دو فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اطلاعات (AIMJ) - فرایند پذیرش مقالات