دو فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اطلاعات (AIMJ) - اهداف و چشم انداز