اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فرهاد شیرانی
فرهاد شیرانی
رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت اطلاعات ایران

مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، آرشیوهای الکترونیکی، کارآفرینی اطلاعات، کسب و کارهای دانش‌بنیان

  • shiraniirandoc.ac.ir

سردبیر

محمد ابویی اردکان
محمد ابویی اردکان
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه

محمد ابویی اردکان
محمد ابویی اردکان
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کامبیز بدیع
کامبیز بدیع
سرپرست معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

  • aim.info.jgmail.com
جمشید بهشتی
جمشید بهشتی
استاد دانشگاه McGill

هاجر ستوده
هاجر ستوده
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

علوم اطلاعات و دانش شناسی

بابک سهرابی
بابک سهرابی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

سیروس علیدوستی
سیروس علیدوستی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مدیریت فناوری اطلاعات

آرین قلی پور
آرین قلی پور
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیریت منابع انسانی

حسن کیانی خوزستانی
حسن کیانی خوزستانی
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • hkianialzahra.ac.ir
مریم نظری
مریم نظری
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مدیریت تجربه - پژوهش و ترویج سواد اطلاعاتی بافتی

مدیر اجرایی

زهرا واحد
زهرا واحد
مدیریت رسانه دانشگاه تهران

  • vahedut.ac.ir

کارشناس نشریه

سجاد ابویی اردکان
سجاد ابویی اردکان
دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه امیرکبیر

  • smkbhdgmail.com