نویسنده = مهدی رحمانی
بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 97-115

مهدی رحمانی؛ امیر رضا اصنافی؛ محمد امین عرفان منش


بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 90-103

مهدی رحمانی؛ امیررضا اصنافی؛ محمدامین عرفان منش