1395. تکنیک های کامپارس و استخراج دانش یک روش ساختاری را برای مستندسازی ارائه می دهند. دانش چشم انداز مدیریت عمومی، شماره 14، 86 ـ 63.
نویدی، فاطمه و نصرت ریاحی نیا.1396. نقشمستندسازیدرمدیریتدانشسازمانی: مطالعهموردیپژوهشکده سامانه های ماهواره. فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره پیاپی 19، ص 20.
Alksasbeh ,M and Alqaralleh , B. 2018. Factors that Influence the Success of Knowledge Management Implementation in Jordanian Higher Education Institutions.
Arnett,D.,and Wittmann,M.2017.Improving marketing success:The role of tacit knowledge exchange between sales and marketing.Journal of Business Research.
Baker, A. 2018. An Investigation of the Interaction between Organizational Culture and Knowledge Sharing through Socialization: A Multi-Level Perspective, Nova Southeastern University, ab2604@mynsu.nova.edu.
Bellini , A.Aarseth , W. & Hosseini ,A. 2016. Effective Knowledge Transfer in Successful Partnering Projects,Energy Procedia .Volume 96, September 2016, Pages 218-228.
Bixler, C.2002.Knowledge Management: A Practical Solution for Emerging Global Security Requirements. KM World, Vol. 11, No. 5, pp. 18-28.
Bouarfa, H., Abed, M. 2003. Extension of commonKads for virtual organizations. Journal of Digital Information Management, 1, 65-74.
Carmeli, A., Atwater, L., &Levi, A.2011.Howleadership enhances employees’ knowledge sharing: the intervening.
Creswell, J. W., and Poth, C.N.2017.Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.
Cross, R., Parker, A., Prusak, L., & Borgatti, S. P. 2011. Knowing What We Know: Supporting Knowledge Creation and Sharing in Social Networks.Organizational Dynamics, 30(2), 100-120.
Dalkir, K. 2011. Knowledge management theory and practice. Second Edition. Boston, MA: MIT Press.
Fabiano, L., Claudia, A., and Luiz, A, .2017. Organizational culture and relationship marketing: an interorganizational perspective.
Gavrilova,T.& Andreeva,T .2012. Knowledge elicitation techniques in a knowledge management . context , Knowledge Management, 16(4):523- 534, available online at:http://www. 1011108113 67 32 71211246112 , accessed: 10 /04/33.
Grobelnik, M., & Mladnic, D. 2005.Automated knowledge discovery in advanced knowledge management. Journal of Knowledge Management. 9 (5), 132-149.
Hamdan,A؛ و Nedhal ,A. and Al Saiyd,M. 2017. Guidelines for Tacit Knowledge Acquisition. Journal of Theoretical and Applied Information Technology.
Herison,S and Azman,T .2018. Tacit Knowledg for business intelligence framework:A part of unstructured data? Journal of Theoretical and Applied Information Technology.
Hillary Odor. 2018. Organisational Culture and Dynamics .International Journal of Scientific Research and Management.
Hrebiniak, L. G. 2013. Making strategy work: Leading effective execution and change. FT Press.
Huysman, M. 2006. IT to Support Knowledge Sharing in Communities: Towards a Social Capital Analysis. Jornal of Information Technology, Vol. 21, No. 3, 40-51.
Hu, W.2008.Framework of knowledge acquisition and sharing in multiple projects for contractors. International symposium of knowledge acquisition and modeling, 172-176.
Janne Tarvonen. 2018. The Role of Corporate Culture in Company Performance.Degree programme in international business.
Joosung Lee.2018. The Effects of Knowledge Sharing on Individual Creativity in Higher Education Institutions: Socio-Technical View, doi: 10.3390/admsci8020021.
Karlson, B. 2010. Investigating the relationship between learning motives and governance structure from the perspective of small firms. Knowledge Management in Asia Pacific. Accessed in May,2010.
Kim,S.Suh, E., & Hwang,H.2003. Building the knowledge map:an industrial case study.Journal of Knowledge Management. 7 (2), 33-45.
Marin, A.,& Wellman,B. 2011. Social network analysis:An introduction. The SAGE handbook of social network analysis, 11-25.
Milton, N. 2007. Knowledge acquisition in practice a step-by-step guide.Springer-verlag London.
Mohamed, M., Stankosky, M., & Murray,A 2006. Knowledge management and information technology: can they work in perfect? Journal of Knowledge Management.10 (3), 103-116.
Munhall, P. L.2012. Epistemology in nursing.PL Munhall (Ed.), Nursing research:A qualitative perspective, 5, 69-94.
Muse, M. A.2013. Knowledge acquisition workshop:a remarkable convergence of ideas.International Journal of Humman-Computer Studies, 71, 195-199.
Nigel R.Shadbolt and paul R,Smart. 2015. Knowledge Elicitation:Methods, Tools and Techniques, Evaluation of Human Work. Boca Raton, Florida, USA. CRC Press, pp. 163-200.
Nilamadhab, M. and Chung-Chih Lin, .2014. Data-Centric Knowledge Discovery Strategy for a Safety-Critical Sensor Application. International Journal of Antennas and Propagation. 
Odor, Ho, .2018. Knowledge Management. Journal of Business & Financial Affairs.
Okuthe,P. and Manoj ,L.2018.Capturing tacit knowledge: A case of traditional doctors in Mozambique.Tshwane University of Technology.
Park, H., Ribiere, V., and Schulte, W.D. 2004. Critical attributes of organizational culture that promote knowledge management technology implementation success.Journal of Knowledge Management, Vol. 8 No. 3, pp. 106-117, Emerald Group Publishing, 2004.
Phelps, C., Heidl, R., & Wadhwa, A. 2012. Knowledge,networks, and knowledge networks a review and research agenda.Journal of Management, 38(4), 1115-1166.
Phung ,D. ,Tseng ,V.S., Webb,G.I., Ho, B. ,Ganji, M., Rashidi ,L. (Eds.).2018.Advances in Knowledge Discovery and Data Mining. 22nd Pacific-Asia Conference, PAKDD 2018, Melbourne, VIC, Australia, June 3-6.
Piera, C., Roberto, C., & Emilio, E.2018."How to deal with knowledge management misalignment: a taxonomy based on a 3D fuzzy methodology". Journal of Knowledge Management, https://doi.org/10.1108/ JKM-10-2016-0456.
Renzl, B. 2008.Trust in management and knowledge sharing: the mediating effects of fear and knowledge documentation. Omega,36:206-220,available online at:http://1011016/j .omega . 20061061005,accessed: 12/03/93.
Schulte, W. D. and Sample, T. L, .2006."Efficiencies From Knowledge Management Technologies In A Military Enterprise".Journal of Knowledge Management,VOL.10 NO. 6 2006, pp. 39-49, Emerald Group Publishing.
Shane,S.A. 2004. Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth creation Edward Elgar Publishing.
Soekijad, M. & Andriessen, E. 2003. Conditions For Knowledge Sharing In Competitive Alliances. European Management Journal,21 ( 5), 578–587 .
Strauss, A., and Corbin, J.2008.Basics of qualitative research.Translated by Mohammadi, Biok, Tehran: Human Science & Cultural Studies Center Publication.
Strohmeier, S., & Piazza, F. 2013. Domain driven data mining in human resourcemanagement: A review of current research. Expert Systems with Applications, 40(7), 2410-2420.
Tseng, S.2010.The correlation between organizational culture and knowledge conversion on corporate performance.Journal of knowledge management, Vol, 14, No.2, pp 269-284.
Tushman, M., Smith, W. K., Wood, R. C., Westerman, G., & OˇıReilly, C. 2012. Organizational designs and innovation streams. Industrial and Coyrporate Change, 1–36.
Von Krough, sean.Ph.D.1998.“The Relation between Knowledge Management and Organizational Culture” .The Claremont Graduate University, 2000, 205pges; AAT3093253. http://proquest. umi.com/ pqdweb?
Weihan Xia ,.2018.The Study of How to Improve the Quality of Corporate Culture within the Chinese Service Industry.HAMK University of Applied Science and International Business Valkeakoski Campus .
دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8
بهار و تابستان 1398
شهریور 1398
صفحه 119-142
 • تاریخ دریافت: 27 دی 1397
 • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1398
 • تاریخ پذیرش: 31 تیر 1398