کلیدواژه‌ها = حکمرانی دانش
ارائه چارچوب حکمرانی دانش در شبکه‌های اجتماعی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 15-39

محمدرضا قدوسی؛ جعفر محمودی؛ محمد موسی خانی؛ مصطفی جعفری


طراحی چارچوب مفهومی حکمرانی دانش در سازمان‌های پروژه محور

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 129-150

فواد بقراطی؛ مهدی شامی زنجانی؛ امیر مانیان