بر اساس نویسندگان

آ

 • آبام، زویا [1] استادیار،‌ دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا(س)
 • آقاجان تبار مقری، مجتبی [1] دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ا

ب

 • بابایی، نسیم [1] کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، ایران
 • باب الحوائجی، فهیمه [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد ، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • بیات، محمدکریم [1] مسئول بخش خدمات مرجع الکترونیکی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی
 • باطنی، علی اکبر [1] کارشناس شرکت فولاد مبارکه، اصفهان، ایران
 • براری، الهه [1] کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
 • بقراطی، فواد [1] دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بیگ زاده، صفر [1] استادیار پژوهشکدۀ مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 • بیگ‌زاده، صفر [1] استادیار پژوهشکدۀ مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 • بهشتی، ملوک السادات [1] دانشیارپژوهشگاه علوم وفناوی اطلاعات ایران.ایرانداک

پ

 • پرهیز، سید علی [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شاهد، تهران
 • پورسعید بناب، زهرا [1] دانشجوی دکترای مدیریت سیستم، پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران، جلفا، ایران
 • پوطی، نسیبه [1] مربی، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی، همدان، ایران

ت

 • تقوا، محمدرضا [1] دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • تیمورپور، بابک [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع‏ و سیستم‏های دانشگاه تربیت مدرس

ث

ج

ح

خ

 • خداداد برمی، مریم [1] کارشناس ارشد مهندس فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نورطوبی، تهران، ایران
 • خدمتگزار، حمیدرضا [1] دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • خدیور، آمنه [1] دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
 • خطیر، اشکان [1] دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
 • خلیلی، احمد [1] دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

د

 • داودی، سید محمدرضا [1] استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان،دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، ایران.
 • داوری، حامد [1] گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی
 • داوری، علی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 • دیلمقانی، میترا [1] استادیار،‌ دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • دهدشتی شاهرخ، زهره [1] دانشیار، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • دوخانی، فیروزه [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم وتحقیقات تهران

ذ

ر

 • رجبی، تقی [2] گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی، پژوهشکده علوم اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران، ایران
 • رحمانی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • رحمانی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رستگار، عباسعلی [1] دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • رسولی، بهروز [1] دانشجوی دکتری، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
 • رسولی، بهروز [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 • رضایی، نسا [1] کارشناس ارشد مدیریت، کارشناس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • رضوان، محمد تقی [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • رنجبر، محمود [1] کارشناس ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • روحانی، سعید [1] استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران
 • رئیسی، ایمان [1] استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

ز

 • زندیان، فاطمه [1] استادیار، دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • زنگنه نژاد، نرجس [1] دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
 • زینل همدانی، علی [1] استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

س

ش

 • شامی زنجانی، مهدی [1] دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شامی زنجانی، مهدی [1] گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شیرانی، فرهاد [1] استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
 • شیرانی، فرهاد [1] دکترای تخصصی مدیریت، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • شیرانی، فرهاد [1] گروه تجارت الکترونیک
 • شمس، مرتضی [1] دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ص

 • صالحی، مسعود [1] دانشجوی MBA دانشگاه تهران
 • صباغیان، شیما [1] کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صدیقی، امیرحسین [1] استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
 • صدیقی، مهری [1] پژوهشکده علوم اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

ظ

 • ظهرابی، مسعود [1] دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ع

غ

 • غراوی، آی جمال [1] کارشناس ارشد، رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ف

ق

ک

 • کیا، علی اضغر [1] دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
 • کریم بیات، محمد [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان
 • کولیوند، فاطمه [1] کارشناس ارشد، رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا(س)

گ

 • گلابچی، محمود [1] استاد، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گنجه فر، سهیل [1] استاد مهمان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) | استاد تمام دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

م

 • مانیان، امیر [1] استاد گروه مدیریت فناوی اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مانیان، امیر [2] استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مانیان، امیر [1] مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • محبی، آزاده [1] استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • محبی، آزاده [1] استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
 • محمدیان، ایوب [1] گروه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشکده مدیریت - دانشگاه تهران
 • محمدیان، ایوب [1] استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • محمودی، جعفر [1] استادیار دانشگاه امام حسین
 • مرادی، شیما [1] استادیار گروه علم سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران
 • مطلبی، داریوش [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام شهرری
 • معینی، علی [1] استاد، دپارتمان الگوریتم‌ها و محاسبات، دانشکده علوم مهندسی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران | استاد مهمان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 • مکی زاده، فاطمه [1] عضو هیئت‌علمی بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه یزد
 • مکوندی، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • مکوندی، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • ملک زاده، غلامرضا [1] گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • منتظری نجف آبادی، راضیه [1] کارشناس ارشدسیستم‌ها دانشگاه تهران
 • مهرعلی زاده، یدالله [1] استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مهرعلی زاده، یدالله [1] استاد گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران و گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز ، ایران.
 • موسی خانی، محمد [1] دانشیار ، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • موسی خانی، محمد [1] دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ن

 • ناخدا، مریم [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نبی میبدی، مرتضی [1] دانشجو/ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 • نبوی، مجید [1] عضو هیئت علمی علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، ایران
 • نبوی چاشمی، سید رضی [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه سمنان، ایران
 • نخعی کهن، مهدی [1] دانشجوی دکتری مهندسی فن‌آوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
 • نعیمی صدیق، علی [1] استادیار مهندسی صنایع، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 • نقیب السادات، سید رضا [1] دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
 • نگهبان، محمد باقر [1] عضو هیئت‌علمی بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • نوشن فرد، فاطمه [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

ه

ی

 • یاری، علیرضا [1] پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مجری طرح جویشگر بومی، تهران، ایران
 • یمینی فیروز، مینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – روزنامه نگاری، دانشگاه علامه طباطبایی