بر اساس نویسندگان

آ

 • آبام، زویا [1] استادیار،‌ دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا(س)
 • آقاجان تبار مقری، مجتبی [1] دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

ا

 • ابراهیم زاده، شراره [1] دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تأمین، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • ابویی اردکان، مصطفی [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • احمد فصیح، صدیقه [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • احمدی فصیح، صدیقه [1] دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، رئیس گروه مطالعه و تحقیقات حفظ و نگهداری اسناد، و عضو هیئت‌علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
 • ارشادی، محمدجواد [1] عضو هیئت علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات/ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • اسدامرجی، الهام [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران.
 • اسفندیاری مقدم، علیرضا [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • اسفندیای مقدم، علی رضا [1] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
 • اسماعیل گیوی، محمد رضا [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اصنافی، امیر رضا [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • اصنافی، امیررضا [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • اصنافی، امیررضا [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبری، مرتضی [1] استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • اکبری قطار، پوریا [1] کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اکرامی فرد، آلاء [1] کارشناس ارشد، مهندسی نرم افزار، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • امامی، مهتاب [1] فارغ التحصیل مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • امیرشاهی، میراحمد [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران
 • امیری، مقصود [1] استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
 • امیری، مقصود [1] استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • امیری، مقصود [1] عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
 • امیریان، مهدیه [1] دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

ب

 • باب الحوائجی، فهیمه [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد ، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • بابایی، نسیم [1] کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، ایران
 • باطنی، علی اکبر [1] کارشناس شرکت فولاد مبارکه، اصفهان، ایران
 • بامدادصوفی، جهانیار [1] دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • براری، الهه [1] کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
 • بقراطی، فواد [1] دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بیات، محمدکریم [1] مسئول بخش خدمات مرجع الکترونیکی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی
 • بیگ‌زاده، صفر [1] استادیار پژوهشکدۀ مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 • بیگ زاده، صفر [1] استادیار پژوهشکدۀ مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

پ

 • پرهیز، سید علی [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شاهد، تهران
 • پورسعید بناب، زهرا [1] دانشجوی دکترای مدیریت سیستم، پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران، جلفا، ایران
 • پوطی، نسیبه [1] مربی، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی، همدان، ایران
 • پیکری، حمیدرضا [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

ت

 • تاج الدینی، اورانوس [1] استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • تقوا، محمدرضا [1] دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • تقوی فرد، سید محمدتقی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
 • تیمورپور، بابک [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع‏ و سیستم‏های دانشگاه تربیت مدرس

ث

ج

ح

خ

 • خداداد برمی، مریم [1] کارشناس ارشد مهندس فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نورطوبی، تهران، ایران
 • خدمتگزار، حمیدرضا [1] دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • خدیور، آمنه [1] دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
 • خدیور، آمنه [1] دانشیار مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
 • خطیر، اشکان [1] دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
 • خلیلی، احمد [1] دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خلیلی پور، حاتم [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • خنیفر، حسین [1] استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران.

د

 • داودی، سید محمدرضا [1] استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان،دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، ایران.
 • داوری، علی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 • داوری اردکانی، حامد [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • دهدشتی شاهرخ، زهره [1] دانشیار، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • دوخانی، فیروزه [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم وتحقیقات تهران
 • دیلمقانی، میترا [1] استادیار،‌ دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ذ

ر

 • رئیسی، ایمان [1] استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
 • رئیسی وانانی، ایمان [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
 • رجب زاده قطرمی، علی [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • رجبی، تقی [1] گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی، پژوهشکده علوم اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران، ایران
 • رجبی، تقی [1] مربی گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی ، پژوهشکده علوم اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران.
 • رحمانی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • رحمانی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رستگار، عباسعلی [1] دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • رسولی، بهروز [1] دانشجوی دکتری، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
 • رسولی، بهروز [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 • رضایی، نسا [1] کارشناس ارشد مدیریت، کارشناس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • رضوان، محمد تقی [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • رمضانی فر، هدی [1] کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رنجبر، محمود [1] کارشناس ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • روحانی، سعید [1] استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران
 • روشنی، سعید [1] دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

ز

س

 • ساجدی نژاد، آرمان [1] استادیار گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران.
 • ساجدی نژاد، آرمان [1] استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
 • سبط، محمد وحید [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • سلطانی زرندی، زهره [1] کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سلیمانی طبع، سورنا [1] کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سهرابی، بابک [1] استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سهرابی، بابک [1] استاد گروه مدیریت فناوی اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سهرابی، بابک [1] مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سید نقوی، میرعلی [1] دانشیار مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانى، دانشگاه علامه طباطبائى، تهران، ایران.

ش

 • شامی زنجانی، مهدی [1] دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • شامی زنجانی، مهدی [1] دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شعار، مریم [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران.
 • شمس، مرتضی [1] دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شیرانی، فرهاد [1] استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
 • شیرانی، فرهاد [1] دکترای تخصصی مدیریت، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • شیرانی، فرهاد [1] گروه تجارت الکترونیک

ص

 • صالحی، مسعود [1] دانشجوی MBA دانشگاه تهران
 • صباغیان، شیما [1] کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صدیقی، امیرحسین [1] استادیار گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
 • صدیقی، امیرحسین [1] استادیار گروه سیستم‌های اطلاعاتی، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
 • صدیقی، مهری [1] مربی گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات، پژوهشکده علوم اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران.

ظ

 • ظهرابی، مسعود [1] دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ع

غ

 • غراوی، آی جمال [1] کارشناس ارشد، رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ف

ق

ک

 • کریم بیات، محمد [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان
 • کولیوند، فاطمه [1] کارشناس ارشد، رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا(س)
 • کیا، علی اضغر [1] دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

گ

 • گلابچی، محمود [1] استاد، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گلشنی، افسانه [1] کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
 • گنجه فر، سهیل [1] استاد مهمان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) | استاد تمام دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

م

 • مانیان، امیر [1] استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • مانیان، امیر [2] استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مانیان، امیر [1] استاد گروه مدیریت فناوی اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • محبی، آزاده [1] استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • محبی، آزاده [1] استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
 • محمدیان، ایوب [2] استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • محمدیان، ایوب [1] استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • محمودی، جعفر [1] دانشیار، مدیریت، دپارتمان مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران.
 • مرادی، شیما [1] استادیار گروه علم سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران
 • مطلبی، داریوش [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام شهرری
 • معینی، علی [1] استاد، دپارتمان الگوریتم‌ها و محاسبات، دانشکده علوم مهندسی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران | استاد مهمان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 • مکوندی، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • مکوندی، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • مکی زاده، فاطمه [1] عضو هیئت‌علمی بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه یزد
 • ملک زاده، غلامرضا [1] گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • منتظری نجف آبادی، راضیه [1] کارشناس ارشدسیستم‌ها دانشگاه تهران
 • مهرعلی زاده، یدالله [1] استاد گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران و گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز ، ایران.
 • مهرعلی زاده، یدالله [1] استاد گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. و گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • موسی خانی، محمد [1] دانشیار ، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • موسی خانی، محمد [1] دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ن

 • ناخدا، مریم [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نبوی، مجید [1] عضو هیئت علمی علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، ایران
 • نبوی چاشمی، سید رضی [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه سمنان، ایران
 • نبی میبدی، مرتضی [1] دانشجو/ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 • نخعی کهن، مهدی [1] دانشجوی دکتری مهندسی فن‌آوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
 • نداف، مهدی [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • نعیمی صدیق، علی [1] استادیار مهندسی صنایع، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 • نقش، الهام [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • نقیب السادات، سید رضا [1] دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
 • نگهبان، محمد باقر [1] عضو هیئت‌علمی بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • نگهبان، محمدباقر [1] استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • نوشن فرد، فاطمه [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

ه

ی

 • یاری، علیرضا [1] استادیار، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مجری طرح جویشگر بومی، تهران، ایران.
 • یمینی فیروز، مینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – روزنامه نگاری، دانشگاه علامه طباطبایی