دو فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اطلاعات (AIMJ) - واژه نامه اختصاصی